Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-09-27

Sammanträde 2005-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarson Ulrika Josephson
Ordförande Sekreterare


Juster Läs mer...ingens tid och plats:
Fredagen den 30 september 2005, kommunstyrelsens kansli.

131 Kommunchefens rapport september 2005

132 Information om handlingsplan för positiv hälsoutveckling

133 Delårsbokslut och helårsprognos*

134 Yttrande över vägutredning ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

135 Revidering av förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen

136 Antagande av detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse*

137 Antagande av fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse*

138 Antagande av fastighetsplaner för kv. Perm och Silur inom detaljplanen för Smultronvägen, område för villabebyggelse*

139 Exploateringsavtal för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)*

140 Antagande av detaljplan för Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)*

141 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solsäter*

142 Motion om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer*

143 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2006*

144 Anmälan av delegationsbeslut – låneärende

Mötesinformation

 

§131 Kommunchefens rapport september 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§132 Information om handlingsplan för positiv hälsoutveckling

Dnr 05/Ks 128 026

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Personalutskottet har i augusti antagit en uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa (positiv hälsoutveckling), samt gett personalkontoret ett antal uppdrag för genomförande av handlingsplanen (se bilaga). På kommunstyrelsens sammanträde redogör personalchef Kerstin Hedén för arbetet med positiv hälsoutveckling.


§133 Delårsbokslut och helårsprognos

Dnr 05/KS 126 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut 2005 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultatet för perioden januari – augusti 2005 med resultaträkning och investeringar samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller även en prognos för helåret.


§134 Yttrande över vägutredning "Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet"

Dnr 03/KSM 0229 500

Kommunstyrelsens beslut

- Bilagda yttrande antas som kommunens remissvar på utredningen ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Vägverket har genomfört en vägutredning kring förutsättningarna att genom vägutbyggnad skapa effektivare förbindelser mellan norra och södra regiondelarna. Vägutredningen är för närvarande utställd och kommunen har liksom ett stort antal remissinstanser möjlighet att lämna ett yttrande. Tyresö berörs inte direkt av de föreslagna utbyggnadsalternativen. Trafiksituationen och sätten att lösa förbindelser inom regionen har dock en stark påverkan på Tyresös och hela Södertörns utvecklingsförutsättningar.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande (se bilaga).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bilagda yttrande antas som kommunens remissvar på utredningen ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”.

Yrkande

Mikael Gustafsson yrkar att Tyresö kommun överlämnar vänsterpartiets förslag till yttrande som förespråkar kombinationsalternativet i utredningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet och därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§135 Revidering av förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen

Dnr 04/KSM 0058 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen revideras enligt bifogade planhandlingar. Eftersom planförslaget reviderats efter utställningstiden skickar kommunen en underrättelse till berörda i enlighet med plan- och bygglagen, 5 kap. 28 §.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i kommunstyrelsen 2005-04-26 § 79 (bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 79, att ställa ut förslaget till detaljplan för Västra Nytorpsvägen. Utställningstiden varade från den 6 maj till den 31 maj 2005.

Inkomna synpunkter under utställningstiden omfattade bland annat länsstyrelsens påpekande om nödvändigheten att vidta ytterligare åtgärder i planen för att uppnå gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. I bifogat utlåtande redovisas inkomna synpunkter och kommunens bemötande av dessa. Synpunkterna har medfört att planförslaget har reviderats vilket framgår av plankartan och genomförande- och planbeskrivningarna. Bilagt till handlingarna finns även två bullerutredningar.

Eftersom revideringarna saknar intresse för allmänheten och är förenliga med den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö (2003) kan ett enkelt planförfarande användas. Det innebär att kommunstyrelsen godkänner revideringarna och att kommunen skickar en underrättelse till berörda i enlighet med plan- och bygglagen, 5 kap. 28§. I underrättelsen framgår att under underrättelsetiden, som varar i minst 2 veckor, ska eventuella anmärkningar på planförslagets revideringar skriftligen framföras av de som enligt 28 § bereds tillfälle till samråd.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen revideras enligt bifogade planhandlingar. Eftersom planförslaget reviderats efter utställningstiden skickar kommunen en underrättelse till berörda i enlighet med plan- och bygglagen, 5 kap. 28 §.


