Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-05-29

Sammanträde 2007-05-29

Datum
Klockan
Plats

110 Kommunchefens rapport maj 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

111 Månadsuppföljning april 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

- Kommunstyrelsen noterar informationen om att utgifterna för beslutade investeringar vid Nyboda skola blir högre än beräknat och behöver slutföras tidigare

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2007.

Utgifterna för investeringar vid Nyboda skola återkommer för beslut i samband med delårsbokslut.

112 Detaljplan för Vitsippevägen - beslut om utställning

Dnr. 05/KSM 0235 215

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för område vid Vitsippevägen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för Vitsippevägen.

Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 4 december 2006 – 1 februari 2007. Under samrådstiden har 31 skrivelser inkommit och fem kvartersmöten har genomförts med fastighetsägarna inom området och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening.

113 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Vitsippevägen - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Vitsippevägen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Vitsippevägen.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

114 Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om utställning

Dnr. 06/KSM 0980

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 1 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för ett utökat planområde vid Pelles väg.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg. Det innebär också en utbyggnad av vatten och avloppsledningar i området.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 16 mars 2007 – 22 april 2007. Under samrådstiden har 7 skrivelser inkommit.

115 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadskontoret fick 2006 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för ett utökat planområde vid Pelles väg.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

116 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) - beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) antas

Ärendebeskrivning
I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler.

Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Fornuddens förskola.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 april 2007 - 14 maj 2007. Under utställningstiden har 5 synpunkter inkommit. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 3 synpunkter. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

117 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Dnr. 07/KSM 0193

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 juli 2007.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 15 maj 2002, § 42, taxa för anläggnings-­ och bruknings­avgifter. Beslutet innebar en smärre justering enbart av anlägg­ningsavgifterna. Nu gällande brukningsavgifter har varit oförändrade alltsedan 1996.

Utbyggnadskostnaderna av VA har ökat kraftigt på senare år till följd av all­männa prisökningar och kraftigt stigande index för entreprenader samt KPI.
Avgiftsnivåerna i nuvarande VA-taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till ny anläggnings- och brukningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av anläggningsavgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning inför fortsatt utbygg­nad av vatten och avlopp i kom­munen, med tyngdpunkt på omvandlingen av Östra Tyresö. Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar för servis- och förbindelse­punkter för både bostäder och annan fastighet, samt en ändrad tillämpning av tomtarea­avgift enbart för bostadsfastigheter. Den nu gällande princi­pen för uttag av lägenhets­avgifter för fler­bostadshus bibehålls med en reducering av avgift från tredje lägenheten räknat. Taxan innebär full kostnadstäckning för kom­munens vatten-, avlopps- och dagvattenanlägg­ningar. Detta genomförs genom dels att större delen av kommande utbyggnadskost­nader m.m. täcks genom höjda anläggningsavgifter samt att resterande kost­nads­täckning sker via höjd brukningsavgift på renvatten.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan innebär en ny princip för finansiering av va-investeringar i vår kommun. Anläggningsavgiften har tidigare konstruerats så att intäkterna från avgiften skall täcka kostnaderna för nya anläggningar. Taxan har varit oförändrad i ett antal år. P g a ökade kostnader har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt anläggningskostnaderna på senare år, varför i praktiken del av kostnaden hamnat på brukningsavgiften.

Med befarade fortsatta kraftiga kostnadsökningar för anläggningar och kommande utbyggnad av VA i Östra Tyresö med en glesare tomtstruktur behöver anläggnings­avgiften höjas mycket kraftigt – så kraftigt att vi inom majoriteten har bedömt det som både orealistiskt och orimligt. Vi föreslår därför nu att del av kostnaderna för anlägg­ningar täcks via brukningsavgiften. VA-investeringar är långsiktiga investeringar och det är rimligt att kostnaderna fördelas på ett större kollektiv. Detta är en vanlig modell i många andra kommuner. Maximalt uttag av anläggningsavgift föreslås begränsas till 200 000 kr. Det är även det en kraftig höjning, eller 43 procent, för större fastigheter. För en normalstor fastighet om 1 000 kvm blir höjningen 21 procent.

