Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-04-25

Sammanträde 2006-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

46 Utredning om trädfällning vid Peppargränd

47 Kommunchefens rapport april 2006

48 Ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året*

49 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007

50 Fördjupad samverkan om upphandling på Södertörn

51 Fördjupad samverkan om miljö- och hälsoskyddsarbete på Södertörn

52 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre*

53 Kommunal folkomröstning och yttrande om trängselskatt *

54 Erstaviks samverkansprojekt – ansökan om projektmedel för åtgärdsplan för friluftslivet

55 Övertagande av drift- och underhåll av Kumla Herrgård

56 Verksamhetsstöd för Team Smart 2006

58 Upphävande av fastighetsplan i kv. Solsäter

Mötesinformation

 

§46 Utredning om trädfällning vid Peppargränd

Dnr 06/Ks065 108

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att bereda följande frågeställningar utifrån diskussionen på sammanträdet:

- Hur kan området återställas enligt förutsättningarna som finns angivna i detaljplanen?

- Hur kan en ny miljöbedömning göras och med vilket innehåll

- Hur kan styrning och ledning inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen förbättras?

- Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jan Larsson (fp) lämnar följande synpunkter:

 1. Den olovliga trädfällningen bör polisanmälas

 2. En ny miljöbedömning bör göras av samma konsult som tidigare gjort den tidigare miljöbedömningen

 3. En prövning görs av möjligheten att sänka den högst tillåtna bygghöjden på de tre husen i sydöstra området.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt hade instämt i Jan Larssons synpunkter nr. 2 och 3.

______

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunjurist Britt-Marie Lundberg Björk en utredning med anledning av trädfällning i samband med uppförande av bostadshus vid Peppargränd.

Ajournering

På begäran av Anders Bergérus (s-gruppen) ajourneras sammanträdet mellan kl. 19:15-19:40.


§47 Kommunchefens rapport april 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§48 Ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året

Dnr 06/KS 050 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

– Reviderad investeringsbudget enligt bilaga 3, avsnitt 4.8 godkänns

- Ekonomisk rapport per 31 mars 2006 och prognos för året noteras

- Tilläggsanslag för Kumla Herrgård godkänns enl. avsnitt 4.2.

Kommunstyrelsens beslut

- Omdisponeringar mellan driftanslagen enligt bilaga 6 noteras

- Uppdrag givna i budget- och bokslutsberedningen den 18 april 2006 enligt bilaga noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året. Delårsresultatet för kommunen per den 31 mars 2006 uppgår till +17,5 mkr. Det är ett överskott jämfört med budget på 14,7 mkr. Verksamheterna redovisar ett överskott för perioden på 12,2 mkr.

I prognosen för året beräknas resultatet uppgå till +6,9 mkr, vilket är 3,8 mkr lägre än budgeterat. Verksamheterna redovisar ett underskott för året på 5,9 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag väntas bli 1,1 mkr bättre än budgeterat. Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget för året med 1,2 mkr. En utebliven höjning av arbetsgivaravgiften minskar finansförvaltningens kostnader med 1,9 mkr.

§49 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007

Dnr 06/KS 067 041

Kommunstyrelsens beslut

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007 antas.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (v) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Inger Gemicigoglu (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2007. Dokumentet innehåller:

- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)

- Omvärldsanalys

- Planeringsförutsättningar

- Redovisning av budgetunderlag

- Budget för år 2007-2008

- MBL-hantering

- Tekniska anvisningar


§50 Fördjupad samverkan om upphandling på Södertörn

Dnr 06/KS 037 060

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun är positiv till ett väsentligt utökat samarbete mellan kommunerna om upphandling, men konstaterar att vissa frågor måste klaras ut innan ett slutligt ställningstagande om samarbetsform sker.

- Vad kommunen särskilt vill lyfta fram här är:

§ vissa gränssnittsfrågor kommun -kommunalförbund

§ verksamhetens organisation inkl. politisk överbyggnad

§ kostnader och finansiering.

§ hur hänsyn kan tas till småföretagens möjligheter att delta i upphandlingar.

Särskilt uttalande

Inger Gemicioglu (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilda yttranden (bilagor).

______

Ärendebeskrivning

En av målsättningarna med samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är att hitta lösningar som bidrar till att de kommunala tjänsterna kan levereras till en lägre kostnad och eller med högre kvalitet. Kommunstyrelseordförandena i Södertörnskommunerna har därför gett kommuncheferna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan inom upphandlingsområdet kan organiseras.

