Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-01-29

Sammanträde 2008-01-29

Datum
Klockan
Plats

1 Kommunchefens rapport – januari 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum antas

Ärendebeskrivning
Aktuellt planförslag ingår som en av de första detaljplaneetapperna i planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Etappen omfattar simhallen, isrinken och park- och vägområden. Det finns behov av att kunna ersätta den starkt nedslitna simhallen med en ny byggnad och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. För att möjliggöra detta krävs dels en större byggrätt och dels en bättre fungerade anslutning mot Bollmoravägen. Planförslaget omfattar en del av de infrastrukturförändringar som i planprogrammet har bedömts som nödvändiga för centrums omdaning och trafiksituation. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppgift att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 2 maj till och med 28 maj 2007.
Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstiden slut inkom ytterliggare 2 yttrande. Förslaget var utställt 17 oktober – 9 november 2007 och under utställningstiden inkom 8 skrivelser samt ytterliggare en efter utställningstidens slut.

3 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom delar av Strand 1:1,
1:253 - 1:259 och 1:5.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 250 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter.

Ett alternativt planförslag har också tagits fram för området. I det alternativa förslaget tas de två brygghus, som ligger längst i nordväst på plankartan, bort ur förslaget och det brygghuspar som därefter ligger längst i nordväst förskjuts åt väster. Det öppna område med strandängar, slånbärsbuskar mm som då öppnar sig mitt i strandområdet läggs ut som naturmark.

Plankartan för det alternativa förslaget återfinns längst bak i utställningshandlingarna.

4 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter.

5 Ny taxa för mät- och kartverksamheten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny taxa för mät- och kartverksamheten antas

Ärendebeskrivning
Taxan för kommunens mät- och kartverksamhets tjänster och produkter har varit oförändrad utan indexuppräkning sedan den antogs i maj 2002. Eftersom det visat sig allt svårare att erhålla full kostnadstäckning för vissa tjänster och produkter gjordes under hösten 2007 en genomgång av taxorna. Genomgången resulterade i ett förslag till ny taxa.

6 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet med del av Nytorpsvägen, även del av Finborgsvägen. Området har också utökats i Tyresö strand, del av Tranmyravägen, Ljungvägen och del av Törnrosvägen.

7 Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering i Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Renhållningsordningen antas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2002, § 25, en renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har utarbetats av tekniska kontoret med anledning av ändringar i gällande författningar samt att förändringar i gällande renhållningsordning erfordras som följd av att vissa nya avfallstjänster införs.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit utställt för granskning under perioden 14 november 2007 – 12 december 2007. Några synpunkter har inte inkommit under utställningstiden.

8 Avsiktsförklaring gällande Gudöbroleden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen gällande Gudöbroleden godkänns

Ärendebeskrivning
Väg 260, Gudöbroleden, är en primär länsväg genom tyresö kommun där vägverket är väghållare. I dagsläget har vägen brister såsom bullerstörningar, avsaknad av gång- och cykelstråk samt svårigheter i framkomligheten för kollektivtrafik. Syftet med avsiktsförklaringen är att lägga fast en prioriteringsordning för åtgärder av vägen samt ansvar för finansiering av vissa åtgärder.

9 Energirådgivningen, fortsatt samordning mellan Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö 2008-2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtal om energirådgivning avseende åren 2008, 2009 och 2010 mellan Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö godkänns i enlighet med förslag

- Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal om kommunal energirådgivning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 29 april 2003, § 136, godkänna ett samverkans­avtal om energirådgivning mellan Haninge, Huddinge, Salems och Tyresö kommuner. Avtalet avsåg tiden från och med den 1 januari 2003 till och med utgången av år 2007. Enligt avtalet åtog sig Huddinge kommun att vara huvudman för verksam­heten. Genom avtalet inrättades två befattningar (projektanställningar) som energirådgivare t.o.m. 2007 placerade vid miljö- och samhällsbyggnadsförvalt­ningen i Huddinge. Energirådgivarnas arbetstid har reglerats så att de finns närvarande för besök och rådgivning i Tyresö kommun en dag i veckan och finns tillgängliga under kontorstid per telefon och e-post måndag-fredag för alla fyra kommuner. Verksamheten bedrivs helt inom ramen för statsbidraget. Tyresös bidragsutrymme uppgick under perioden 2003-2007 till 290 000 kr vilket enligt ny förordning för perioden 2008-2010 kommer att höjas till 315 000 kr. Huddinge kommun ombesörjer bidragsansök­ningar och redovis­ningar samt sköter all övrig administration.