Förbrukningsavgiften har varit oförändrad i ca 10 år. Tidigare överskott har använts för att täcka de underskott som taxan på senare år generat. En höjning av avgiften behöver därför nu göras för att täcka kostnaderna framöver.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny VA-taxa med nya anläggnings- och bruknings­avgifter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

118 Försäljning av Strand 1:476, Tjärnstigen 37

Dnr. 07/KSM 0262 253

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Strand 1:476, Tjärnstigen 37, för 2 300 000 kronor, enligt bifogad tjänsteskrivelse.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten på Malmvägen 15B i Tyresö har tidigare lämnat in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en handikappanpassad generationsbostad. Syftet med generationsbostaden var att skapa förutsättningar för en familjemedlem att därigenom kunna bo kvar i hemmiljö. Familjen har inte fått bygglov för den tänkta tillbyggnaden eftersom den skulle innebära en kraftig avvikelse från den gällande detaljplanen.

I februari tog familjen kontakt med stadsbyggnadskontoret för att bland annat höra sig för om Tyresö kommun ägde några tomter som familjen skulle kunna köpa för att bygga nytt.

Av de planlagda villatomterna som kommunen vid det tillfället ägde var det egentligen bara en, Tjärnstigen 37, som någorlunda uppfyllde kraven för en lämplig villatomt för familjen.

Efter en genomgång av befintlig statistik avseende snittpriser på tomter i området rekommenderar fastighetsbyrån att tomten inte säljs för under 2 300 000 kronor.

119 Försäljning av Strand 1:580, Tjärnstigen 39 A

Dnr. 07/KSM 0264 253

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:580

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och exploateringsingenjören Camilla Klarin ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:580 på Tjärnstigen 39 A i Tyresö Strand.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 2 050 000 kronor
- tillträde sker den 12 juni 2007

120 Förvärv av fastigheten Tyresö 1:23 på Brevikshalvön

Dnr. 07/KSM 0269

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Tyresö 1:23 godkänns

- Köpeskilling på 1,1 miljoner och övriga omkostnader och ersättningar belastar kontor 4032, projekt 4916

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar.

Ärendebeskrivning
Planberedningen gav i maj 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av område vid Orrnäset. Planarbetet har fördröjts av frågor som behöver klaras ut. Huvudproblemet är bullret längst med Breviksvägen och hur detta ska hanteras. Fastigheten Tyresö 1:23 som idag är avsedd för fritidsboende klarar inte bullerkraven för att kunna planläggas för permanentboende. Problemet går inte att lösa med bullerplank, och fastigheten har utöver detta en trafikfarlig utfart mot Breviksvägen. Detta innebär att ett förvärv av fastigheten Tyresö 1:23 är en viktig del i arbetet med att komma vidare i planläggningen av ”område vid Orrnäset”.

Förhandlingar har under lång tid förts med ägaren till fastigheten, och har resulterat i förslag till uppgörelse som redovisas i bifogat köpekontrakt.

121 Försäljning av Tyresögården (Stockholm Skarpa By 2)

Dnr. 07/KS 108 253

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en försäljning av fastigheten Stockholm Skarpa By 2

- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med chefen för tekniska kontoret underteckna köpeavtal och övriga handlingar i samband med försäljningen

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har sedan 1997 bedrivit äldreomsorg i gruppboende i Tyresögården i Skarpnäck.

Kommunens etablering av äldreboende, och senare även dagverksamhet, i Skarpnäcksområden har hela tiden varit tänkt som en tillfällig lösning i avvaktan på att ett nytt gruppboende för äldre hinner uppföras i Tyresö.

Efter att avtal nu har träffats om etablering av det nya gruppboendet Krusmyntan kommer kommunen att där disponera 25 nya vårdplatser från och med maj 2008. De nya platserna kommer bland annat att ersätta de 17 platser som för närvarande finns på Tyresögården och socialförvaltningen har inlett sin planering för att avveckla verksamheten i Skarpnäck.

Även när det gäller dagverksamheten i Tyresögården finns det förutsättningar att flytta den till lokaler som disponeras inom Tyresö kommun. Socialförvaltningen överväger för närvarande ett par olika alternativ i samråd med tekniska kontoret.

Med anledning av detta föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en försäljning av Tyresögården.

Under försäljningsprocessen och inför tecknande av köpeavtal bör nära samråd ske med socialförvaltningen så att bland annat en tillräcklig flexibilitet säkras i fråga om den tidpunkt när socialförvaltningens hyresavtal för lokalerna i Tyresögården löper ut. Det sista för den eventualiteten att Krusmyntans idrifttagning förskjuts i förhållande till gällande planering.

122 Överlämnande av beslutsrätt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns Brandförsvarsförbund

Dnr. 07/KS 109 175

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun överlämnar rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund.

