Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-08-26

Sammanträde 2008-08-26

Datum
Klockan
Plats

107 Kommunchefens rapport – augusti 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

108 Månadsuppföljning juli 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli 2008.

109 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - antas

Ärendebeskrivning
För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö, som antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. I denna anges vilka delar av Östra Tyresö som på sikt kommer att detaljplaneläggas för åretruntboende. Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program med riktlinjer för detaljplanen.

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden. En ny gång- och cykelbana föreslås i syfte att binda samman Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper. Planförslaget möjliggör att ca 10 nya fastigheter kan komma till genom avstyckning.

110 Justering av arrendeavtal för mobiloperatören Hi3G

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om nya ersättningsnivåer i arrendeavtalen för Hi3G:s master och teknikbodar

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har arrendeavtal med mobiloperatörerna för de mobilmaster och teknikbodar dessa har på kommunal mark. Alternativet till arrendeavtal är att operatören söker ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten. Detta innebär en rättighet för ledningsinnehavaren att för all framtid ha exempelvis en mobilantenn på någon annans fastighet. Denna rättighet ersätts med ett engångsbelopp till markägaren. Storleken på denna ersättning har varierat mellan olika domslut. Med anledning av detta har Högsta domstolen tagit upp frågan i tre fall där det i samtliga dömdes till ledningshavarens förmån och markägaren endast fick ersättning i storleksordningen 10 000 – 20 000 kr.

För att undvika ledningsrätt har förhandlingar först med Hi3G och en överenskommelse har gjorts om en gradvis sänkning av ersättningsbeloppen. Nivåerna redovisas i tjänsteskrivelse.

111 Anmälan av förköpsavståenden andra kvartalet 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

112 Förslag till ändring av tidigare godkänt köpekontrakt för Krusmyntan 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragraferna 3 och 6 i köpekontraktet justeras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-17 att godkänna köpekontraktet för Krusmyntan 1.

Följande förändringar föreslås:

I § 3 tas följande bort ”för äldreboende uppfyllande vid detta avtals upprättande gällande utformningskrav för erhållande av statligt investeringsstöd”

I § 6 tas följande bort ”vilket innebär att förbud mot att bygga så kallat seniorboende, exempelvis 55+”

I § 6 läggs istället följande till ”eller någon form av anpassat boende för äldre, dock ej s.k. seniorboende 55 +

113 Utvecklingsplan för Tyresö Bostäder AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Bostäder ska i en flerårig utvecklingsplan redovisa hur man avser arbeta för att nå de syften som anges i ägardirektiven. Planen revideras årligen (eller vid behov) så att den kan behandlas inom ramen för kommunens årliga planeringsprocess.

Med anledning av detta har Tyresö Bostäder sammanställt en utvecklingsplan för tiden 2008-2012

114 Vårdnadsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Ärendebeskrivning
Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17.

115 Uppsägning av samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Innevarande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun tecknade i december 2007 samverkansavtal angående gymnasieintagningen i Stockholms län.

Avtalet gäller från undertecknandet och tills vidare. Part äger rätt att säga upp avtalet. Detta ska ske senast den 1 september och gälla från och med påföljande intagningsomgång.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att avtalet sägs upp för omförhandling. Tyresö har också tecknat avtal med Södertörnskommunerna om samarbete inom gymnasieskolan. Detta avtal ska fortsätta gälla.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-05-22. Nämnden beslutade föreslå att kommunen säger upp samverkansavtalet för omförhandling.

116 Plan för kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2008

Ärendebeskrivning
Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för en god internkontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året (se nedan). Granskningsobjekt väljs utifrån en analys av risk och väsentlighet. Väsentliga verksamhets- och administrativa processer, kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, synpunkter och påpekanden från revisorer, erfarenheter från tidigare år mm utgör underlag för analysen.

Rapport till kommunstyrelsen sker i särskild rapport under november 2008. Om resultatet av kontrollen påvisar särskilda skäl för skyndsam rapportering kommer detta att ske snarast möjligt.

117 Motion om att utveckla hemsidan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 2 och 3 bifalls och i övrigt anses motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens hemsida.

I motionen föreslås att:

- kommunen informerar om den aktuella ekonomiska situationen, gällande skulder och pensionsåtaganden

- kommunen lägger in heltäckande information om arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting gör, samt lägger in uppgifter om ekonomiskt stöd till partierna

- att kommunen förbättrar möjligheterna för medborgarna att kvalitetsgranska, och jämföra de val av tjänster som kommunen tillhandahåller

- att kommunen håller hemsidan levande, aktuell och uppdaterad

Ärendets beredning
Yttrande över motionen har lämnats av kommunchefens stab.