Genom att samverkansavtalet om energirådgivningen löper ut den 31 december 2007 måste ett nytt avtal träffas om samverkan skall fortsätta. Ett förslag till nytt avtal har upprättats, vilket bifogas. Tekniska kontoret föreslår att avtalet godkänns av kommunstyrelsen.

10 Försäljning av Tyresögården

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Kommunen har sålt Tyresögården, fastigheten Stockholm, Skarpa by 2, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Köpeskillingen uppgår till 27 000 000 kronor.

11 Försäljning av Jojon

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret ges i uppdrag att genomför en försäljning av fastigheten

- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att i förening med chefen för tekniska kontoret underteckna köpeavtal och övriga handlingar i samband med försäljningen

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har under tiden 1981-2007 bedrivit förskola i den aktuella fastigheten. Verksamheten har varit en avdelning med totalt cirka 15 barn och 3 personal. Förskolan stängdes efter att miljö- och bygglovsavdelningen begärt en åtgärdsplan för livsmedelshanteringen i samband med ny lagstiftning som trädde i kraft 2006. Från och med juni 2007 bedrivs ingen verksamhet i lokalerna.

Tekniska kontoret har under hösten erbjudit socialförvaltningen lokalerna, de har dock tackat nej.

12

Utbyggnad av Brevik skola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Brevik skola byggs ut till tvåparallellig F-5 skola

- Medel för utbyggnaden avsätts med 46,2 miljoner kronor

Ärendebeskrivning
I östra Tyresö sker omfattande nybyggnation och många familjer med barn flyttar in. I Breviksområdet beräknas 39 barn börja i två förskoleklasser hösten 2008. Det behövs ytterliggare lokaler 2009 för att kunna fortsätta ta in två förskoleklasser. Ökningen av antalet elever ligger mellan 35 och 46 barn per år fram till läsåret 2012/13. Fullt utbyggd är Brevik skola planerad för förskola, förskoleklass samt grundskola till och med skolår 5. I grundskolan planeras för två parallellklasser per årskurs, vilket innebär en kapacitet på 300 elever.§ 13

Kommunens inriktning vid löneöversyn för SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna samt SACO-förbunden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Inriktning vid löneöversyn godkänns

Ärendebeskrivning
Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Därför ska den genomförda lönekartläggningen ligga till grund för lönesättningen.


§ 14

Redovisning av utförd intern kontroll 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Information om utförd internkontroll noteras

Ärendebeskrivning
Internkontroll har utförts av redovisningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen. Plan för internkontroll och resultat för 2007 redovisas i bilaga.


§ 15

Delegationsbeslut om nyupplåning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

§ 16

Remissvar – Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Remissvaret sänds till Södertörns brandförsvarsförbund

Ärendebeskrivning
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om s k handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska enligt lag revideras minst en gång per mandatperiod. Programmet har sänts ut till bland annat berörda kommuner för remissynpunkter.

§ 17

Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att köpa miljömärkt IT-utrustning. Motionärerna föreslår att kommunen ändrar inköpspolicyn till att IT-utrustning (PC-datorer och skärmar) som avropas eller upphandlas ska vara miljömärkt, när så är möjligt.

Kommunens upphandlingsenhet och IT-avdelning har gemensamt yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun har inte fastställt någon inköpspolicy. Däremot finns ett upphandlingsreglemente som reglerar hur upphandlingar ska genomföras. Utifrån detta reglemente har kommunen valt att delta i den statliga myndigheten VERVA:s gemensamma upphandlingar.

