Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-04-24

Sammanträde 2007-04-24

Datum
Klockan
Plats

93 Kommunchefens rapport april 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

94 Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året noteras

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsutfall för perioden januari – mars 2007 samt en prognos för helårsresultatet. Resultatet för Tyresö kommun per den 31 mars är + 8,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 5,3 miljoner. Prognosen för året är ett resultat på 4,6 miljoner. Budgeterat resultat för år 2007 är 29,9 miljoner vilket innebär ett underskott av helårsresultatet jämfört med budget på 25,3 miljoner kronor. Sammantaget beräknas utfallet av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämningssystem bli 19,7 miljoner lägre än budgeterat. De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i bilaga.

95 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008 antas.

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2008. Dokumentet innehåller:
- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)
- Omvärldsanalys
- Ekonomiska förutsättningar för 2008-2010
- Redovisning av budgetunderlag
- Budget för år 2008-2010 (KELP)
- MBL-hantering
- Tekniska anvisningar.

Ordförandeutlåtande

De förutsättningar för Strategi- och budgetplan 2008-2010 som här föreläggs kommunstyrelsen för beslut utgår ifrån de uppgifter som f n finns tillgängliga och är möjliga att beräkna. De framräknade planeringsramarna täcker i stort kostnaderna för nuvarande verksamhet med hänsyn tagen till befolkningsförändringar och nya lokaler med undantag för tre förslag till kostnadsminskningar. Förslaget utgår från oförändrad skattesats 2008.

Jag vill dock framhålla att osäkerheterna f n är ovanligt stora. Vi vet inte vilket utfall den pågående avtalsrörelsen för den kommunala sektorn får. Sannolikt räcker inte det utrymme som finns medtaget i budgetramarna för löne- och prisökningar.

Å andra sidan räknar jag med att nya skatteprognoser kommer att innebära ökade skatteintäkter jämfört med tidigare prognoser. Det finns flera faktorer som tyder på det.

Jag vill därför här framhålla att vi från majoriteten nu inte tagit ställning till hur föreslagna effektiviseringar skall genomföras eller om de kan klaras fullt ut. Det får vi återkomma till senare när de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Vi kommer också senare att föreslå eventuella förändringar och nya satsningar. Tills vidare får förvaltningen fortsätta budgetarbetet med utgångspunkt från detta tjänstemannaförslag.

Tills vidare planerar vi utifrån oförändrad skattesats för 2008.

96 Detaljplan för område vid Varvsvägen - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand.

Planens syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Planförslaget omfattar bland annat en utbyggnad av vägarna, en gångbana utmed Strandvägen, vatten- och avloppsledningar, vägbelysning, större byggrätter och möjlighet till styckning av enstaka större privatägda fastigheter. Samtidigt utreds möjligheten att planlägga varvstomterna inom Strand 1:36 för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 22 november- 20 december 2006. Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit och tre kvartersmöten har genomförts med fastighetsägarna inom området och Tyresö Strand Markägarförening.

97 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för område vid Varvsvägen - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

98 Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är speciellt stort är Tyresö Strand.

Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266.

Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför 1 november 2006 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hästhagens förskola.

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för ca 140 barn (tidigare 100 barn).

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari – 16 mars 2007. Under samrådstiden har fem skrivelser inkommit.

99 Försäljning av Hällristningen 2, Mellanvägen 22 i Gimmersta

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Hällristningen 2 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Hällristningen 2 på Mellanvägen 22 i Gimmersta.

I avtalet regleras bland annat följande:
- köpeskillingen är 2 600 000 kr
- tillträde sker den 2 maj
- köparen betalar anslutningsavgift för vatten och avlopp
- köpet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner köpet på sammanträdet den 24 april 2007.

100 Försäljning av Strand 1:483, Tjärnstigen 39 B

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Strand 1:483 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning

Ärendet är under utarbetande. Tjänsteskrivelse och kontrakt delas ut på kommunstyrelsens sammanträde.

101 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 juli 2007.

ÄRENDEBESKRIVNING

Kommunfullmäktige fastställde den 15 maj 2002, § 42, taxa för anläggnings-­ och bruknings­avgifter. Beslutet innebar en smärre justering enbart av anlägg­ningsavgifterna. Nu gällande brukningsavgifter har varit oförändrade alltsedan 1996.

