Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-08-29

Sammanträde 2006-08-29

Datum
Klockan
Plats

81 Förslag om gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län*

82 Kommunchefens rapport augusti 2006

83 Månadsuppföljning juli 2006

84 Antagande av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)*

85 Antagande av fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)*

86 Investeringsmedel för förskola i Skälsätra (kv. Kattfoten)*

87 Donationsbrev angående del av Näsby 51:2 i Skälsätra

88 Köpeavtal med Fontana fastighets AB om utbyggnad av lokal på Bagaren 10

89 Motion med förslag att starta ett ungdomscafé i Tyresö*

90 Motion med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007*

91 Antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun*

92 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

93 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

94 Upphävande av mobiltelefonpolicy

95 Handlingsplan för intern kontroll av kommunstyrelsens förvaltning 2006

96 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2007*

97 Ärendebalans 2006 – kommunstyrelsens kansli*

100 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB om ändrat arrendeområde

Mötesinformation

 

§81 Förslag om gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län

Dnr 06/KS 108 061

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun uttalar sitt stöd för fortsatt utredning i syfte att bilda ett gemensamt försäkringsbolag för länets kommuner exkl. Stockholm.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Efter kompletterande utredning bemyndigas kommunstyrelsen att fatta beslut om ett eventuellt delägarskap för Tyresö kommun i det tilltänkta försäkringsbolaget, liksom om övriga frågor som aktualiseras av kommunens medverkan som delägare i bolaget, efter att ett slutgiltigt förslag har utarbetats.

_______

Ärendebeskrivning

Under senare år har kommunerna haft en mycket begränsad marknad att tillgå för att bli försäkrade. Det har endast varit ett par försäkringsbolag som lämnat offerter vid upphandling av försäkringar. Detta har inneburit en dålig konkurrens som kan antas missgynna kommunerna. Med anledning av detta har Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i samarbete med Stockholms stads försäkringsbolag S:t Erik utrett olika alternativ för en försäkringslösning för kommunerna i Stockholms län. Utredningen har visat att det lämpligaste alternativet är att kommunerna tillsammans bildar ett försäkringsbolag.

Eftersom Stockholms stad redan har försäkringsbolaget S:t Erik kommer staden inte att ingå i den föreslagna bolagsbildningen utan erbjuder sig istället att samarbeta med det tilltänkta nya bolaget genom samlokalisering, kompetensförsörjning och samutnyttjade resurser när så är lämpligt. KSLs styrelse beslutade den 15 juni 2006 att rekommendera länets kommuner utom Stockholm att ingå i det föreslagna bolaget. Förslaget har sänts ut till länets kommuner för beslut om att ingå eller ej i det gemensamma bolaget. Beslut ska vara KSL tillhanda senast 29 september.

I bilaga kommenterar kommunstyrelseförvaltningen utredningens förslag. Förvaltningen menar att kommunen har anledning att ställa sig principiellt positiv till att ett för länets kommuner gemensamt försäkringsbolag bildas. Definitiv ställning till att medverka som delägare och försäkringstagare i det tilltänkta bolaget bör tas först efter att ett uppdaterat och kompletterat utredningsunderlag finns som närmare klarlägger delägarnas försäkringsvillkor för försäkringsbolagets ekonomiska förutsättningar.

På kommunstyrelsens sammanträde medverkar Jan Villgård från Stockholms stads försäkringsbolag St:Erik och Gunnar Bohman från KSL för att kommentera utredningen och svara på frågor.


§82 Kommunchefens rapport augusti 2006

Dnr 06/Ks 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§83 Månadsuppföljning juli 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli månad 2006.


§84 Antagande av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

Dnr 04/KSM 0059 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse antas.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Ljungvägen etapp 7 i Tyresö Strand syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 augusti till och med den 30 september 2005. Den formella utställningen har varit under tiden 10 april – 12 maj 2006. Under utställningstiden har 8 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens kommentarer i bilaga.


