Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-06-09

Sammanträde 2009-06-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090609.pdf (71 kb)
Mötesinformation

 

§108 Månadsuppföljning april 2009 samt förslag till åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat år 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

- Redovisade åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat 2009 godkänns

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april månad 2009.

Vidare föreslås ett antal åtgärder för att motverka ett försämrat ekonomiskt resultat till följd av minskade skatteintäkter.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera månadsuppföljningen och godkänna de redovisade åtgärderna.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen bör medges att använda de medel som är avsatta i den av fullmäktige antagna budgeten för att möjliggöra kvalitetsförstärkningar. För att finansiera detta bör kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med besparingsförslag i enlighet med de förslag Socialdemokraterna redovisade i sitt budgetförslag. Eventuella besparingar som uppstår till följd av uttag av semesterdagar och minskade investeringar bör dock kunna reducera anslaget i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§109 Förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning samt inrättande och val av delegationsutskott

Kommunstyrelsens beslut

  1. Kommunstyrelseutskottet upphör

  1. Ett delegationsutskott inrättas. Delegationsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna deltar endast i ordinarie ledamots ställe.
  1. Nuvarande delegationer 1-7 i avsnitt ”D Upphandlingar” i kommunstyrelsens delegationsordning antagen 27 februari 2007 § 70 ersätts med följande formulering:

Delegation Delegat

Fatta tilldelningsbeslut och ingå avtal Kommunchefen

inom ramen för budget och investerings-

program

  1. Nuvarande delegation i avsnitt ”E 1. Trafik” i kommunstyrelsens delegationsordning antagen 27 februari 2007 § 70 ersätts med följande formulering:

Delegation Delegat

Beslut om riktlinjer för fartdämpande Delegationsutskottet

åtgärder

Beslut om fartdämpande åtgärder Tekniska chefen

  1. Nuvarande delegation i avsnitt ”A 9. Allmänna ärenden – Lägga fast säkerhetsnivåer i kommunala fastigheter” tas bort.

  1. I övrigt tilldelas delegationsutskottet beslutsbefogenhet enligt vad som framkommer i bilaga.

  1. Följande personer väljs till delegationsutskottet:

Ordförande, Berit Assarsson (m)

Vice ordförande, Mats Larsson (fp)

Ledamot, Martin Nilsson (s)

Ersättare, Mats Fält (m)

Ersättare, Marita Bertilsson (s)

Ersättare, Bengt Bergström (c)

Ärendebeskrivning

För närvarande pågår en översyn av olika styrdokument i kommunen. De olika styrdokumenten kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen hösten 2009. Översynen av styrdokumenten visar dock att det redan nu finns behov att förtydliga nuvarande delegationer inom upphandlingsfrågor. För att undvika tolkningssvårigheter i nuvarande reglemente föreslås att kommunchefen i avvaktan på beslut om upphandlingspolicy med tillhörande delegationer ges rätten att fatta tilldelningsbeslut och ingå avtal. Vidare föreslås även förändringar avseende trafikfrågor.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj i år att avskaffa utskottets arbetsordning. Tillsammans med förslagen i bifogade tjänsteskrivelse innebär detta förändringar i omfattningen av antalet ärenden som utskottet har i uppgift att hantera. Utskottet kommer genom föreslagna förändringar att likna det tidigare delegationsutskottet när det gäller typ av ärenden och omfattning av antalet ärenden.

Med anledning av ovanstående är det rimligt att föreslå att kommunstyrelseutskottet upphör och att det i kommunstyrelsen inrättas ett delegationsutskott. Delegationsutskottet bör bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna deltar enbart när de tjänstgör i ordinarie ledamots ställe.

Förutom de förändringar i delegationsordningen som redovisas i tjänsteskrivelsen föreslår jag att avsnittet om att lägga fast säkerhetsnivåer i kommunala fastigheter tas bort från delegationsordningen.

§110 Remissvar rörande förslag till förbundsordning för utvidgning av Samordningsförbundet Haninge med kommunerna Nynäshamn och Tyresö

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar remissvaret till Samordningsförbundet Haninge enligt förslag

Ärendebeskrivning

Ett samordningsförbund med Haninge kommun, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och Landstinget i Stockholms Län som huvudmän bildades 2004. Efter att Tyresö kommun och Nynäshamns kommun erbjudits att delta i ett utvidgat samordningsförbund gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att uppta förhandlingar med det nuvarande samordningsförbundet i syfte att utarbeta ett närmare förslag om bildandet av ett gemensamt samordningsförbund.

Efter att förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund diskuterats vid ett antal möten med företrädare för det nuvarande förbundet har Samordningsförbundet Haninge skickat ut ett förslag till utvidgning av det nuvarande förbundet på remiss till de berörda kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande angående remissen.