Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-08-28

Sammanträde 2007-08-28

Datum
Klockan
Plats

142 Kommunchefens rapport - augusti 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

143 Månadsuppföljning juli 2007

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli månad 2007.

144 Förslag om gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län - kompletterat förslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande (KF 2006-09-07, § 44) beslutar kommunstyrelsen att

- teckna aktier i enlighet med bifogad avsiktsförklaring för teckning av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB och därtill fogade dokument

- godkänna bilagd bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

- godkänna bilagt aktieägaravtal för aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

- bemyndiga kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen, att teckna aktier samt i övrigt vara kommunens kontaktperson i samband med bolagets bildande

- dessa beslut gäller med förbehållet att den tilltänkta delägarkretsen i allt väsentligt, varmed förstås aktieägare som tillsammans representerar minst 80 procent av aktierna enligt bilagda förslag med stiftelseurkund, blir den slutgiltiga

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har tidigare uttalat sitt principiella stöd till ett av Kommunförbundet i Stockholms län framlagt förslag om att landets kommuner ska bilda ett gemensamt försäkringsbolag. Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att efter kompletterande utredning fatta beslut om eventuellt delägarskap i försäkringsbolaget. KSL har nu uppdaterat och kompletterat förslaget om att bilda ett gemensamt försäkringsbolag.

145 Inbjudan att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft" (SOU 2007:10)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

-

Ärendebeskrivning
Ansvarskommittén överlämnade sitt slutbetänkande den 27 februari 2007. Den föreslår en rad reformer för att förbättra styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan olika samhällsnivåer och aktörer.

Betänkandet har nu sänts ut för en bred remiss för att få till stånd en öppen och omfattande diskussion om kommitténs förslag.

Remmissvaren ska vara inkomna till Finansdepartementet senast den 21 september 2007.

146 Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

-

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting håller sin ordinarie kongress 13-15 november 2007.

I enlighet med förbundets stadgar har styrelsen arbetat fram ett inriktningsdokument för valperioden 2007-2011 (bilaga). Dokumentet kan fungera som underlag för utarbetande av motioner till kongressen.

Motioner ska ha inkommit senast den 13 september 2007.

147 Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) beslut om antagande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 4 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Gränsvägen 16. Planarbetet sker med normalt förfarande. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark (park) för aktuell fastighet. En villa finns dock uppförd på fastigheten, men denna kommer att rivas.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:49.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 november 2006 – 1 december 2006. Under samrådstiden har sex skrivelser inkommit samt fyra efter samrådstidens utgång.

148 Arrendeavtal för Tyresö Rackethall AB med ändrat arrendeområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal

Ärendebeskrivning
Kommunens arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 2011-12-31.

Kommunen och TRAB har förhandlat fram ett förslag till ett nytt arrendeavtal som bland annat reglerar följande:

- avtalet gäller i 25 år från och med 1 januari 2007

- arrendeavgiften är 4000 kr per år

- vid lånebehov för underhåll, ombyggnad eller liknande är kommunen villig att i positiv anda pröva en framställan från TRAB om möjligheten att få kommunal borgen för hela eller delar av ett framtida lån.

149 Försäljning av Strand 1:476, Tjärnstigen 37

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:476

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:476 på Tjärnstigen 37 i Tyresö Strand.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 2 800 000 kronor
- tillträde sker den 15 november 2007

150 Reserevision för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- ta fram en enkel och miljövänlig inköpspolicy att använda vid inköp av nya tjänstebilar alternativt vid hyresavtal för tjänstefordon

- redovisa förändringar i kommunens bilpark, andelen miljöbilar ska vara minst 85 procent av de bilar som köps in årligen

- utreda av möjliga förbättringar för redovisningen av övriga tjänsteresor

Ärendebeskrivning
En motion med delmålet att kommunen ska ta fram en reserevision för kommunens egna tjänstebilar och för resor i tjänsten med egen bil antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2006-12-14 § 29, Dnr 2006/KS058. Motionen inlämnades 4 april 2006 av Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Björn E Stenström för miljöpartiet samt Inger Gemicioglu och Mikael Gustafsson för vänsterpartiet. Ärendet remitterades 21 juni 2006 till tekniska kontoret och svar gavs till kommunkansliet den 16 augusti 2006.

Kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har tagit fram grunddata över bilanvändningen i tjänsten för kommunens personal och förtroendevalda i enlighet med motionens bifallna första del.

151 Grundsyn avseende krishantering i Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Grundsynen avseende krishantering i Tyresö kommun antas

Ärendebeskrivning
Sveriges säkerhet och beredskap är primärt en nationell (statlig) angelägenhet. Det finns också ett kommunalt ansvar på detta område. I samhällets krishanteringssystem har kommunen dels ett verksamhetsansvar dels ett geografiskt områdesansvar.
Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en grundsyn avseende krishantering och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

152 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av undersökning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras

Ärendebeskrivning
AB Tjänsteutveckling genomförde på uppdrag av Kommunförbundet under våren 2007 en enkätundersökning i ett 80-tal kommuner för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten, avlopp samt avfallshantering.

I föreliggande sammanställning redovisas de övergripande resultaten avseende Tyresö kommun.

153 Motion om en rättvis bostadsförmedling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marie Linder, Ulf Lönnqvist och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående bostadsförmedlingen i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att:

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en utredning med syfte att skapa en välfungerande och rättvis bostadsförmedling.

Tyresö bostäder och dåvarande Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande
Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen fick under föregående år i uppdrag av kommunstyrelseberedningen att utreda bostadsförmedlingens framtid och samarbetet med Tyresö bostäder. Efter omorganisation överfördes uppdraget på stadsbyggnadskontoret. Utredningen ledde fram till ett förslag som innebar en nedläggning av den kommunala bostadsförmedlingen för att överföra förmedlingsverksamheten till Tyresö bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade i januari (bilaga) om att lägga ned den kommunala bostadsförmedlingen från och med den första juli i år. En överföring av bosstadskön till Tyresö bostäder pågår och från och med den första september kommer alla som varit registrerade i den kommunala kön att kunna registrera sig i den nya kön hos Tyresö bostäder. Eventuellt ihopsamlade köpoäng överförs så att ingen ska förlora på sammanslagningen av köerna.

Den genomförda utredningen och den nya organisationen ger förutsättningar för en väl fungerande förmedling av lediga lägenheter i Tyresö. Med anledning av detta föreslår jag att motionen anses besvarad.

154 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2007:20 Kommunala föreskrifter om avfallshantering

2007:21 Nytt ramavtal mellan Lantmäteriverket och Sveriges Kommuner och Landsting

2007:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen

2007:23 Jobb- och utvecklingsgaranti

2007:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008

2007:25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet och HÖK 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

2007:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet

2007:27 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 07 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:28 Ny bidragsbrottslag

2007:29 Sotningsindex 2007

2007:30 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring – arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring

2007:32 Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

2007:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen – ny lagtext

2007:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige

2007:35 Nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS07)

2007:36 Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

2007:37 Frågor och svar angående försäkringslösning för pensionskostnader i kommuner

2007:38 Ny lag om allmänna vattentjänster

Diverse meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
Styr med resursfördelningen. Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan till konferens ”Erfarenheter av alternativ politisk organisation”

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan till konferens ”Kommunens varumärke”

Sveriges Kommuner och Landsting
Skrift om 2006 års kommun- och landstingsval

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan till seminarium ”Byggande i gles- och landsbygder samt mindre tätorter”

Sveriges Kommuner och Landsting
Rent spel – En bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå

Sveriges Kommuner och Landsting
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2006

Kommunförbundet Stockholms Län
Rekommendation till länets kommuner att byta referenssystem till SWEREF 99 och RH 2000

Kommunförbundet Stockholms Län
Yttrande över remiss från Vägverket ”Vägutredning effektivare Nord-Sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

Kommunförbundet Stockholms Län
Förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms Län 2007-04-16