Just inom IT-området lägger VERVA stor vikt vid miljöhänsyn vid upphandling och det är i nuläget det enda av deras upphandlingsområden där man ställer direkta miljökrav. Kraven omfattar bland annat skadliga ämnen och energiförbrukning.

Det är min mening att Tyresö kommuns deltagande i dessa upphandlingar gör att miljöhänsyn redan i dag är väl tillgodosedda. Jag föreslår med hänvisning till detta att motionen avslås.


§ 18

Motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fyra bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (s) och Susanne Ronström (s) har lämnat in en motion angående konsumtion, hälsa och miljö i Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun
redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den
startar ett testprojekt i linje med de nyaste rönen från Karolinska institutet
utreder hur kommunen kan bidra med ökad information om fetma- och hälsoproblemet
ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
verkar för en frivillig transfettsmärkning av maträtterna på Tyresös restauranger

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-11-22. Kommunens samordnare för folkhälsa och hållbar utveckling och chefen för kommunens centralkök har yttrat sig över motionen 2008-01-22.

Ordförandeutlåtande
Jag delar motionärernas syn på vikten av att kommunen arbetar aktivt för att bryta utvecklingen mot ökad ohälsa på grund av dåliga matvanor, övervikt och brist på motion. Kommunen har under flera år också arbetat aktivt med frågan, vilket framgår av bifogade tjänsteyttranden från
barn- och utbildningsnämnden och tekniska kontoret. Extra fokus läggs på barn och ungdomars hälsa och att den mat som serveras i våra skolor ska vara näringsriktig och hälsosam.
Frågan om ökad andel närproducerad och ekologisk mat är aktuell i samband med arbetet med ett nytt program för hållbar ekologisk utveckling.

Med hänvisning till detta föreslår jag att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.§ 19

Motion om att öka cyklandet i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fem bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp) Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att öka cyklandet i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att
bygga fler cykelstråk
verka för ökad cykelarbetspendling i samarbete med andra kommuner, landsting och företag
installera fler stöldsäkra cykelställ
informera mer om cyklingens miljö- och hälsovinster
installera en pumpstation vid Tyresö centrum
införa cykeluthyrning a la Stockholms stad i Tyresö
verka för säker cykling genom information till kommunens skolbarn

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).§ 20

Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande

Ärendebeskrivning
Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun tar initiativ till att förbättra framkomligheten för dem som är hänvisade till att förflytta sig med hjälp av rullstol eller permobil.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

§ 21

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:59 Klargörande av villkoren för samverkan mellan kommuner och fristående skolor

2007:66 Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna

2007:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08

2007:68 Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

2007:69 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd

2007:70 Basbelopp för år 2008

2007:71 Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården

2007:72 Frågor och svar om LAS

2007:73 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008

2007:74 Förslag till ersättningsregler

2007:75 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2007:76 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:77 Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari 2008

2007:78 Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll

2007:79 Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

2007:80 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL – m.m.

2007:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008

2007:82 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2007:83 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

2007:84 Redovisningsfrågor år 2007 och 2008

2008:01 Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 2007

2008:02 Nya lagar om offentlig upphandling

2008:03 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2008:06 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2008:07 Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)

2008:08 Kompletterande information om ny klassificering Arbetsidentifikation AID

2008:09 Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och näringsfrågor

2008:10 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:11 Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling

2008:12 Överenskommelse om vissa ändringar i allmänna bestämmelser

2008:13 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:14 Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Erbjudanden 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008

Sveriges kommuner och landsting
- Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m.