Utredningen sammanfattas i bilagda rapport. I utredningen behandlas nuvarande organisation för upphandling i respektive kommun, styrkor, svagheter, möjligheter och hot med nuvarande och framtida samverkan, möjliga samverkansformer och konsekvenser. I rapporten föreslås att kommunerna organiserar sin upphandlingsverksamhet i en samlad organisation med en gemensam ledning genom ett kommunalförbund. Den gemensamma organisationen innehåller en effektiviseringspotential på ca 5 % av kommunernas totala inköp, vilket skulle motsvara ca 215 miljoner kronor per år. Enligt utredningen talar övervägande skäl för att samverkan bör ske inom ramen för ett kommunalförbund.

Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen i respektive kommun samt till Företagarna och Handelskammaren på Södertörn för yttrande senast 30 april.

Kommunledningsförvaltningen lämnar i bilagda yttrande synpunkter på utredningen. I yttrandet föreslås att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunen är i princip positiv till att samverkansformen kommunalförbund väljs, men konstaterar att vissa frågor måste klaras ut innan ett slutligt ställningstagande sker.

- Vad kommunen särskilt vill lyfta fram här är

§ vissa gränssnittsfrågor kommun - kommunalförbund

§ verksamhetens organisation

§ kostnader och finansiering.

Ajournering

På begäran av Inger Gemicioglu (v) ajournerades sammanträdet mellan kl. 21:15 och 21:25.

§51 Fördjupad samverkan inom miljö- och hälsoskyddsarbete på Södertörn

Dnr 06/KS 063 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun är positiv till ett väsentligt utökat samarbete mellan kommunerna inom miljö- och hälsoskyddsarbetet, men konstaterar att vissa frågor måste klaras ut innan ett slutligt ställningstagande om samarbetsform sker.

- Vad kommunen särskilt vill lyfta fram här är

§ vissa gränssnittsfrågor kommun - kommunalförbund

§ verksamhetens organisation inkl. politisk överbyggnad

§ kostnader och finansiering.

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ordförandeutlåtandet lämnat i miljö- och byggnadsnämnden 2006-04-05 § 43.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jan Larsson (fp) hänvisar till ordförandeutlåtandet lämnat i miljö- och byggnadsnämnden 2006-04-05 § 43.

_____

Ärendebeskrivning

I dag bedömer kommunernas miljötillsynsmyndigheter att de klarar av i genomsnitt 43 % av all lagreglerad miljö- och hälsoskyddstillsyn. En av kommunernas målsättningar är att öka tillsynen och kvalitén enligt lagstiftarnas intentioner. Detta för att skapa en hållbar samhällsutveckling och miljöanpassade verksamheter.

Under år 2005 genomfördes en förstudie i de åtta Södertörnskommunerna om utökat samarbete inom miljötillsynen, med inriktning mot de verksamheter som är reglerade i lagstiftningen som obligatoriska för kommunerna. Under hösten år 2005 presenterades förslaget till kommunsamverkan inom miljöområdet för berörda förtroendevalda och tjänstemän.

I rapporten föreslås att kommunerna bildar en gemensam organisation för miljö- och hälsoskyddstillsyn. Verksamheten föreslår utredarna att drivas som ett kommunalförbund med en exekutiv styrelse.

På uppdrag av kommunerna har Öhrlings PriceWaterhouseCoopers – Komrev utarbetat en rapport för att klarlägga ett antal frågeställningar. Rapporten har remitterats till kommuner, Företagarna, Södertörns Handelskammare, SRV Återvinning och Södertörns brandförsvarsförbund. Remissvaren ska vara inne senast den 30 april 2006.

I bifogad tjänsteskrivelse föreslås att miljö- och byggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunen är i princip positiv till att samverkansformen kommunalförbund väljs, men konstaterar att vissa frågor måste klaras ut innan ett slutligt ställningstagande sker.

- Vad kommunen särskilt vill lyfta fram här är

§ vissa gränssnittsfrågor kommun - kommunalförbund

§ verksamhetens organisation

§ kostnader och finansiering.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 april (se bilaga).

§52 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre

Dnr 06/KS 062 735

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns

Kommunstyrelsens beslut

- Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kompletteras handlingarna med socialnämndens beslut från den 2 maj.

