Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-12-16

Sammanträde 2008-12-16

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 081216.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§178 Kommunchefens rapport – december 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§179 Månadsuppföljning november 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november 2008.

§180 Detaljplan för Seniorbostäder i kv Porträttet, Tyresö strand – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Seniorbostäder i kv Porträttet – ställs ut för granskning

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick den 5 maj 2007 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för seniorboende på fastigheterna Tyresö 1:481 – 483 samt del av Tyresö 1:544. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planens syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder för seniorer (+ 55 år) i ett centrumnära läge med bra kommunikationer. Boendet ska fungera även när man blir äldre och eventuellt får ett visst behov av hjälp, därför är det redan vid uppförande tillgänglighetsanpassat. Cirka 60 lägenheter kommer att byggas.

Förslaget var ute på samråd under tiden 17 september – 9 oktober 2008. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Ordförandeförslag

Detaljplanen ställs ut enligt förslag enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det läggs till att kommunen ska uppta förhandlingar med Strandgården om att delvis bebygga området med hyresrätt som upplåtelseform för att på så sätt garantera att bostäderna används för den tänkta åldersgruppen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§181 Yttrande angående översiktsplan för Stockholms stad

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande antas och sänds in till Stockholms stad

- Tyresö kommun ställer sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma yttrande

______

Ärendebeskrivning

Stockholms översiktsplan är ute på samråd under tiden 10 november 2008 till 12 januari 2009. Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande angående planen. Ett gemensamt yttrande för kommunerna på Södertörn har också utarbetats.

§182 Arrendeavtal för teknikbod på Mediavägen

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal godkänns

- Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadschef Elisabeth Argus att underteckna avtalet

______

Ärendebeskrivning

Arrendeavtalet rör en teknikbod för mobiltelefoni. UMTS - tredje generationens mobilsystem (3G) håller på att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshastighet än GSM och NMT.

I avtalet (bifogas) regleras bl. a. följande:

- Arrendetiden är ca tio år med ett års förlängning,

- Arrendeavgiften är 4.000 kr/år.

§183 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna mål och åtaganden godkänns

- Driftbudgetramar 2009 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsprogram 2009 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2009 delegeras enligt bilaga 3

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson meddelar att s-gruppen inte deltar i beslutet. Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) hade inte deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2008 om strategi- och budgetplan för 2009 och KELP 2009-2011. Med utgångspunkt i detta beslut har ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen tagits fram. Förslaget innehåller fördelning av ekonomiska ramar, mål och åtaganden samt delegering.

§184 Översyn av kvalitetsgarantier för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsgarantierna

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor)

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att kvalitetsgarantierna ska revideras och kompletteras under 2008.

Syftet med kvalitetsgarantier är att tydliggöra de kommunala tjänsterna för medborgarna. Utgångspunkten är att medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för, men också vad de inte kan förvänta sig. Genom garantierna konkretiseras de politiska målen för medborgare, brukare och medarbetare, och en tydlig ambitionsnivå för verksamheten läggs fast.

§185 Utredning och förhandling om bildande av gemensamt samordningsförbund för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till deltagande i kommunförbundet

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningen uppta förhandlingar med det nuvarande samordningsförbundet i syfte att utarbeta ett närmare förslag om bildande av ett gemensamt samordningsförbund

______

Ärendebeskrivning

Haninge kommun bildade den 1 januari 2004 ett samordningsförbund tillsammans med Försäkringskassan i Stockholms län, Länsarbetsnämnden i Stockholms län och Stockholms läns landsting enligt en vid samma datum ikraftträdande lagstiftning om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbundet har erbjudit Nynäshamns och Tyresö kommuner att bli medlemmar i förbundet.

§186 Statsbidrag för förebyggande insatser - slutrapport

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar slutrapporten enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Kommun beviljades från Länsstyrelsen ett bidrag om 300 000 kronor för det drogförebyggande arbetet under perioden 1 november 2007- 31 oktober 2008. För att få ut de sista 20 procenten av de beviljade medlen ska Tyresö kommun göra en slutrapportering. I bilaga beskrivs projektperiodens aktiviteter inom det drogförebyggande området i Tyresö kommun. Redovisningen har gjorts utifrån de områden som kommunen i sin ansökan beskrev att arbetet skulle handla om, exempelvis informationsspridning, ÖPP och COPE som är olika typer av föräldrautbildningar.

§187 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen fastställer kommunens inriktning vid löneöversyn 2009

______

Ärendebeskrivning

Kommunens inriktning bygger på de centrala avtalens innehåll. Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att verksamheten når målen och stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades av förhandlingsdelegationen 2008-12-08.

§188 Arbetsordning för demokratiberedningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arbetsordning för demokratiberedningen antas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2001-03-15 § 29 beslutat att tillsätta en demokratiberedning. Utöver vad som sägs i kommunallagen föreslås föreliggande arbetsordning gälla för demokratiberedningen.