Sveriges kommuner och landsting
- Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och tjänstemän

Kommunförbundet Stockholms län
- Inbjudan VAS-rådet 2008

Stadsbyggnadskontoret
- Svar på inkommet brev på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande

Haninge kommun
- Inbjudan till Södertörnsrådslag 2008

Försäkringskassan
- Information om Försäkringskassans förnyelse på Södertörn

Öhrlings Pricewaterhousecoopers
- Seminarium – Barnperspektiv i revisionen – ett sätt att öka kvaliteten i kommunala verksamheter

Mälardalsrådet
- Utblic

12 Utbyggnad av Brevik skola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Brevik skola byggs ut till tvåparallellig F-5 skola

- Medel för utbyggnaden avsätts med 46,2 miljoner kronor

Ärendebeskrivning
I östra Tyresö sker omfattande nybyggnation och många familjer med barn flyttar in. I Breviksområdet beräknas 39 barn börja i två förskoleklasser hösten 2008. Det behövs ytterliggare lokaler 2009 för att kunna fortsätta ta in två förskoleklasser. Ökningen av antalet elever ligger mellan 35 och 46 barn per år fram till läsåret 2012/13. Fullt utbyggd är Brevik skola planerad för förskola, förskoleklass samt grundskola till och med skolår 5. I grundskolan planeras för två parallellklasser per årskurs, vilket innebär en kapacitet på 300 elever.

13 Kommunens inriktning vid löneöversyn för SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna samt SACO-förbunden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Inriktning vid löneöversyn godkänns

Ärendebeskrivning
Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Därför ska den genomförda lönekartläggningen ligga till grund för lönesättningen.

14 Redovisning av utförd intern kontroll 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Information om utförd internkontroll noteras

Ärendebeskrivning
Internkontroll har utförts av redovisningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen. Plan för internkontroll och resultat för 2007 redovisas i bilaga.

15 Delegationsbeslut om nyupplåning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

16 Remissvar – Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Remissvaret sänds till Södertörns brandförsvarsförbund

Ärendebeskrivning
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om s k handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska enligt lag revideras minst en gång per mandatperiod. Programmet har sänts ut till bland annat berörda kommuner för remissynpunkter.

17 Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att köpa miljömärkt IT-utrustning. Motionärerna föreslår att kommunen ändrar inköpspolicyn till att IT-utrustning (PC-datorer och skärmar) som avropas eller upphandlas ska vara miljömärkt, när så är möjligt.

Kommunens upphandlingsenhet och IT-avdelning har gemensamt yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun har inte fastställt någon inköpspolicy. Däremot finns ett upphandlingsreglemente som reglerar hur upphandlingar ska genomföras. Utifrån detta reglemente har kommunen valt att delta i den statliga myndigheten VERVA:s gemensamma upphandlingar.

Just inom IT-området lägger VERVA stor vikt vid miljöhänsyn vid upphandling och det är i nuläget det enda av deras upphandlingsområden där man ställer direkta miljökrav. Kraven omfattar bland annat skadliga ämnen och energiförbrukning.

Det är min mening att Tyresö kommuns deltagande i dessa upphandlingar gör att miljöhänsyn redan i dag är väl tillgodosedda. Jag föreslår med hänvisning till detta att motionen avslås.

18 Motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fyra bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (s) och Susanne Ronström (s) har lämnat in en motion angående konsumtion, hälsa och miljö i Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun
redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den
startar ett testprojekt i linje med de nyaste rönen från Karolinska institutet
utreder hur kommunen kan bidra med ökad information om fetma- och hälsoproblemet
ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
verkar för en frivillig transfettsmärkning av maträtterna på Tyresös restauranger

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-11-22. Kommunens samordnare för folkhälsa och hållbar utveckling och chefen för kommunens centralkök har yttrat sig över motionen 2008-01-22.

Ordförandeutlåtande
Jag delar motionärernas syn på vikten av att kommunen arbetar aktivt för att bryta utvecklingen mot ökad ohälsa på grund av dåliga matvanor, övervikt och brist på motion. Kommunen har under flera år också arbetat aktivt med frågan, vilket framgår av bifogade tjänsteyttranden från
barn- och utbildningsnämnden och tekniska kontoret. Extra fokus läggs på barn och ungdomars hälsa och att den mat som serveras i våra skolor ska vara näringsriktig och hälsosam.
Frågan om ökad andel närproducerad och ekologisk mat är aktuell i samband med arbetet med ett nytt program för hållbar ekologisk utveckling.