Ärendebeskrivning
Tillsynen av brandfarliga varor utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten. I Tyresö kommun sköter Södertörns Brandförsvarsförbund denna tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för ansökningar om hantering av brandfarliga varor. Brandförsvarsförbundet sköter idag stora delar av handläggningen av ansökningar på uppdrag av miljö- och bygglovskontoret. Miljö- och byggnadsnämnden fattar sedan beslut om tillstånd enligt det underlag som utarbetas av förbundet.

Miljö- och byggnadsnämnden förslår att rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor överlämnas till Södertörns brandförsvarsförbund. Motiven till detta är att brandförsvarsförbundet har bättre kompetens inom brandskyddsområdet än vad nämnden har, och att handläggningen och servicen blir mer effektiv och bättre när enbart en myndighet handlägger och fattar beslut. Brandförsvarsförbundet har ändrat i sin förbundsordning så att det är möjligt att överlämna rätten att fatta beslut i dessa ärenden till förbundet.

123 Nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB

Dnr. 07/KS 089 107

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna ägardirektiv för Tyresö bostäder AB fastställs

Ärendebeskrivning
De nuvarande reglerna för Tyresö Bostäder AB beslutades 1997 och har därefter reviderats i begränsade hänseenden 1999 och 2003.

I förslaget till nya ägardirektiv är ändamålsparagrafen omarbetad.

Övriga paragrafer i ägardirektiven har setts över och vissa regler har tagits bort och kompletteringar har tillkommit.

124 Ansökan om bidrag till Tyresö Närradioförening

Dnr. 06/KS 012 053

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö närradio får oförändrat driftanslag om 50 000 kronor per år

Ärendebeskrivning
Tyresö Närradioförening har i skrivelse 2005-12-30 och 2006-12-21 begärt 340 000 kronor för gjorda investeringar i närradiostudion. Vidare vill föreningen att kommunen tecknar ett nytt avtal om ersättning för kopior av program utsända på närradioslingan. Det tidigare avtalet med kultur- och fritidsförvaltningen upphörde 2002. Slutligen äskar föreningen en dubblering av driftanslaget om 50 000 kronor som utbetalats under ett antal år.

I bilagda tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för dagsläget. Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget ställningstagande.

125 Avtal med Tyresö Närradioförening angående tillgång tll närradio vid kris eller extraordinär händelse

Dnr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchef Staffan Isling och säkerhets- och beredskapschef Peter Holck ges i uppdrag att underteckna föreliggande avtal mellan Tyresö Närradioförening och Tyresö kommun.

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun saknar en informationskanal till medborgarna vid en kris eller en extraordinär händelse. Detta behov har påtalats bland annat i utvärderingen av övning Angela som var kommunens stora krisberedskapsövning. Idag kan kommunen använda sig av radio Stockholm men möjligheten att få ut mera detaljerad information om hela länet drabbats bedöms som liten. Tyresö närradio kan vid ett sådant tillfälle användas för detta. För att trygga tillgången till närradio i ovannämnda situationer behövs ett avtal med Tyresö Närradioförening.

I avtalet avser Tyresö kommun bland annat att få garantier för att få möjlighet att bryta och ta över sändningarna vid kris eller extraordinär händelse. Vidare ska kommunen överta föreningens utrustning om föreningen upphör med sin verksamhet.

Avtalet ska gälla från och med den 1 september 2007 till och med den 31 augusti 2009 med automatisk förlängning intill avtalet sägs upp.

Kommunens förbindelser är bland annat att förse sändare och studio med reservkraft. Kostnaden för Tyresö kommun beräknas till cirka 130 000 kronor.

Statliga bidrag bedöms kunna täcka denna åtgärd

126 Granskning av Tyresö kommuns arbete med intern kontroll

Dnr. 07/KS 092 007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten noteras.

- Redovisningsavdelningens kommentarer kring det fortsatta arbetet överlämnas till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av den interna kontrollen. Granskningen syftar till att bedöma i vilken mån kommunen har en gemensam struktur och ett ändamålsenligt arbetssätt för kommunstyrelsens och nämndernas arbete kring system för intern kontroll. En översiktlig bedömning har även skett av styrkor och svagheter i nämndernas tillämpning av nuvarande regelverk samt redovisat resultat i genomförd uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och till nämnderna för kännedom. Revisorerna avser att fortsätta följa nämndernas arbete med intern kontroll i den årliga revisionen.

127 "Att vara chef i Tyresö kommun" - antagande av policy

Dnr. 07/KS 112 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” antas

Ärendebeskrivning
Personalkontoret har utformat förslag till en policy om att vara chef i Tyresö kommun. Policyn innehåller avsnitt om chefen i en politiskt styrd organisation, chefen med verksamheten i fokus, chefen med budget i balans och hur chefen bör fungera som ledare.