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan och att avtal genom socialnämnden har tecknats med vårdgivare, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande och chefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att i förening underteckna köpekontrakt och köpeavtal i samband med försäljning av fastigheten Krusmyntan 1.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot besluten (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Anders Bergérus (s) ej anser sig vara bunden av att följa formuleringen i sista stycket på sidan 1 i tjänstemannayttrandet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har sedan våren 2005 haft i uppdrag att utreda frågan om ett nytt äldreboende. Som förutsättning för uppdraget gällde bl a att boendet om möjligt ska byggas, ägas och drivas av en annan huvudman än kommunen och att kommunen endast ska förfoga över de platser som behövs för att tillgodose Tyresöbornas behov. Upplägget förutsätter att kommunen till den vårdgivare som vinner upphandlingen, eller till den som för vårdgivarens räkning uppför och tillhandahåller den byggnad som vården ska bedrivas i, säljer fastigheten Krusmyntan 1.

Lägesrapporter från arbetet med uppdraget har lämnats till Kommunstyrelsen den 25 oktober 2005 och den 21 mars 2006.

I bilaga redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag av vilket de närmare villkoren för upphandlingen av platser enligt de angivna utgångspunkterna framgår.

Socialnämnden ska besluta om förfrågningsunderlaget om de krav som ställs på de platser och den omsorg som ska upphandlas. Socialnämnden behandlar förfrågningsunderlaget under sitt sammanträde den 19 april 2006.

Kommunstyrelsen har att besluta om försäljningen av fastigheten Krusmyntan 1.

Eftersom den tilltänkta modellen för upphandlingen av platser i principiella hänseenden skiljer sig från vad som hittills tillämpats i kommunen behöver frågan behandlas av kommunfullmäktige. Principerna för upphandlingen framgår av punkterna 1.1-1.3, 1.5-1.6 samt 1.13 i bifogade förfrågningsunderlag.

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet ändrades indexklausulen på sidan 25 i förfrågningsunderlaget avsnitt 3:7 stycke 3 från 100 % till 75 %

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kompletteras handlingarna med socialnämndens beslut från den 2 maj. Vidare föreslår jag att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, och att avtal genom socialnämnden har tecknats med vårdgivare, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande och chefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att i förening underteckna köpekontrakt och köpeavtal i samband med försäljning av fastigheten Krusmyntan 1.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsförslaget och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bilagda röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§53 Kommunal folkomröstning och yttrande över trängselskatt

Dnr 06/KS 064 111

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunen ska i ett yttrande tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatten.

 2. Som ett led i beredningen av detta yttrande ska det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006, i anslutning till de allmänna valen.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anta och inge kommunens yttrande, som ska följa den mening som biträtts av flest röstande i folkomröstningen.

 4. Röstlängd och röstkort samordnas med röstlängden och röstkorten för det allmänna valet.

 5. Frågan som ska ställas vid folkomröstningen är denna: ”Trängselskatter för biltrafiken har prövats i Stockholm under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatter på nytt ska införas i Stockholms stad?”

 6. Svarsalternativen ska vara ”ja” respektive ”nej” på varsin röstsedel. Det ska dessutom finnas en blank röstsedel med texten ”blank röstsedel”.

 7. Röstsedeln ska vara rosa med tre streck på varje långsida, i format A6.

 8. Eftersom folkomröstningen äger rum samma dag som det är allmänna val sammanfaller omröstningsdistrikten med valdistrikten i det allmänna valet.

 9. Röstning ska, förutom genom personlig inställelse i omröstningslokalen, kunna ske på det sätt som gäller för allmänna val, dock med det undantag att underlag för brevröstning från utlandet inte kommer att distribueras. Institutionsröstning sker, i enlighet med vad valnämnden närmare beslutar om, den 10 september 2006.

 10. Röstsammanräkning ska ske i röstningslokalen på folkomröstningsdagen efter att samman­räkningen av det allmänna valet har avslutats. Sammanräkningen ska i sin helhet vara avslutad senast torsdagen den 21 september 2006.

 11. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt de föreslagna föreskrifterna för folkomröstningen.


Kommunstyrelsens beslut

- Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta erforderligt informationsmaterial inför folkomröstningen vilket föreläggs kommunstyrelsen.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

I Stockholms stad pågår ett försök med beskattning av fordonstrafiken för att minska biltrafiken innanför stadens s.k. tullar. Försöket omfattar tiden fr.o.m. den 3 januari t.o.m. den 31 juli 2006. Försöket baseras på en särskild lag, Lag (2004:629) om trängselskatt.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunen ska ge riksdag och regering sin mening till känna om det försök med trängselskatter som genomförs i Stockholm under perioden 3 januari – 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Som ett led i beredningen av yttrandet föreslår kommunstyrelsens ordförande att det i samband med de allmänna valen den 17 september 2006 ska hållas en folk­omröstning, som stöd för yttrandet. Det är redan bestämt att Stockholms kommun ska genomföra en sådan omröstning.

