Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-10-25

Sammanträde 2005-10-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, Ordförande
Ulrika Josephson, Sekreterare

Justeringens tid och plat Läs mer...s:
Fredagen den 28 oktober 2005, kommunstyrelsens kansli

Sammanträdet inleds med en redovisning om Södertörnssamarbetet. Medverkar gör Ann-Marie Högberg (kommunstyrelseordförande i Huddinge), Ilijan Batljan (kommunstyrelseordförande i Nynäshamn) och Bengt Persson (kommunchef i Nykvarn).

Därefter följer en redovisning om Erstaviks samverkansprojekt av projektledare Liselott Eriksson.

148 Kommunchefens rapport oktober 2005

149 Månadsuppföljning september 2005

150 Strategi- och budgetplan 2006 och KELP 2006-2008*

151 Exploateringsavtal för område vid Peppargränd*

152 Antagande av detaljplan för Peppargränd*

153 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB om basstation för mobiltelefoni vid Gudöviken

154 Redovisning av uppdrag kring utredning om nytt äldreboende i Tyresö

155 Redovisning av uppdrag att söka finansiär m.m. för simhall i Tyresö

Mötesinformation

 

§148 Kommunchefens rapport oktober 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§149 Månadsuppföljning september 2005

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för september månad 2005.

§150 Strategi- och budgetplan 2006 och KELP 2006-2008

Dnr 05/KS 056 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

- Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

- Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

- Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

- Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

- Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

- Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

- Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget till budget.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) inte deltar i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Planerings- och budgetarbetet inför 2006 och KELP-perioden 2006-2008 har skett enligt en ny, mera enhetlig modell än tidigare. Det innebär dels att alla förvaltningar har arbetat enligt samma systematik och struktur, dels att bredare grupper av kommunens medarbetare har deltagit i arbetet.

Det nya arbetssättet syftar bl a till att utnyttja de olika verksamheternas möjligheter att bidra till kommungemensamma mål och strategiska utveck-lingsområden. Som framgår av avsnitt 4 i dokumentet innebär det att kommunens nämnder sammantaget bidrar med ett 30-tal vitt skilda åtaganden för att uppnå de kommungemensamma målen.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser sorterade under följande rubriker.

- Syfte

- Omvärldsanalys

- Strategier

- Mål, åtaganden

- Budget

- Organisation, personal, ekonomi

- Uppföljning, utvärdering

Ordförandeutlåtande

Jag är glad att vi i den borgerliga majoriteten kan lägga fram ännu en budget i balans, som rymmer åtskilliga förbättringar och satsningar. Tonvikten ligger på barn och ungdom och äldreomsorgen. Investeringsbudgeten är större än på många år.

Skatteintäkterna fortsätter att öka i en långsammare takt än prognostiserat. Den förväntade ökningen i antalet sysselsatta eller antalet arbetade timmar har uteblivit. Arbetslösheten är i stället högre idag än för ett år sedan. Detta påverkar givetvis skatteintäkterna både i Tyresö och i riket. Till detta kommer kraftigt ökade energikostnader.

Bland de satsningar som görs i budgeten vill jag här särskilt nämna den stora, extra satsning som nu planeras för att minska sjukfrånvaron bland personalen, satsningen på högre personaltäthet i förskolan och elevhälsan, på barn med särskilda behov i skolan, på fritidsgårdarna, på fortsatt omstrukturering i servicehuset för fler platser i särskilt äldreboende och på förbättrat underhåll av lokaler och gator och vägar.

Knappt hälften av investeringsbudgeten om totalt ca 123 miljoner kronor avser lokalförsörjning och anläggningar. De större investeringarna är den nya idrottshallen vid Tyresö skola, ny för- och grundskola på Brevikshalvön, ombyggnad av taket på Hanvikens skola och ny isbana på Trollbäckens IP. På vägsidan står en rondell Tyresövägen-Strandallén och Tyresö brygga vid Trinntorp för de största beloppen. Övriga större investeringar gäller vatten- och avloppsledningar, markförvärv och utbyggnad av gator och vägar i nya detaljplaneområden. Det stora investeringsbehovet gör att vi måste öka kommunens låneskuld både i år och de närmaste åren från att under de senaste åren ha minskat skulden.

Driftbudgeten slutar på knappt +12 miljoner kronor. Om budgeten kan hållas har vi för avsikt att avsätta detta belopp för framtida pensionsförpliktelser. För en hållbar ekonomisk utveckling borde vi även avsätta pengar för värdesäkring av det egna kapitalet och skattefinansiera en större del av investeringarna för att minska nyupplåningen. Men ett budgeterat resultat på +12 miljoner är ändå mer än för de senaste åren. Utöver planerad avsättning för pensionerna finns inga marginaler i budgetförslaget, varför stor återhållsamhet måste gälla även framöver i alla verksamheter.

För ytterligare kommentarer hänvisas till majoritetens förord i budgetmaterialet och till budgeten i sin helhet. Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

2. Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

3. Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

4. Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

6. Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

7. Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

8. Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar ändringar i punkterna 2, 3, 4 och 5 i ordförandens förslag till beslut med hänsvisning till socialdemokraternas budgetförslag 2006 (bilaga)

Beslutsgång

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag i beslutssatserna 1, 6, 7 och 8.

2. Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget i punkterna 2, 3, 4 och 5.

§151 Exploateringsavtal för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlingslotten 15 och 16)

Dnr 05/KSM 1085 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena.

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Peppargränd har varit formellt utställd under tiden 9 september till och med 3 oktober och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Peppargränd. Exploatören äger fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på totalt 4950 kvm boyta.