Förslaget till policy har behandlats av förhandlingsdelegationen den 22 februari.

Ordförandeutlåtande
Ett av de områden som vi har pekat ut i verksamhetsplaneringen som särskilt viktigt att utveckla är vår roll som arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi stå för ett tydligt ledarskap som ger alla anställa möjligheter att med engagemang, delaktighet och inflytande utveckla kvalitet och service i verksamheten. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö, och möjligheter till karriärutveckling. I detta arbete har chefen en nyckelposition. Vi har idag att ta ställning till en policy om att vara chef i Tyresö kommun. Policyn är tänkt att fungera som det övergripande styrdokument för chefs- och ledarskapet i kommunen, och visar på de förväntningar vi har på våra chefer i kommunen. Utöver detta dokument har cheferna att hålla sig till bland annat de grundläggande förhållningssätten i strategi- och budgetplanen som bland annat anger att vi ska visa tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.

Ledarskapets viktiga roll för verksamhetsutveckling uppmärksammas även i andra dokument. Exempel på detta är det kommande handlingsprogrammet för integration och etnisk mångfald där bland annat chefens betydelse för att främja integrationen och motverka diskriminering på arbetsplatsen lyfts fram.

128 Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 114 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun

Ärendebeskrivning
Personalkontoret har utformat förslag till en omarbetad arbetsmiljöpolicy för kommunen med ny struktur. Dokumentet består av en övergripande policy och policys för arbetsmiljöns olika områden:
- Rehabilitering
- Droger
- Jämställdhet
- Mångfald
- Hot och våld
- Kränkande särbehandling
- Första hjälpen och krisstöd
- Trafiksäkerhet
- Rökfri arbetstid.

Till varje policy finns en handlingsplan. Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunstyrelsen att anta arbetsmiljöpolicyn.

129 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:6 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2007:7 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDEL-reformen

2007:8 Vårpropositionen för år 2007

2007:9 Stöd vid införande av e-handel och e-fakturering; Ta del av projektledares erfarenheter och råd, ny handledning m.m.

2007:10 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:11 Elektronisk fakturering obligatoriskt i staten. Sveafakturan standard

2007:12 Preliminär LSS-utjämning år 2008

2007:13 Kommentarer till Allmänna bestämmelser (AB 05)

2007:14 Ansvars- och kostnadsfördelning mellan specialskolemyndigheten och kommunerna

2007:15 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och Landsting
- Regeringens skrivelse 2006/07:23, Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008

Integrationsverket
- Integrationsverkets prognosbrev, maj 2007 – Regeringen utlovar extrapengar för mottagande av flyktingar

Ung företagsamhet
- Tyresö kommun i toppen inom ungt entreprenörskap

Haninge kommun
- Samverkan om myndighetsutövning för miljö- och hälsoskydd samt upphandling genom gemensamt kommunalförbund

Kommunförbundet Stockholms Län
- Verksamheten vid Kommunförbundet Stockholms Län 2006

Sveriges Pensionärsförbund
- Fler ändamålsenliga lokaler till rimliga hyror

Salems kommun
- Förslag till gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt upphandling på Södertörn

Nykvarns kommun
- Samverkan avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn inom Södertörn - ställningstagande

Nykvarns kommun
- Samverkan avseende upphandlingsfrågor inom Södertörn - ställningstagande

NUTEK
- Inbjudan till konferens, ”Bryt utanförskapet! De sociala företagen visar vägen?”

AB Vårljus
- Årsredovisning 2006

Boverket
- Om investeringsstöd till äldrebostäder

Trafikgruppen i Tyresö Strand
- Betr. Trafiksituationen i Tyresö Strand

Monica Mattsson & Thom Mattsson
- Betr. Lantmäteriförrättning 2007-05-10

Ekonomikontoret
- Datum för presentation av Södertörnsnyckeltal för 2006
Mötesinformation

 

§110 Kommunchefens rapport maj 2007

Dnr. 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§111 Månadsuppföljning april 2007

Dnr. 07/KS 076 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

- Kommunstyrelsen noterar informationen om att utgifterna för beslutade investeringar vid Nyboda skola blir högre än beräknat och behöver slutföras tidigare

_______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2007.

Utgifterna för investeringar vid Nyboda skola återkommer för beslut i samband med delårsbokslut.

§112 Detaljplan för Vitsippevägen - beslut om utställning

Dnr. 05/KSM 0235 215

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för område vid Vitsippevägen ställs ut för granskning

Jäv

Anna Steele Karlström (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för Vitsippevägen.

Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 4 december 2006 – 1 februari 2007. Under samrådstiden har 31 skrivelser inkommit och fem kvartersmöten har genomförts med fastighetsägarna inom området och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening.

§113 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Vitsippevägen - beslut om utställning

Dnr. 07/KSM 0386

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Vitsippevägen ställs ut för granskning

Jäv

Anna Steele Karlström (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

_______

Ärendebeskrivning

Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2005 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för Vitsippevägen.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

§114 Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om utställning

Dnr. 06/KSM 0980

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) ställs ut för granskning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 1 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för ett utökat planområde vid Pelles väg.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg. Det innebär också en utbyggnad av vatten och avloppsledningar i området.

Planen har varit utställd för samråd under tiden 16 mars 2007 – 22 april 2007. Under samrådstiden har 7 skrivelser inkommit.

§115 Fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om utställning

Dnr. 07/KSM 0387

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till fördelning av gatukostnader inom detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) ställs ut för granskning

_____

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick 2006 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att upprätta ett förslag till detaljplan för ett utökat planområde vid Pelles väg.

I samband med att planen upprättats har förslag till gatukostnader tagits fram (se bifogat förslag).

§116 Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) - beslut om antagande

Dnr. 06/KSM 0977

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Fornuddens förskola (Kumla 3:155) antas

_____

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler.

Fastigheten Kumla 3:155 är idag planlagd som parkmark, men två paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten. För att förskolan ska kunna ligga kvar permanent, när det tillfälliga bygglovet gått ut, måste detaljplanen ändras. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Fornuddens förskola.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 april 2007 - 14 maj 2007. Under utställningstiden har 5 synpunkter inkommit. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 3 synpunkter. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

§117 Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Dnr. 07/KSM 0193

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 juli 2007.

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 15 maj 2002, § 42, taxa för anläggnings-­ och bruknings­avgifter. Beslutet innebar en smärre justering enbart av anlägg­ningsavgifterna. Nu gällande brukningsavgifter har varit oförändrade alltsedan 1996.

Utbyggnadskostnaderna av VA har ökat kraftigt på senare år till följd av all­männa prisökningar och kraftigt stigande index för entreprenader samt KPI.

Avgiftsnivåerna i nuvarande VA-taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till ny anläggnings- och brukningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av anläggningsavgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning inför fortsatt utbygg­nad av vatten och avlopp i kom­munen, med tyngdpunkt på omvandlingen av Östra Tyresö. Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar för servis- och förbindelse­punkter för både bostäder och annan fastighet, samt en ändrad tillämpning av tomtarea­avgift enbart för bostadsfastigheter. Den nu gällande princi­pen för uttag av lägenhets­avgifter för fler­bostadshus bibehålls med en reducering av avgift från tredje lägenheten räknat. Taxan innebär full kostnadstäckning för kom­munens vatten-, avlopps- och dagvattenanlägg­ningar. Detta genomförs genom dels att större delen av kommande utbyggnadskost­nader m.m. täcks genom höjda anläggningsavgifter samt att resterande kost­nads­täckning sker via höjd brukningsavgift på renvatten.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan innebär en ny princip för finansiering av va-investeringar i vår kommun. Anläggningsavgiften har tidigare konstruerats så att intäkterna från avgiften skall täcka kostnaderna för nya anläggningar. Taxan har varit oförändrad i ett antal år. P g a ökade kostnader har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt anläggningskostnaderna på senare år, varför i praktiken del av kostnaden hamnat på brukningsavgiften.

Med befarade fortsatta kraftiga kostnadsökningar för anläggningar och kommande utbyggnad av VA i Östra Tyresö med en glesare tomtstruktur behöver anläggnings­avgiften höjas mycket kraftigt – så kraftigt att vi inom majoriteten har bedömt det som både orealistiskt och orimligt. Vi föreslår därför nu att del av kostnaderna för anlägg­ningar täcks via brukningsavgiften. VA-investeringar är långsiktiga investeringar och det är rimligt att kostnaderna fördelas på ett större kollektiv. Detta är en vanlig modell i många andra kommuner. Maximalt uttag av anläggningsavgift föreslås begränsas till 200 000 kr. Det är även det en kraftig höjning, eller 43 procent, för större fastigheter. För en normalstor fastighet om 1 000 kvm blir höjningen 21 procent.

