Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-05-23

Sammanträde 2006-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

59 Kommunchefens rapport maj 2006

60 Månadsuppföljning april 2006

61 Redovisning av uppdrag med anledning av trädfällning vid Peppargränd

62 Organisationsutveckling 2006-2007

63 Vallokaler i 2006 års allmänna val samt handikapptill-gänglighet i lokalerna

64 Förtidsröstning (poströstning) den 30 augusti – 17 september 2006

65 Uppföljning av tidigare granskning om intern kontroll avseende rutiner för lönerapportering och arvoden till förtroendevalda

66 Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse 2006

67 Motion med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvisemärkt konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer*

68 Motion med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SL:s säsongskort och/eller årskort genom kommunen*

69 Uppföljning av planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder”*

70 Anmälan av delegationsbeslut – förköpsavstånden första kvartalet 2006

71 Anmälan av delegationsbeslut – konvertering av lån

73 Förnyad ansökan om medel för drogförebyggande arbete

Mötesinformation

 

§59 Kommunchefens rapport maj 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§60 Månadsuppföljning april 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2006.


§61 Redovisning av uppdrag med anledning av trädfällning vid Peppargränd

Dnr 06/KS 065 108

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jan Larsson (fp) vidhåller uppfattningen antecknad i kommunstyrelsen 2006-04-25 § 46 att den olovliga trädfällningen bör polisanmälas.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 25 april kommunchefen i uppdrag att med anledning av trädfällning vid Peppargränd bereda följande frågeställningar:

- Hur kan området återställas enligt förutsättningarna som finns angivna i detaljplanen?

- Hur kan en ny miljöbedömning göras och med vilket innehåll

- Hur kan styrning och ledning inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen förbättras?

På kommunstyrelsens sammanträde lämnar kommunchefen muntlig redovisning.


§62 Organisationsutveckling 2006-2007

Dnr 06/KS 094 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen fastställer en ny förvaltningsorganisation för den egna verksamheten med start 2006-07-01. Beslutet träder ikraft när förhandling med de fackliga organisationerna är avslutad.

- Den nya förvaltningen benämns Kommunstyrelseförvaltningen

- Den nya förvaltningen leds av kommunchefen

- Den nya förvaltningen indelas i sju ansvarsområden: ekonomi; personal; kansli; stab; teknik; mark, plan, exploatering och karta samt miljö- och bygglov. Miljö- och bygglovsfrågor sorterar politiskt under miljö- och byggnadsnämnden. Övriga områden sorterar under kommunstyrelsen.

- Genomförandet av den nya organisationen överlämnas till kommunchefen att verkställa

- Uppdrag lämnas till kommunchefen att lämna förslag på servicecenter inför budgetarbetet 2007-2009

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade stött yrkandena från Inger Gemicioglu (v).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns förvaltningsstruktur har förändrats enligt följande sedan 2004:

· Tidigare självständiga administrativa kontoren för ekonomi, personal, kansli och LUVAN med en förvaltningschef för varje enhet samordnades i en gemensam förvaltning, kommunledningsförvaltningen under kommunchefens ledning.

· Inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samordnades kommunaltekniska avdelningen med fastighetsavdelningen inom den tekniska avdelningen.

· En samordning av arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning genomfördes inför 2005 och samlades under NAV-nämnden och i Utvecklingsförvaltningen.

Som ett led i en kontinuerlig och långsiktig förändringsprocess lämnar kommunchefen i bilaga förslag på en samlad förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen. Den nya förvaltningen får i uppdrag att också vara miljö- och byggnadsnämndens förvaltningsorganisation genom miljö- och byggavdelningen. Avdelningens uppdrag förändras inte i förhållande till rådande förhållanden.

Med förslag följer att verksamheten kan bli mer effektiv, ändamålsenlig och samordnad.