§189 Motion om deltagande i europeiska trafikantveckan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande

- Tyresö medverkar som stödjande kommun i European Mobility Week 2009

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om deltagande i europeiska trafikantveckan.

I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun om möjligt deltar i European Mobility Week redan 2008

annars

- att kommunen deltar i European Mobility Week 2009

Kommuner kan både medverka i den Europeiska trafikantveckan som stödjande och deltagande. Att vara deltagande innebär att kommunen förbinder sig att genomföra ett antal bestående årliga åtgärder. Tekniska kontoret bedömer att ett deltagande skulle innebära problem då man behöver kunna vara flexibel angående de åtgärder som planeras och genomförs inom trafikområdet. Istället föreslås att Tyresö medverkar som stödjande kommun och använder tillfället till att visa på goda exempel och informera om genomförda och planerade åtgärder.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har sammanställt ett yttrande.

§190 Motion om utredning angående spårbilar i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion med förslag om genomförande av en förstudie angående huruvida spårbilar skulle kunna vara ett komplement och möjlig lösning till de ökande transportbehoven inom kommunen.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen.

Ordförandeutlåtande

Utveckling av kollektivtrafiken i länet och nya sätt att förbättra och effektivisera denna kommer att vara en viktig fråga för Stockholmsregionen framöver. Utifrån miljömässiga grunder kan det tänkas att framförallt nya former för spårbunden trafik kommer att bli högintressanta. Detta gäller regionen i stort och kan då självklart komma att beröra även Tyresö. Det kan också bli aktuellt för enskilda kommuner eller regiondelar med lokala spårlösningar på sträckor med stort trafikunderlag, till exempel till och från centrumanläggningar.

Som vi fick höra vid en föredragning i kommunstyrelsen har tekniken för så kallade spårbilar gått framåt och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Det finns en hel del positiva tecken på att spårbilar ska kunna bli en del av trafiksystemet i framtiden.

Med detta som bakgrund ska det bli intressant att följa utvecklingen av tekniken och vad aktörer som exempelvis Stockholms Lokaltrafik gör inom området. Däremot anser jag att den här typen av stora kollektiva trafiksatsningar inte kan göras av Tyresö kommun enskilt och i ett så tidigt läge i utvecklingen. Det är också tveksamt om det inom våra kommungränser skulle finnas underlag för att finansiera en spårlösning. Det går inte heller i nuläget att förutspå vilka trafiktyper som kommer att bli aktuella i övriga regionen och hur tekniken kommer att utvecklas framöver.

Jag föreslår därför att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionens förslag om en förstudie för spårbilar i kommunen bifalles samt att förstudien kompletteras med övriga former av rälsbundna trafiksystem som är realistiska och inte innebär stora ingrepp i landskapet. Studien ska redovisa olika förslag på lösningar för miljövänligare samfärdsel i kommunen som tar sin utgångspunkt i kollektiva lösningar i regionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§191 Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbesluten noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens lån har lagts om enligt vad som framgår i bilaga.

§192 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:76 Hyreshöjning fr.o.m. 2009-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

2008:78 Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen då obehörig lärare anställts

2008:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009

2008:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009

2008:82 Basbelopp för år 2009

2008:83 Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal

2008:84 Ändrade rättegångsregler – prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.

2008:85 Från sjukersättning till arbete m.m.

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77 inkl bilagor) – SKL:s remissyttrande

Sveriges Kommuner och Landsting

- Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre

Sveriges Kommuner och Landsting

- Nätverk Södertörn, Projektrapport – Individ och familj

Sveriges Kommuner och Landsting

- Nätverk Södertörn, Jämförelserapport - Handikappomsorg

Sveriges Kommuner och Landsting

- Nätverk Södertörn, Hemtjänst och Särskilt boende

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2008-11-26

§193 Samverkansavtal med Stockholm avseende gymnasieskolan

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Tyresö kommun undertecknar samverkansavtalet

______

Ärendebeskrivning

Avtal om samverkan har tidigare träffats mellan kommunerna i länet. I detta avtal ingick inte Stockholms kommun.

Ett separat avtal har nu utarbetats i samarbete med Stockholm. Avtalet innebär att elever från tyresö blir förstahandsmottagna som sökande till samtliga program i Stockholm utom naturvetenskapligt program och samhällsvetenskapligt program. För de två sistnämnda blir Tyresöelever andrahandsmottagna. Elever från Stockholm blir förstahandsmottagna till alla utbildningar vid Tyresö Gymnasium.

§194 Val till kommunstyrelseutskottet

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen godkänns

- Helena Bergman väljs till ny ersättare i kommunstyrelseutskottet

______

Ärendebeskrivning

Lilian Edberg (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelseutskottet. Till ny ledamot föreslås Helena Bergman (m).