Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-12-20

Sammanträde 2005-12-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, Ordförande
Ulrika Josephson, Sekreterare

Justeringens tid och plats: Läs mer... Torsdagen den 22 december 2005, kommunstyrelsens kansli

169 Kommunchefens rapport december

170 Månadsuppföljning för november

171 Lokalbehov för gymnasieutbildningar och kulturskola i Tyresö kommun

172 Hyresavtal för fastigheten Järnet 6, Bollmora gårdsväg

173 Utställning av detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd Siklöjevägen)

174 Avtal och avsiktsförklaring angående Strandängarna, del av Strand 1:1

175 Tävling om ”Årets hus i Tyresö”

Mötesinformation

 

§169 Kommunchefens rapport december 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§170 Månadsuppföljning november 2005

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november månad 2005.


§171 Lokalbehov för gymnasieutbildningar och kulturskola i Tyresö kommun

05/Ks 179 299

Kommunstyrelsens beslut

- Kulturskolan placeras på Nyboda skola

- Kommunchefen samordnar utredningen kring gymnasieskolan och dess framtid i samråd med berörda förvaltningar

- Kommunchefen återkommer med kostnads- och finansieringsförslag för kulturskolan i januari 2006 och för gymnasieskolan senast 30 april, 2006.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av den politiska kommunledningen har kommunlednings-förvaltningen undersökt möjligheterna att möta det ökade antalet elever på gymnasieskolan och behovet av lokaler, samt ordna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan. I förutsättningarna för uppdraget låg att senast 30 november, 2005 skulle nuvarande externt hyrda lokaler för Kulturskolan sägas upp. Under arbetets gång uppdagades problem med flytspackel på gymnasiet. Parallellt med detta har barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning arbetat med att ta fram förslag på indelning i resultatenheter vid Tyresö gymnasium.

I bilagda skrivelse från kommunledningsförvaltningen beskrivs behovet av lokaler för gymnasieskolan och kulturskolan samt alternativa lösningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att som inriktning ange:

– kulturskolan placeras på Nyboda skola

– kommunchefen samordnar utredningen kring gymnasieskolan och dess framtid i samråd med berörda förvaltningar

– kommunchefen återkommer med kostnads- och finansieringsförslag.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kulturskolan placeras på Nyboda skola, kommunchefen samordnar utredningen kring gymnasieskolan och dess framtid i samråd med berörda förvaltningar och att kommunchefen återkommer med kostnads- och finansieringsförslag för kulturskolan i januari 2006 och för gymnasieskolan senast 30 april, 2006.

Tilläggsyrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att intagning sker till gymnasie-utbildning årskurs 1 på C3L höstterminen 2006, och att frågan om att starta en gymnasieskola på C3L tas med i utredningen om gymnasieskolan och dess framtid.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dem.


§172 Hyresavtal för fastighten Järnet 6, Bollmora gårdsväg

Dnr 05/KSM 1311 068

Kommunstyrelsens beslut

- Hyresavtal för fastigheten Järnet 6, Bollmora Gårdsväg godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

______

Ärendebeskrivning

Det nuvarande hyreskontraktet för fastigheten Järnet 6 där utvecklingsförvaltningen (Arbetscentrum och C3L) har sina verksamheter löper ut den 1 mars 2007 och förlängs med 5 år, om det inte sägs upp före den 28 februari 2006. Med anledning av detta har ett förslag till nytt hyresavtal förhandlats fram mellan kommunen och hyresvärden. Förslaget innebär bl.a.:

- Den totala ytan som kommunen hyr på Masten (Järnet 6) reduceras med drygt 500 kvm eller ca 7 %. Den ytan får kommunen lämna ifrån sig redan 2006-01-01 i stället för 2007-03-01 vilket innebär en besparing på ca 500 000 kr.

- Hyresavtalet nytecknas från 2006-01-01 och gäller till 2014-02-28.

- Kommunen får en hyresrabatt de första fyra åren med 700 000 kr per år, dvs. 2,8 miljoner kr vilket innebär en hyressänkning på ca 10 %.

- Ett åtgärdspaket ska genomföras inom en 3-års period innehållande byte eller renovering av alla fönster, justering eller utbyte av värme och ventilation i samtliga kontorsdelar så att lokalerna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och upprustning och ombyggnad av entréer och parkeringsplatser inom området.

- Respektive parts ansvarsområden har tydliggjorts.

- Mätning av elförbrukningen kommer att göras separat för de lokaler kommunen hyr vilket enligt preliminära beräkningar kommer att reducera elkostnaderna med nästan 50 %.


§173 Utställning av detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd Siklöjevägen)

Dnr 00/KSM 579 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd Siklöjevägen) ställs ut.

Reservationer

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Anders Bergérus (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade stött tilläggsyrkande 1.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick i augusti 2002 i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för område vid Siklöjevägen. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra nio nya flerbostadshus i fyra våningar med totalt ca 150 lägenheter och tillhörande parkeringar och garage inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med en cirkulationsplats, en tomt för verksamheter samt en utökad byggrätt för rackethallen ingår också i förslaget. De nya bostadshusen och cirkulationsplatsen ska tillsammans bidra till att skapa en ny entré till Tyresös centrala delar.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 9 till och med 31 maj 2005. Under samrådstiden har nio synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har ytterligare tre synpunkter lämnats in. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan (fd

Siklöjevägen) ställs ut.