118 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats ett bifalls

- Att-sats två avslås

Ärendebeskrivning
Alfonso Morales (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

I motionen föreslås att:

- det skrivs in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha sitt äldre barn på heltid under sex veckor efter det att de nya familjemedlemmarna kommit hem

- kommunen skriver in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha det äldre barnet på förskolan upp till 30 timmar per vecka under föräldraledighetstiden

Efter att socialförvaltningen lämnade sitt yttrande angående motionen beslutade kommunfullmäktige 2008-06-12 § 67, Nya tillämpningsregler för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa, om en utökning av omsorgstiden inom förskolan från 15 timmar till 20 timmar per vecka. Utökningen gjordes eftersom det fanns starka önskemål från föräldrar och man tidigare beviljat ett stort antal dispenser med begäran om utökad tid.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-04.

119 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet

2008:43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

2008:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarm

2008:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner

2008:46 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2008-2009

2008:47 Timbelopp för LASS år 2009

2008:48 Ledighet med vårdnadsbidrag

2008:49 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

2008:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95

2008:51 Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för handläggning m.m.

2008:52 Information om arbetskostnadsindex

2008:54 Program för Hållbar Jämställdhet

2008:56 Meddelande om förbud mot kopiering med stöd av Skolkopieringsavtalet

2008:58 Ändring av AGS-KL

2008:59 Normalavtal för kommunal upphandling av postservicetjänster

2008:61 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
- Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti

Sveriges kommuner och landsting
- Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting
- Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter

Sveriges kommuner och landsting
- Kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landsting
- Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till remisseminarier om En gemensam ingång för enskilda till myndigheter på lokal nivå

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den 22-24 april 2009

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till en konferens om hälsa, arbete och välfärd

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till konferens, Bygg – helt enkelt!

Kommunförbundet Stockholms Län
- Verksamhetsberättelse 2007

Kommunförbundet Stockholms Län
- Regionalt samarbete inom IT-forum

Regeringskansliet
- Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté

Borås Stad
- Inbjudan till nationell skadekonferens

Stockholm-Mälarregionen
- Utblick

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Systemanalys för transportsystemet i Stockholm – Mälarregionen och Gotland

Interregforum – NUTEK
- Inbjudan till InterRegForum 2008
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080826.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§107 Kommunchefens rapport – augusti 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§108 Månadsuppföljning juli 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli 2008.

§109 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - antas

Jäv

Jenny Magnusson (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation

Mats Larsson (fp) och Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande samt att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade stött Mats Larssons (fp) yrkande om återremiss.

______

Ärendebeskrivning

För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö, som antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. I denna anges vilka delar av Östra Tyresö som på sikt kommer att detaljplaneläggas för åretruntboende. Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program med riktlinjer för detaljplanen.

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden. En ny gång- och cykelbana föreslås i syfte att binda samman Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper. Planförslaget möjliggör att ca 10 nya fastigheter kan komma till genom avstyckning.

Kommunstyrelseberedningens förslag

Att detaljplanen för Måsvägen, etapp 6 antas.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar

- att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning av tomter som är mindre än 6000 kvadratmeter bör detta medges.

- Att Cajsa Dahlström mot bakgrund av ovanstående ställningstagande medges styckning av sin tomt.

Mats Larsson (fp) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att inte bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på de två ändringsyrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag.

§110 Justering av arrendeavtal för mobiloperatören Hi3G

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om nya ersättningsnivåer i arrendeavtalen för Hi3G:s master och teknikbodar

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har arrendeavtal med mobiloperatörerna för de mobilmaster och teknikbodar dessa har på kommunal mark. Alternativet till arrendeavtal är att operatören söker ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten. Detta innebär en rättighet för ledningsinnehavaren att för all framtid ha exempelvis en mobilantenn på någon annans fastighet. Denna rättighet ersätts med ett engångsbelopp till markägaren. Storleken på denna ersättning har varierat mellan olika domslut. Med anledning av detta har Högsta domstolen tagit upp frågan i tre fall där det i samtliga dömdes till ledningshavarens förmån och markägaren endast fick ersättning i storleksordningen 10 000 – 20 000 kr.

För att undvika ledningsrätt har förhandlingar först med Hi3G och en överenskommelse har gjorts om en gradvis sänkning av ersättningsbeloppen. Nivåerna redovisas i tjänsteskrivelse.

§111 Anmälan av förköpsavståenden andra kvartalet 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

§112 Förslag till ändring av tidigare godkänt köpekontrakt för Krusmyntan 1

Kommunstyrelsens beslut

- Paragraferna 3 och 6 i köpekontraktet justeras enligt förslag

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-17 att godkänna köpekontraktet för Krusmyntan 1.

Följande förändringar föreslås:

I § 3 tas följande bort ”för äldreboende uppfyllande vid detta avtals upprättande gällande utformningskrav för erhållande av statligt investeringsstöd”

I § 6 tas följande bort ”vilket innebär att förbud mot att bygga så kallat seniorboende, exempelvis 55+”

I § 6 läggs istället följande till ”eller någon form av anpassat boende för äldre, dock ej s.k. seniorboende 55 +

Ordförandeförslag

Att köpekontraktet justeras enligt förslag.

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§113 Utvecklingsplan för Tyresö Bostäder AB

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder ska i en flerårig utvecklingsplan redovisa hur man avser arbeta för att nå de syften som anges i ägardirektiven. Planen revideras årligen (eller vid behov) så att den kan behandlas inom ramen för kommunens årliga planeringsprocess.