Utbyggnadskostnaderna av VA har ökat kraftigt på senare år till följd av all­männa prisökningar och kraftigt stigande index för entreprenader samt KPI.
Avgiftsnivåerna i nuvarande VA-taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till ny anläggnings- och brukningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av anläggningsavgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning inför fortsatt utbygg­nad av vatten och avlopp i kom­munen, med tyngdpunkt på omvandlingen av Östra Tyresö. Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar för servis- och förbindelse­punkter för både bostäder och annan fastighet, samt en ändrad tillämpning av tomtarea­avgift enbart för bostadsfastigheter. Den nu gällande princi­pen för uttag av lägenhets­avgifter för fler­bostadshus bibehålls med en maximering av avgift från tredje lägenheten räknat. Taxan innebär full kostnadstäckning för kom­munens vatten-, avlopps- och dagvattenanlägg­ningar. Detta genomförs genom dels att större delen av kommande utbyggnadskost­nader m.m. täcks genom höjda anläggningsavgifter samt att resterande kost­nads­täckning sker via höjd brukningsavgift på renvatten.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan innebär en ny princip för finansiering av va-investeringar i vår kommun. Anläggningsavgiften har tidigare konstruerats så att intäkterna från avgiften skall täcka kostnaderna för nya anläggningar. Taxan har varit oförändrad i ett antal år. P g a ökade kostnader har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt anläggningskostnaderna på senare år, varför i praktiken del av kostnaden hamnat på brukningsavgiften.

Med befarade fortsatta kraftiga kostnadsökningar för anläggningar och kommande utbyggnad av VA i Östra Tyresö med en glesare tomtstruktur behöver anläggnings­avgiften höjas mycket kraftigt – så kraftigt att vi inom majoriteten har bedömt det som både orealistiskt och orimligt. Vi föreslår därför nu att del av kostnaderna för anlägg­ningar täcks via brukningsavgiften. VA-investeringar är långsiktiga investeringar och det är rimligt att kostnaderna fördelas på ett större kollektiv. Detta är en vanlig modell i många andra kommuner. Maximalt uttag av anläggningsavgift föreslås begränsas till 200 000 kr. Det är även det en kraftig höjning, eller 43 procent, för större fastigheter. För en normalstor fastighet om 1 000 kvm blir höjningen 21 procent.

Förbrukningsavgiften har varit oförändrad i ca 10 år. Tidigare överskott har använts för att täcka de underskott som taxan på senare år generat. En höjning av avgiften behöver därför nu göras för att täcka kostnaderna framöver.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny VA-taxa med nya anläggnings- och bruknings­avgifter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

102 Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg
från Södertörnskommunerna antas

Ärendebeskrivning

Vägverket och Banverket har fått i uppdrag att lämna förslag till reviderade långsiktiga planer för väghållning respektive banhållning för perioden 2004-2015. För den nationella väghållningsplanen avser revideringen investeringar i nationella stamvägar och för den nationella banhållningsplanen investeringar i stomjärnvägar. Planerna för den regionala infrastrukturen omfattas inte av revideringen. Vägverket och Banverket ska lämna remissbehandlade förslag till planer till regeringen senast den 18 juni 2007.

Remisserna finns tillgängliga på Banverkets respektive Vägverkets hemsidor.

Bilagt finns ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna.

103 Prognos över förskoleplatser 2007-2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

I november 2006 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en prognos för förskoleplatser under perioden 2007-2009. Ärendet behandlades därefter av kommunstyrelsen i december. Kommunstyrelsen beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april med en mer detaljerad redovisning av läget samt redovisa prognoser uppdelade på de olika kommundelarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör inga nya antaganden när det gäller behovet av platser i kommunen som helhet. I bifogade tjänsteskrivelse redovisas prognosen uppdelad på olika kommundelar.

104 Versksamhetsstöd till Team Smart 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för år 2007 med totalt 175 000 kronor för att:
- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,
- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,
- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren,
- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.

- Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar
kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut

Ärendebeskrivning

Föreningen Team Smart har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2007 om 250 000 kronor. Föreningen ansökte i januari 2007 om ett förskott på 80 000 kronor för att kunna komma igång med årets verksamhet. Kanslichefen beviljade bidraget i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Kommunstyrelsens kansli föreslår i bilagda skrivelse att Team Smart för år 2007 beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 000 kronor för att:
- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,
- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,
- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren,
- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.

Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut.

105 Granskning av Tyresö kommuns arbete med jämförelser/benchmarking

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Granskningen noteras

Ärendebeskrivning

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunens arbete med jämförelser/benchmarking. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Granskningsresultatet visar att kommunen arbetar med jämförelser/benchmarking på kommungemensam nivå utifrån ett strategiskt och systematiskt angreppssätt. Revisorerna vill dock påtala behovet av att kommunen överväger hur man på ett effektivare sätt kan dra nytta av det arbete kring benchmarking som pågår i verksamheterna.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

106 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:19 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2007:21 TV-avgifter i särskilda boendeformer för service och omvårdnad

2007:22 Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen

2007:23 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 ang. förflyttning av lärare

2007:24 Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken med mera”

2007:1 Ny cirkulärserie

2007:5 Fastställande av föräldraskap

Övriga meddelanden
Mälardalsrådet
- Protokoll från sammanträde i kulturutskottet 070216

Stockholms handelskammare
- Dags för bred, politisk och långsiktig energiöverenskommelse

Kulturkontakt Sverige
- Remiss ang. Kulturhuvudstad 2014

Tyresö Naturskyddsförening
- Brev angående Stockholms stads försäljning av mark i Tyresö kommun

Statens offentliga utredningar
- Boutredningens slutbetänkande

Stockholm Business Alliance
- Verksamhetsplan, budget och marknadsplan 2007

Räddningsverket
- Översiktlig översvämningskartering utmed Tyresån

Rådet för Byggkvalitet
- Inbjudan till inspirationskonferenser

SKTF
- ”Vi vill skapa världens modernaste välfärd”

Tackkort
- Tackkort från Jan Larsson (fp) med anledning av uppvaktning

Försäkringskassan
- Information om Försäkringskassans förnyelse (bilaga)

107 Val till kommunstyrelsens utskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Anders Bergérus (s) godkänns.

- Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning

Anders Bergérus (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott. Till ny ledamot föreslås Martin Nilsson (s).
Mötesinformation

 

§93 Kommunchefens rapport april 2007

07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§94 Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året

Dnr 07/Ks 082 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ekonomisk uppföljning per mars 2007 och prognos för året noteras

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2007 redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsutfall för perioden januari – mars 2007 samt en prognos för helårsresultatet. Resultatet för Tyresö kommun per den 31 mars är + 8,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 5,3 miljoner. Prognosen för året är ett resultat på 4,6 miljoner. Budgeterat resultat för år 2007 är 29,9 miljoner vilket innebär ett underskott av helårsresultatet jämfört med budget på 25,3 miljoner kronor. Sammantaget beräknas utfallet av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämningssystem bli 19,7 miljoner lägre än budgeterat. De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska nämnd som befarar budgetöverskridande snarast möjligt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika budgetöverskridande. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett samlat budgetöverskridande på 6,5 miljoner kronor för helåret. Även om överskridandet delvis beror på att ett antal resultatenheter avser utnyttja sin rätt att ta tidigare överskott i anspråk, föreslår jag att nämnden få i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att på nämndnivå så långt möjligt begränsa årets kostnader till de budgeterade.

§95 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010

Dnr 07//KS 081 041

Kommunstyrelsens beslut

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008 antas.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2008. Dokumentet innehåller:

- Politiska förutsättningar (vision, grundläggande förhållningssätt och strategiska utvecklingsområden)

- Omvärldsanalys

- Ekonomiska förutsättningar för 2008-2010

- Redovisning av budgetunderlag

- Budget för år 2008-2010 (KELP)

- MBL-hantering

- Tekniska anvisningar.

Ordförandeutlåtande

De förutsättningar för Strategi- och budgetplan 2008-2010 som här föreläggs kommunstyrelsen för beslut utgår ifrån de uppgifter som f n finns tillgängliga och är möjliga att beräkna. De framräknade planeringsramarna täcker i stort kostnaderna för nuvarande verksamhet med hänsyn tagen till befolkningsförändringar och nya lokaler med undantag för tre förslag till kostnadsminskningar. Förslaget utgår från oförändrad skattesats 2008.

