Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-02-02

Sammanträde 2010-02-02

Datum
Klockan
Plats

1 Kommunchefens rapport – januari 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Utökad borgensram för Tyresö Bostäder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna att kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö Bostäder AB tar upp för att finansiera utbyggnaden av hyreslägenheter vid Veronikagränd och Björkbacken

- att godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 690 miljoner kronor

Ärendebeskrivning
I samband med nybyggnation av bostäder vid Bergfoten samt s k trygghetsboende vid Björkbacken har Tyresö Bostäder ett behov av nyupplåning på 325 miljoner kronor. Med anledning därav hemställer bolaget om att kommunen utökar gällande ram för borgen för lån som tas upp av bolaget.

3 Deltagande i samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun deltar i samordningsförbundet Östra Södertörn

- Förbundsordningen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- Avsiktsförklaringen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- En ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen utses av Tyresö kommun

Ärendebeskrivning
Sedan år 2004 kan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting samordna sina rehabiliteringsinsatser inom ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). År 2007 bildade de fyra parterna i Haninge Samordningsförbundet Haninge och förbundet har inför år 2009 bjudit in Tyresö och Nynäshamn kommuner att gå med i förbundet och därmed bilda ett gemensamt samordningsförbund: Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det nya förbundet planeras starta sin verksamhet i april 2010.

Kommunstyrelsen ställde sig i december 2008 positiv till Tyresö kommuns deltagande i ett gemensamt samordningsförbund med Haninge och Nynäshamn kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningen uppta förhandlingar med det nuvarande samordningsförbundet i syfte att utarbeta ett närmare förslag om bildande av ett gemensamt samordningsförbund.

Ärendet behandlas i socialnämnden 2010-01-28.

4 Informationssäkerhetspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationssäkerhetspolicyn antas

Ärendebeskrivning
Syftet med policydokumentet är att beskriva Tyresö kommuns värderingar och förhållningssätt rörande informationssäkerhet.
Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i informationssäkerhetsinstruktioner.

5 Förändring av arvoden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Beredningsarvode Gruppledare (M) 0,075 tas bort och ersätts med:

Beredningsarvode Gruppledare (C) 0,075

Ärendebeskrivning
Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras.

6 Utredning av skolmåltidsverksamhet konsekvensanalys tillagningskök/mottagningskök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Att centralköket avvecklas och att alla skolor får tillagningskök

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har utarbetat en rapport som underlag för beslut om framtida inriktning på skolmåltidsverksamheten.

Ordförandeutlåtande
Det utredningsarbete som bedrivits rörande skolmåltidsverksamheten tar sikte på ett principbeslut om en förnyad långsiktig strategi för måltidsverksamheten. Vår slutsats av utredningen är att vi skall inrikta oss på en övergång till tillagningskök på alla skolor i kommunen.

Vi har sju nyligen ombyggda mottagningskök och vi har åtta kök i behov av ombyggnad i kommunens grundskolor och gymnasium. De nyligen ombyggda mottagningsköken kan utan större förändringar göras om till tillagningskök, med de krav som ställs på dessa, och stå klara inför höstterminen 2010. Av de 8 i behov av ombyggnad kan ett kök färdigställas till tillagningskök inför skolstarten vårterminen 2011 inom ramen för det investeringsprogram fullmäktige fastställer. Resterande sju kök fördelas i investeringsprogrammet på åren 2011 och 2012. På så sätt fås också en planerad avveckling av centralköket.

Utredning ger vid handen att inriktningen på tillagningskök på samtliga skolor ställer krav på ökad kompetens hos personalen i köken. Anpassningen av detta löses löpande inom ramen för det ordinarie budgetarbetet.

7 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen samt Varvsvägen.

8 Motion om friskvårdscentrum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Motionen behandlades i komunfullmäktige 2009-09-10 och återremitterades då för behandling i socialnämnden. Socialnämnden har nu behandlat motionen och lämnat möjlighet till kommunala pensionärsrådet att yttra sig.

9 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning

- Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens tredje att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens fjärde att-sats avslås

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden.

10 Motion om att bli medlem i Biogas Öst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sök medlemskap i Biogas Öst.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande
Mot bakgrund av befarade klimatförändringar är det av största vikt att öka tempot i arbetet med att ställa om vårt samhälle till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vilka bränslen vi använder i samband med transporter och hur vi tar till vara vårt avfall spelar stor roll, och är dessutom frågor som vi som enskild kommun kan påverka. Detta talar tydligt för att biogas är något som är värt att satsa på.