Förbrukningsavgiften har varit oförändrad i ca 10 år. Tidigare överskott har använts för att täcka de underskott som taxan på senare år generat. En höjning av avgiften behöver därför nu göras för att täcka kostnaderna framöver.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny VA-taxa med nya anläggnings- och bruknings­avgifter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag till den del av förslaget som innebär att del av kostnaderna för anläggningar täcks via brukningsavgiften.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§118 Försäljning av Strand 1:476, Tjärnstigen 37

Dnr. 07/KSM 0262 253

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Strand 1:476, Tjärnstigen 37, för 2 300 000 kronor, enligt bifogad tjänsteskrivelse.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Ägaren till fastigheten på Malmvägen 15B i Tyresö har tidigare lämnat in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en handikappanpassad generationsbostad. Syftet med generationsbostaden var att skapa förutsättningar för en familjemedlem att därigenom kunna bo kvar i hemmiljö. Familjen har inte fått bygglov för den tänkta tillbyggnaden eftersom den skulle innebära en kraftig avvikelse från den gällande detaljplanen.

I februari tog familjen kontakt med stadsbyggnadskontoret för att bland annat höra sig för om Tyresö kommun ägde några tomter som familjen skulle kunna köpa för att bygga nytt.

Av de planlagda villatomterna som kommunen vid det tillfället ägde var det egentligen bara en, Tjärnstigen 37, som någorlunda uppfyllde kraven för en lämplig villatomt för familjen.

Efter en genomgång av befintlig statistik avseende snittpriser på tomter i området rekommenderar fastighetsbyrån att tomten inte säljs för under 2 300 000 kronor.

§119 Försäljning av Strand 1:580, Tjärnstigen 39 A

Dnr. 07/KSM 0264 253

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:580

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och exploateringsingenjören Camilla Klarin ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:580 på Tjärnstigen 39 A i Tyresö Strand.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 2 050 000 kronor

- tillträde sker den 12 juni 2007

§120 Förvärv av fastigheten Tyresö 1:23 på Brevikshalvön

Dnr. 07/KSM 0269

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt för fastigheten Tyresö 1:23 godkänns

- Köpeskilling på 1,1 miljoner och övriga omkostnader och ersättningar belastar kontor 4032, projekt 4916

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Planberedningen gav i maj 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av område vid Orrnäset. Planarbetet har fördröjts av frågor som behöver klaras ut. Huvudproblemet är bullret längst med Breviksvägen och hur detta ska hanteras. Fastigheten Tyresö 1:23 som idag är avsedd för fritidsboende klarar inte bullerkraven för att kunna planläggas för permanentboende. Problemet går inte att lösa med bullerplank, och fastigheten har utöver detta en trafikfarlig utfart mot Breviksvägen. Detta innebär att ett förvärv av fastigheten Tyresö 1:23 är en viktig del i arbetet med att komma vidare i planläggningen av ”område vid Orrnäset”.

Förhandlingar har under lång tid förts med ägaren till fastigheten, och har resulterat i förslag till uppgörelse som redovisas i bifogat köpekontrakt.

§121 Försäljning av Tyresögården (Stockholm Skarpa By 2)

Dnr. 07/KS 108 253

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en försäljning av fastigheten Stockholm Skarpa By 2

- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med chefen för tekniska kontoret underteckna köpeavtal och övriga handlingar i samband med försäljningen

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har sedan 1997 bedrivit äldreomsorg i gruppboende i Tyresögården i Skarpnäck.

Kommunens etablering av äldreboende, och senare även dagverksamhet, i Skarpnäcksområden har hela tiden varit tänkt som en tillfällig lösning i avvaktan på att ett nytt gruppboende för äldre hinner uppföras i Tyresö.

Efter att avtal nu har träffats om etablering av det nya gruppboendet Krusmyntan kommer kommunen att där disponera 25 nya vårdplatser från och med maj 2008. De nya platserna kommer bland annat att ersätta de 17 platser som för närvarande finns på Tyresögården och socialförvaltningen har inlett sin planering för att avveckla verksamheten i Skarpnäck.

Även när det gäller dagverksamheten i Tyresögården finns det förutsättningar att flytta den till lokaler som disponeras inom Tyresö kommun. Socialförvaltningen överväger för närvarande ett par olika alternativ i samråd med tekniska kontoret.

Med anledning av detta föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en försäljning av Tyresögården.

Under försäljningsprocessen och inför tecknande av köpeavtal bör nära samråd ske med socialförvaltningen så att bland annat en tillräcklig flexibilitet säkras i fråga om den tidpunkt när socialförvaltningens hyresavtal för lokalerna i Tyresögården löper ut. Det sista för den eventualiteten att Krusmyntans idrifttagning förskjuts i förhållande till gällande planering.