I bilaga redogörs för förutsättningarna att genomföra en kommunal folkomröstning samt förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande

I Stockholms stad genomförs i anslutning till valet i september en rådgivande folkomröstning angående trängselskatten. Folkomröstningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför beslut i regering och riksdag om eventuell permanentning av den tillfälliga lagstiftningen om trängselskatten.

Från länets övriga kommuner ställdes krav på en folkomröstning innan trängselskatteförsöket infördes. Ett antal kommuner, däribland Tyresö, genomförde också sådana omröstningar. Utslaget blev mycket klart med en stor majoritet av våra väljare mot försöket. Vi har därefter krävt att våra invånares röster skall beaktas tillsammans med utslaget från Stockholms folkomröstning. Detta har avvisats av både Stockholms stad och av regeringen och dess samarbetspartier.

Opinionundersökningar som gjorts i staden och länet visar att nästan samtliga tillfrågade anser att alla invånare i Stockholms län borde få rösta om trängselskatten.

Företrädare för de fyra borgerliga partierna i riksdagen har uttalat att trängselskatten är en fråga som berör hela regionen. De anser att det är angeläget att många, helst alla, kommuner i länet genomför rådgivande folkomröstningar för att ge riksdagen ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De har också uttalat att folkomröstningarna 2003 genomfördes under andra förutsättningar än de som nu gäller och att de därför idag har ett begränsat värde som vägledning för riksdagen.

De fyra allianspartierna i riksdagen har uttalat att de vill följa folkviljan i hela länet och föreslår därför att alla kommuner i Stockholms län genomför egna rådgivande folkomröstningar om trängselskatten i samband med höstens val, alltså även de som folkomröstade 2003. Att inte folkomrösta skulle lämna de egna invånarna utan möjlighet att påverka. Jag delar den uppfattningen.

Vi har inom majoriteten diskuterat frågan och vi anser det rimligt att ge även tyresöborna möjlighet att ta ställning till trängselskatten efter att försöket avslutats. Även om inte alla kommuner kommer att folkomrösta samtidigt med Stockholms stad, kommer mer än hälften av länsborna att ha fått rösta. Det ger de beslutsfattare i riksdagen som önskar lyssna till alla länsbor ett bra beslutsunderlag.

Jag föreslår därför att en folkomröstning om trängselskatten genomförs i Tyresö i samband med de allmänna valen i höst.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§54 Erstaviks samverkansprojekt - ansökan om projektmedel för åtgärdsplan för friluftslivet

Dnr 05/KS 005 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ställer sig bakom förslaget till åtgärdsplan och bidrar med 600 000 kronor fördelat på åren 2006-2008.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun deltar sedan 2004 tillsammans med Nacka kommun, Stockholms stad samt Erstaviks fideikommiss i ett samverkansprojekt om Erstavik. Erstavik utgörs idag av närmare 2 100 ha areal naturmark i Nacka kommun, ett 15-tal öar i Tyresö kommun på drygt 300 ha och vattenområden i insjöar och i Saltsjön på ca 1 200 ha. Huvuddelen av arealen täcks av skogsmark och cirka 10 procent av öppen mark.

Målet med Erstaviks samverkansprojekt är att utarbeta en långsiktig handlingsplan som ska balansera markägarens intresse av att utveckla och driva Erstavik ur ett företagarperspektiv och av allmänhetens intresse av att bevara och utveckla natur- kultur- och rekreationsvärden. Inom projektet har en åtgärdsplan för friluftslivet arbetats fram. Åtgärdsplanen syftar till att områdets kvalitet ska öka och tillgängligheten förbättras för t.ex. allmänhetens rekreation och friluftsliv. Innehållet i åtgärdsplanen framgår av bilaga.

För att genomföra åtgärdsplanen ansöker de medverkande parterna om bidrag från länsstyrelsen om 3 111 500 kronor. Projektets totala kostnad är 6 223 000 kronor. Under förutsättning att länsstyrelsen beviljar medel förbinder sig parterna att finansiera resterande kostnader. För Tyresös del handlar det om 600 000 kronor fördelat på åren 2006-2008.


