Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
Plats

208 Kommunchefens rapport – december 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

209 Månadsuppföljning november 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november månad 2007.

210 Fastighetsregleringsavtal över Trinntorp 1:354

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat fastighetsregleringsavtal godkänns

Ärendebeskrivning
I den fördjupade översiktsplanen över östra Tyresö är det föreslaget att en sammanhängande gång- och cykelväg bildas längs med Kalvfjärden från slottet till Brevikskola. I detaljplanen Måsvägen, etapp 6, som är under samråd är del av denna väg utlagd över det som idag är privat tomtmark. Stadsbyggnadskontoret har nu kommit överens med ägaren om fastighetsregleringen.

211 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna mål och åtaganden godkänns
- Driftbudgetramar 2008 delegeras enligt bilaga 1
- Investeringsbudget 2008 delegeras enligt bilaga 2
- Driftkostnader för finansförvaltningen 2008 delegeras enligt bilaga 3

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2007 om strategi- och budgetplan för 2008 och KELP 2008-2010. Med utgångspunkt i detta beslut har ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen tagits fram. Förslaget innehåller fördelning av ekonomiska ramar, mål och åtaganden samt delegering.

212 Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avtal tecknas för alla program med de kommuner som också godkänner avtalet för alla program.

- Utvärdering ska ske efter första årets intagning.

Ärendebeskrivning
Diskussionsunderlag för Samverkansavtal mellan Stockholms läns kommunala gymnasieskolor behandlades i samtliga kommuner under hösten 2006. Vissa justeringar diskuterades under våren 2007. I sammanträdet med förvaltningscheferna i Stockholms län den 5 september förordades att KSL skulle skicka ut bifogat samverkansavtal.

Avtalet är ett ytterligare steg i samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna inom Stockholms län. Avtal finns redan om gemensam intagningsorganisation, gemensamt system för kvalitetskriterier, gemensam gymnasiemässa mm.

I avtalet regleras samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms län med utgångspunkt i föreskrifterna i Skollagen 5 kap 5, 8 och 13 §§ om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande.

Förslaget till samverkansavtal finns i bilaga. Förslag är att godkänna avtalet med de kommuner som också godkänner avtalet så att en det blir ömsesidighet. Avtalet omfattar inte det individuella programmet.

Utvecklingsförvaltningen informerar om att Tyresö gymnasium de senaste åren tagit emot elever från kommuner i närområdet på lika villkor som våra egna elever. Förfaringssättet har inte i någon nämnvärd omfattning påverkat Tyresöelevernas möjligheter att få utbildning på hemmaplan.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp 11 december och tas upp i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 13 december.

213 Projektet Industrihistoria i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun genomför projektet under förutsättning att Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden

Ärendebeskrivning
Projektet Industrihistoria i Tyresö ska resultera i en bok på cirka 200 sidor och föreslås tryckas i 1500 exemplar. Forskning och textförfattande genomförs av Jan-Bertil Schnell. Syftet med projektet är att teckna en bild av den industrihistoriska utvecklingen i Tyresö kommun.

Tyresö kommun föreslås finansiera halva kostnaden för projektet under förutsättning att Länsstyrelsen bidrar med den andra hälften. Medel till finansieringen tas från kommunchefens utvecklingsmedel.

214 Förslag till ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya sammanträdestider antas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att påbörja sina sammanträden under 2008 klockan 19.00. Efter diskussioner har fullmäktiges gruppledare nu föreslagit att starttiden ändras till 18.00.

215 Val av ledamöter till samrådsgruppen med landstinget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ledamöter till samrådsgruppen väljs enligt förslag

Ärendebeskrivning
Samrådsgruppen är ett samarbetsorgan mellan kommunen och landstinget. Uppdraget är att samordna huvudmännens insatser så att enskilda inte faller mellan stolarna eftersom vård- och omsorgsuppgifter handhas av flera huvudmän.

216 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL)

2007:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp

2007:62 Jobbgaranti för ungdomar

2007:63 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 07 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och kommunikation (SEKO) respektive Fastighetsanställdas förbund och Svenska Transportarbetareförbundet

2007:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2008

2007:65 Överenskommelse rörande RiB 07 med Brandmännens Riksförbund

2007:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008


Övriga meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – november 2007

Kommunförbundet Stockholms Län
- Rekommendation avseende debitering av fristående gymnasieskolor för intagning till gymnasieskolan

Kommunförbundet Stockholms Län
- Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län om yttrande om förslag till regional strategi för jämställdhet i Stockholms Län 2007-2013

Studieförbundet Vuxenskolan
- Studieförbundet Vuxenskolan utmanar Sveriges kommuner i arbetet för en hållbar utveckling

Länsrätten i Stockholms Län
- Dom avseende överklagat beslut, kommunstyrelsen 28 augusti 2007, § 150
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 071218.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§208 Kommunchefens rapport – december 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§209 Månadsuppföljning november 2007

Dnr 07/KS 076 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november månad 2007.

§210 Fastighetsregleringsavtal över Trinntorp 1:354

Dnr 07/KSM 0777

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat fastighetsregleringsavtal godkänns

Jäv

Jenny Magnusson (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation

Mats Larsson (fp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

I den fördjupade översiktsplanen över östra Tyresö är det föreslaget att en sammanhängande gång- och cykelväg bildas längs med Kalvfjärden från slottet till Brevikskola. I detaljplanen Måsvägen, etapp 6, som är under samråd är del av denna väg utlagd över det som idag är privat tomtmark. Stadsbyggnadskontoret har nu kommit överens med ägaren om fastighetsregleringen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen godkänner bifogat fastighetsavtal.