§122 Överlämnande av beslutsrätt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns Brandförsvarsförbund

Dnr. 07/KS 109 175

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun överlämnar rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund.

_____

Ärendebeskrivning

Tillsynen av brandfarliga varor utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten. I Tyresö kommun sköter Södertörns Brandförsvarsförbund denna tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för ansökningar om hantering av brandfarliga varor. Brandförsvarsförbundet sköter idag stora delar av handläggningen av ansökningar på uppdrag av miljö- och bygglovskontoret. Miljö- och byggnadsnämnden fattar sedan beslut om tillstånd enligt det underlag som utarbetas av förbundet.

Miljö- och byggnadsnämnden förslår att rätten att fatta beslut i tillståndsärenden om hantering av brandfarliga varor överlämnas till Södertörns brandförsvarsförbund. Motiven till detta är att brandförsvarsförbundet har bättre kompetens inom brandskyddsområdet än vad nämnden har, och att handläggningen och servicen blir mer effektiv och bättre när enbart en myndighet handlägger och fattar beslut. Brandförsvarsförbundet har ändrat i sin förbundsordning så att det är möjligt att överlämna rätten att fatta beslut i dessa ärenden till förbundet.

§123 Nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB

Dnr. 07/KS 089 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna ägardirektiv för Tyresö bostäder AB fastställs

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson ges i uppdrag att informera Tyresö bostäder om de förändrade ägardirektiven

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

De nuvarande reglerna för Tyresö Bostäder AB beslutades 1997 och har därefter reviderats i begränsade hänseenden 1999 och 2003.

I förslaget till nya ägardirektiv är ändamålsparagrafen omarbetad.

Övriga paragrafer i ägardirektiven har setts över och vissa regler har tagits bort och kompletteringar har tillkommit.

§124 Ansökan om bidrag till Tyresö Närradioförening

Dnr. 06/KS 012 053

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö närradio får oförändrat driftanslag om 50 000 kronor per år

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö Närradioförening har i skrivelse 2005-12-30 och 2006-12-21 begärt 340 000 kronor för gjorda investeringar i närradiostudion. Vidare vill föreningen att kommunen tecknar ett nytt avtal om ersättning för kopior av program utsända på närradioslingan. Det tidigare avtalet med kultur- och fritidsförvaltningen upphörde 2002. Slutligen äskar föreningen en dubblering av driftanslaget om 50 000 kronor som utbetalats under ett antal år.

I bilagda tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för dagsläget. Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget ställningstagande.

§125 Avtal med Tyresö Närradioförening angående tillgång tll närradio vid kris eller extraordinär händelse

Dnr. 07/KS 111 068

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchef Staffan Isling och säkerhets- och beredskapschef Peter Holck ges i uppdrag att underteckna föreliggande avtal mellan Tyresö Närradioförening och Tyresö kommun.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun saknar en informationskanal till medborgarna vid en kris eller en extraordinär händelse. Detta behov har påtalats bland annat i utvärderingen av övning Angela som var kommunens stora krisberedskapsövning. Idag kan kommunen använda sig av radio Stockholm men möjligheten att få ut mera detaljerad information om hela länet drabbats bedöms som liten. Tyresö närradio kan vid ett sådant tillfälle användas för detta. För att trygga tillgången till närradio i ovannämnda situationer behövs ett avtal med Tyresö Närradioförening.

I avtalet avser Tyresö kommun bland annat att få garantier för att få möjlighet att bryta och ta över sändningarna vid kris eller extraordinär händelse. Vidare ska kommunen överta föreningens utrustning om föreningen upphör med sin verksamhet.

Avtalet ska gälla från och med den 1 september 2007 till och med den 31 augusti 2009 med automatisk förlängning intill avtalet sägs upp.

Kommunens förbindelser är bland annat att förse sändare och studio med reservkraft. Kostnaden för Tyresö kommun beräknas till cirka 130 000 kronor.

Statliga bidrag bedöms kunna täcka denna åtgärd

§126 Granskning av Tyresö kommuns arbete med intern kontroll

Dnr. 07/KS 092 007

Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten noteras.

- Redovisningsavdelningens kommentarer kring det fortsatta arbetet överlämnas till revisorerna.

___

Ärendebeskrivning

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av den interna kontrollen. Granskningen syftar till att bedöma i vilken mån kommunen har en gemensam struktur och ett ändamålsenligt arbetssätt för kommunstyrelsens och nämndernas arbete kring system för intern kontroll. En översiktlig bedömning har även skett av styrkor och svagheter i nämndernas tillämpning av nuvarande regelverk samt redovisat resultat i genomförd uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och till nämnderna för kännedom. Revisorerna avser att fortsätta följa nämndernas arbete med intern kontroll i den årliga revisionen.