Yrkanden

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att formell utställning genomförs och att följande ändringar görs:

- Riktvärdet för tomtstorlekar bör vara ca 2 000 kvm

- Byggrätten regleras till att huvudbyggnad som uppförs i ett plan får

uppta 200 kvm om man inte bygger uthus, och 160 kvm för huvudbyggnaden om man bygger uthus.

2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att formell utställning genomförs och att följande ändringar görs:

- Riktvärdet för tomtstorlekar i planen bör vara medianvärdet för Östra Tyresö, dvs 2 800 kvm

- Byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att

kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att

kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner

att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.


§136 Antagande av detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 01/KSM 0065 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse antas

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2001 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smultronvägen etapp 6, Tyresö Strand. Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjligt genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 6 oktober –

8 november 2004 och formellt utställt under tiden 7 juni – 4 juli 2005. Under utställningstiden har 10 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga.


§137 Antagande av fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 04/KSM 0456 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse, antas.

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Smultronvägen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Förvaltningen föreslår att gatukostnader tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap. 31 § där det står att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget är i enlighet med de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen (se bilagda förslag).

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har inga yttranden inkommit på förslaget.


§138 Antagande av fastighetsplaner för kv. Perm och Silur inom detaljplanen för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 04/KSM 0289 245,04/KSM 0460 245

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för kv. Perm antas

- Fastighetsplan för kv. Silur antas

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av detaljplan för område vid Smultronvägen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till fastighetsplaner för kvarteren Perm och Silur (se bilagor). Fastighetsplanerna redovisar hur kvarteren ska indelas i fastigheter. Fastighetsplanerna ligger även till grund för debitering av gatukostnad och va-avgift som baseras på tomtstorlek.

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. För redovisning av inkomna synpunkter se under ärendet om antagande av detaljplan för Smultronvägen.


§139 Exploateringsavtal för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

Dnr 05/KSM 0882 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Lennart Sjöholm och Helo Olsson godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Solsäter har varit formellt utställd under tiden 7 juni till och med 4 juli och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Solsäter. För att kunna uppföra bebyggelsen föreslås exploatören förvärva 310 kvm av fastigheten Näsby 51:7 av kommunen för 500 000kr.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga 7 villor i enlighet med illustrationsritningar bilagda till avtalet

- Exploatören förvärvar ett markområde på ca 310 kvm för en köpeskilling om 500 000 kr

- Exploatören överlåter till kommunen med full äganderätt ca 60 kvm av fastigheterna Näsby 51:4-5 och Näsby 4:1071. Ingen ersättning betalas.

- Exploatören ansvarar för kostnaderna för fastighetsreglering

- Anslutningsavgift för vatten- och avlopp betalas enligt taxa.


§140 Antagande av detaljplan för Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

Dnr 03/KSM 0380 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Solsäter (Näsby 103:13,53:1,54:1,51:7,4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469) antas

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i tilläggsyrkandet från Mikael Gustafsson (v).

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga 7 nya permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet. I uppdraget från planberedningen ingår också att utreda om Kulturella folkdansgillets fastigheter i västra delen av området ska planläggas och ges en skyddsbestämmelse för att värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 7 april till och med 3 maj 2004och ute på samråd under tiden 7 till och med 28 februari 2005. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 7 juni till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har 9 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentar i bilaga. En del av synpunkterna har sammanfattning eller förtydligande. Efter utställningstiden har planförslaget ändrats enligt redovisning i utställningsutlåtandet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplan för område vid Solsäter (Näsby

103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469) antas.

Tilläggsyrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande tillägg görs på sidan 8 i

planbeskrivningen under rubriken ”Gator, trafik och parkering” efter stycke

2:

”Då den nuvarande vägen har ett stort kulturhistoriskt värde är det viktigt att

en förändring sker varsamt. Om SL i framtiden beslutar att trafikera området med busstrafik, kommer kommunen utreda på vilket sätt genomförande-trafiken kan begränsas längs med den del av Långsjövägen som detaljplanen omfattar. Det kan t.ex. vara enkelriktad gata, högst 30km/h, farthinder eller en gårdsgata. Kommunen kommer i utredningen även beakta om trottoar och asfaltbeläggning är nödvändig för att säkerställa en god trafiksäkerhet i förhållande till bevarandet av kulturmiljön.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Mikael Gustafsson (v) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

§141 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solsäter

Dnr 05/KSM 0475 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Solsäter antas.