Med hänvisning till detta föreslår jag att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.

19 Motion om att öka cyklandet i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fem bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp) Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att öka cyklandet i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att
bygga fler cykelstråk
verka för ökad cykelarbetspendling i samarbete med andra kommuner, landsting och företag
installera fler stöldsäkra cykelställ
informera mer om cyklingens miljö- och hälsovinster
installera en pumpstation vid Tyresö centrum
införa cykeluthyrning a la Stockholms stad i Tyresö
verka för säker cykling genom information till kommunens skolbarn

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

20 Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande

Ärendebeskrivning
Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun tar initiativ till att förbättra framkomligheten för dem som är hänvisade till att förflytta sig med hjälp av rullstol eller permobil.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

21 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:59 Klargörande av villkoren för samverkan mellan kommuner och fristående skolor

2007:66 Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna

2007:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08

2007:68 Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

2007:69 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd

2007:70 Basbelopp för år 2008

2007:71 Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården

2007:72 Frågor och svar om LAS

2007:73 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008

2007:74 Förslag till ersättningsregler

2007:75 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2007:76 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:77 Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari 2008

2007:78 Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll

2007:79 Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

2007:80 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL – m.m.

2007:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008

2007:82 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2007:83 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

2007:84 Redovisningsfrågor år 2007 och 2008

2008:01 Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 2007

2008:02 Nya lagar om offentlig upphandling

2008:03 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2008:06 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2008:07 Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)

2008:08 Kompletterande information om ny klassificering Arbetsidentifikation AID

2008:09 Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och näringsfrågor

2008:10 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:11 Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling

2008:12 Överenskommelse om vissa ändringar i allmänna bestämmelser

2008:13 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:14 Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Erbjudanden 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008

Sveriges kommuner och landsting
- Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m.

Sveriges kommuner och landsting
- Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och tjänstemän

Kommunförbundet Stockholms län
- Inbjudan VAS-rådet 2008

Stadsbyggnadskontoret
- Svar på inkommet brev på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande

Haninge kommun
- Inbjudan till Södertörnsrådslag 2008

Försäkringskassan
- Information om Försäkringskassans förnyelse på Södertörn

Öhrlings Pricewaterhousecoopers
- Seminarium – Barnperspektiv i revisionen – ett sätt att öka kvaliteten i kommunala verksamheter

Mälardalsrådet
- Utblic
Mötesinformation

 

§1 Kommunchefens rapport januari 2008

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§2 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum beslut om antagande

Dnr 2007/KSM 0335 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum antas

Reservationer

Mats Larsson (fp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Aktuellt planförslag ingår som en av de första detaljplaneetapperna i planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Etappen omfattar simhallen, isrinken och park- och vägområden. Det finns behov av att kunna ersätta den starkt nedslitna simhallen med en ny byggnad och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. För att möjliggöra detta krävs dels en större byggrätt och dels en bättre fungerade anslutning mot Bollmoravägen. Planförslaget omfattar en del av de infrastrukturförändringar som i planprogrammet har bedömts som nödvändiga för centrums omdaning och trafiksituation. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppgift att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 2 maj till och med 28 maj 2007.

Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstiden slut inkom ytterliggare 2 yttrande. Förslaget var utställt 17 oktober – 9 november 2007 och under utställningstiden inkom 8 skrivelser samt ytterliggare en efter utställningstidens slut.

Ordförandeförslag

Att detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum antas.

Yrkande

Mats Larsson (fp) yrkar att ärendet avslås.

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att detaljplanen ändras så att området som utgör Bollmoravallens c-plan undantas från detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§3 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 beslut om utställning

Dnr 2003/KSM 0904 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 ställs ut för granskning enligt det alternativa förslag som redovisas vid mötet

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom delar av Strand 1:1,

1:253 - 1:259 och 1:5.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 250 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter.