Konsekvenserna blir initialt att 1,0 förvaltningschef kan sparas in. Det fortsatta utvecklingsarbetet handlar om att samordna administrativt stöd rörande verksamhetsplanering, ekonomi, personal och kansliresurser.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att:

  1. Kommunstyrelsen fastställer en ny förvaltningsorganisation för den egna verksamheten med start 2006-07-01. Beslutet träder ikraft när förhandling med de fackliga organisationerna är avslutad.

  2. Den nya förvaltningen benämns Kommunstyrelseförvaltningen

  3. Den nya förvaltningen leds av kommunchefen

  4. Den nya förvaltningen indelas i sju ansvarsområden: ekonomi; personal; kansli; stab; teknik; mark, plan, exploatering och karta samt miljö- och bygglov. Miljö- och bygglovsfrågor sorterar politiskt under miljö- och byggnadsnämnden. Övriga områden sorterar under kommunstyrelsen.

  5. Genomförandet av den nya organisationen överlämnas till kommunchefen att verkställa

  6. Uppdrag lämnas till kommunchefen att lämna förslag på servicecenter inför budgetarbetet 2007-2009

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar i första hand återremiss på beslutsförslag 1-5, och i andra hand avslag till beslutsförslag 1-5.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Ärendet ska därmed avgöras på dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på beslutsförslag 6 och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§63 Vallokaler i 2006 års allmänna val samt handikapptillgänglighet i lokalerna

Dnr 06/KS 078 111

Kommunstyrelsens beslut

- Lokaler enligt bifogad förteckning godkänns som vallokaler vid de allmänna valen den 17 september 2006.

_______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun är indelat i 23 valdistrikt uppdelade på två valkretsar. Genom beslut i kommunfullmäktige 2005-09-15 § 53 har vissa förändringar i valdistrikten genomförts jämfört med valet 2002. Dessa förändringar är inom valkrets 1 och påverkar inte mandatfördelningen.

I bilagda förteckning redovisas förslag till vallokaler vid valet söndagen den 17 september 2006. I valkrets 1 är det några förändringar som beror på ändringarna i valdistrikten. Dessa förändringar beskrivs i bilaga från valnämnden. I övrigt används samma vallokaler som vid tidigare val. Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner vallokaler vid de allmänna valen den 17 september enligt bifogad förteckning.

Vid de allmänna valen hålls lokalerna öppna för röstning kl 08.00-20.00.

Valnämnden har beslutat att följande åtgärder ska vidtas för att öka handikapptillgängligheten samt den allmänna tillgängligheten:

- Ramper anordnas i lokaler där så erfordras.

- En handikappvalskärm ska finnas i varje vallokal.

- Rökning är förbjuden i vallokalerna.

- Pälsdjur är inte tillåtna i vallokalerna.

- Lokalerna ska tydligt utmarkeras genom skyltning.


§64 Förtidsröstning (poströstning) den 30 augusti - 17 september 2006

Dnr 06/KS 079 111

Kommunstyrelsens beslut

- Förtidsröstningen under perioden 30 augusti – 17 september genomförs på kommunens bibliotek; huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7, 135 40 Tyresö, biblioteket Trollbäcken, Vendelsövägen 59A, 135 51 Tyresö och biblioteket i Tyresö strand, Strandtorget 15, 135 63 Tyresö.

- Röstmottagningen sker under bibliotekens öppettider. På valdagen den 17 september sker röstmottagning på huvudbiblioteket i Tyresö centrum med öppettiderna 12.00-15.00.

- Valnämnden får i uppdrag att förordna röstmottagare ur bibliotekets personal och att utbilda dessa.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade stött ändringsyrkandet från Anders Bergérus (s) och Inger Gemicioglu (v).

______

Ärendebeskrivning

Inför valet 2006 har ansvaret för all förtidsröstning överflyttats till kommunen. Det innebär att den s.k. poströstningen inte längre med automatik sköts av posten, utan valnämnden har ansvar för att planera och genomföra detta.