§85 Antagande av fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

Dnr 05/KSM 0843 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse antas

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Ljungvägen har frågan om gatukostnader utretts. Gatukostnader föreslås tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap 31§ där det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget följer de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen. Av bilagor framgår omfattningen av fördelningsområdet och kostnadsberäkning. Utställningsutlåtande redovisas i ärendet ”Antagande av detaljplan för Ljungvägen”.


§86 Investeringsmedel för förskola i Skälsätra (kv. Kattfoten)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 16 miljoner kr för finansiering av utgifter i samband med etablering av förskola i Skälsätra (kv. Kattfoten) enligt alternativ 1 A i bifogad kalkyl.

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram rullande 3-årsplaner för att klara behovet av förskoleplatser.

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ge förslag på eventuell utökning av förskolan på Brevik till 4 avdelningar redan i samband med nybyggnationen.

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en prognos för behovet av förskoleplatser 2006-2008 (se bilaga). För att tillgodose den ökade efterfrågan på förskoleplatser i Trollbäcken föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att området som angetts för förskola i detaljplanen för kv. Kattfoten (Skälsätravägen) tas i anspråk för en förskola med fyra avdelningar. Barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår att det byggs en förskola med fem avdelningar redan från början.

Förskolan bör enligt barn- och utbildningsförvaltningen vara färdig att tas i bruk våren 2007. I bilagda kalkyl redovisas två alternativ (1 A och 1 B).


§87 Donationsbrev angående del av Näsby 51:2 i Skälsätra

06/KSM 0078 244

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstår från donationen av del av Näsby 51:2

Reservation

Jan Larsson (fp) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har tagit emot ett donationsbrev från Ulla Bertilsson, lagfaren ägare av fasigheten Näsby 51:2 i Skälsätra. Donationen avser den del av fasigheten Näsby 51:2 som enligt gällande detaljplan utgör gatumark, ca 4 224 kvm av totalt 16406 kvm.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 mars 2005 och beslutade då att återemittera ärendet.

Ordförandeutlåtande

Av för mig okänd anledning har sedvanlig reglering av markfrågorna i gällande detaljplan för området inte genomförts. Således ligger både gatumark och allmän platsmark (naturmark) kvar i privat ägo. Det är i och för sig inte helt ovanligt att kommunen avvaktar med inlösen av allmän platsmark på ägarens begäran. När det gäller gatumark är det däremot mycket anmärkningsvärt att inlösen inte skett tidigare.

Ulla Bertilsson, lagfaren ägare av fastigheten Näsby 51:2, vill nu genom donation överföra gatumarken i kommunens ägo men behålla resterande allmän platsmark. Däri ingår mark som behövs för att få en ändamålsenlig tomt för en framtida förskola i området. Donationsbrevet kan inte tolkas på annat sätt än att Ulla Bertilsson nu önskar behålla även det markområdet. Därför tvingas kommunen avstå från donationen av del av Näsby 51:2, d v s gatumarken.

Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen nu beslutar att ej ta emot donationen av del av Näsby 51:2.

Yrkande

Jan Larsson (fp) yrkar att kommunen tar emot donationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå yrkandet från Jan Larsson (fp). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

§88 Köpeavtal med Fontana fastighets AB om utbyggnad av lokal på Bagaren 10

Dnr 06/KSM 0588 214

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpeavtal med Fontana fastighets AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat köpeavtal.

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för ”Bagaren 10” sker med enkelt planförfarande och har varit på samråd under tiden 12 juni 2006 – 3 juli 2006 och ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden. Enligt detaljplaneförslaget får Fontana en utökad byggrätt med 1000 m² och en parkering längst med Njupkärrsvägen.

Stadsbyggnadsavdelningen har förhandlat fram ett avtal rörande försäljningen av marken som behövs för utbyggnaden. I avtalet (bifogas) regleras bl a följande:

- Exploatören ska betala 1,13 miljoner kr till kommunen som ersättning för marken

- Marköverföringar mellan kommunägd och exploatörsägd mark


§89 Motion med förslag att starta ett ungdomscafé i Tyresö

Dnr 06/KS 045 819

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att starta ett ungdomscafé i Tyresö. Motionären föreslår att:

- kommunen initierar startandet av ett ungdomscafé

- kommunen börjar söka efter en lämplig lokal i Tyresö Centrum samt

- att man samlar in intresseanmälningar från olika företagare och andra intressenter i Tyresö.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen (se bifogade yttranden).