Yrkande

Mats Larsson (fp) yrkar i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer bordläggningsyrkandet röstar nej

Omröstningen utföll med 12 ja-röster och 1 nej-röst (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit bordläggningsyrkandet och beslutat att behandla ärendet vid mötet.

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§211 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2008

Dnr 07/KS 205 041

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna mål och åtaganden godkänns

- Driftbudgetramar 2008 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsbudget 2008 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2008 delegeras enligt bilaga 3

- Kommunchefen uppdras att dels infria kommunfullmäktiges mål om översyn av kvalitetsgarantier och dels särskilt se över kommunstyrelseförvaltningens egna kvalitetsgarantier. Underlag ska presenteras senast 2008-09-30

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson meddelar att s-gruppen inte deltar i beslutet och att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2007 om strategi- och budgetplan för 2008 och KELP 2008-2010. Med utgångspunkt i detta beslut har ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen tagits fram. Förslaget innehåller fördelning av ekonomiska ramar, mål och åtaganden samt delegering.

§212 Samverkansavtal för den kommunala gymnasieskolan i Stockholms län

§213 Projektet Industrihistoria i Tyresö

Dnr 07/KS 222 871

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun genomför projektet under förutsättning att Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden

______

Ärendebeskrivning

Projektet Industrihistoria i Tyresö ska resultera i en bok på cirka 200 sidor och föreslås tryckas i 1500 exemplar. Ambitionen är att den också ska finnas tillgänglig elektroniskt via Internet. Forskning och textförfattande genomförs av Jan-Bertil Schnell. Syftet med projektet är att teckna en bild av den industrihistoriska utvecklingen i Tyresö kommun.

Tyresö kommun föreslås finansiera halva kostnaden för projektet under förutsättning att Länsstyrelsen bidrar med den andra hälften. Medel till finansieringen tas från kommunchefens utvecklingsmedel.

§214 Förslag till ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider

Dnr 07/KS 223 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya sammanträdestider antas

Kommunstyrelsens beslut

- Vid behov hålls ett extra kommunfullmäktigesammanträde efter kommunstyrelsen den 29 januari

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att påbörja sina sammanträden under 2008 klockan 19.00. Efter diskussioner har fullmäktiges gruppledare nu föreslagit att starttiden ändras till 18.00.

Första ordinarie kommunfullmäktigesammanträde under 2008 hålls den 14 februari. Om det finns behov av ett fullmäktigesammanträde innan dess kommer detta att hållas den 29 januari efter kommunstyrelsens sammanträde.

§215 Val av ledamöter till samrådsgruppen med landstinget

Dnr 07/KS 224 106

Kommunstyrelsens beslut

- Ledamöter till samrådsgruppen väljs enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Samrådsgruppen är ett samarbetsorgan mellan kommunen och landstinget. Uppdraget är att samordna huvudmännens insatser så att enskilda inte faller mellan stolarna eftersom vård- och omsorgsuppgifter handhas av flera huvudmän.

Om någon av de ordinarie ledamöterna får förhinder kan annan person träda in i dennes ställe.

§216 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL)

2007:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp

2007:62 Jobbgaranti för ungdomar

2007:63 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 07 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och kommunikation (SEKO) respektive Fastighetsanställdas förbund och Svenska Transportarbetareförbundet

2007:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2008

2007:65 Överenskommelse rörande RiB 07 med Brandmännens Riksförbund

2007:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008

Sveriges Kommuner och Landsting

- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – november 2007

Kommunförbundet Stockholms Län

- Rekommendation avseende debitering av fristående gymnasieskolor för intagning till gymnasieskolan

Kommunförbundet Stockholms Län

- Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län om yttrande om förslag till regional strategi för jämställdhet i Stockholms Län 2007-2013

Studieförbundet Vuxenskolan

- Studieförbundet Vuxenskolan utmanar Sveriges kommuner i arbetet för en hållbar utveckling

Länsrätten i Stockholms Län

- Dom avseende överklagat beslut, kommunstyrelsen 28 augusti 2007, § 150

§217 Ändring av arvoden för förtroendevalda

Dnr 07/KS 224 106

Kommunstyrelsens beslut

- Timarvodet som regleras i bilaga 3 till Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, KF 06-12-14 § 25, höjs från nuvarande 145 kronor per timme till 150 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 2008-01-01.

- Årsarvoden som regleras i bilaga 2 till ovannämnda bestämmelser höjs med 3,5 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med 2007-04-01.

___

Ärendebeskrivning

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 061214 § 25, ges kommunstyrelsen följande uppdrag:

Kommunstyrelsen har att i samband med kommunens lönerevision revidera timarvodet så att det i stort följer de anställdas löneutveckling.

Lönerna har under 2007 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens anställda med hänsyn tagen till de centrala avtalens innehåll i fråga om giltighetstid och löneutbetalningstillfälle.

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 061214 § 25, ges förhandlingsdelegationen följande uppdrag:

Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande årsarvoden avgörs av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Förhandlings-delegationen har också att fortlöpande ompröva beloppen med hänsyn till chefstjänstemännens löneutveckling.

Lönerna har under 2007 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens chefer.