Jag vill dock framhålla att osäkerheterna f n är ovanligt stora. Vi vet inte vilket utfall den pågående avtalsrörelsen för den kommunala sektorn får. Sannolikt räcker inte det utrymme som finns medtaget i budgetramarna för löne- och prisökningar.

Å andra sidan räknar jag med att nya skatteprognoser kommer att innebära ökade skatteintäkter jämfört med tidigare prognoser. Det finns flera faktorer som tyder på det.

Jag vill därför här framhålla att vi från majoriteten nu inte tagit ställning till hur föreslagna effektiviseringar skall genomföras eller om de kan klaras fullt ut. Det får vi återkomma till senare när de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Vi kommer också senare att föreslå eventuella förändringar och nya satsningar. Tills vidare får förvaltningen fortsätta budgetarbetet med utgångspunkt från detta tjänstemannaförslag.

§96 Detaljplan för område vid Varvsvägen - beslut om utställning

Dnr 05/KSM 0234 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden

(se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand.

Planens syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Planförslaget omfattar bland annat en utbyggnad av vägarna, en gångbana utmed Strandvägen, vatten- och avloppsledningar, vägbelysning, större byggrätter och möjlighet till styckning av enstaka större privatägda fastigheter. Samtidigt utreds möjligheten att planlägga varvstomterna inom Strand 1:36 för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 22 november- 20 december 2006. Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit och tre kvartersmöten har genomförts med fastighetsägarna inom området och Tyresö Strand Markägarförening.

§97 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för område vid Varvsvägen - beslut om utställning

Dnr 06/KSM 0012 254

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för område vid Varvsvägen ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

§98 Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) - beslut om utställning

Dnr 07/KSM0146 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är speciellt stort är Tyresö Strand.

Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266.

Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför 1 november 2006 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hästhagens förskola.

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för ca 140 barn (tidigare 100 barn).

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari – 16 mars 2007. Under samrådstiden har fem skrivelser inkommit.

§99 Försäljning av Hällristningen 2, Mellanvägen 22 i Gimmersta

Dnr 07/KSM 0261 253

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Hällristningen 2 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Hällristningen 2 på Mellanvägen 22 i Gimmersta.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskillingen är 2 600 000 kr

- tillträde sker den 2 maj

- köparen betalar anslutningsavgift för vatten och avlopp

- köpet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner köpet på sammanträdet den 24 april 2007.

§100 Försäljning av Strand 1:483, Tjärnstigen 39 B

Dnr 07/KSM 0263 253

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Strand 1:483 godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:483, Tjärnstigen 39 B i Tyresö Strand.

I avtalet regleras bland annat följande:

- Köpeskillingen är 2 125 000 kronor

- Tillträde sker den 15 oktober

§101 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

07/KSM 0193 051

Ärendet utgår.

§102 Yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

07/KS 102 014

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande över remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg från Södertörnskommunerna antas.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

_______

Ärendebeskrivning

Vägverket och Banverket har fått i uppdrag att lämna förslag till reviderade långsiktiga planer för väghållning respektive banhållning för perioden 2004-2015. För den nationella väghållningsplanen avser revideringen investeringar i nationella stamvägar och för den nationella banhållningsplanen investeringar i stomjärnvägar. Planerna för den regionala infrastrukturen omfattas inte av revideringen. Vägverket och Banverket ska lämna remissbehandlade förslag till planer till regeringen senast den 18 juni 2007.

Remisserna finns tillgängliga på Banverkets respektive Vägverkets hemsidor.

Bilagt finns ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna.

§103 Prognos över förskoleplatser 2007-2009

06/KS 210 711

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I november 2006 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en prognos för förskoleplatser under perioden 2007-2009. Ärendet behandlades därefter av kommunstyrelsen i december. Kommunstyrelsen beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april med en mer detaljerad redovisning av läget samt redovisa prognoser uppdelade på de olika kommundelarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör inga nya antaganden när det gäller behovet av platser i kommunen som helhet. I bifogade tjänsteskrivelse redovisas prognosen uppdelad på olika kommundelar.

§104 Versksamhetsstöd till Team Smart 2007

Dnr 06/KS 194 053

Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för år 2007 med totalt 175 000 kronor för att:

- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,

- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,

- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren,

- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.

- Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar

kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

_____

Ärendebeskrivning

Föreningen Team Smart har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2007 om 250 000 kronor. Föreningen ansökte i januari 2007 om ett förskott på 80 000 kronor för att kunna komma igång med årets verksamhet. Kanslichefen beviljade bidraget i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Kommunstyrelsens kansli föreslår i bilagda skrivelse att Team Smart för år 2007 beviljas verksamhetsstöd med totalt 175 000 kronor för att:

- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,

- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,

- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren,

- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.

Inför kommande bedömningar av ansökningar önskar kommunstyrelsen även ta del av föreningens årsbokslut.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Team Smart beviljas verksamhetsstöd för år 2007 med totalt

175 000 kronor för att:

- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan,

- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor,

- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre

tonåren,

- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastlagda mål.

Jag föreslår även att kommunstyrelsen inför kommande bedömningar av ansökningar även kan ta del av föreningens årsbokslut.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att Team Smart erhåller 250 000 kronor i verksamhetsstöd för 2007.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§105 Granskning av Tyresö kommuns arbete med jämförelser/benchmarking

Dnr 07/KS 047 007

Kommunstyrelsens beslut

- Granskningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunens arbete med jämförelser/benchmarking. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Granskningsresultatet visar att kommunen arbetar med jämförelser/benchmarking på kommungemensam nivå utifrån ett strategiskt och systematiskt angreppssätt. Revisorerna vill dock påtala behovet av att kommunen överväger hur man på ett effektivare sätt kan dra nytta av det arbete kring benchmarking som pågår i verksamheterna.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

§106 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:19 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2007:21 TV-avgifter i särskilda boendeformer för service och omvårdnad

2007:22 Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen

2007:23 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 ang. förflyttning av lärare

2007:24 Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken med mera”

2007:1 Ny cirkulärserie

2007:5 Fastställande av föräldraskap

Övriga meddelanden

Mälardalsrådet

- Protokoll från sammanträde i kulturutskottet 070216

Stockholms handelskammare

- Dags för bred, politisk och långsiktig energiöverenskommelse

Kulturkontakt Sverige

- Remiss ang. Kulturhuvudstad 2014

Tyresö Naturskyddsförening

- Brev angående Stockholms stads försäljning av mark i Tyresö kommun

Statens offentliga utredningar

- Boutredningens slutbetänkande

Stockholm Business Alliance

- Verksamhetsplan, budget och marknadsplan 2007

Räddningsverket

- Översiktlig översvämningskartering utmed Tyresån

Rådet för Byggkvalitet

- Inbjudan till inspirationskonferenser

SKTF

- ”Vi vill skapa världens modernaste välfärd”

Tackkort

- Tackkort från Jan Larsson (fp) med anledning av uppvaktning

Försäkringskassan

- Information om Försäkringskassans förnyelse (bilaga)

§107 Val till kommunstyrelsens utskott

Dnr 07/KS 085 102

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Anders Bergérus (s) godkänns.

- Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens utskott

______

Ärendebeskrivning

Anders Bergérus (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott. Till ny ledamot föreslås Martin Nilsson (s).

§108 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 07/KS 085 102

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen från Ewa Westin Gustafsson (v) godkänns.

- Bengt Sommare (v) väljs till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

_______

Ärendebeskrivning

Ewa Westin Gustafsson (v) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Till ny ersättare föreslås Bengt Sommare (v).

§109 Ansökan om medel för Tyresö kommuns alkohol- och drogförebyggande projekt "Tyresö mot droger"

Dnr 07/KS 1014 053

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Tyresö kommun ansöker om medel för projektet ”Tyresö mot droger” i enlighet med bifogad ansökan.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen antog 2001 en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Syftet med handlingsplanen är att förstärka och samordna det alkoholskadeförebyggande arbetet. Riksdagen har även antagit en nationell handlingsplan mot narkotika. Genom de nya handlingsplanerna har kommunerna fått en ännu viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande insatser. Regeringen har avsatt medel för att stödja kommunerna i denna utveckling. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela dessa medel. Medlen ska i första hand syfta till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.

Tyresö kommun har tidigare beviljats medel från länsstyrelsen för att under åren 2004-2006 utveckla det drogförebyggande arbetet. Kommunkansliet föreslår att kommunen ansöker om medel för att fortsätta projektet ”Tyresö mot droger” under åren 2007 och 2008 (se bifogad projektbeskrivning).