Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-11-28

Sammanträde 2006-11-28

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Ärenden med förslag till beslut

7 Information arbetsgivarrollen

8 Kommunchefens rapport november 2006

9 Månadsuppföljning oktober 2006

10 Taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena*

11 Översyn av Tyresö kommuns förvaltningsorganisation*

12 Revidering av reglemente för socialnämnden*

13 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden*

14 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden*

15 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen*

16 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden*

17 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och gymnasium*

18 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda*

19 Förslag om partistöd inför mandatperioden 2007-2010 *

20 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun*

21 Val till kommunstyrelsens planberedning

22 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet*

23 Anmälan om förköpsavståenden tredje kvartalet 2006

Mötesinformation

 

§7 Information om arbetsgivarrollen

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Marianne Hörding från Sveriges kommuner och landsting talar på temat ”Förtroendevald och arbetsgivare – ansvar, mod och möjligheter”.

§8 Kommunchefens rapport - november 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§9 Månadsuppföljning oktober 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober månad 2006.

§10 Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 06/KS 165 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för livsmedelskontroll antas i enlighet med bilaga 1 med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

- Taxan börjar gälla den 1 januari 2007

- Ärendet förklaras omedelbart justerat efter kommunfullmäktiges behandling.

______

Ärendebeskrivning

Europeiska gemenskapen fick den 1 januari 2006 en gemensam lagstiftning på livsmedelsområdet. EU-förordning 882/2004 slår fast att det måste finnas ”tillräckliga finansiella resurser för att utföra offentlig kontroll”. Det innebär att kontrollmyndigheterna inte kan hänvisa till bristande resurser om inte livsmedelskontrollen utförs enligt de behov som framkommer vid riskvärdering. Varje land bestämmer om kontrollen ska vara skatte- eller avgiftsfinansierad.

Vidare ska kontrollen vara riskbaserad för vilken typ av produkter man hanterar, omfattning av hanteringen och om produkterna är avsedda för riskgrupper (barnmat, allergikost). Verksamheterna kan också påverka sin avgift genom att ha bra rutiner och bra hygien.

Det nuvarande systemet för avgifter är endast avsett för att finansiera provtagning och information. Övriga kostnader för livsmedelskontrollen ska betalas med skattemedel. Hittills har det fungerat så att stora företag har subventionerat små företag och skötsamma har finansierat de som har misskött sig. Nu är det tänkt att varje företag ska bära sina egna kontrollkostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 19 oktober. Därefter har förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel beslutats av regeringen. Miljö- och bygglovskontoret har efter regeringsbeslutet justerat förslaget till taxa jämfört med nämndens beslut.

Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

§11 Översyn av Tyresö kommuns förvaltningsorganisation

Dnr 06/KS 170 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En nämnd inrättas från och med den 1 januari 2007 med uppgift att svara för kommunens insatser på gymnasie-, arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdet.

- Till nämnden överförs C3L och Arbetscentrum från nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, och gymnasieverksamheten inkluderande tre resultatenheter från barn- och utbildningsnämnden.

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande avskaffas från och med 1 januari 2007.

- Nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare och ges namnet ”Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden”.

- Nuvarande kultur- och fritidsnämnden med 9 ledamöter och 9 ersättare ges i uppdrag att ansvara för bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet, kultur, bibliotek och kulturskola.

- En förvaltning inrättas från och med 1 januari 2007 för gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet, kultur, bibliotek och kulturskola med namnet ”Utvecklingsförvaltningen”.

- En förvaltningschef utses omgående. Förvaltningschefen ges i uppdrag att vidta alla förberedelser för den nya förvaltningen.

- Kommunstyrelsen får ansvaret för kommunens alla fastigheter och anläggningar inklusive fritidsanläggningarna. Från kultur- och fritidsnämnden överförs ansvaret för fritidsanläggningarna till kommunstyrelsen.

- Kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för kommunaltekniska driftfrågor och fastigheter, och övertar ansvaret för fritidsanläggningar från kultur- och fritidsförvaltningen.

- Kommunstyrelsen återtar ansvaret för Uddby gård, Tyresö Slott, Kumla Herrgård samt turism.

Kommunstyrelsens beslut

- De berörda nämnderna och förvaltningscheferna ges i uppdrag att under år 2007 anpassa resurserna till den nya organisationens förutsättningar och behov. Den fortsatta dimensioneringen av den nya organisationen genomförs under första halvåret 2007 och ska vara införd 1 juli 2007.

- Kommunkansliet ges i uppdrag att upprätta reglemente för den nya nämnden samt föreslå ändringar i berörda reglementen och styrdokument med anledning av organisationsförändringen.