Ett alternativt planförslag har också tagits fram för området. I det alternativa förslaget tas de två brygghus, som ligger längst i nordväst på plankartan, bort ur förslaget och det brygghuspar som därefter ligger längst i nordväst förskjuts åt väster. Det öppna område med strandängar, slånbärsbuskar mm som då öppnar sig mitt i strandområdet läggs ut som naturmark.

§4 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 beslut om utställning

Dnr 2007/KSM 0342 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 ställs ut för granskning

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter.


§5 Ny taxa för mät- och kartverksamheten

Dnr 2008/KSM 0025 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny taxa för mät- och kartverksamheten antas

______

Ärendebeskrivning

Taxan för kommunens mät- och kartverksamhets tjänster och produkter har varit oförändrad utan indexuppräkning sedan den antogs i maj 2002. Eftersom det visat sig allt svårare att erhålla full kostnadstäckning för vissa tjänster och produkter gjordes under hösten 2007 en genomgång av taxorna. Genomgången resulterade i ett förslag till ny taxa.


§6 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2007/KSM 0859

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

______

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet med del av Nytorpsvägen, även del av Finborgsvägen. Området har också utökats i Tyresö strand, del av Tranmyravägen, Ljungvägen och del av Törnrosvägen.


§7 Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering i Tyresö kommun

Dnr 2007 KSM 0736

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Renhållningsordningen antas

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2002, § 25, en renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har utarbetats av tekniska kontoret med anledning av ändringar i gällande författningar samt att förändringar i gällande renhållningsordning erfordras som följd av att vissa nya avfallstjänster införs.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit utställt för granskning under perioden 14 november 2007 – 12 december 2007. Några synpunkter har inte inkommit under utställningstiden.

§8 Avsiktsförklaring gällande Gudöbroleden

Dnr 2007/KSM 0860

Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen gällande Gudöbroleden godkänns

______

Ärendebeskrivning

Väg 260, Gudöbroleden, är en primär länsväg genom tyresö kommun där vägverket är väghållare. I dagsläget har vägen brister såsom bullerstörningar, avsaknad av gång- och cykelstråk samt svårigheter i framkomligheten för kollektivtrafik. Syftet med avsiktsförklaringen är att lägga fast en prioriteringsordning för åtgärder av vägen samt ansvar för finansiering av vissa åtgärder.


§9 Energirådgivningen, fortsatt samordning mellan Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö 2008-2010

Dnr 2008/KSM 0084

Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtal om energirådgivning avseende åren 2008, 2009 och 2010 mellan Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö godkänns i enlighet med förslag

- Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal om kommunal energirådgivning

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt den 29 april 2003, § 136, godkänna ett samverkans­avtal om energirådgivning mellan Haninge, Huddinge, Salems och Tyresö kommuner. Avtalet avsåg tiden från och med den 1 januari 2003 till och med utgången av år 2007. Enligt avtalet åtog sig Huddinge kommun att vara huvudman för verksam­heten. Genom avtalet inrättades två befattningar (projektanställningar) som energirådgivare t.o.m. 2007 placerade vid miljö- och samhällsbyggnadsförvalt­ningen i Huddinge. Energirådgivarnas arbetstid har reglerats så att de finns närvarande för besök och rådgivning i Tyresö kommun en dag i veckan och finns tillgängliga under kontorstid per telefon och e-post måndag-fredag för alla fyra kommuner. Verksamheten bedrivs helt inom ramen för statsbidraget. Tyresös bidragsutrymme uppgick under perioden 2003-2007 till 290 000 kr vilket enligt ny förordning för perioden 2008-2010 kommer att höjas till 315 000 kr. Huddinge kommun ombesörjer bidragsansök­ningar och redovis­ningar samt sköter all övrig administration.

Genom att samverkansavtalet om energirådgivningen löper ut den 31 december 2007 måste ett nytt avtal träffas om samverkan skall fortsätta. Ett förslag till nytt avtal har upprättats, vilket bifogas. Tekniska kontoret föreslår att avtalet godkänns av kommunstyrelsen.