Med anledning av detta har Tyresö Bostäder sammanställt en utvecklingsplan för tiden 2008-2012

§114 Vårdnadsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkanden. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om avslag av att-satserna 1, 2, 3 och 6.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar:

- i första hand att ärendet återremmiteras till barn- och utbildningsnämnden för ytterliggare beredning vad gäller legaliteten (i modellen med dagbarnvårdare för eget barn), de ekonomiska konsekvenserna samt effekter vad gäller jämställdhet, integration och barnens språkutveckling

- i andra hand avslag på att-satserna 1, 2, 3 och 6

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att inte bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§115 Uppsägning av samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

- Innevarande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun tecknade i december 2007 samverkansavtal angående gymnasieintagningen i Stockholms län.

Avtalet gäller från undertecknandet och tills vidare. Part äger rätt att säga upp avtalet. Detta ska ske senast den 1 september och gälla från och med påföljande intagningsomgång.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att avtalet sägs upp för omförhandling. Tyresö har också tecknat avtal med Södertörnskommunerna om samarbete inom gymnasieskolan. Detta avtal ska fortsätta gälla.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-05-22. Nämnden beslutade föreslå att kommunen säger upp samverkansavtalet för omförhandling.

§116 Plan för kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2008

______

Ärendebeskrivning

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för en god internkontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året (se nedan). Granskningsobjekt väljs utifrån en analys av risk och väsentlighet. Väsentliga verksamhets- och administrativa processer, kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, synpunkter och påpekanden från revisorer, erfarenheter från tidigare år mm utgör underlag för analysen.

Rapport till kommunstyrelsen sker i särskild rapport under november 2008. Om resultatet av kontrollen påvisar särskilda skäl för skyndsam rapportering kommer detta att ske snarast möjligt.

§117 Motion om att utveckla hemsidan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 2 och 3 bifalls och i övrigt anses motionen besvarad

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens hemsida.

I motionen föreslås att:

- kommunen informerar om den aktuella ekonomiska situationen, gällande skulder och pensionsåtaganden

- kommunen lägger in heltäckande information om arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting gör, samt lägger in uppgifter om ekonomiskt stöd till partierna

- att kommunen förbättrar möjligheterna för medborgarna att kvalitetsgranska, och jämföra de val av tjänster som kommunen tillhandahåller

- att kommunen håller hemsidan levande, aktuell och uppdaterad

Ärendets beredning

Yttrande över motionen har lämnats av kommunchefens stab.

§118 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats ett bifalls

- Att-sats två avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till Marita Bertilssons (s-gruppen) reservation från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor)

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till sitt yttrande från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Alfonso Morales (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

I motionen föreslås att:

- det skrivs in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha sitt äldre barn på heltid under sex veckor efter det att de nya familjemedlemmarna kommit hem

- kommunen skriver in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha det äldre barnet på förskolan upp till 30 timmar per vecka under föräldraledighetstiden

Efter att socialförvaltningen lämnade sitt yttrande angående motionen beslutade kommunfullmäktige 2008-06-12 § 67, Nya tillämpningsregler för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa, om en utökning av omsorgstiden inom förskolan från 15 timmar till 20 timmar per vecka. Utökningen gjordes eftersom det fanns starka önskemål från föräldrar och man tidigare beviljat ett stort antal dispenser med begäran om utökad tid.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-04.

Ordförandeförslag

Att den första att-satsen bifalls och att den andra att-satsen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till båda att-satserna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§119 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet

2008:43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

2008:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarm

2008:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner

2008:46 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2008-2009

2008:47 Timbelopp för LASS år 2009

2008:48 Ledighet med vårdnadsbidrag

2008:49 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

2008:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95

2008:51 Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för handläggning m.m.

2008:52 Information om arbetskostnadsindex

2008:54 Program för Hållbar Jämställdhet

2008:56 Meddelande om förbud mot kopiering med stöd av Skolkopieringsavtalet

2008:58 Ändring av AGS-KL

2008:59 Normalavtal för kommunal upphandling av postservicetjänster

2008:61 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti

Sveriges kommuner och landsting

- Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting

- Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter

Sveriges kommuner och landsting

- Kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landsting

- Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till remisseminarier om En gemensam ingång för enskilda till myndigheter på lokal nivå

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den 22-24 april 2009

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till en konferens om hälsa, arbete och välfärd

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till konferens, Bygg – helt enkelt!

Kommunförbundet Stockholms Län

- Verksamhetsberättelse 2007

Kommunförbundet Stockholms Län

- Regionalt samarbete inom IT-forum

Regeringskansliet

- Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté

Borås Stad

- Inbjudan till nationell skadekonferens

Stockholm-Mälarregionen

- Utblick

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Systemanalys för transportsystemet i Stockholm – Mälarregionen och Gotland

Interregforum – NUTEK

- Inbjudan till InterRegForum 2008