Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-10-31

Sammanträde 2006-10-31

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Sammanträdet inleds med att Peter Westman från Stiftelsen Tyrestaskogen informerar om sin Läs mer...verksamhet och kommande förändringar.

114 Information om taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena

115 Kommunchefens rapport oktober 2006

116 Månadsuppföljning september 2006

117 Information om förändrad förvaltningsorganisation

118 Skrivelse till regeringen om trängselskatt

119 Motion att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen*

121 Anmälan av delegationsbeslut av låneärende

Mötesinformation

 

§114 Information om taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Dnr 06/KS 165 051

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Europeiska gemenskapen fick den 1 januari 2006 en gemensam lagstiftning på livsmedelsområdet. EU-förordning 882/2004 slår fast att det måste finnas ”tillräckliga finansiella resurser för att utföra offentlig kontroll”. Det innebär att kontrollmyndigheterna inte kan hänvisa till bristande resurser om inte livsmedelskontrollen utförs enligt de behov som framkommer vid riskvärdering. Varje land bestämmer om kontrollen ska vara skatte- eller avgiftsfinansierad.

Vidare ska kontrollen bara riskbaserad för vilken typ av produkter man hanterar, omfattning av hanteringen och om produkterna är avsedda för riskgrupper (barnmat, allergikost). Verksamheterna kan också påverka sin avgift genom att ha bra rutiner och bra hygien.

Det nuvarande systemet för avgifter är endast avsett för att finansiera provtagning och information. Övriga kostnader för livsmedelskontrollen ska betalas med skattemedel. Hittills har det fungerat så att stora företag har subventionerat små företag och skötsamma har finansierat de som har misskött sig. Nu är det tänkt att varje företag ska bära sina egna kontrollkostnader.

Miljö- och bygglovskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för livsmedelskontroll om 785 kronor per timme och i enlighet med bilaga 1. Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

På kommunstyrelsen kommer representant från miljö- och bygglovsavdelningen att informera om förslaget till taxa. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beräknas fatta beslut om taxan i november och december.

§115 Kommunchefens rapport oktober 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§116 Månadsuppföljning september 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september månad 2006.

§117 Information om förändrad förvaltningsorganisation

Dnr 06/KS 170 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

En fortlöpande förändring av kommunens organisation har pågått de senaste två åren. Den 1 januari inleds en ny mandatperiod och nya politiker tillträder. I och med detta finns nu ett nytt organisationsförslag som bygger vidare på de tidigare förändringarna. Utgångspunkten har varit att hitta en modell som är effektiv, ändamålsenlig och samordnad. Målet är att skapa en tydlig politisk förutsättning för helhetsansvar, färre förvaltningsområden och ett decentraliserat ledarskap. Den nya organisationen planeras att träda i kraft i början av 2007.

Organisationsförslaget innebär en ny nämnd som ansvarar för gymnasie-, arbetsmarknads- vuxenutbildnings- och integrationsfrågor. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsfrågor och nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande tas bort. Dessa två nämnder har en gemensam förvaltning för gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bibliotek, kultur och fritid.

Förslaget innebär vidare att ansvaret för fritidsanläggningar förs över från nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen till tekniska kontoret i kommunstyrelseförvaltningen, som då har ett samlat ansvar för de kommunaltekniska driftfrågorna, inklusive fastigheter.

Kommunstyrelsen beräknas fatta beslut om förändringarna den 28 november, och kommunfullmäktige fattar beslut den 14 december. Inför beslutet ska följande frågor ytterligare utredas:

- ”Den röda tråden” det vill säga samband mellan grundskola och gymnasieskola

- Skolhälsovårdens organisatoriska placering

- Särskolans organisatoriska placering

- Stöd till föreningslivet

- Administration i den nya förvaltningen

- Risk- och konsekvensbeskrivning av organisationsförändringen

§118 Skrivelse till regeringen om trängselskatt

Dnr 06/KS 166 511

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogad framställning till riksdag och regering om kommunens uppfattning om trängselskatt i Stockholms stad

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 18 maj 2006 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att i ett yttrande tillkännage riksdag och regering kommunens uppfattning om trängselskatten. Som ett led i beredningen av ärendet har en kommunal folkomröstning genomförts för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter om trängselskatten. I folkomröstningen röstade en majoritet att tyresöborna nej till trängselskatter. Enligt beslutet från kommunfullmäktige ska yttrandet till riksdag och regering följa den mening som fått stöd av flest röstande.

Kommunstyrelsen föreslås överlämna bifogad framställan till regering och riksdag om kommunens uppfattning om trängselskatt i Stockholms stad.

§119 Motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

Dnr 06/KS 103 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen och yttrandet.

_____

Ärendebeskrivning

Eija Räty har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 14 juni lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen.

Motionären föreslår att:

- det säkerställs att kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen tillämpas i all kommunal verksamhet

- att vi får en redovisning av hur detta görs

- att all framtida redovisning av utfall/resultat för anställda/medborgare i verksamhetsberättelser/uppföljningar redovisas för respektive kön, så lång möjligt och när det är relevant, för att vi ska kunna följa upp och föreslå aktiva åtgärder.

Motionen har remitterats till personalkontoret för besvarande (se bifogat yttrande).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall med hänvisning till yttrandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§120 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:59 Ny lag för kommuner och landsting

Lagen gäller extraordinära händelser i fredstid.

2006:61 Avtal och notkopiering

2006:62 Underlag till delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

2006:63 Löne- och personalstatistik för kommuner landsting och regioner 2006

2006:64 Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner

2006:65 Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen

2006:66 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

2006:67 Överenskommelse om vissa ändringar i AB 05

Övriga meddelanden

Korpen

- Svenska motionsdagen (under nationaldagsfirandet den 6 juni)

SISU Idrottsutbildarna

- Statsbidrag till idrottens studie-,bildnings- och utbildningsverksamhet

Landshövdingen i Stockholms län

- Inbjudan ”Entreprenörskap i Stockholmsregionen”

Öhrlings Price Waterhouse Coopers

- Inbjudan ” Sätt fokus på resultat”

- Inbjudan ” God ekonomisk hushållning kopplat till årsredovisningen

Centrum mot rasism

- Tillsammans mot rasism

Regeringskansliet

- Ett Sverige för barn

Tyresö vänort

- Resplan för vänortsbesök i Borgå för miljö- och bygglovskontoret i Tyresö

Integrationsverket

- Rapport ” Den aktive deltagaren”

Sveriges Kommuner och landsting

- Nationell samordning av info och IT-användning i hälso-och sjukvården

- Sammanträdesplan för styrelse och beredningar för 2007

- Att utveckla närvårdssystem

- Glimtar från de första tio åren med EU:s strukturfonder

- Vad kostar verksamheten i din kommun?

- Går det att styra med en vision?

Statens offentliga utredningar

- Sveriges regionala indelning. Ansvarsfördelning på regional nivå

- Boutredningen

- Delrapport om ungas situation på bostadsmarknaden

- Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering

- Statens nya geografi

Tyresö kommun

- Program för utvecklat samarbete mellan Tyresö kommun och Södertörns

Högskola 2006-2007

§121 Anmälan om delegationsbeslut av låneärende

Dnr 06/KS 092 045

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichef Dan Näsman beslutat att konvertera kommunens lån enligt bilaga.