Ändringssyrkande

  1. Mikael Gustafsson (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s-gruppen) att det ska framgå av planhandlingarna att minst 50 % av lägenheterna avsätts till hyresrätter.

  2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att det ska framgå i planhandlingarna att Siklöjevägen ska stängas av för trafik till och från Bollmoravägen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.


§174 Avtal och avsiktsförklaring för Strandängarna, del av Strand 1:1

Dnr 03/KSM 0972 252

Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Strand 1:1 godkänns.

- Avsiktsförklaring mellan Tyresö kommun, Tyresö Strands Markägarförening och Tomtägarförening för Strandängarna i Tyresö Strand godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun ska detaljplanera ett område kallat Strandängarna i Tyresö Strand för bostäder och rekreation på kommunens och Tyresö Strands Markägarförenings mark. I arbetet ingår att förvärva ett flertal fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser. Den mark i området som i dagsläget utgör gatumark och grönytor ingår i fastigheten Strand 1:1 som ägs av Tyresö Strands Markägareförening. Äganderätten för denna mark förs genom fastighetsreglering över till kommunen, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra en markanvisningstävling för området. Priset för marken bestäms när det finns en lagvunnen detaljplan som klarlägger markanvändningen.

Detaljplaneringen föregås av en markanvisningstävling som troligen kommer att genomföras under första kvartalet år 2006 i syfte att få in olika förslag på hur bebyggelsen och funktioner inom Strandområdet kan utformas och organiseras. I bilagda avsiktsförklaring mellan kommunen, Tyresö Strands Markägareförening och Tyresö Strands Tomtägareförening anges inriktningen för utbyggnaden av det aktuella tävlingsområdet samt arbetssätt under planprocessen.


§175 Tävling om "Årets hus i Tyresö kommun"

Dnr 05/MB 1625 200

Kommunstyrelsens beslut

- En tävling inrättas för att årligen utse ”Årets hus i Tyresö kommun” enligt bilagda regler.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att en årligen återkommande tävling inrättas för att utse Årets hus i Tyresö kommun. Syftet med tävlingen är att skapa ett intresse kring god arkitektur och motivera invånarna att vara stolta över olika exempel på byggnation där god arkitektur, anpassning till terrängen och anpassning till befintlig vegetation har gjorts.

I bilaga beskrivs regler kring tävlingen.


§176 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2005:93 Handläggning av Medborgarförslag

2005:98 Norrköpings tingsrätts dom i mål nr B 334-04; kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef i Finnspångs kommun fälldes för arbetsmiljöbrott

2005:100 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av enhetschef som brutit mot LOU i samband med en entreprenadupphandling

2005:101 Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans individuella program

2005:102 Analysrapporten ”Produktivitet på andra villkor”

2005:103 Ekonomirapporten ”Om kommuners och landstings ekonomi – november 2005”

2005:104 Hyreshöjning fr.o.m. 2006-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

2005:105 Överenskommelse om undantag från BEA för Plusjobb m.m.

2005:108 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Övriga meddelanden

Regionplane- och trafikkontoret

- Befolkningsprognos 2005 för perioden 2005-2014

Motorförarnas helnykterhetsförbund

- Alkolås i alla skolskjutsar – NU (bilaga)

KSL

- Slutreglering av fond för omsorger och psyk-Ädel

- Nytt huvudavtal om arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar, år 2006 – Kommunala Ungdomsprogrammet, KUP

Fotgängarnas förening (FOT)

- Gångvänlig och mänsklig stad/tätort

Glesbygdsverket

- Rapport ”Sveriges gles- och landsbygder 2005”

Statens strålskyddsinstitut

- Rapporten ”Protecting people against radiation exposure in the event of an radiological attack”

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser

- Rapporten ”Alkohol och droger. Kommunernas förebyggande insatser”

Sveriges kommuner och landsting

- Meningar om utvärdering – en rapport

- Skrift om miljöledning i praktiken

- Skriften ”Regional politik – hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna?”

Stockholms läns landsting

- Rapporten ”Så tycker kommunledningen om lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete”

En bättre sits (samverkansorgan för länsstyrelser, regionförbund m.m. iMälardalen)

- Transport och trafik, nyhetsbrev nr 2 2005

Tyresö kommun

- Minnesanteckningar från ägarmöte Tyresö kommun – Tyresö bostäder AB 28 nov. 2005 (bilaga)

- Svar från Staffan Isling på förfrågan om bidrag till världsmästerskapen i Country Dance

- Projektdirektiv för samverkansprojekt om dokument- och ärendehantering

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Utvärdering av övning i krishantering den 7 december 2005

AB Vårljus

- Förhandsbesked om extra bolagsstämma i AB Vårljus