Ordförandeutlåtande

Vi har diskuterat detta även inom majoriteten, och arbetar med att ta fram ett förslag. Jag instämmer i barn- och utbildningsförvaltningens synpunkt att det är viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i frågan och komma med idéer om innehåll, plats m.m. Jag föreslår att motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan, och att en enkät görs bland ungdomar kring innehåll och plats av ett ungdomscafé.


§90 Motion med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007

Dnr 06/KS 105 332

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) har för den miljöpartistiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att så snart som möjligt bygga en lekplats i Trädgårdsstaden i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag

Motionen har sitt ursprung i en medborgaridé. Från majoritetens sida har vi lämnat ett positivt besked till förslagsställaren. Vi anser att det bör finnas en kommunal lekplats någonstans i Tyresö Strand. Vi är beredda att avsätta medel för detta i budgeten för 2007. Ett arbete har inletts för att undersöka lämplig placering.

I sammanhanget vill jag nämna att det i den pågående planeringen för ny bostadsbebyggelse i det område vi kallar Strandängarna (västa delen av Strandallén mot Erstavik), ingår också ett större område längst stranden som kommer att göras i ordning för diverse allmänna ändamål som strandpromenad, båtplatser, bad och även nya lekytor m.m.

Jag föreslår att motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbeta med frågan.

§91 Antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun

Dnr 06/KS 133 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revisionsreglemente för Tyresö kommun antas enligt bilaga.

- Reglementet ersätter tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige 961212 § 109

- Reglementet gäller från och med 2007-01-01.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen har i maj 2006 fattat beslut om ändringar i kommunallagen när det gäller bl a revisionen. Förändringarna framgår av bifogad information från Sveriges kommuner och landsting. Med anledning av den förändrade lagstiftning har kommunkansliet utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente (se bilaga). Bilagt finns även det befintliga reglementet.


§92 Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsormåde

Dnr 06/KS 134 003

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 30 november 2004 § 169.

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delegationsordningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde revideras med anledning av bildandet av kommunstyrelseförvaltningen den 1 juli 2007.


§93 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

06/KS 139 002

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen bemyndigar personer enligt bilaga att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

- Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut från den 26 april 2005 § 87.

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förteckningen över bemyndiganden att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. revideras med anledning av personalförändringar.


§94 Upphävande av mobiltelefonpolicy

Dnr 06/KS 135 003

Kommunstyrelsens beslut

- Mobiltelefonpolicy beslutad av kommunstyrelsen 2000-02-22 § 29 upphävs

- Kommunstyrelsens överlåter till kommunchefen att besluta om nödvändiga regler för telefoni m.m.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen reviderade i februari år 2000 kommunens mobiltelefonpolicy. Policyn innehåller bestämmelser kring anskaffning och användning av mobiltelefoner i tjänsten. Det föreligger nu behov av att uppdatera policyn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nuvarande mobiltelefonpolicyn upphävs och att det överlåts till kommunchefen att besluta om nödvändiga regler för telefoni m.m.

§95 Handlingsplan för intern kontroll av kommunstyrelsens förvaltning 2006

Dnr 06/KS 140 002

Kommunstyrelsens beslut

- Handlingsplanen för intern kontroll av kommunstyrelsens förvaltning år 2006 antas enligt bilaga 1.

______

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Till årets granskning har ekonomikontoret valt att analysera rutinerna kring kommunens bensinkort, kommunens bilar, rapporteringen och redovisningen kring Troman (förtroendemannaregistret) samt den manuella lönerapporteringen.

Resultatet av den granskning som kommer att ske, kommer att avrapporteras senast under december 2006.


§96 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2007

Dnr 06/KS 136 006

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2007 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2007 antas enligt förslaget nedan.

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2007.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

23 januari 8 februari

27 februari 15 mars

27 mars 12 april

24 april 10 maj

29 maj 14 juni

19 juni -

28 augusti 13 september

25 september 11 oktober

30 oktober (budget) 15 november (budget)

27 november 12 december (obs onsdag)

18 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige 23 november inleds dock kl. 15:00).