§127 "Att vara chef i Tyresö kommun" - antagande av policy

Dnr. 07/KS 112 003

Kommunstyrelsens beslut

- Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” antas

_____

Ärendebeskrivning

Personalkontoret har utformat förslag till en policy om att vara chef i Tyresö kommun. Policyn innehåller avsnitt om chefen i en politiskt styrd organisation, chefen med verksamheten i fokus, chefen med budget i balans och hur chefen bör fungera som ledare.

Förslaget till policy har behandlats av förhandlingsdelegationen den 22 februari.

Ordförandeutlåtande

Ett av de områden som vi har pekat ut i verksamhetsplaneringen som särskilt viktigt att utveckla är vår roll som arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi stå för ett tydligt ledarskap som ger alla anställa möjligheter att med engagemang, delaktighet och inflytande utveckla kvalitet och service i verksamheten. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö, och möjligheter till karriärutveckling. I detta arbete har chefen en nyckelposition. Vi har idag att ta ställning till en policy om att vara chef i Tyresö kommun. Policyn är tänkt att fungera som det övergripande styrdokument för chefs- och ledarskapet i kommunen, och visar på de förväntningar vi har på våra chefer i kommunen. Utöver detta dokument har cheferna att hålla sig till bland annat de grundläggande förhållningssätten i strategi- och budgetplanen som bland annat anger att vi ska visa tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.

Ledarskapets viktiga roll för verksamhetsutveckling uppmärksammas även i andra dokument. Exempel på detta är det kommande handlingsprogrammet för integration och etnisk mångfald där bland annat chefens betydelse för att främja integrationen och motverka diskriminering på arbetsplatsen lyfts fram.

§128 Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 114 003

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun

_____

Ärendebeskrivning

Personalkontoret har utformat förslag till en omarbetad arbetsmiljöpolicy för kommunen med ny struktur. Dokumentet består av en övergripande policy och policys för arbetsmiljöns olika områden:

- Rehabilitering

- Droger

- Jämställdhet

- Mångfald

- Hot och våld

- Kränkande särbehandling

- Första hjälpen och krisstöd

- Trafiksäkerhet

- Rökfri arbetstid.

Till varje policy finns en handlingsplan. Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunstyrelsen att anta arbetsmiljöpolicyn.

§129 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:6 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2007:7 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDEL-reformen

2007:8 Vårpropositionen för år 2007

2007:9 Stöd vid införande av e-handel och e-fakturering; Ta del av projektledares erfarenheter och råd, ny handledning m.m.

2007:10 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:11 Elektronisk fakturering obligatoriskt i staten. Sveafakturan standard

2007:12 Preliminär LSS-utjämning år 2008

2007:13 Kommentarer till Allmänna bestämmelser (AB 05)

2007:14 Ansvars- och kostnadsfördelning mellan specialskolemyndigheten och kommunerna

2007:15 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och Landsting

- Regeringens skrivelse 2006/07:23, Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008

Integrationsverket

- Integrationsverkets prognosbrev, maj 2007 – Regeringen utlovar extrapengar för mottagande av flyktingar

Ung företagsamhet

- Tyresö kommun i toppen inom ungt entreprenörskap

Haninge kommun

- Samverkan om myndighetsutövning för miljö- och hälsoskydd samt upphandling genom gemensamt kommunalförbund

Kommunförbundet Stockholms Län

- Verksamheten vid Kommunförbundet Stockholms Län 2006

Sveriges Pensionärsförbund

- Fler ändamålsenliga lokaler till rimliga hyror

Salems kommun

- Förslag till gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt upphandling på Södertörn

Nykvarns kommun

- Samverkan avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn inom Södertörn - ställningstagande

Nykvarns kommun

- Samverkan avseende upphandlingsfrågor inom Södertörn - ställningstagande

NUTEK

- Inbjudan till konferens, ”Bryt utanförskapet! De sociala företagen visar vägen?”

AB Vårljus

- Årsredovisning 2006

Boverket

- Om investeringsstöd till äldrebostäder

Trafikgruppen i Tyresö Strand

- Betr. Trafiksituationen i Tyresö Strand

Monica Mattsson & Thom Mattsson

- Betr. Lantmäteriförrättning 2007-05-10

Ekonomikontoret

- Datum för presentation av Södertörnsnyckeltal för 2006

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson

- Detaljplaneläggning av Strandängarna