§10 Försäljning av Tyresögården

Dnr 2007/KSM 0862

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har sålt Tyresögården, fastigheten Stockholm, Skarpa by 2, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Köpeskillingen uppgår till  27 000 000 kronor.


§11 Försäljning av Jojon

2007/KSM 0861

Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret ges i uppdrag att genomför en försäljning av fastigheten

- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att i förening med chefen för tekniska kontoret underteckna köpeavtal och övriga handlingar i samband med försäljningen

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har under tiden 1981-2007 bedrivit förskola i den aktuella fastigheten. Verksamheten har varit en avdelning med totalt cirka 15 barn och 3 personal. Förskolan stängdes efter att miljö- och bygglovsavdelningen begärt en åtgärdsplan för livsmedelshanteringen i samband med ny lagstiftning som trädde i kraft 2006. Från och med juni 2007 bedrivs ingen verksamhet i lokalerna.

Tekniska kontoret har under hösten erbjudit socialförvaltningen lokalerna, de har dock tackat nej.


§12 Utbyggnad av Brevik skola

Dnr 2008/KS 014 291

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Brevik skola byggs ut till tvåparallellig F-5 skola

- Medel för utbyggnaden avsätts med 15 miljoner kronor 2008 och 31,2 miljoner kronor 2009

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

I östra Tyresö sker omfattande nybyggnation och många familjer med barn flyttar in. I Breviksområdet beräknas 39 barn börja i två förskoleklasser hösten 2008. Det behövs ytterliggare lokaler 2009 för att kunna fortsätta ta in två förskoleklasser. Ökningen av antalet elever ligger mellan 35 och 46 barn per år fram till läsåret 2012/13. Fullt utbyggd är Brevik skola planerad för förskola, förskoleklass samt grundskola till och med skolår 5. I grundskolan planeras för två parallellklasser per årskurs, vilket innebär en kapacitet på 300 elever. 


§13 Kommunens inriktning vid löneöversyn för SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna samt SACO-förbunden

Dnr 2008/KS 015 024

Kommunstyrelsens beslut

- Inriktning vid löneöversyn godkänns

______

Ärendebeskrivning

Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Därför ska den genomförda lönekartläggningen ligga till grund för lönesättningen.

                     


§14 Redovisning av utförd intern kontroll 2007

Dnr 2008/KS 016 007

Kommunstyrelsens beslut

- Information om utförd internkontroll noteras

______

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av redovisningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen. Plan för internkontroll och resultat för 2007 redovisas i bilaga.


§15 Delegationsbeslut om nyupplåning

Dnr 2007/KS 014 045

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

§16 Remissvar – Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2007/KS 208 161

Kommunstyrelsens beslut

- Remissvaret sänds till Södertörns brandförsvarsförbund

______

Ärendebeskrivning

Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om s k handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska enligt lag revideras minst en gång per mandatperiod. Programmet har sänts ut till bland annat berörda kommuner för remissynpunkter.

                     


§17 Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning

Dnr 2007/KS 124 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att köpa miljömärkt IT-utrustning. Motionärerna föreslår att kommunen ändrar inköpspolicyn till att IT-utrustning (PC-datorer och skärmar) som avropas eller upphandlas ska vara miljömärkt, när så är möjligt.

Kommunens upphandlingsenhet och IT-avdelning har gemensamt yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har inte fastställt någon inköpspolicy. Däremot finns ett upphandlingsreglemente som reglerar hur upphandlingar ska genomföras. Utifrån detta reglemente har kommunen valt att delta i den statliga myndigheten VERVA:s gemensamma upphandlingar.

Just inom IT-området lägger VERVA stor vikt vid miljöhänsyn vid upphandling och det är i nuläget det enda av deras upphandlingsområden där man ställer direkta miljökrav. Kraven omfattar bland annat skadliga ämnen och energiförbrukning.

Det är min mening att Tyresö kommuns deltagande i dessa upphandlingar gör att miljöhänsyn redan i dag är väl tillgodosedda. Jag föreslår med hänvisning till detta att motionen avslås.