Tyresö kommun ska göra sitt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi har under lång tid jobbat med hållbar utveckling, oftast i bred politisk enighet, något vi i alliansen uppskattar och hoppas ska fortsätta. Vi är därför glada för att vi fått in en motion kring just biogas. En motion som ligger i linje med det arbete som startats genom i kommunen genom bland annat vår modell där anställda ges möjlighet att leasa miljöbilar och vårt arbete med att öka mängden miljöfordon i kommunens fordonspark. Satsningar som dock bland annat bygger på att det finns tillgång på biogas och att det finns en flora av ställen att fylla på biogas. Vi vill bidra till att uppnå detta. Vi ser framför oss att det inom en ganska kort tidsperiod vimlar av tankställen i både vår kommun och vår närhet samt att det finns väl utbyggd produktion och distribution av biogas i vår region. Intresseföreningen Biogas Öst spelar redan en betydelsefull roll i detta arbete och vi är övertygade om att Tyresö kommun kan bidra positivt i det arbetet.

Vi ställer oss därför bakom motionens förslag om att Tyresö kommun söker medlemskap i Biogas Öst

11 Motion om att minska köttkonsumtionen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att minska kött konsumtionen.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt besvarats av centralköket och tekniska kontoret.

12 Motion om att satsa på skolmaten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att satsa på skolmaten.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

13 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek.

Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden.

14 Motion angående öppen källkod

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) och Gunnar Frisell (S) har lämnat in en motion om öppen källkod i Tyresö kommun.

Motionen har besvarats av servicekontoret.

Ordförandeutlåtande
Diskussionen om vilka operativsystem som ska användas är en diskussion som ständigt bör föras i syfte att hitta de bästa möjliga lösningarna till det fördelaktigaste priset och med största möjliga användarvänlighet. Mot den bakgrunden är det bra att det skrivits en motion i ärendet – vilket leder till att förvaltningens annars löpande arbete kring våra plattformslösningar också når en politisk nivå för behandling.

Principiellt har nog inget politiskt parti i Tyresö några bestämda uppfattningar i ärendet. Vi vill alla ha fungerande IT-lösningar – vilket vi också har idag.

Av förvaltningens svar framgår att 90 % av serverplattformen idag använder öppen källkod. Vidare framgår att kommunen idag i befintliga system kan läsa och klara kommunikation i öppna dokumentformat. Slutligen bedöms att det in nuläget inte leder till några besparingar att dra igång ett stort projekt att byta officepaket då vi idag inte har några löpande kostnader för det befintliga officepaketet, medan ett byte som är en stor apparat kan leda till kringkostnader.

Mot bakgrund av förvaltningens utredning ser vi därför i dagsläget inget trängande behov av att byta officepaket. Ett sådant byte kommer dock förr eller senare att bli aktuellt och då kommer givetvis en bred utvärdering göras för att hitta en bra lösning.

15 Anmälan av ordförandebeslut om att anta färdtjänstavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) har för kommunernas räkning förhandlat fram ett nytt färdtjänstavtal. Det nya avtalet inehåller inga större ändringar i sak gentemot det tidigare avtalet.

Socialnämnden har behandlat ärendet och rekomenderat att kommunen antar avtalet. Då KSL behövde besked innan december månads utgång fattades ordförandebeslut om att Tyresö kommun antar det nya avtalet.

16 Information om lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.

17 Information om Södertörnssamarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

18 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension - kostnadseffekter

2009:75 Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet

2009:76 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2009:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet – konsekvenser för kommuner och landsting

2009:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdöverflyttningar m.m. för år 2010

2009:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

2009:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010

2009:81 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

2009:82 AB § 28 moment 9 – Sjuklön vid indragen sjukpenning

2009:83 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)

2009:84 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013

2009:85 Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld

2009:86 Etiska krav i offentlig upphandling

2009:87 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m.

2010:1 Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och cirkulärförteckning 2009

2010:2 Redovisningsfrågor 2009 och 2010

2010:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut

2010:4 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 87 angående etnisk diskriminering

2010:5 Ändringar i stiftelselagen

2010:6 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB)

2010:8 Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 2010

Övriga meddelanden

Säkerhetsenheten
- Rapport och information

Länsrätten i Stockholms Län
- Beslut 2009-12-08

Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg

Kommunförbundet Stockholms Län
- Förslag om tolkning av lagstiftningen avseende ersättning till fristående skolor under år 2010

Kommunförbundet Stockholms Län
- Inbjudan VAS-rådets årsmöte

Miljöförvaltningen Stockholms Stad
- Beslut – Lägesrapport Stockholms vattenprogram

Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll 2009-12-23

Botkyrka kommun
- Svar på inbjudan från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Svenskt Vatten
- Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen

Skärgårdsstiftelsen
- Skärgårdsmiljöer för alla Vision 2020 – Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd
- Varför medlem?

