Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-08-12

Sammanträde 2008-08-12

Datum
Klockan
Plats

104 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet - beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 och den 6 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 - 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 - 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

105 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet - beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planförslaget innebär att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 - 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 - 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 19 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

106 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Eftersom detaljplaneläggningen dragit ut på tiden har det uppstått ett behov av att justera avtalet.

Följande justeringar föreslås:
* Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 till 2009-01-01

* Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle godkänna det justerade exploateringsavtalet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

1
TYRESÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen Datum
2008-08-12
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080812.pdf (59 kb)
Mötesinformation

 

§104 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt i första hand hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och i andra hand yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 och den 6 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

Ordförandeförslag

Att detaljplanen för Strandängarna, etapp 1 antas och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Denna bör inkludera exempelvis;

· Fokusgrupper för att närmare kartlägga allmänhetens åsikter i de mer principiella övervägandena som kan ha relevans för ärendet.

· Ytterligare kartläggning när det gäller naturvärden och förekomsten av skyddsvärda arter i området.

· Dialogmöten med berörda intressenter för att kartlägga på vilket sätt den nu planerade bostadsytan kan genomföras med större grad av samförstånd.

· Värdering av ett första eventuellt utslag i tingsrättens bedömning av den stämning som Tyresö markägarförening väckt mot kommunen om detta ryms inom tidsramen för ovanstående åtgärder.

Utifrån dessa diskussioner bör kommunstyrelsen, och de däri ingående partierna, seriöst pröva resultatet. En sådan prövning bör vid behov inkludera offentliga utfrågningar med oberoende experter för att om möjligt öka samsynen om faktaunderlaget. Kommunstyrelsen kan efter denna prövning återkomma till kommunfullmäktige med ett vid behov reviderat förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed fattat beslut i enlighet med ordförandeförslaget.

§105 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planförslaget innebär att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 19 synpunkter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.

Ordförandeförslag

Att detaljplanen för Strandängarna, etapp 2 antas och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed fattat beslut i enlighet med ordförandeförslaget.

§106 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Eftersom detaljplaneläggningen dragit ut på tiden har det uppstått ett behov av att justera avtalet.

Följande justeringar föreslås:

  • Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 till 2009-01-01

  • Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-05-27 och beslutade föreslå att kommunfullmäktige skulle godkänna det justerade exploateringsavtalet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-12 återremitterades ärendet.