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
Inbjudan till konferens ”Kommunalteknik 2007”

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting
Samverkan i Stockholmsregionen

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting
Visionen – Norra Europas mest attraktiva storstadsregion

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting
Ansvarskommittén och storstaden

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting
Vision, mål och strategier för regionens utveckling. Program för ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010)

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Rapport 2007:10 ”Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2007”

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Rapport 2007:11 ”Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms Län 2007”

AB Storstockholms Lokaltrafik
Information om trafikförändringar 2007

Integrationsverket
Tack för gott samarbete – samt förändringar i ersättningsförordningen 1990:927

Fokus
Här är det bäst att bo - ranking av Sveriges kommuner

Mälardalsrådet
Sammanträde med Mälardalsrådets rådsmöte

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Utbildning – Effektivt nämndsamarbete

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Utbildning – juridik för förtroendevalda

PRO & SPF
Behov av äldreomsorg 2007-2012

Kommunstyrelseförvaltningen
Förköpsavstående Andra kvartalet år 2007

Tyresönäs villaägareförening
Angående Brevik skola

Kommunstyrelseförvaltningen
Brevsvar till Tyresönäs villaägareförening angående Breviks skola
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 070828.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§142 Kommunchefens rapport - augusti 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§143 Månadsuppföljning juli 2007

Dnr 07/KS 076 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli månad 2007.

§144 Förslag om gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län - kompletterat förslag

Dnr 07/KS 110 061

Kommunstyrelsens beslut

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande (KF 2006-09-07, § 44) beslutar kommunstyrelsen att

- teckna aktier i enlighet med bifogad avsiktsförklaring för teckning av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB och därtill fogade dokument

- godkänna bilagd bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

- godkänna bilagt aktieägaravtal för aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

- bemyndiga kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen, att teckna aktier samt i övrigt vara kommunens kontaktperson i samband med bolagets bildande

- dessa beslut gäller med förbehållet att den tilltänkta delägarkretsen i allt väsentligt, varmed förstås aktieägare som tillsammans representerar minst 80 procent av aktierna enligt bilagda förslag med stiftelseurkund, blir den slutgiltiga

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har tidigare uttalat sitt principiella stöd till ett av Kommunförbundet i Stockholms län framlagt förslag om att landets kommuner ska bilda ett gemensamt försäkringsbolag. Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att efter kompletterande utredning fatta beslut om eventuellt delägarskap i försäkringsbolaget. KSL har nu uppdaterat och kompletterat förslaget om att bilda ett gemensamt försäkringsbolag.

§145 Inbjudan att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft" (SOU 2007:10)

Dnr 07/KS 144 100

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun lämnar gemensamt yttrande tillsammans med övriga Södertörnskommuner

______

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Ansvarskommittén överlämnade sitt slutbetänkande den 27 februari 2007. Den föreslår en rad reformer för att förbättra styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan olika samhällsnivåer och aktörer.

Betänkandet har nu sänts ut för en bred remiss för att få till stånd en öppen och omfattande diskussion om kommitténs förslag.

Remmissvaren ska vara inkomna till Finansdepartementet senast den 21 september 2007.

§146 Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007

Dnr 07/KS 145 106

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting håller sin ordinarie kongress 13-15 november 2007.

I enlighet med förbundets stadgar har styrelsen arbetat fram ett inriktningsdokument för valperioden 2007-2011 (bilaga). Dokumentet kan fungera som underlag för utarbetande av motioner till kongressen.

Motioner ska ha inkommit senast den 13 september 2007.

§147 Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Gränsvägen (Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94) antas

______

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 4 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Gränsvägen 16. Planarbetet sker med normalt förfarande. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark (park) för aktuell fastighet. En villa finns dock uppförd på fastigheten, men denna kommer att rivas.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:49.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 november 2006 – 1 december 2006. Under samrådstiden har sex skrivelser inkommit samt fyra efter samrådstidens utgång.