Stockholm - Mälarregionen
- Utblick 4/2009

Statens folkälsoinstitut
- Tobaksuppdraget nummer 1
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100202.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§1 Kommunchefens rapport – januari 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§2 Utökad borgensram för Tyresö Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna att kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö Bostäder AB tar upp för att finansiera utbyggnaden av hyreslägenheter vid Veronikagränd och Björkbacken

- att godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 690 miljoner kronor

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I samband med nybyggnation av bostäder vid Bergfoten samt s k trygghetsboende vid Björkbacken har Tyresö Bostäder ett behov av nyupplåning på 325 miljoner kronor. Med anledning därav hemställer bolaget om att kommunen utökar gällande ram för borgen för lån som tas upp av bolaget.


§3 Deltagande i samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun deltar i samordningsförbundet Östra Södertörn

- Förbundsordningen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- Avsiktsförklaringen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- En ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen utses av Tyresö kommun

______

Ärendebeskrivning

Sedan år 2004 kan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting samordna sina rehabiliteringsinsatser inom ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). År 2007 bildade de fyra parterna i Haninge Samordningsförbundet Haninge och förbundet har inför år 2009 bjudit in Tyresö och Nynäshamn kommuner att gå med i förbundet och därmed bilda ett gemensamt samordningsförbund: Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det nya förbundet planeras starta sin verksamhet i april 2010.

Kommunstyrelsen ställde sig i december 2008 positiv till Tyresö kommuns deltagande i ett gemensamt samordningsförbund med Haninge och Nynäshamn kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningen uppta förhandlingar med det nuvarande samordningsförbundet i syfte att utarbeta ett närmare förslag om bildande av ett gemensamt samordningsförbund.

Ärendet behandlades i socialnämnden 2010-01-28.

§4 Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet utgår

______


§5 Förändring av arvoden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Beredningsarvode Gruppledare (M) 0,075 tas bort och ersätts med:

Beredningsarvode Gruppledare (C) 0,075

Ärendebeskrivning

Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras.


§6 Utredning av skolmåltidsverksamhet konsekvensanalys tillagningskök/mottagningskök

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att centralköket avvecklas och att alla skolor får tillagningskök

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har utarbetat en rapport som underlag för beslut om framtida inriktning på skolmåltidsverksamheten.

Ordförandeutlåtande

Det utredningsarbete som bedrivits rörande skolmåltidsverksamheten tar sikte på ett principbeslut om en förnyad långsiktig strategi för måltidsverksamheten. Vår slutsats av utredningen är att vi skall inrikta oss på en övergång till tillagningskök på alla skolor i kommunen.

Vi har sju nyligen ombyggda mottagningskök och vi har åtta kök i behov av ombyggnad i kommunens grundskolor och gymnasium. De nyligen ombyggda mottagningsköken kan utan större förändringar göras om till tillagningskök, med de krav som ställs på dessa, och stå klara inför höstterminen 2010. Av de 8 i behov av ombyggnad kan ett kök färdigställas till tillagningskök inför skolstarten vårterminen 2011 inom ramen för det investeringsprogram fullmäktige fastställer. Resterande sju kök fördelas i investeringsprogrammet på åren 2011 och 2013. På så sätt fås också en planerad avveckling av centralköket.

Utredning ger vid handen att inriktningen på tillagningskök på samtliga skolor ställer krav på ökad kompetens hos personalen i köken. Anpassningen av detta löses löpande inom ramen för det ordinarie budgetarbetet.


§7 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

______

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen samt Varvsvägen.


§8 Motion om friskvårdscentrum

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Motionen behandlades i komunfullmäktige 2009-09-10 och återremitterades då för behandling i socialnämnden. Socialnämnden har nu behandlat motionen och lämnat möjlighet till kommunala pensionärsrådet att yttra sig.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Susanne Ronström (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§9 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning

- Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens tredje att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens fjärde att-sats avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1-3 anses besvarade och att-sats 4 avslås.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar i första hand återremiss och i andra hand att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§10 Motion om att bli medlem i Biogas Öst

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sök medlemskap i Biogas Öst.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Mot bakgrund av befarade klimatförändringar är det av största vikt att öka tempot i arbetet med att ställa om vårt samhälle till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vilka bränslen vi använder i samband med transporter och hur vi tar till vara vårt avfall spelar stor roll, och är dessutom frågor som vi som enskild kommun kan påverka. Detta talar tydligt för att biogas är något som är värt att satsa på.

Tyresö kommun ska göra sitt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi har under lång tid jobbat med hållbar utveckling, oftast i bred politisk enighet, något vi i alliansen uppskattar och hoppas ska fortsätta. Vi är därför glada för att vi fått in en motion kring just biogas. En motion som ligger i linje med det arbete som startats genom i kommunen genom bland annat vår modell där anställda ges möjlighet att leasa miljöbilar och vårt arbete med att öka mängden miljöfordon i kommunens fordonspark. Satsningar som dock bland annat bygger på att det finns tillgång på biogas och att det finns en flora av ställen att fylla på biogas. Vi vill bidra till att uppnå detta. Vi ser framför oss att det inom en ganska kort tidsperiod vimlar av tankställen i både vår kommun och vår närhet samt att det finns väl utbyggd produktion och distribution av biogas i vår region. Intresseföreningen Biogas Öst spelar redan en betydelsefull roll i detta arbete och vi är övertygade om att Tyresö kommun kan bidra positivt i det arbetet.