§97 Ärendebalans 2006 - kommunstyrelsens kansli

Dnr 06/KS 137 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendebalans 2006 noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas pågående ärenden för kommunstyrelsens kansli per den 30 juni 2006.


§98 Val till planberedningen

Dnr 06/KS 004 102

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen godkänns

- Hans Lindberg (m) utses till ny ersättare i planberedningen.

Ärendebeskrivning

Ylva Lageson (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens planberedning. Till ny ersättare föreslås Hans Lindberg (m) .

§99 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:29 Organisation av kommunalteknisk verksamhet

2006:30 Om mutor och jäv – en vägledning för offentliga anställda

2006:32 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

2006:34 Justering i normalavtalet med STIM

2006:35 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt sanktionsavgift

2006:36 Utbildningsvikariat

2006:37 Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla service tjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen

2006:38 Ändringar i föräldrabalken fr.o.m den 1 juli 2006

och fr.o.m den 1 oktober 2006 i trafikskadelagen

2006:39 Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent

2006:40 Nya regler i sekretesslagen m.m.

2006:41 Ändringar i lagen om anställningsskydd vilka träder i kraft den 1 juli 2006 respektive den 1 juli 2007

2006:42 Ändringar i föräldrarledighetslagen fr.o.m. den 1 juli 2006

2006:43 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 72.Förflyttning av en arbetstagare mot dennes vilja

2006:44 Överenskommelse om vissa ändringar i Veckovila 95

2006:45 Ändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.

Övriga meddelanden

Öhrilings PriceWaterhouse Coopers

- Inbjudan till Juridik för kommun- och landstingsägda företag

Sveriges Kommuner och Landsting

- Hur vi kan bygga hållbara närvårdssystem

- Underlag revisionsreglemente

- Info och riktlinjer inför ombudsvalet

- Överenskommelse om Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

- Förbundsavgifter år 2007

- Arbetsgivarperspektiv

- Samverkan och LOU

Södertörns brandförsvarsförbund

- Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdes protokoll från direktionen 060818

Landshövdingen i Stockholms län

- Regionala miljömål för Stockholms län

Vårljus

- Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i AB Vårljus

Samt årsredovisning för 2005.

Tyresö kommun

- Flyktingmottagning i Tyresö år 2006. Brev till integrationsverket

- Program för utvecklat samarbete mellan Tyresö kommun och Södertörns högskola 2006-2007

- Protokoll för Agenda 21 och folkhälsa 2006-05-08

Glesbygdsverket

- Nyhetsbrev nr 2

KSL Kommunförbundet i Stockholms län

- Godkännande av IT-forum 2006-2008

FRI Föreningen Rädda Individen

- Barn i sekter

E Majorment

- Klokt företagande. Ansvarsfulla och kloka beslut över tiden

ABF Arbetarnas Bildningsförbund

- Kommunpolitiker, ta Ert ansvar för folkbildningen

-

Statens offentliga utredningar Ansvarskommittén

- Styrning av markanvändning och miljö

Länsstyrelsen i Stockholms län (Bilaga)

- Statsbidrag för förebyggande insatser

- Överklagande i fråga om detaljplan för kvarteren Pigghajen och Gäddan i

Tyresö kommun

Enskilda familjedaghem

- Besvär över beslut i kommunfullmäktige i Tyresö 20060615 par. 38 angående ändring av förskole- och barnomsorgstaxa.

Tyresö Strands Tomtägareförening, Tyresö strands markägareförening

- Strandängarna (bilaga)

Staffan Isling

- Projektdirektiv för ”Projekt Servicecenter” (bilaga)

§100 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB om ändrat arrendeområde

Dnr 01/KSM 0259 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

_______

Ärendebeskrivning

Arrendeavtalet som kommunen har med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 31 december 2011. Arrendeområdet som avtalet gäller är delvis över den mark som i detaljplanen Pigghajen och Gäddan ska säljas till HSB, och bebyggas med bostäder.