Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-08-30

Sammanträde 2005-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Myggdalen

(OBS! Byte av lokal eftersom Bollmora renoveras).


Berit Assarsson Ulrika Josephson
O Läs mer...rdförande Sekreterare

Justeringens tid och plats
Fredagen den 2 september 2005, kommunstyrelsens kansli

120 Kommunchefens rapport juni 2005

121 Månadsuppföljning juli 2005

122 Kompetensstegen inom äldreomsorgen, ansökan om medel

123 Ändring av valdistriktsindelning*

124 Huvudmannaskap för Forellaulan

125 Utställning av detaljplan för område vid Peppargränd

126 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB om teknikbod för mobiltelefoni vid Knapstigen

127 Motion om läxtid i skolan*

128 Yttrande om fastighetsreglering, Strandallén 8 (Mål i HD Ö 1202-05)

129 Anmälan av delegationsbeslut låneärende

Mötesinformation

 

§120 Kommunchefens rapport augusti 2005

05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§121 Månadsuppföljning juli 2005

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för juli månad 2005.


§122 Kompetensstegen inom äldreomsorgen, ansökan om medel

Dnr 05/KS 101 053

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel ur Kompetensstegen för perioden 2005-2008

- Ev. beviljad skattereduktion omvandlas till ett anslag för de aktiviteter som ska genomföras

- I socialnämndens budgetprocess beaktas de kostnader för äldreomsorgen som orsakas av projektet

- Paragrafen anses omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor fördelas till kommuner som vill utveckla kunskapen hos sin personal och förbättra verksamheten.

Tyresö kommun har tidigare lämnat in en anmälan till Socialdepartementet om kommunens intresse att söka medel ur Kompetensstegen. Det här ärendet utgör huvudansökan för perioden 2005-2008 om totalt 4 986 000 kronor. Större delen avser projekt inom kommunen, och en mindre del avser projekt tillsammans med Haninge, Nynäshamn, Södertälje och det gemensamma forskningscentret FoU-Nestor.

Kommunens projekt, som sker i samverkan mellan den kommunala vuxenutbildningen och äldreomsorgen, handlar om en omfattande individualiserad kompetensutveckling för vårdbiträden och undersköterskor i kommunens äldreomsorg. Projektet utgår från de behov som finns inom äldreomsorgen och ska leda till en hållbar långsiktig kompetenshöjning som i det dagliga arbetet kommer de äldre till del. De kommungemensamma projekten avser omvårdnad vid demens och fallprevention. Projekten beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Ansökan om medel ska vara inlämnad till Socialdepartementet senast 1 september. Socialdepartementet ställer krav vid beviljande av medel att den skattereduktion som beviljas för projektet används för ändamålet samt att kommunen täcker sin del av den totala projektkostnaden.


§123 Ändring av valdistriktsindelning

Dnr 05/KS 117 111

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valdistriktsindelningen justeras i enlighet med valnämndens förslag 2005-06-21 § 1 och 2005-08-24 § 2.

______

Ärendebeskrivning

Inför de allmänna valen 2006 har valnämnden gjort en översyn av befintliga valdistrikt och de båda valkretsarna. Översynen har omfattat en genomgång av antalet röstberättigade i valdistrikten, och med anledning av detta föreslås ett par justeringar av valdistriktsgränserna (se bilaga). Dessa förändringar är inom valkrets 1 och påverkar inte mandatfördelningen.


§124 Huvudmannaskap för Forellaulan

Dnr 05/KS 103 001

Kommunstyrelsens beslut

- Huvudmannaskapet för Forellaulan övergår till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 januari 2006 enligt bifogat förslag.

______

Ärendebeskrivning

Forellaulan används till bl a undervisning, filmvisning, konserter och teaterföreställningar, föreläsningar och möten. Driften av aulan delas mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ansvaret för tillsyn och skötsel upplevs dock som oklart. Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildnings-förvaltningen har därför diskuterat hur ett mer koncentrerat och effektivare ansvar för aulan kan organiseras. Förvaltningarna föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att kultur- och fritidsförvaltningen får huvudansvaret för driften och skötseln av lokalen. Förslaget innebär att kultur- och fridsförvaltningen ska stå för hela budgeten för driften av aulan.