- Förvaltningscheferna på barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen ansvarar ytterst för att det finns en helhetssyn på särskolans verksamhet inklusive gymnasiesärskolan och särvux.

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden för särgymnasiet och särvux.

- Särskolan leds av en verksamhetsansvarig som i samråd med förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen utformar verksamheten och fördelar den ekonomiska ramen för särskoleverksamheten mellan dessa.

- Verksamhetschef för grundskola får personalansvar för rektorer på den obligatoriska särskolan.

- Förvaltningschef för utvecklingsförvaltningen får personalansvar för rektor på gymnasiesärskolan och särvux.

- Skolskjutsanslaget fördelas mellan utvecklingsförvaltningen (gymnasiesärskolan) och barn- och utbildningsförvaltningen (obligatorisk särskola).

- Barn- och utbildningsnämnden tillhandahåller skolhälsovård inom samtliga skolformer.

- Skolhälsovården leds av en verksamhetschef som i samråd med förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltning och utvecklingsförvaltning utformar verksamheten. Rektor har personalansvar för skolsköterskor.

- Skolläkaren underställs verksamhetschefen för skolhälsovården.

- Förvaltningschefen för utvecklingsförvaltningen och förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ansvara för att en handlingsplan för elevers övergång mellan grundskolan och gymnasium i Tyresö utarbetas. Handlingsplanen ska vara så utformad att den kan vara giltig under mandatperioden.

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden bereder och fastställer handlingsplanen gemensamt.

- Rektorsgruppen 6-9 och gymnasierektorerna ges i uppdrag att ansvara för att Rutiner för elever övergång mellan grundskola och gymnasium i Tyresö följs, utvärderas och revideras årligen.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

En fortlöpande förändring av kommunens organisation har pågått de senaste två åren. Den 1 januari inleds en ny mandatperiod och nyvalda politiker tillträder. I och med detta finns nu ett nytt organisationsförslag som bygger vidare på de tidigare förändringarna. Utgångspunkten har varit att hitta en modell som är effektiv, ändamålsenlig och samordnad.

Målet är att skapa en tydlig politisk förutsättning för helhetsansvar, färre förvaltningsområden och ett decentraliserat ledarskap. Den nya organisationen planeras att träda i kraft 1 januari 2007.

Organisationsförslaget innebär att en ny nämnd skapas som ansvarar för gymnasie-, arbetsmarknads- vuxenutbildnings- och integrationsfrågor. Kultur- och fritidsnämnden och den nya nämnden har en gemensam förvaltning för gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bibliotek, kultur och fritid.

Förslaget innebär vidare att ansvaret för fritidsanläggningar förs över från nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen till tekniska avdelningen, som då har ett samlat ansvar för de kommunaltekniska driftfrågorna, inklusive fastigheter.

§12 Revidering av reglemente för socialnämnden

Dnr 06/Ks 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för socialnämnden godkänns enligt bilaga.

_____

Ärendebeskrivning

En förändring föreslås i socialnämndens reglemente § 5. Antalet utskott föreslås minskas från två till ett.

§13 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 06/Ks 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga.

_____

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt bilaga.

§14 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 06/KS 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns enligt bilaga.

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt bilaga.

§15 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 06/KS 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga.

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga.

§16 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 06/KS 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden godkänns enligt bilaga.

______

Ärendebeskrivning

En förändring föreslås i miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 6 (se bilaga).

§17 Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 06/KS 184 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Med anledning av förändrad förvaltnings- och nämndsorganisation föreslås reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas enligt bilaga.

§18 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtoendevalda

Dnr 06/KS 185 024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns enligt bilaga.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

En översyn har gjorts av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda (se bilagda förslag).

§19 Partistöd för mandatperioden 2007-2010

Dnr 06/Ks 186 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp samt 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige

- Ändringen träder i kraft 1 januari 2007.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade stött den del av förslaget som berör grundbidraget motsvarande tre basbelopp.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden.

______

Ärendebeskrivning

En parlamentarisk grupp bildades under hösten 2006 för att se över bl a partistödet inför den nya mandatperioden. Ordföranden i gruppen föreslår att varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp, samt 90 % av basbeloppet/mandat i kommunfullmäktige. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2007.

§20 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun

Dnr 06/Ks 187 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun godkänns enligt bilaga.

_______

Ärendebeskrivning

Med anledning av revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda föreslås en revidering i § 25 i gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun.

