Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-08-25

Sammanträde 2009-08-25

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090825.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§111 Månadsuppföljning juli 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli 2009.

§112 Redovisning av medarbetarenkät

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Medarbetarenkäten genomfördes under november och december 2008. Redovisningen av ”nöjd medarbetarindex” görs på förvaltningsnivå.


§113 Plan för kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Internkontrollplanen för 2009 godkänns

______

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll. Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Planen ska innefatta områden och rutiner som granskas särskilt under året.


§114 Samråd kring förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Vattenmyndigheten för Norra Östersjön har skickat ut förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbedömning på remiss.

Tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande.


§115 Arrendeavtal för Brevik 1:1

Kommunstyrelsens beslut

- Avtalet godkänns

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett arrendeavtal för upplåtelse av del av den kommunägda fastigheten Brevik 1:1 till förmån för nyttjanderättshavarna.


§116 Motion om hållbar jämställdhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan därmed anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) lämnade 2008-10-16 in en motion om hållbar jämställdhet.

Ett yttrande angående motionen har sammanställts vid kommunstyrelseförvaltningen i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 2, 4, 5, 6 och 8 samt att följande tillägg görs: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppta diskussioner med Nestor om att initiera en undersökning som kartlägger hur resurser inom hemtjänsten i Tyresö kommun fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit desamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§117 Motion angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ansöka om medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Ordförandeutlåtande

Utöver det som framgår av tjänsteyttrandet vill jag framhålla projektet ”Matchning Södertörn”, som de åtta Södertörnskommunerna samarbetar kring. Vi har fått icke obetydliga EU-bidrag för detta projekt. Syftet är att matcha ihop arbetssökande med företag som har behov av olika kompetenser. Arbetssökande med utländsk bakgrund prioriteras till att börja med. Kommunstyrelsen har fått information om detta projekt tidigare.

I Södertörnskommunernas gemensamma utvecklingsplan finns ett avsnitt om Olikhet och Mångfald, som också kan framhållas. Vid en konferens nyligen med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna diskuterades innehåll i en uppdaterad version av utvecklingsplanen. Vi skall bl a försöka ange konkreta åtgärdsförslag med syfte att öka övergångsfrekvensen till högre utbildning, där gruppen ungdomar med invandrarbakgrund är en viktig målgrupp. Vi vill också se ett perspektivbyte där vi mer lyfter fram mångfalden på Södertörn som en tillgång i stället för att betona diskriminering. Vi vill lyfta fram de möjligheter som befolkningssammansättningen innebär. Det tror vi är en mer framgångsrik väg.

Jag vill också nämna det samarbete mot främlingsfientlighet och rasism som de politiska partierna har sedan ett antal år.

Från Allianspartiernas sida ser vi inte att ett medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism känns motiverat. Som framgår av beskrivningen i yttrandet över vad som görs i kommunen för att motverka rasism och främlingsfientlighet anser vi inte heller att en särskild handlingsplan, enligt förslag i Miljöpartiets motion skulle tillföra något.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§118 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan därmed anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning

Motionen har tidigare besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Vid behandling i kommunfullmäktige återremitterades motionen för att den skulle kunna beredas i samband med Inger Gemicioglus (v) motion om medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism (dnr 07/KS 165 106). Även svar på denna har nu sammanställts av Maria Hagbom. Svaret bifogas även detta ärende som bilaga.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§119 Motion om att inrätta friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Susann Ronström (s) har lämnat in en motion om att det ska planeras för ett friskvårdscentrum för personer över 65 år i det nya trygghetsboendet.

Ärendets beredning

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Socialnämndens beredning har tagit upp motionen och beslutat att avstå från att yttra sig. Istället hänvisas till ärendet om planering av trygghetsboende vid Björkbacken som behandlades i kommunstyrelsen 2009-04-28 § 69.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen avslår motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§120 Information om arbetet med frågor kring pandemi

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting har skickat information till kommunen angående ansvarsfördelning och arbete med frågor kring pandemi.


§121 Information om förslag till konkurrensutsättning av verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning fastställs att övriga nämnder innan beslut om konkurrensutsättning fattas ska informera kommunstyrelsen om förslaget.

Med anledning av detta meddelar socialnämnden att man avser behandla förslag om konkurrensutsättning av matproduktion vid Björkbackens äldrecentrum i september.


§122 Information om vidaredelegering av beslutsrätt inom upphandlingsområdet

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 och kommunstyrelsens delegationsordning, äger förvaltningschef rätt att uppdra åt en annan anställd att fatta beslut istället, s.k. vidaredelegation.

Kommunchefens vidaredelegationer inom upphandlingsområdet redovisas i bilaga.


§123 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut fattade av kommunchefen enligt kommunstyrelsens delegationsordning redovisas i bilagor.


§124 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:25 Ny bygglovblankett – förenklade rutiner för redovisning av kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret

2009:32 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 33 Tolkning av AB § 4 mom. 2 om arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning av arbetstagare

2009:33 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

2009:34 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010

2009:35 En ny Offentlighets- och sekretesslag

2009:36 Strandskyddet och utveckling av landsbygden – strandskyddsreglerna efter den 1 juli 2009

2009:37 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2010

2009:38 Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångsutdelning av tillgångar till SKL:s medlemmar

2009:39 Överenskommelse om ändringar i AGS-KL

2009:40 Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstvister?

2009:41 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser

Övriga meddelanden

Socialnämnden

- Beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014

PRO & SPF

- Synpunkter på Beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014

SKL, KFS och Pacta

- Tillsammans för en tydlig och stark arbetsgivarorganisation

SCB

- Medborgarundersökningen

Kansli- och personalkontoret

- Information om nytt ärende- och dokumenthanteringssystem

Södertörns brandförsvarsförbund

- Meddelande om justering av protokoll 2009-05-15

Södertörns brandförsvarsförbund

- Meddelande om justering av protokoll 2009-06-18

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2009-05-25

Tyresö bostäder AB

- Protokoll 2009-04-29

Sveriges Kommuner och Landsting

- Prisindex för vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Sveriges Kommuner och Landsting

- Förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

- Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar – engångsutdelning till medlemmarna

Sveriges Kommuner och Landsting

- Ekonomirapporten Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2009

Sveriges Kommuner och Landsting

- Fallskador bland äldre – en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador

Sveriges Kommuner och Landsting

- Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Sveriges Kommuner och Landsting

- Den innovativa kommunen – Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning

Kommunförbundet Stockholms Län

- Verksamhetsberättelse 2008

Kommunförbundet Stockholms Län

- Länets viktigaste vattenresurser för dricksvatten

Kommunförbundet Stockholms Län

- Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun den 18 februari 2009

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Förordning av notarius publicus i Haninge kommun enligt 1 § förordningen (1982:327) om notarius publicus

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Nya regler för beslut i strandskyddsärenden

Trafikskadetjänst

- Pressmeddelande – Kommunerna måste dra ner på skolor, vård och omsorg för att betala sönderkörd gatubelysning

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län

- Årsberättelse 2008

Svealands Kustvattenvårdsförbund

- Årsberättelse 2008

Sveriges ungdomsråd

- Nya tag för Sveriges ungdomsråd

Stockholms läns bildningsförbund

- Folkbildning i Länet

Håll Sverige Rent

- Årets kommun utsedd

Hissförbundet

- Öppet brev till kommunstyrelserna

Västra Götalandsregionen

- Socialt kapital och urban utveckling

Boverket

- Framgångsfaktorer för översiktsplanering

AB Storstockholms Lokaltrafik

- Årsberättelse 2008

Tekniska kontoret

- Rapport och information

Staffan Isling