§125 Utställning av detaljplan för område vid Peppargränd (Näsby 4:882 och Näsby 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16)

Dnr 03/KSM 0814 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för område vid Peppargränd ställs ut för granskning.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Jäv

Mikael Gustafsson (v) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut av ärendet.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Peppargränd som omfattar fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16. Området är beläget vid Peppargränd vid östra Farmarstigen cirka 2 km söder om Tyresö centrum och nordväst om Barnsjön. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra 9 stycken mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Planens syfte är också att säkra en allmän gångstig som knyter an till Barnsjöns rekreationsområde.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 9 maj till och med 31 maj 2005. Under samrådstiden inkom 12 skrivelser, och ytterligare 2 skrivelser efter samrådstidens utgång. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för område vid Peppargränd ställs ut

för granskning.

Ändringsyrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s

gruppen) att det skrivs in i planen att hiss installeras vid byggnationen av

samtliga hus.

Beslutsgång

1. Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer avslag på ändringsyrkandet röstar ja

- Den som stödjer ändringsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed avslagit ändringsyrkandet (se bifogat röstningsprotokoll).

2. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§126 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB om teknikbod för mobiltelefoni vid Knapstigen

Dnr 05/KSM 0077 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Vodafone Sverige AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

_______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. 3G är efterföljaren till NMT- och GSM-systemen. 3G innebär snabbare informationsöverföring till mobiltelefoner och andra mobila terminaler än de tidigare systemen.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Vodafone Sverige AB för upplåtelse av mark för teknikbod vid Knapstigen.

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år,

- Vodafone ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast,

- Vodafone ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden.

- Arrendeavtalet ersätter tidigare arrendeavtal för den gamla mobiltelefonmasten vid Knapstigen.


§127 Motion om läxtid i skolan

Dnr 05/KS 024 610

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation lämnad i barn- och utbildningsnämnden 05-06-20 § 28.

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig till förmån för yrkandet.

________

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 10 februari 2005 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om läxtid i skolan. Motionären föreslår att:

- barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att avsätta tid för läxläsning i anslutning till skoldagen och att personal på skolan finns tillgänglig under denna tid.

- Motionen utöver de i övrigt berörda instanserna också går på remiss till kommunens föräldraföreningar.

Yttranden på motionen har lämnats av barn- och utbildningsnämnden och Tyresö grundskolors föräldraförening (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Motionären föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att avsätta tid för läxläsning i anslutning till skoldagen och att personal på skolan ska finnas tillgänglig under denna tid. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i bilagda tjänstskrivelse hur skolorna på olika sätt arbetar med läxläsning. Med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och yttrandet från Tyresö Grundskolors föräldraförening föreslår jag att motionen anses besvarad.

Beslutsgång

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) bifall till motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit bifallsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

Den som stödjer yrkandet från Marita Bertilsson m.fl. röstar nej.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§128 Yttrande om fastighetsreglering, Strandallén 8 (Mål i HD Ö 1202-05)

Dnr 01/KSM 0121 244

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande i mål om fastighetsreglering Strandallén 8 (Ö1202-05) överlämnas till Högsta domstolen

_____

Ärendebeskrivning

Kommunen är part i ett mål som beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Ärendet gäller hur stor ersättningen ska vara vid fastighetsreglering för fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8. Ärendet har överklagats till fastighetsdomstolen (tingsrätten) och därefter till hovrätten. Instanserna har gjort olika bedömningar om hur marken ska värderas. Fastighetsägaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen (HD) som har beviljat prövningstillstånd (se bifogad tjänsteskrivelse).

Kommunen ska yttra sig senast 15 september. Normalt sett behandlas denna typ av fråga inte av kommunstyrelsen, men eftersom det är ovanligt att kommunen är part i ett mål i Högsta domstolen bedömer markavdelningen och kommunkansliet att det är lämpligt med ett politiskt godkännande av yttrandet till HD.

§129 Anmälan av delegationsbeslut - låneärende

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichef Dan Näsman besltuat konveretera och utöka kommunens lån enligt bilaga.

