Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
Plats

130 Detaljplan för Hästhagens förskola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) antas

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är extra stort är Tyresö strand.

Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266. Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför i november 2006 (§ 27) att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Hästhagens förskola.

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för cirka 140 barn (idag cirka 100 barn).

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari 2007 - 16 mars 2007. Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.
Mötesinformation

 

§130 Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) – beslut om antagande

Dnr. 2007/KSM 0146

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Hästhagens förskola (Tyresö 1:266 m.fl.) antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

______

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Ett område där behovet av förskoleplatser är extra stort är Tyresö strand.

Fastigheterna Tyresö 1:266, 1:749, 1:544 samt 1:486 är idag inte planlagda, men fyra paviljonger för förskoleverksamhet har med tillfälligt bygglov uppförts på fastigheten Tyresö 1:266. Kommunstyrelsens planberedning beslutade därför i november 2006 (§ 27) att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Hästhagens förskola.

Planen syftar till att fastställa markanvändning för förskoleverksamhet med ett eget kök för cirka 140 barn (idag cirka 100 barn).

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 14 februari 2007 - 16 mars 2007. Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar gemensamt ersättaryttrande.