Vi ställer oss därför bakom motionens förslag om att Tyresö kommun söker medlemskap i Biogas Öst


§11 Motion om att minska köttkonsumtionen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att minska kött konsumtionen.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt besvarats av centralköket och tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna två och tre.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§12 Motion om att satsa på skolmaten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att satsa på skolmaten.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-4 och 6-8.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§13 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade stött Mathias Tegnérs (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek.

Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§14 Motion angående öppen källkod

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats 1 bifalls

- Att-satserna 2 och 3 avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Gunnar Frisell (S) har lämnat in en motion om öppen källkod i Tyresö kommun.

Motionen har besvarats av servicekontoret.

Ordförandeutlåtande

Diskussionen om vilka operativsystem som ska användas är en diskussion som ständigt bör föras i syfte att hitta de bästa möjliga lösningarna till det fördelaktigaste priset och med största möjliga användarvänlighet. Mot den bakgrunden är det bra att det skrivits en motion i ärendet – vilket leder till att förvaltningens annars löpande arbete kring våra plattformslösningar också når en politisk nivå för behandling.

Principiellt har nog inget politiskt parti i Tyresö några bestämda uppfattningar i ärendet. Vi vill alla ha fungerande IT-lösningar – vilket vi också har idag.

Av förvaltningens svar framgår att 90 % av serverplattformen idag använder öppen källkod. Vidare framgår att kommunen idag i befintliga system kan läsa och klara kommunikation i öppna dokumentformat. Slutligen bedöms att det in nuläget inte leder till några besparingar att dra igång ett stort projekt att byta officepaket då vi idag inte har några löpande kostnader för det befintliga officepaketet, medan ett byte som är en stor apparat kan leda till kringkostnader.

Mot bakgrund av förvaltningens utredning ser vi därför i dagsläget inget trängande behov av att byta officepaket. Ett sådant byte kommer dock förr eller senare att bli aktuellt och då kommer givetvis en bred utvärdering göras för att hitta en bra lösning.

Ordförandeförslag

Att-sats 1 bifalls och att-satserna 2 och 3 avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att att-sats 2 anses besvarad och att-sats 3 bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§15 Anmälan av ordförandebeslut om att anta färdtjänstavtal

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) har för kommunernas räkning förhandlat fram ett nytt färdtjänstavtal. Det nya avtalet inehåller inga större ändringar i sak gentemot det tidigare avtalet.

Socialnämnden har behandlat ärendet och rekomenderat att kommunen antar avtalet. Då KSL behövde besked innan december månads utgång fattades ordförandebeslut om att Tyresö kommun antar det nya avtalet.


§16 Information om lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.


§17 Information om Södertörnssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

§18 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension - kostnadseffekter

2009:75 Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet

2009:76 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2009:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet – konsekvenser för kommuner och landsting

2009:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdöverflyttningar m.m. för år 2010

2009:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

2009:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010

2009:81 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

2009:82 AB § 28 moment 9 – Sjuklön vid indragen sjukpenning

2009:83 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)

2009:84 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013

2009:85 Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld

2009:86 Etiska krav i offentlig upphandling

2009:87 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m.

2010:1 Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och cirkulärförteckning 2009

2010:2 Redovisningsfrågor 2009 och 2010

2010:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut

2010:4 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 87 angående etnisk diskriminering

2010:5 Ändringar i stiftelselagen

2010:6 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB)

2010:8 Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 2010

Övriga meddelanden

Säkerhetsenheten

- Rapport och information

Länsrätten i Stockholms Län

- Beslut 2009-12-08

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg

Kommunförbundet Stockholms Län

- Förslag om tolkning av lagstiftningen avseende ersättning till fristående skolor under år 2010

Kommunförbundet Stockholms Län

- Inbjudan VAS-rådets årsmöte

Miljöförvaltningen Stockholms Stad

- Beslut – Lägesrapport Stockholms vattenprogram

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2009-12-23

Botkyrka kommun

- Svar på inbjudan från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Svenskt Vatten

- Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen

Skärgårdsstiftelsen

- Skärgårdsmiljöer för alla Vision 2020 – Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd

- Varför medlem?

Stockholm - Mälarregionen

- Utblick 4/2009

Statens folkälsoinstitut

- Tobaksuppdraget nummer 1

§19 Deltagande i Earth Hour

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen deltar i Earth Hour enligt vad som föreslås i bilaga

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en skrivelse om att kommunen bör delta i manifestationen Eart Hour.