§55 Övertagande av drift- och underhåll av Kumla Herrgård

06/KS 066 871

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun löser Kumla Herrgårds Bygdegårdsförening från befintligt arrendeavtal och övertar drift- och underhållsansvaret. Tyresö kommun övertar/löser samtidigt befintligt lån i fastigheten om ca 900 000 kronor, samt löser bygdegårdsföreningens checkkredit.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att:

 1. Utforma och teckna ett nytt samarbetsavtal med Kumla Herrgårds bygdegårdsförening

 2. Teckna ett nytt hyresavtal med Kumla Herrgård AB i enlighet med bilagda hyresavtal

 3. Genomföra den i bilaga 3 redovisade investeringsplanen under förutsättning att medel tilldelas av kommunfullmäktige i samband med ekonomisk rapport per mars 2006 (§ 48 KS 2006-04-25).

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun och Kumla Herrgårds Bygdegårdsförening träffade 1983 ett arrendeavtal om Kumla Herrgård med tillhörande tomt och trädgård. Arrendeavtalet löper på 49 år och innefattar förutom krav på upprustning av byggnad och parkområde även ansvar för föreningen att driva anläggningen under arrendeperioden. Medlemmarna i föreningen börjar dock bli till åren och föreningen uppger att det är svårt att rekrytera yngre personer till föreningens arbete. Föreningens styrelse har därför gjort bedömningen att det kommer att bli svårt att uppfylla föreningens åtaganden i avtalet. Föreningen har framfört önskemål om att kommunen tar över driften och underhållet av Kumla Herrgård.

I bilagda tjänsteskrivelse beskrivs fastighetens skick, förslag till åtgärder och budgetförändringar.

§56 Verksamhetsstöd för Team Smart 2006

Dnr 06/KS 070 053

Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2006 med totalt 175 tkr för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

- Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur den drogförebyggande bidragsfinansieringen till föreningar och andra aktörer inom området ska se ut i framtiden.

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Team Smart har ansökt om bidrag om 250 tkr för drogförebyggande verksamhet. Kanslichefen har beslutat att bevilja ett förskott till Team Smart med 80 tkr tidigare i år.

I bilagda tjänsteskrivelse från kommunkansliet föreslås att Team Smart beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 tkr för:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

· utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

Vidare föreslås att kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer förhur den drogförebyggande bidragsfinansieringen till föreningar och andra aktörer inom området ska se ut i framtiden.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att

1. Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2006 med totalt 175 tkr för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

· utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

· utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål

2. Kommunkansliet ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur den drogförebyggande bidragsfinansieringen till föreningar och andra aktörer inom området ska se ut i framtiden.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att Team Smart erhåller 250 000 kr i verksamhetsstöd för 2006.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och ändringsyrkandet från Marita Bertilsson (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslagt röstar ja

- Den som stödjer ändringsyrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bilagda röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§57 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:16 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2006:17 Sotningsindex 2006

2006:19 Feriearbeten – sommaren 2006

2006:20 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2006:21 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?

2006:22 Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension m.m.

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Beslut om nationell IT-strategi för vård och omsorg

- Skriften ”Närvård i Sverige 2005”

- Inbjudan till utbildning ”Antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling”

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut ang. överklagande avseende detaljplan för Västra Nytorpsvägen, Tyresö kommun (bilaga)

- Tillstånd till affischering under valrörelsen 2006 (bilaga)

Synskadades Riksförbund

- Kommunala insatser för synskadade

Statens offentliga utredningar

- Rapport ”Färre kommuner? Om små kommuners problem och utmaningar”

De handikappades riksförbund (DHR)

- Nyhetsbrev mars 2006

Regeringskansliet

- Strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

- Strategiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

Regionplane- och trafiknämnden

- Anteckningar från ABD politikermöte 18 oktober 2005 (samarbete södra Stockholm och Mälarregionen)

Stockholm Business Alliance

- Protokoll från sammanträde Stockholm Business Alliance interimistiska advisory board 2006-03-31

Sveriges pensionärsförbund, SPF Stockholmsdistriktet

- Pressmeddelande ”Fler möteslokaler till rimliga hyror”

Kultur- och fritidsförvaltningen

- Information om utarbetande av biblioteksplan i Tyresö kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

- Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens vidaredelegationer

§58 Upphävande av fastighetsplan för kv. Solsäter

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplanen för del av kv. Solsäter upphävs

_______

Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna till Solsäter 1 och 2 har kommit överens om att reglera fastighetsgränsen mellan tomterna för att ge möjlighet till att placera ett garage på Solsäter 2, ansökan är skickad till Lantmäterimyndigheten.