Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-01-24

Sammanträde 2006-01-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, ordförande
Ulrika Josephson, sekreterare

Justeringens tid och plats: Läs mer...Fredagen den 27 januari 2006, kommunstyrelsens kansli

1 Kommunchefens rapport – januari 2006

2 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2006

3 Finansiellt mål för långsiktigt god ekonomisk hushållning*

4 Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

5 Investering för kulturcentrum i Nyboda skola*

6 Fördjupat näringspolitiskt samarbete i Stockholm-Mälarregionen

7 Ändring av regler för egna barn i enskilda familjedaghem*

8 Förvärv av Strand 1:542, Strandallén 73

9 Motion ”Ställ klimatkrav på transporter”*

10 Revidering av verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar*

11 Information om förändrade anslagsbindningsnivåer för socialnämnden

15 Anmälan av delegationsbeslut – Förköpsavstånden fjärde kvartalet 2005

16 Anmälan av beslutsattestanter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Mötesinformation

 

§1 Kommunchefens rapport januari 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§2 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2006

Dnr 06/KS 008 041

Kommunstyrelsens beslut

- Driftbudgetramar 2006 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsbudget 2006 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2006 fördelas enligt bilaga 3

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de egna yrkandena.

Protokollsanteckning och ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) inte hade deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt. Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 10 november och 8 december 2005 om strategi- och budgetplan för 2006 och KELP 2006-2008. I bifogade dokument redovisas mer detaljerat än vad som framgår i kommunens samlade budgetdokument hur kostnaderna för de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för beräknas bli fördelade på olika ändamål.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att driftbudgetramar 2006 delegeras enligt bilaga, investerings-budget 2006 delegeras enligt bilaga 2 och driftkostnader för finansförvaltningen 2006 fördelas enligt bilaga 3.

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) yrkar bifall till respektive partis budgetförslag 2006.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§3 Finansiellt mål för långsiktigt god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommuns finansiella mål är att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen har enligt förslag i propositionen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting ställt krav på att kommunerna i sin budget ska ange mål och riktlinjer för hur man definierar god ekonomisk hushållning för sin organisation. Det handlar dels om finansiella och dels om verksamhetsmässiga mål och riktlinjer.

Den strategi- och budgetplan som utarbetas inför varje verksamhetsår handlar i stor utsträckning om hushållning i närtid. I bilagda skrivelse föreslår ekonomikontoret att kommunens finansiella mål för långsiktig god ekonomisk hushållning bör vara att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresökommuns finansiella mål är att uppnå det ekonomiska resultat som behövsför att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggnings-kapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande mål antas:

- Tyresö kommuns finansiella mål ska i princip vara att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att kvaliteten i verksamheten måste säkerställas

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att det skulle påverka sysselsättningen negativt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Mikael Gustafsson (v). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§4 Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Dnr 05/KS 192 007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Komrev genomfört en granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om upphandlingsorganisationen säkerställer att Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas på ett tillfredställande sätt, och att upphandling hanteras på affärsmässiga grunder. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport. Revisorerna anser att kommunens upphandlingsorganisation i huvudsak säkerställer att grundreglerna i LOU tillämpas på ett tillfredställande sätt. Ett antal brister uppmärksammas dock kring avsteg från upphandlingsreglementet när det gäller den centrala inköpsgruppens funktion, köptrohet kring vissa ramavtal samt förvaltningarnas dokumentation av gjorda upphandlingar.

Rapporten överlämnas för kännedom och åtgärd. Revisorerna avser att göra en uppföljning av granskningen.

Ledningsgruppen kommer att analysera rapporten och återkomma till kommunstyrelsen med kommentarer och förslag på ev. åtgärder.