§148 Arrendeavtal för Tyresö Rackethall AB med ändrat arrendeområde

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal

______

Ärendebeskrivning

Kommunens arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 2011-12-31.

Kommunen och TRAB har förhandlat fram ett förslag till ett nytt arrendeavtal som bland annat reglerar följande:

- avtalet gäller i 25 år från och med 1 januari 2007

- arrendeavgiften är 4000 kr per år

- vid lånebehov för underhåll, ombyggnad eller liknande är kommunen villig att i positiv anda pröva en framställan från TRAB om möjligheten att få kommunal borgen för hela eller delar av ett framtida lån.

§149 Försäljning av Strand 1:476, Tjärnstigen 37

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:476

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

______

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Strand 1:476 på Tjärnstigen 37 i Tyresö Strand.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 2 800 000 kronor

- tillträde sker den 15 november 2007

§150 Reserevision för Tyresö kommun

Dnr 07/KS 120 500

Kommunstyrelsens beslut

- ta fram en enkel och miljövänlig inköpspolicy att använda vid inköp av nya tjänstebilar alternativt vid hyresavtal för tjänstefordon

- redovisa förändringar i kommunens bilpark, andelen miljöbilar ska vara minst 85 procent av de bilar som köps in årligen

- utreda av möjliga förbättringar för redovisningen av övriga tjänsteresor

______

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade bifallit tilläggsyrkandet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

En motion med delmålet att kommunen ska ta fram en reserevision för kommunens egna tjänstebilar och för resor i tjänsten med egen bil antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2006-12-14 § 29, Dnr 2006/KS058. Motionen inlämnades 4 april 2006 av Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Björn E Stenström för miljöpartiet samt Inger Gemicioglu och Mikael Gustafsson för vänsterpartiet. Ärendet remitterades 21 juni 2006 till tekniska kontoret och svar gavs till kommunkansliet den 16 augusti 2006.

Kommunstyrelseförvaltningens tekniska kontor har tagit fram grunddata över bilanvändningen i tjänsten för kommunens personal och förtroendevalda i enlighet med motionens bifallna första del.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att:

- ta fram en enkel och miljövänlig inköpspolicy att använda vid inköp av nya tjänstebilar alternativt vid hyresavtal för tjänstefordon

- redovisa förändringar i kommunens bilpark, andelen miljöbilar ska vara minst 85 procent av de bilar som köps in årligen

- utreda av möjliga förbättringar för redovisningen av övriga tjänsteresor

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att beslutet kompletteras med följande uppdrag till tekniska kontoret; att som en del av reserevisionen, och med beaktande av goda exempel i andra kommuner, utreda och föreslå insatser som bidrar till ambitionen att minska den totala mängden kommunala transporter och de därpå följande utsläppen av växthusgaser.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§151 Grundsyn avseende krishantering i Tyresö kommun

Dnr 07/KS 146 161

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Grundsynen avseende krishantering i Tyresö kommun antas

______

Ärendebeskrivning

Sveriges säkerhet och beredskap är primärt en nationell (statlig) angelägenhet. Det finns också ett kommunalt ansvar på detta område. I samhällets krishanteringssystem har kommunen dels ett verksamhetsansvar dels ett geografiskt områdesansvar.

Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en grundsyn avseende krishantering och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

§152 Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av undersökning

Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras

______

Ärendebeskrivning

AB Tjänsteutveckling genomförde på uppdrag av Kommunförbundet under våren 2007 en enkätundersökning i ett 80-tal kommuner för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten, avlopp samt avfallshantering.

I föreliggande sammanställning redovisas de övergripande resultaten avseende Tyresö kommun.

§153 Motion om en rättvis bostadsförmedling

Dnr 03/KS 021 271

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

______

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade bifallit yrkandet om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

Marie Linder, Ulf Lönnqvist och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående bostadsförmedlingen i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att:

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en utredning med syfte att skapa en välfungerande och rättvis bostadsförmedling.