§21 Val till kommunstyrelsens planberedning

Dnr 06/KS 178 102

Kommunstyrelsens beslut

- Planberedningen består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i planberedningen:

Ledamöter:

Berit Assarsson (m)

Viveca Söderlund (m)

Kerstin Malmberg (fp)

Leif Kennerberg (kd)

Thomas Henriksson (s)

Lisa Ingestad (s)

Anders Bergérus (s)

Ersättare:

Kenneth Monthan (m)

Mats Fält (m)

Ingvar Persson (fp)

Bertil Axelsson (c)

Gunnar Frisell (s)

Peter Bylund (mp)

Mikael Gustafsson (v)

Ordförande:

Berit Assarsson (m)

Vice ordförande:

Kerstin Malmberg (fp)

______

Ärendebeskrivning

Planberedningen ansvarar för samordning, information, beredning och förslag i frågor rörande kommunens fysiska planering, övergripande miljöplanering, miljöövervakning och bebyggelseplanering. Ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen.

§22 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet

Dnr 06/KS 058 500

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Motionens andra och tredje att-satser avslås.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade stött tilläggsyrkandet från Marita Bertilsson (s-gruppen).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) har den 6 april 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolverksamhet. Motionen är delvis sprungen ur Helena Thorséns medborgaridé ”Kommunal bilpool”.

Motionärerna föreslår att:

- kommunfullmäktige uppdrar åt Tyresö kommun att genomföra en kommunal reserevision.

- Tyresö kommun inför en kommunal bilpool, för den interna verksamheten, efter det att den kommunala reserevisionen har genomförts.

- Tyresö kommun efter ett år utreder den interna bilpoolsverksamheten och undersöker om det är möjligt att utvidga den interna bilpoolen, till att även omfatta allmänheten.

Motionen har remitterats till tekniska avdelningen (se bilaga).

Ordförandeförslag

Kommunen har inga tjänstebilar, men många företagsbilar. Bilparken ska skötas av tekniska avdelningen. Det finns också avtal om att anställda kan använda sina egna bilar i tjänsten. Det område inom kommunen som i första hand bör granskas är omsorgsverksamheten. Omsorgen behöver många fordon för att personalen snabbt ska kunna flytta sig mellan olika vårdtagare. Verksamheten är till stor del händelsestyrd och omprioriteringar bland de schemalagda insatserna är inte ovanlig. Det skapar också en stressig arbetsmiljö.

I en kommunal reserevision bör vi leta efter möjliga förbättringar inom två områden. Det ena är fordonsekonomi och det andra är transportlogistik. Fordonsekonomi handlar om hur bilarna administreras inom kommunen och transportlogistik om hur bilarna används.

Redan idag har frågan uppmärksammats inom vår kommun. För att effektivisera vaktmästeriets postkörning till externa enheter har man med hjälp av GIS tagit fram kortaste körrutterna. Även hemtjänsten arbetar med att utveckla körrutinerna.

Personalkontoret har arbetat fram ett förslag till trafiksäkerhetspolicy som kommer att presenteras inom en snar framtid.

Sammanfattningsvis handlar kommunal reserevision om att optimera kostnader, organisation, kvalitet i verksamheten, arbetsmiljö, arbetstids-nyttjande, miljöpåverkan och trafiksäkerhet.

Vi har inte utrymme att prioritera en reserevision i nuläget, utan återkommer i frågan. När det gäller frågan om bilpool hänvisar jag till yttrandet från tekniska avdelningen.

Jag föreslår mot bakgrund av detta att motionens första att-sats bifalls, och att andra och tredje att-satserna avslås.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar följande tillägg till första att-satsen: ”I samband med reserevisionen värderas frågan om att införa bilpool”

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§23 Anmälan av förköpsavståenden tredje kvartalet 2006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsen delegationsordning 2004-11-30 fattats av kommunchef Staffan Isling.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

§24 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:62 Kommunala livsmedels- och foderkontrollen

2006:72 AD dom 2006 nr 77 angående avskedande av kommunalt anställd pga. Brott utan samband med anställningen

2006:73 AD dom 2006 nr 63 avsked pga. Misskötsel av arbetsuppgifter m.m.

2006:74 Ersättningar till kontaktperson enligt LSS för år 2007

2006:75 Ersättningar till kontaktperson enligt SOL för år 2007

2006:76 Ersättningar av villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2006:77 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009

2006:78 Hyreshöjning fr o m 20070101 för lokaler med avtal till KPI

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2007 - inbjudan

- Aktuellt om äldreomsorgen

Tyresö Strands Markägareförening

- Tyresö Strands Tomtägareförening

- Inför Tyresö kommuns avsikt att exploatera mark.

Mälardalsrådet

- Seminarium – Varför vill vi prioritera barns och ungas kultur?

Kompetensstegen

- Ansökan till kompetensstegen