§5 Investering för kulturcentrum i Nyboda skola

Dnr 06/KS 0043 291

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 10,7 Mkr för ombyggnation av delar av Nyboda skola till Kulturcentrum.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2005 att Kulturskolans verksamhet flyttas till Nyboda skola. I Nyboda skola skapas därmed ett kulturcentrum med musik, dans och teater. Lokalerna är ca 1 150 m². Ombyggnaden av delar av Nyboda för kulturskolans verksamhet beräknas kosta 10,7 Mkr. Ombyggnaden innebär bl a att ljudisolera undervisningslokaler, anpassa lokalerna till gruppundervisning, skapa fungerande korridorsystem samt viss isolering av delar av taket.

Med hänvisning till ovanstående begär miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 10,7 Mkr för ombyggnation av delar av Nyboda skola till Kulturcentrum.


§6 Fördjupat näringspolitiskt samarbete i Stockholm- Mälarregionen

Dnr 06/KS 002 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ser positivt på samarbetet Stockholm Business Alliance och kommer att delta i partnerskapet.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att underteckna avtalen ”Stockholm Business Alliance” och ”Näringspolitiskt samarbete i Stockholm-Mälarregionen”

- Finansieringen under 2006 för årsavgiften på 160.000 kr sker dels från de pengar som var avsedda för BAS (80.000 kr) som ligger under kommunstyrelsen, dels genom att styrelsen i Tyresö Näringslivs AB förklarat sig vara villiga att skjuta till motsvarande belopp för år 2006.

- Avgiften för år 2007 behandlas i det kommande budgetarbetet.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.

______

Ärendebeskrivning

Vid årsskiftet 2005/2006 avvecklades bolaget Business Arena Stockholm (BAS). Tyresö kommun ägde då en aktie i bolaget. Vid bolagsstämman för BAS i juni 2005 tillsattes en ny styrelse med uppdrag att utarbeta ett förslag på hur de framtida formerna för regionala samarbetet skulle utformas när BAS avvecklas. I bilaga presenteras ett förslag på nytt näringslivspolitiskt samarbete i Stockholm – Mälarregionen. Samarbetet är utformat som ett partnerskap mellan kommunerna i Stockholm – Mälarregionen med namnet Stockholm Business Alliance. I bilaga beskrivs verksamhetsidé och form och styrning av partnerskapet. Till grund för samarbetet ligger två avtal – ”Stockholm Business Alliance” och ”Näringspolitiskt samarbete i Stockholm – Mälarregionen”.

I bilagda skrivelse föreslår kommunchefen och näringslivschefen att Tyresö kommun uttalar sitt stöd för verksamheten och att kommunen avser att medverka i partnerskapet (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag delar den bedömning som kommunchefen och näringslivschefen gör beträffande Tyresös deltagande i det nya partnerskapet Stockholm Business Alliance. Som enskild kommun har vi små möjligheter att marknadsföra oss som en del i en dynamisk region. Tillsammans med andra kommuner med Stockholms stad i spetsen har vi alla möjligheter att lyckas. Partnerskapets verksamhetsidé känns rätt. Målen är dock mycket högt satta. Jag vill därför framhålla min uppfattning att det nog kommer att krävas större ekonomiska resurser än de nu föreslagna 4 kr/invånare för att lyckas. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänsteyttrandet.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§7 Ändring av regler för egna barn i enskilda familjedaghem

Dnr 06/KS 001 712

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Regler för egna barn i enskilda familjedaghem ändras enligt bilagda förslag från barn- och utbildningsnämnden 051214 § 63

- Reglerna gäller fr o m 1 mars 2006.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 § 63

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter, om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att i Tyresö införa möjlighet för förälder att driva familjedaghem med enbart egna barn (utredningen redovisas i bilaga). Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att reglerna för egna barn i enskilda familjedaghem ändras så att det blir möjligt att driva familjedaghemmet med enbart egna barn enligt bilagda förslag.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att regler för egna barn i enskilda familjedaghem ändras enligt bilagda förslag från barn- och utbildningsnämnden 051214 § 63 samt att reglerna gäller fr o m 1 mars 2006.