För genomförandet av förtidsröstningen har kommunkansliet fört diskussioner med ledningen för kommunens bibliotek, vilka förklarat sig positiva till att genomföra detta. Förslaget innebär att röstmottagning kommer ske i de två nuvarande biblioteken i Tyresö centrum och Trollbäckens centrum samt i en nyöppnad filial vid Strandtorget. Som röstmottagare kommer bibliotekens ordinarie personal att fungera. Tiderna för röstmottagningen kommer att följa bibliotekens öppettider.

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att:

- Förtidsröstningen under perioden 30 augusti – 17 september genomförs på kommunens bibliotek; huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7, 135 40 Tyresö, biblioteket Trollbäcken, Vendelsövägen 59A, 135 51 Tyresö och biblioteket i Tyresö strand, Strandtorget 15, 135 63 Tyresö.

- Röstmottagningen sker under bibliotekens öppettider. På valdagen den 17 september sker röstmottagning på huvudbiblioteket i Tyresö centrum med öppettiderna 12.00-15.00.

- Valnämnden får i uppdrag att förordna röstmottagare ur bibliotekets personal och att utbilda dessa.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med valnämndens förslag.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att kommunkansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna förtidsröstning på Granängsringen, förslagsvis i Tyresö Bostäders bovärdskontor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stöder ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stöder ändringsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bilagda röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed avslagit ändringsyrkandet.

§65 Uppföljning av tidigare granskning om intern kontroll avseende rutiner för lönerrapportering och arvoden till förtroendevalda

Dnr 06/KS 091 007

Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten noteras

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare granskning om lönerapportering och arvoden till förtroendevalda. Resultatet framgår av bifogad rapport. Uppföljningen visar att av de sju tidigare lämnade rekommendationerna har tre åtgärdats, tre delvis åtgärdats och en ej åtgärdats. Revisorerna gör i rapporten en bedömning av hur den interna kontrollen kan förbättras ytterligare.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Revisorerna avser att även följa upp de återstående rekommendationerna längre fram.

Revisorerna ger i sin rapport en rekommendation om kontroll av personalens bisysslor. Med anledning av rekommendationen ger personalkontoret följande kommentar: personalkontoret har infört en rutin där kontroll av anställdas bisyssla kontrolleras vid nyanställning och årligen i januari månad. För detta finns en särskild blankett framtagen som skickas ut elektroniskt i samband med inventeringen varje år. Blanketten finns också på intranätet. Vartefter de ifyllda blanketterna kommer till personalkontoret, förs ett register över vilka bisysslor som finns. Blanketterna förvaras i pärmar, en för personer med bisyssla och en utan. De inkomna blanketterna prickas av mot en personalförteckning och de enheter som inte lämnat in blanketter för alla anställda får en påminnelse.


§66 Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse 2006

Dnr 06/KS 081 009

Kommunstyrelsens beslut

- Rätten att fatta beslut om tilldelande av kvalitetsutmärkelse delegeras till kommunchefen.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun inrättade år 2005 en kvalitetsutmärkelse. Målet med utmärkelsen är att:

- Premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden

- Premiera verksamheter som utifrån kommunens modell för verksamhetsutveckling utvecklar ett integrerat arbetssätt inkluderande planering, ekonomi, jämställdhet, hållbar utveckling mm

- Särskilt premiera verksamheter som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har lyckats öka sin frisknärvaro.

Tanken är att underlätta spridningen av goda resultat internt i organisationen utan ett alltför omfattande merarbete.

Vid inrättandet av kvalitetsutmärkelsen beslutades att kommunstyrelsen ska besluta om vem som ska tilldelas utmärkelsen. Kommunstyrelsen föreslås nu delegera beslutanderätten till kommunchefen.

Kvalitetsutmärkelsen för 2006 kommer att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att rätten att fatta beslut om tilldelande av kvalitetsutmärkelse delegeras till kommunchefen.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit återremissyrkandet. Ärendet ska därmed avgöras på dagens sammanträde.

Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.


§67 Motion med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvisemärkt konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 06/KS 019 469

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jenny Magnusson (c), om hon hade haft rösträtt, hade stött yrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 9 februari 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvis konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer.

Motionärerna föreslår att:

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att det kaffe som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att det te som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att de bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkta eller KRAV-märkta i den mån tillgången medger.

Ordförandeutlåtande

Vi har tidigare behandlat en motion med liknande förslag. Motionärerna föreslår nu att vi ska lämna en rekommendation till förvaltningar och bolag att köpa rättvisemärkt kaffe, te och bananer. Jag anser liksom tidigare att detta inte är en fråga som vi ska fatta beslut om i kommunfullmäktige. Det är upp till dem som köper in kaffe, te och frukt att bestämma vilken typ av varor de vill inhandla. Jag föreslår att motionen härmed anses besvarad.

Yrkande

Leif Kennerberg (kd) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

§68 Motion med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SLs säsongskort och/eller årskort genom kommunen

Dnr 06/KS 020 539

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till yttrandet

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 9 februari 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SL:s säsongskort och/eller årskort genom kommunen till den som så önskar.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att erbjuda anställda att köpa sina SL-kort genom kommunen enligt ovan.

Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen för yttrande (se bilaga).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen avslås med hänvisning till yttrandet.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§69 Uppföljning av planen "Ökad delaktighet för personer med funktionshinder"

Dnr 06/Ks 080 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog i juni 2005 en plan för ökad delaktighet för personer med funktionshinder. Enligt planen ska en uppföljning göras årligen. I bilaga redovisas om och på vilket sätt de föreslagna åtgärderna har genomförts under året.


§70 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavståenden första kvartalet 2006

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2004-11-30 tagits av kommunchef Staffan Isling.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§71 Anmälan av delegationsbeslut - konvertering av lån

Dnr 06/KS 092 045

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichefen beslutat konveretera kommunens lån enligt bilaga.


§72 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:24 Ramprogram för jämställdhet

2006:25 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

2006:26 Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m.

Övriga meddelanden

Förenade kommunföretag AB
- Årsredovisning 2005

Sveriges kommuner och landsting
- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2006
- Årsredovisning 2005
- Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
- Skriften ”Tolv politikers tankar om demokratiutveckling genom medborgardialog”

SABO
- Skriften ”Korsdrag i allmännyttan – femton öppna samtal som vädrar allmännyttans framtid”

Kommek
- Inbjudan till konferens Kommek 2006

Kommunförbundet Stockholms län
- Verksamheten vid KSL 2005

Barnombudsmannen
- Skriften ”Röster som räknas. Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande”

Kontaktgruppen för Agenda 21 och folkhälsa
- Protokoll från sammanträde 20 mars 2006
- Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden ang. statistik om elevhälsa

Stockholm Business Alliance
- Möte mellan kommunstyrelseordföranden inom Stockholm Business Alliance den 16 maj 2006 (verksamhetsplan, marknadsplan, budget)

Södertälje kommun
- Information om ansökan till KTH om högskoleingenjörsutbildning

Kommunchef Staffan Isling
- Delegationsbeslut tf kommunchef sommaren 2006

§73 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande projekt "Tyresö mot droger" år 4

Dnr 06/KS 093 053

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” år 4 i enlighet med bifogad ansökan.

- Paragrafen anses omedelbart justerad.

____

Ärendebeskrivning

Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Tyresö kommun har beviljats medel från länsstyrelsen för att under åren 2004-2006 utveckla det drogförebyggande arbetet. Kommunkansliet föreslår att kommunen ansöker om medel för att fortsätta projektet ”Tyresö mot droger” under år 2007 (se bifogad projektbeskrivning). I Tyresö prioriteras förebyggande arbete inom många områden där det drog- och alkoholpreventiva arbetet utgör en viktig del.