Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-01-23

Sammanträde 2007-01-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

48 Kommunchefens rapport januari 2007

49 Försäljning av mark till Trollbäckens tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

50 Bostadsförmedlingens framtid

51 Yttrande över delbetänkandet – Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (gemensamt yttrande för södertörnskommunerna)

52 Ändrad taxa för serveringstillstånd*

53 Yttrande till Lotteriinspektionen angående restaurangkasinospel på Tjili, Restaurang, Bar och Nattklubb (före detta Masten)

55 Delegationsbeslut låneärende

56 Anmälan av förköpsavståenden fjärde kvartalet 2006

Bilagor till protokoll
Närvaro ks 070123.pdf (70 kb)
Mötesinformation

 

§48 Kommunchefens rapport januari 2007

Dnr 06/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_________

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§49 Försäljning av mark till Trollbäckens tennisklubb/Tyresö Rackethall AB

02/KSM 0458 253

Ärendet utgår.

__________

§50 Bostadsförmedlingens framtid; förslag om överföring till Tyresö Bostäder AB

Dnr 07/KSM 0045 271

Kommunstyrelsens beslut

- Den kommunala småhuskön läggs ner 2007-07-01.

- Den kommunala bostadsförmedlingen förs över till Tyresö Bostäder AB från och med 2007-07-01. Kommunen träffar ett avtal om förmedlingsprinciper med Tyresö Bostäder liknande det som redan finns med bostadsföretaget Akelius. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

- Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med Tyresö Bostäder, invandrarsektionen samt socialtjänsten utreda mera i detalj hur övergången ska lösas.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___________

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostadsförmedling förmedlar för närvarande lägenheter till bostadssökande boende i Tyresö eller med anknytning till Tyresö genom arbete eller tidigare boende.

Inom det reguljära förmedlingsarbetet sker prioriteringen av de sökande med följande gruppindelning:

2A Trångbodda

2B Bostadslöst hushåll med barn som ska bo stadigvarande i den sökta bostaden

2C Bostadslösa

2D Bytessökande - fullgod bostad

Idag förmedlas de få lägenheter som blir lediga uteslutande till grupp 2B och 2C (bostadslösa). Ibland fattar kommunstyrelsens delegationsutskott beslut om särskilda förmedlingsprinciper, vilket t ex gjordes för Boklok-området på Simvägen. Samtliga 18 hyresrätter i det området kunde på så sätt förmedlas till ungdomar mellan 20 och 30 år som saknade egen bostad men bodde i, eller hade anknytning till, Tyresö.

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag (bilaga) till hur bostadsförmedling, förtursverksamhet med mera kan organiseras och skötas i framtiden, och då särskilt om verksamheten går att samordna med Tyresö Bostäder AB.

Förslaget innebär sammanfattningsvis att den kommunala småhuskön läggs ner den 1 juli 2007. Man föreslår vidare att den kommunala bostadsförmedlingen förs över till Tyresö Bostäder och att avtal om förmedlingsprinciper tecknas med Tyresö Bostäder. Avvecklingen ska ske successivt under våren fram till den 1 juli 2007.

§51 Yttrande över delbetänkandet; Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen

Dnr 07/KS 013 049

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun antar bifogat yttrande över delbetänkandet; Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen

_________

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har till Tyresö kommun med flera remitterat Delbetänkandet; ”Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning” (SOU 2006:84).

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Salem Södertälje och Tyresö) har upprättat ett gemensamt yttrande (bilaga). Sammanfattningsvis innebär yttrandet att man ställer sig bakom de förslag som den särskilda utredaren Ulf Wetterberg lägger i delbetänkandet.

§52 Ändringar i taxan för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Dnr 07/KS 011 049

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antas enligt bilaga.

__________

Ärendebeskrivning

Taxan för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen är i stort sett oförändrad sedan den 1 januari 1996 (de enda förändringarna är att en ny avgiftsklass infördes år 2000). Eftersom taxorna stått stilla i 10 år är de nu väsentligt lägre än i våra grannkommuner. Det framgår av bifogade utdrag från konsultrapporten ”Förutsättningar för en gemensam organisation på Södertörn för handläggning av alkoholärenden m.m.” och Kommunkansliet föreslår därför att avgifterna för tillstånd och tillsyn höjs enligt bilagda förslag.

§53 Yttrande angående ansökan om restaurangkasinotillstånd och spel på värdeautomater

Dnr 07/KS 011 090

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun har inga invändningar mot Kasino Konsults ansökan om restaurangkasinotillstånd på Tjili, Restaurang, Bar och Nattklubb.

- Tyresö kommun har inga invändningar mot att värdeautomatspel anordnas på Tjili, Restaurang, Bar och Nattklubb.

______

Ärendebeskrivning

Lotteriinspektionen har begärt kommunens yttrande angående ansökan om restaurangkasinotillstånd på Tjili, Restaurang Bar och Nattklubb (före detta Masten). Tillståndet söks av Kasino Konsult AB för spelen Black Jack (ett bord) och Över under (ett bord) att gälla från och med den 1 januari 2007 – 31 december 2009.

Lotteriinspektionen har även begärt kommunens yttrande angående ansökan om att få bedriva värdeautomatspel (Jack Vegas) på samma restaurang. Spelanordnare för dessa är Svenska Spel och ansökan avser fem stycken automater.

Restaurangkasinospel har tidigare förekommit i samma lokaler under den tid förre ägaren drev Restaurang Masten. Det har inte rapporterats några problem eller olägenheter på grund av detta. Socialförvaltningen har meddelat att man inte har några invändningar mot att tillstånd till spel beviljas.

§54 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_________

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:82 Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

2006:86 AD dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp pga arbetsbrist

2006:87 AD dom 2006 nr 104 om kommun haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning av lärare

2006:88 Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet pga funktionshinder

2006:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2006:90 Beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2007

2006:91 Förtydliganden kollektivavtalad pension – KAP-KL; fr o m den 1 januari 2007

2006:92 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009

2006:93 Procentsatser år 2007 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

2006:94 Uppräkning och värdesäkring av pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA och

KAP-KL under år 2007

2007:2 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

2007:3 Basbelopp för år 2007

Ersätter cirkulär 2006:83

2007:4 Redovisningsfrågor år 2006 och 2007

Övriga meddelanden

Kommunforskning i Sverige

- Återbesök i framgångsrika kommuner

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillstånd till allmän kameraövervakning

Tyresö kommun

- Delegationsbeslut

Glesbygdsverket

- Sveriges gles- och landsbygder 2006

Sveriges kommuner och landsting

- Komplettering av bestämmelser om pension och avgångsersättning för

Förtroendevalda – samordning av allmän pension

- Den lokala offentligheten – en studie av makt medier och mötesplatser i 14 kommuner

- Inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla medborgardialoger.

- Fortsatt god ekonomi för kommuner och landsting men kärvare på sikt

- Konjunkturen på högvarv

Kommunförbundet Stockholms län

- Rekommendation att anta riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län (handläggs av socialnämnden)

§55 Anmälan av delegationsbeslut av låneärende

Dnr 07/KS 014 045

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

__________

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichef Dan Näsman beslutat att konvertera kommunens lån enligt bilaga.

§56 Anmälan av förköpsavståenden fjärde kvartalet 2006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsen delegationsordning 2004-11-30 fattats av kommunchef Staffan Isling.