§18 Motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Dnr 2007/KS 126 460

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige     

- Att-sats fyra bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s) och Susanne Ronström (s) har lämnat in en motion angående konsumtion, hälsa och miljö i Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun

 • redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den
 • startar ett testprojekt i linje med de nyaste rönen från Karolinska institutet
 • utreder hur kommunen kan bidra med ökad information om fetma- och hälsoproblemet
 • ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
 • verkar för en frivillig transfettsmärkning av maträtterna på Tyresös restauranger

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-11-22. Kommunens samordnare för folkhälsa och hållbar utveckling och chefen för kommunens centralkök har yttrat sig över motionen 2008-01-22.

Ordförandeutlåtande

Jag delar motionärernas syn på vikten av att kommunen arbetar aktivt för att bryta utvecklingen mot ökad ohälsa på grund av dåliga matvanor, övervikt och brist på motion. Kommunen har under flera år också arbetat aktivt med frågan, vilket framgår av bifogade tjänsteyttranden från

barn- och utbildningsnämnden och tekniska kontoret. Extra fokus läggs på barn och ungdomars hälsa och att den mat som serveras i våra skolor ska vara näringsriktig och hälsosam.

Frågan om ökad andel närproducerad och ekologisk mat är aktuell i samband med arbetet med ett nytt program för hållbar ekologisk utveckling.

Med hänvisning till detta föreslår jag att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det görs ett tillägg om att kommunen åtar sig att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

§19 Motion om att öka cyklandet i Tyresö

Dnr 2007/KS 148 312

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige            

- Att-sats fem bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att öka cyklandet i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att

 • bygga fler cykelstråk
 • verka för ökad cykelarbetspendling i samarbete med andra kommuner, landsting och företag
 • installera fler stöldsäkra cykelställ
 • informera mer om cyklingens miljö- och hälsovinster
 • installera en pumpstation vid Tyresö centrum
 • införa cykeluthyrning a la Stockholms stad i Tyresö
 • verka för säker cykling genom information till kommunens skolbarn

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Att motionens femte att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att samtliga att- satser förutom den sjätte bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.


§20 Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen

Dnr 2007/KS 149 311

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande

______

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun tar initiativ till att förbättra framkomligheten för dem som är hänvisade till att förflytta sig med hjälp av rullstol eller permobil.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).


§21 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

-                     Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:59 Klargörande av villkoren för samverkan mellan kommuner och fristående skolor

2007:66 Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna

2007:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08

2007:68 Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

2007:69 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd

2007:70 Basbelopp för år 2008

2007:71 Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården

2007:72 Frågor och svar om LAS

2007:73 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008

2007:74 Förslag till ersättningsregler

2007:75 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2007:76 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:77 Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari 2008

2007:78 Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll

2007:79 Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

2007:80 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL – m.m.

2007:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008

2007:82 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2007:83 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

2007:84 Redovisningsfrågor år 2007 och 2008

2008:01 Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 2007

2008:02 Nya lagar om offentlig upphandling

2008:03 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2008:06 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2008:07 Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)

2008:08 Kompletterande information om ny klassificering Arbetsidentifikation AID

2008:09 Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och näringsfrågor

2008:10 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:11 Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling

2008:12 Överenskommelse om vissa ändringar i allmänna bestämmelser

2008:13 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser

2008:14 Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Erbjudanden 2008

Sveriges Kommuner och Landsting

- Höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008

Sveriges kommuner och landsting

- Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m.

Sveriges kommuner och landsting

- Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och tjänstemän

Kommunförbundet Stockholms län

- Inbjudan VAS-rådet 2008

Stadsbyggnadskontoret

- Svar på inkommet brev på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande

Haninge kommun

- Inbjudan till Södertörnsrådslag 2008

Försäkringskassan

- Information om Försäkringskassans förnyelse på Södertörn

Öhrlings Pricewaterhousecoopers

- Seminarium – Barnperspektiv i revisionen – ett sätt att öka kvaliteten i kommunala verksamheter

Mälardalsrådet

- Utblick