- Exploatören ska anlägga och bekosta en framkomlig terränganpassad naturstig inom den allmänna platsmarken inom området från Muskotgränd till Banstigen som ska vara tillgänglig för allmänheten.

- Alla träd inom området ska inventeras och ett program ska upprättas för vilka träd som ska bevaras

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för område vid Peppargränd bilagt till avtalet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns.

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen):

1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal

(§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade.

Inger Gemicioglu (v) yrkar att:

4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8)

och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång:

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till exploateringsavtal och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§152 Antagande av detaljplan för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlingslotten 15 och 16)

Dnr 03/KSM 0814 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Peppargränd antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Inför ärendets behandling i kommunfullmäktige förtydligas planbeskrivningen med ett avsnitt om trygghet.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de egna yrkandena.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Peppargränd som omfattar fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16. Området är beläget vid Peppargränd vid östra Farmarstigen cirka 2 km söder om Tyresö centrum och nordväst om Barnsjön. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra 9 stycken mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Planens syfte är också att säkra en allmän gångstig som knyter an till Barnsjöns rekreationsområde.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 september till och med 3 oktober. Under utställningstiden har 6 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Kopia på samtliga yttranden finns även i sin helhet på planeringsavdelningen.

I utställningsutlåtandet redovisas även ändringar som har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplanen för Peppargränd antas.

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen):

1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal

(§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade).

Inger Gemicioglu (v) yrkar att:

4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8)

och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång:

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till detaljplan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§153 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB angående basstation för mobiltelefoni vid Gudöviken

Dnr 04/KSM 1055 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Vodafone Sverige AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

_____

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshastighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Tyresö kommun tecknade i februari 2005 ett arrendeavtal med Vodafone Sverige AB för mobiltelefonmast och teknikbod vid Gudöviken. Kommunen har även tecknat avtal med Hi3G och Svenska UMTS-nät AB om två teknikbodar. Efter önskemål från operatörerna vill de nu ersätta de tre mindre teknikbodarna på totalt ca 30 kvm med en större teknikbod på 20 kvm som inrymmer samtliga operatörer.

Markavdelningen har förhandlat fram ett nytt arrendeavtal med Vodafone för upplåtelse av mark för en mobiltelefonmast och en teknikbod för samtliga operatörer vid Gudöviken som ersätter de tre tidigare arrendeavtalen (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning

- arrendeavgiften är 35 000 kr/år

- masten och teknikboden ska rymma fyra mobiltelefonoperatörer

- Vodafone ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden

- befintligt arrendeavtal för mobilmast i Gudöviken, tecknat 2005-02-02, ersätts av det nya arrendeavtalet.


§154 Redovisning av uppdrag kring utredning om nytt äldreboende i Tyresö

Dnr 05/KS 134 735

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett uppdrag under våren 2005 till kommunchefen att utreda frågan om ett nytt äldreboende utifrån följande utgångspunkter:

- Tyresögården i Skarpnäck med 17 platser för boende och dagvård för 18 personer ska ersättas med nytt äldreboende i Tyresö.

- Det nya äldreboendet ska om möjligt byggas och ägas av en annan huvudman.

- Det nya äldreboendet ska drivas av en annan huvudman.

- Tyresö kommun ska endast förfoga över de platser som är behövliga utifrån Tyresöbornas behov.

I bilagda skrivelse från kommunchefen lämnas en redovisning av uppdraget, alternativa lösningar och information om det fortsatta arbetet.


§155 Redovisning av uppdrag att söka finansiering m.m. för en simhall i Tyresö

Dnr 05/KS 092 822

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresös nuvarande simhall, byggd 1974/75, har allvarliga funktionsproblem vad gäller ventilation/klimat och takkonstruktionen. Vidare är ytskikt slitna samt vissa utrymmen/funktioner och reningsanläggningen omoderna. Kultur- och fritidsnämnden har mot den bakgrunden haft i uppdrag att planera insatser för att renovera simhallen. Renoveringen ska syfta till att skapa en badmiljö som tillfredställer breda gruppers behov av badrekreation, simundervisning, motions- och tävlingssimning samt kompletterande möjligheter till torrmotion, kroppsvård och förtäring. För att få underlag för den planerade renoveringen m.m. har konsultföretaget Carl Bro AB fått kommunens uppdrag att lämna förslag till tekniska lösningar, men också översyn och förslag till förbättringar av olika funktioner.

I bilaga beskrivs tre alternativ till renovering och utveckling av den befintliga simhallen. Kommunchefen har fått i uppdrag av den politiska ledningen att redovisa förslag om hur en ny eller utbyggd badanläggning i Tyresö kan förverkligas genom extern finansiering och risktagande. Uppdraget beskrivs i bilaga.


§156 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:84 Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2005

2005:85 Budgetpropositionen 2006

2005:86 Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem

2005:90 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

2005:91 Rapport ”Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lönesättning och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting”

Övriga meddelanden

Södertörns brandförsvarsförbund

- Mål och budget för åren 2006-2008

Fastighetsägarna

- Motverkar hyresregleringen ekonomisk boendesegregation?

Vårljus

- Underrättelse om befarad förlust i AB Vårljus

Kulturskolans personal

- Personalens yttrande ang. flytt av Tyresö kulturskola till lokaler i Nyboda skola (bilaga)

Tyresö hembygdsförening

- Gravfält vid Raksta

Lindalens egnahemsförenings trafikgrupp

- Sammanställning över resultat av enkät om trafiksituationen i Lindalen (bilaga)

Brev från Carina Schedvin

Ang. frågor till kommunfullmäktige 15 september

Brev från Hyresgästföreningen

Öppet brev till politikerna i Tyresö (bilaga)