Tyresö bostäder och dåvarande Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen fick under föregående år i uppdrag av kommunstyrelseberedningen att utreda bostadsförmedlingens framtid och samarbetet med Tyresö bostäder. Efter omorganisation överfördes uppdraget på stadsbyggnadskontoret. Utredningen ledde fram till ett förslag som innebar en nedläggning av den kommunala bostadsförmedlingen för att överföra förmedlingsverksamheten till Tyresö bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade i januari (bilaga) om att lägga ned den kommunala bostadsförmedlingen från och med den första juli i år. En överföring av bosstadskön till Tyresö bostäder pågår och från och med den första september kommer alla som varit registrerade i den kommunala kön att kunna registrera sig i den nya kön hos Tyresö bostäder. Eventuellt ihopsamlade köpoäng överförs så att ingen ska förlora på sammanslagningen av köerna.

Den genomförda utredningen och den nya organisationen ger förutsättningar för en väl fungerande förmedling av lediga lägenheter i Tyresö. Med anledning av detta föreslår jag att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag

Att motionen ska anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska bifallas

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer yrkandet om att bifalla motionen röstar nej

Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit yrkandet om att bifalla motionen och beslutat att motionen anses besvarad.

§154 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2007:20 Kommunala föreskrifter om avfallshantering

2007:21 Nytt ramavtal mellan Lantmäteriverket och Sveriges Kommuner och Landsting

2007:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen

2007:23 Jobb- och utvecklingsgaranti

2007:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008

2007:25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet och HÖK 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

2007:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet

2007:27 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 07 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:28 Ny bidragsbrottslag

2007:29 Sotningsindex 2007

2007:30 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring – arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring

2007:32 Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

2007:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen – ny lagtext

2007:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige

2007:35 Nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS07)

2007:36 Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

2007:37 Frågor och svar angående försäkringslösning för pensionskostnader i kommuner

2007:38 Ny lag om allmänna vattentjänster

Diverse meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

Styr med resursfördelningen. Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Sveriges Kommuner och Landsting

Inbjudan till konferens ”Erfarenheter av alternativ politisk organisation”

Sveriges Kommuner och Landsting

Inbjudan till konferens ”Kommunens varumärke”

Sveriges Kommuner och Landsting

Skrift om 2006 års kommun- och landstingsval

Sveriges Kommuner och Landsting

Inbjudan till seminarium ”Byggande i gles- och landsbygder samt mindre tätorter”

Sveriges Kommuner och Landsting

Rent spel – En bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå

Sveriges Kommuner och Landsting

Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2006

Kommunförbundet Stockholms Län

Rekommendation till länets kommuner att byta referenssystem till SWEREF 99 och RH 2000

Kommunförbundet Stockholms Län

Yttrande över remiss från Vägverket ”Vägutredning effektivare Nord-Sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

Kommunförbundet Stockholms Län

Förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms Län 2007-04-16

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Inbjudan till konferens ”Kommunalteknik 2007”

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting

Samverkan i Stockholmsregionen

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting

Visionen – Norra Europas mest attraktiva storstadsregion

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting

Ansvarskommittén och storstaden

Regionplane- och trafikkontoret Stockholms Läns Landsting

Vision, mål och strategier för regionens utveckling. Program för ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010)

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Rapport 2007:10 ”Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2007”

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Rapport 2007:11 ”Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms Län 2007”

AB Storstockholms Lokaltrafik

Information om trafikförändringar 2007

Integrationsverket

Tack för gott samarbete – samt förändringar i ersättningsförordningen 1990:927

Fokus

Här är det bäst att bo - ranking av Sveriges kommuner

Mälardalsrådet

Sammanträde med Mälardalsrådets rådsmöte

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Utbildning – Effektivt nämndsamarbete

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Utbildning – juridik för förtroendevalda

PRO & SPF

Behov av äldreomsorg 2007-2012

Kommunstyrelseförvaltningen

Förköpsavstående Andra kvartalet år 2007

Tyresönäs villaägareförening

Angående Brevik skola

Kommunstyrelseförvaltningen

Brevsvar till Tyresönäs villaägareförening angående Breviks skola