§130 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:50 Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program – ändring i PBL 5 kap 18 §

2005:51 Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01

2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

2005:53 Samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor

2005:54 Arbetsmarknadspolitiska insatser – yrkesbedömning

2005:55 Särskild lärarutbildning (SÄL) – lärare för undervisning i yrkesämnen – under åren 2005-2008

2005:57 Kommunal personal 2004

2005:58 Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

2005:59 Kommunalekonomisk utjämning – ny skrift

2005:60 Upphovsrätten i informationssamhället – ändringar i upphovsrättslagen

2005:62 Ändringar i arbetstidslagen, vilka kommer att gälla för kommuner och landsting fr.o.m. den 1 januari 2007

2005:63 Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år

2005:64 Fastställande av föräldraskap och faderskap – information om ändringar i föräldrabalken m.m.

2005:65 Lönejämförelser och löneutveckling i kommuner och landsting

2005:66 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 33. Arbetstagarbegreppet – en skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet åt i kommunen ansågs inte vara arbetstagare

2005:67 Planering för gymnasieskolan inför 2007

2005:68 Ändringar i LVM och LVU m.m.

2005:69 Avtal som inte omfattas av Huvudöverenskommelse – AFH, LTT och LTJ i landstingssektorn

2005:70 Arbetsdomstolens dom 2004 nr. 102 om det funnits vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkare

2005:71 Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006

2005:72 Nytt avtal om skolkopiering – med utökade rättigheter – läsåren 2005-2006 och 2006-2007.

2005:73 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004

2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg 2005

Övriga meddelanden

Sveriges landsting och kommuner

Skriften ”Fler arbetstimmar – välfärdspolitikens framtidsdröm”

Inbjudan till konferens ”Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi?”

Inbjudan till medlemsdialog ”En fungerande regional indelning”

Erbjudanden från avdelningen ekonomi och styrning – hösten 2005

Skriften ”Konsten att prioritera – några reflektioner och exempel”

Avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person bosatt i annan kommun – översyn av lagstiftningen behövs

Årsredovisning 2004

Rapporten ”Hälso- och sjukvården till 2030. Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt”

Rapporten ”När lokala media granskar kommuner”

Rapporten ”Konsten att prioritera – några reflektioner och exempel”

Rapporten ”Hushållning i lagens namn – att söka ekonomin med mål, uppföljning och åtgärdsplaner”

Rapporten ”Fler jobb i näringslivet ger välfärd”

Arbetslivsinstitutet

Rapporten ”Elektromagnetiska fält i arbetslivet”

Länsstyrelsen i Stockholms län

Beviljande av statsbidrag för förebyggande insatser (bilaga)

Tyresö kommun

Beslut om bidrag till Sjöräddningssällskapet för verksamhetsåret 2006

Svar på frågeframställan från fastighetsföreningarna i Trollbäcken ”Några miljöfrågor mellan Haninge och Tyresö”

Räddningsverket

Rapport ”Personskador i Sverige”

Regionplane- och trafikkontoret

Statistik om Stockholms län och region nr 3 2005

Statistik om Stockholms län och region nr 4 2005

Stockholmsregionen information nr 4 2005

Krisberedskapsmyndigheten

Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning)

Påminnelse om ”Mötesplats krisberedskap 2005, 15-16 november”

Svenska spel

En dag om spelglädje, trygghet och ansvar

Boverket

Boverket informerar om satsning på radoninformation

Naturvårdsverket

Skriften ”Miljömålen – för barnens skull! de Facto 2005”

Föreningen landsbygdshandelns främjande

Brev ”Agera nu och skapa förutsättningar för stöd till kommersiell och offentlig service på landsbygd”

Kommunförbundet Stockholms län

Verksamheten vid Kommunförbundet Stockholms län 2004

Business Arena Stockholm

Protokoll från föreningsstämman den 22 mars 2005

TCO

Rapporten ”Sverige utanför – en kartläggning av arbetslöshet, sjukskrivningar och förtidspensioner”

Föreningen Sörmlandsleden

Föreningen Sörmlandsleden tackar för stödet.

Tyresö kommun

Svar på remisserna ”Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård” samt ”Förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting”

Kristdemokraterna i Stockholms stad