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Mikael Gustafsson (v) avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§8 Förvärv av Strand 1:542, Strandallén 73

Dnr 03/KSM 0969 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Strand 1:542 godkänns

- Köpeskillingen på 2,1 miljoner kronor och övriga omkostnader och ersättningar belastar markavdelningens konto för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.


______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav år 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av Strandängarna (A-området) i Tyresö Strand. I uppdraget ingår att förvärva flera privatägda fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser.

Förhandlingar har under lång tid förts med ägaren till fastigheten Strand 1:542. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till köpekontrakt (se bilaga).


§9 Motion "Ställ klimatkrav på transporter"

Dnr 05/KS 133 060

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun tillämpar definition och mål för statliga myndigheters inköp av miljöbilar enligt förordning SFS 2005:1228, och därmed anses motionen besvarad.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har i oktober lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ställa klimatkrav på transporter. Motionärerna föreslår att:

- kommunen ställer konkreta och klimatrelaterade krav vid nästa upphandling av transporttjänster

- kommunen för egen del vid kommande inköp av fordon köper miljöfordon.

Motionen har remitterats till upphandlingsenheten och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för yttrande (se bifogade yttrande).

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i motionärernas beskrivning av situationen och att vi som kommun har möjlighet att minska vår klimatpåverkan genom att ställa krav på olika miljöhänsyn när vi upphandlar produkter och tjänster. I kommunens upphandlingsreglemente från 2002 anges att ”inför all upphandling bör aktivt eftersträvas att välja produkter och tjänster som, sett under hela sin livslängd, är skonsamma mot miljön”. I reglementet beskrivs närmare vad detta innebär. Som framgår av tjänsteyttrandet ställs krav på olika miljöhänsyn redan idag när olika verksamheter gör upphandlingar av bl a transporttjänster och fordon. Dessa krav måste sedan vägas mot behov när det gäller kvalitet, funktioner och kostnader. I det kommunövergripande arbetet med hållbar utveckling har nyligen inletts diskussioner om det finns möjligheter att samordna transporter med kommunerna på Södertörn för att därigenom minska antalet transporter. Motionärerna föreslår att kommunen för egen del vid kommande inköp av fordon köper miljöfordon. Dessa bilar finns för närvarande inom personbilssektorn. Kommunen har ett antal fordon av flexifuel-typ. Enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen finns vissa svårigheter idag med att lokalt tanka dessa bilar med biobränslen i avsaknad av sådana tankställen i kommunen. Det är inte rimligt att i nuläget besluta att alla kommande inköp ska vara miljöfordon. Däremot är det önskvärt att öka andelen miljöbilar i kommunens ägo. Jag menar att vi redan nu arbetar enligt motionens intentioner, men att motionens att-satser är för långtgående för att bifallas.

Tilläggsyrkande:

Anders Bergérus (s) yrkar att följande tillägg görs i beslutsmeningen:

Tyresö kommun tillämpar definition och mål för statliga myndigheters inköp av miljöbilar enligt förordning SFS 2005:1228, och därmed anses motionen besvarad.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

§10 Revidering av verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 06/KSM 0019 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagda karta.

______

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska avdelningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagda karta. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet att omfatta Blåbärsvägen, del av Strandvägen, Björnbärsvägen och del av Bryggvägen.


§11 Information om förändrade anslagsbindningsnivåer för socialnämnden

Dnr 05/KS 056 041

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2006 trädde en ny organisation i kraft på socialförvaltningen. Budgeten för 2006 som behandlades i kommunfullmäktige i november 2005 var dock baserad på anslagsbindningsnivåer i den tidigare organisationen. I samband med att budgeten för 2006 behandlades i kommunstyrelsen gavs socialnämnden därför i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av fördelning på nya anslagsbindningsnivåer. I bilaga beskrivs förändringarna och budgeten redovisas fördelade på de nya anslagsnivåerna.