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Solsäter har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Förvaltningen föreslår att gatukostnader tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap. 31 § där det står att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget är i enlighet med de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen (se bilagda förslag).

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har inga yttranden inkommit på förslaget.

§142 Motion om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 05/KS 025 469

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström och Maria Björke (mp) har den 10 februari lämnat in en motion till kommunfullmäktige om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer. Motionärerna föreslår att:

- det kaffe som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger,

- det te som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger,

- de bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger.

Motionärerna föreslår att om att-satserna ovan inte bifalls av kommunfullmäktige ska ett mål antas om att 20 % av det kaffe, te och bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkta.

Ordförandeutlåtande

Motionärerna föreslår att kaffe, te och bananer som köps in av kommunen ska vara Rättvise- eller kravmärkt i den mån tillgången medger det alternativt utgöra 20 % av inköpen. Jag anser att detta är en fråga som inte ska centralstyras. Det är upp till dem som köper in kaffe och frukt att bestämma vilken typ av varor de vill inhandla. Utvecklingsförvaltningen skriver t.ex. i sitt yttrande att de har för avsikt att övergå till ekologiskt kaffe i de kafeterior som drivs av Arbetscentrum. Övriga förvaltningar och kommunens personal har möjlighet att göra likadant. Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§143 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2006

Dnr 05/Ks 127 006

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2006 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2006 antas enligt förslaget nedan.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2006.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

24 januari 9 februari

21 februari 9 mars

21 mars 6 april

25 april 18 maj

23 maj 15 juni

13 juni -

29 augusti 7 september

26 september 12 oktober

31 oktober (budget) 23 november (budget)

14 november (reserv) -

28 november 14 december

19 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige 23 november inleds dock kl. 15:00).


§144 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichef Dan Näsman beslutat att konveretera och utöka kommunens lån enligt bilaga.

§145 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:76 Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och OSA – från med den 1 juli 2005

2005:77 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering vid tillsättning av en manlig kyrkoherde istället för en kvinna

2005:78 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 60 om avsked av två vårdbiträden som kränkt en vårdtagare

2005:79 Beslut om medlemsavgift till Svenska kommunförbundet för år 2006

2005:80 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

2005:81 Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2005/2006

2005:83 Skrift om nyckeltal inom individ- och familjeomsorgen

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till remisskonferens om plan- och bygglagstiftningen

- Forskning och utveckling i kommuner, landsting och regioner – en delrapport från IKA-projektet

- Inbjudan till konferens om vattendirektiv

- Inbjudan till konferens om samspel mellan kommuner och frivilligorganisationer

- Skriften ”Alternativ till rättighetslagstiftning inom kommunal vård och omsorg – vad behöver ändras och varför?”

Länsstyrelsen i Stockholms län

Saldo 2005 – uppföljning av miljömålen i Stockholms lä

Lindalens egnahemsförening, trafikgruppen

Broschyr från NTF, artikel i DN

§146 Lägesrapport om alternativa förslag till renovering och utveckling av Tyresö simhall

Dnr 05/KS 092 822

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Carl Bro AB har haft kommunens uppdrag att utarbeta underlag för en renovering av simhallen. Målet med renoveringen är att skapa en badmiljö som tillfredställer breda gruppers behov av badrekreation, simundervisning, motions- och tävlingssimning samt kompletterande möjligheter till torrmotion, kroppsvård och förtäring. Arbetet har följts av en referensgrupp från kommunen med företrädare för kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska avdelningen och ekonomikontoret samt en konsultfirma. Uppdraget har efterhand preciserats till att utarbeta tre alternativ med tydliga åtskilda ambitionsnivåer. I bilaga ges en redovisning av alternativen.