Ordförandeutlåtande

För den politiska styrningens och uppföljningens vidkommande är det angeläget att även efter den förändrade anslagsindelningen få en samlad rapportering för respektive äldreomsorg och handikappomsorg. Den verksamhetsindelningen ligger även till grund för olika nyckeltalsjämförelser med andra kommuner och för kommunens rapportering av statistik till bl a statistiska centralbyrån.


§12 Val till planberedningen

Dnr 06/KS 004 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ylva Lageson (m) utses till ny ersättare i planberedningen.

______

Ärendebeskrivning

Hans Wilhelmsson (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i planberedningen. Till ny ledamot föreslås Ylva Lageson (m).


§13 Val till personalutskottet

Dnr 06/KS 004 102

Kommunstyrelsens beslut

- Mats Larsson (fp) utses till ledamot i personalutskottet.

______

Ärendebeskrivning

Jan Larsson (fp) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i personalutskottet. Till ny ledamot föreslås Mats Larsson (fp).


§14 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2005:110 Basbelopp för år 2006

2005:112 Ändringar i TGL-KL

2005:113 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på grund av språkkrav

2005:114 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

2005:115 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen

2005:116 Överenskommelse om Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL

2005:117 Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, livränta och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA och KAP-KL

2005:119 Traktamentsbelopp 2006

2006:1 Cirkulärhantering 2006 samt abonnemang på cirkulär 2006 och cirkulärförteckning 2005

2006:2 Lagen om offentlig upphandling (nya tröskelvärden)

Övriga meddelanden

Ansvarskommittén

- Rapporten ”Staten och kommunerna”

Socialdepartementet

- Nya handlingsplaner för alkohol- och narkotikapolitiken

Centrum för stadens utemiljö

- Nyhetsbulletin nr 3 2005

Nämnden för offentlig upphandling

- Klausuler mot diskriminering i upphandlingskontrakt

Business Arena Stockholm

- Protokoll från extra bolagsstämma den 6 december 2005

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Återkallelse av förordnande som borgerlig vigselförrättare och registerförrättare (Avsägelse från Sven Lionell)


§15 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavståenden fjärde kvartalet 2005

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Beslut att inte utöva förköpsrätten vid försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsen delegationsordning 2004-11-20 fattats av kommunchef Staffan Isling.


§16 Anmälan av beslutsattestanter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 06/KSM 0044 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler beslutsattestanter 2006 för drift- och investeringsbudgeten. Originalprov på namnteckningar förvaras på ekonomikontoret.


§17 Ansökan om serveringstillstånd på Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2 i Tyresö (Pizzeria Budak 560206-3637)

Dnr 2005.A008-090

Kommunstyrelsens beslut

-                    Ärendet tas upp som ett extra ärende

-                    Pizzeria Budak (560206-3637) erhåller serveringstillstånd för alkoholdrycker på Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2 i Tyresö. Tillståndet gäller spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Pizzeria Budak (560206-3637) som innehas av Ali Budak har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2 i Tyresö. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-03.00.

Alkoholhandläggaren föreslår i bifogade tjänsteskrivelse att serveringstillsånd för alkoholdrycker avslås med hänvisning till att sökanden inte uppfyller lämplighetskravet i 7 kap 7 § alkohollagen.

(Se bifogade tjänsteskrivelse).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Pizzeria Budak (560206-3637) erhåller serveringstillstånd för alkoholdrycker på Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2 i Tyresö. Tillståndet ska gälla spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till ansökan om serveringstillstånd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

Den som stöder ordförandeförslaget röstar ja

Den som stöder avslagsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bilagda röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§18 Fastighetsreglering rörande Strand 1:221 och Strand 1:226

Dnr 02/KSM 002

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Bifogad överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheterna Strand 1:221 och Strand 1:226 godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Planberedningen gav i slutet av 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltnigen i uppdrag att påbörja planläggningen av Strandängarna i Tyresö Strand. I uppdraget ingår att förvärva fler privatägda fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser.