Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-06-15

Sammanträde 2010-06-15

Datum
Klockan
Plats

102 Kommundirektörens rapport - juni 2010

104 Yttrande angående granskning av kvalitetsgarantier

105 Tyresö kommuns jämställdhetsplan 2010-2012

106 Överlåtande av lokalt kontrollansvar för handel med vissa receptfria läkemedel, till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund*

107 Överlåtande av beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund*

108 Utnämnande av vigselförrättare

109 Utredning angående lokalisering av publik idrottshall

110 Markanvisningstävlingen för Strandudden, fastigheten Strand 1:36 i Tyresö kommun

111 Markanvisningsavtal för Strandudden*

112 Upplåtelse av kommunal mark för basradiostation för elektronisk kommunikation

113 Försäljning av fastigheten Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

114 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010

115 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

116 Översyn av föreningsdriven fritidsverksamhet – rapport

117 Översyn av öppen fritidsverksamhet - rapport

Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100615.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§102 Kommundirektörens rapport – juni 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

- Kommunstyrelsen beslutar att planerat LSS-boende i Tyresö Strand tidigareläggs och att anslagna medel tas i anspråk under hösten 2010 så att boendet kan stå klart vid halvårsskiftet 2011

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommundirektören frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§103 Månadsuppföljning maj 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj 2010.

Rapporten delas ut vid sammanträdet.

§104 Yttrande angående granskning av kvalitetsgarantier

Kommunstyrelsens beslut

- Yttrandet antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Komrev har granskat och lämnat synpunkter på kommunens arbete med kvalitetsgarantier. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar i bilaga yttrande avseende granskningen.


§105 Tyresö kommuns Jämställdhetsplan 2010-2012

Kommunstyrelsens beslut

- Jämställdhetsplanen antas

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I Tyresö kommuns övergripande jämställdhetsplan beskrivs vilka övergripande mål kommunen har för jämställdhetsarbetet samt vilka konkreta åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta under 2010/2012 för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Planen är utformad utifrån diskrimineringslagens krav och kommunens jämställdhetspolicy. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersätter den tidigare jämställdhetslagen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen antar jämställdhetsplanen enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att följande tillägg görs:

Två nya aktiva åtgärder 2010-2012

- Initiera ett arbete med mål att de som så önskar ska erbjudas att gå upp till heltidstjänster.

- Införa vikariepooler i syfte att minska andelen otrygga tillfälliga anställningar samt höja kvaliteten i verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§106 Överlåtande av lokalt kontrollansvar för handel med vissa receptfria läkemedel till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsordning ändras så att § 6 första stycke får följande lydelse

Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804), smittskyddslagen (2004:168), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Förbundet skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

- Den nya lydelsen gäller från och med 1 oktober 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Punkt I i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort från och med 1 oktober 2010

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har kommit överens om att samordna kontrollen enligt lagen om receptfria läkemedel inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

För att föra över kontrollen till förbundet behöver förbundsordningen ändras. I Tyresö kommer också kommunstyrelsens delegationsordning behöva ändras när kontrollen övergår den 1 oktober 2010.


§107 Överlåtande av beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Beslutanderätten för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor överlämnas till Södertörns brandförsvarsförbund

______

Ärendebeskrivning

Första september 2010 beräknas en ny lag om brandfarlig och explosiva varor träda i kraft. Lagen berör kommunerna och innebär att Polisen inte längre är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor (sprängämne, fyrverkerier etc.) utan denna hantering lyfts över till kommunerna.

För brandfarliga varor innebär den nya lagen ingen ändring, där är kommunerna fortfarande tillståndsmyndighet och räddningstjänsten tillsynsmyndighet precis som tidigare. Skrivningen att tillstånd ska prövas av ”den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet i den kommun där hanteringen ska bedrivas" tas bort och istället lämnas det fritt för kommunen att välja lämplig nämnd.

För kommunerna innebär det att man efter den 1 september 2010 är tillståndsmyndighet för såväl brandfarliga som explosiva varor. Tillståndsansökningar för explosiva varor som inkommit före den 1 september 2010 handläggs av polismyndigheten till dess ärendena är klara. Ärenden som inkommer efter den 1 september 2010 handläggs av kommunen.

Tyresö kommun har sedan tidigare lämnat över beslutanderätten angående brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2007-06-14 § 54). Det är därför naturligt att även den nytillkomna delen om explosiva varor överlämnas till förbundet.


§108 Utnämnande av vigselförrättare

Kommunstyrelsens beslut

- Kansli- och personalchef Kerstin Hedén föreslås förordnas som vigselförrättare

- Kommunjurist Staffan Agesand föreslås förordnas som vigselförrättare

______

Sammanfattning

Eftersom intresset för vigslar förrättade av kommunala vigselförrättare är stort finns det behov av att tillse att fler personer utnämns till vigselförrättare i Tyresö kommun.

Med anledning av detta föreslås att ovan nämnda tjänstemän i kommunen utnämns till vigselförrättare. Då dessa är centrala tjänstemän i kommunstyrelseförvaltningen bedöms de lämpliga att verka som vigselförrättare i kommunen


§109 Utredning angående lokalisering av publik idrottshall

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (Se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningar samt effekter rörande en eventuell utbyggnad av en publik idrottshall vid någon av följande tre platser, Tyresö rackethall, Bollmorahallen samt vid simhallsområdet.


§110 Markanvisningstävlingen för Strandudden, fastigheten Strand 1:36 i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Brickhouse Fastigetsutveckling AB utses till vinnare av markanvisningstävling för Strandudden

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har köpt in, detaljplanelagt och marksanerat det före detta varvsområdet på fastigheten Strand 1:36 vid Erstaviken. Detaljplanen tillåter att området bebyggas med flerbostadshus/radhus i två våningar med högsta medgivna byggrätt om 2400 m2 BTA bostäder.

Kommunen har under våren 2010 bjudit in bostadsexploatörer att delta i en markanvisningstävling som både innebar förslag till utformning av bebyggelsen samt att ge prisanbud på förvärv av fastigheten. Förutsättningen för tävlingen klargjordes i ett av kommunen upprättat tävlingsprogram.

En arbetsgrupp har utvärderat de tävlande förslagen.


§111 Markanvisningsavtal för Strandudden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Markanvisningsavtalet godkänns

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och exploateringschef Anders Lind bemyndigas att teckna avtalet

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar samma ersättaryttrande som i § 110 (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Ett avtal om försäljning och exploatering av fastigheten Tyresö Strand 1:36 har tagits fram. Avtalet återfinns som bilaga.


§112 Upplåtelse av kommunal mark för basradiostation för elektronisk kommunikation

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om upplåtelse av kommunal mark, genom anläggningsarrende, för anläggande av basradiostation för elektronisk kommunikation

- Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Svenska UMTS-Nät AB har efter att ha beviljats bygglov ansökt om att bilda ledningsrätt för bsaradiostationen vilket för kommunen innebär en förhållandevis låg engångsersättning för en evighetsupplåtelse. Av den anledningen har en förhandling genomförts för att undvika ledningsrätt och lösa markåtkomsten med ett tidsbegränsat anläggningsarrende som genererar en årlig intäkt.


§113 Försäljning av fastigheten Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Kommunstyrelsens beslut

- Fastigheten Bollmora 2:591 säljs till Tyresö Rör AB i enlighet med köpekontrakt för en öevrenskommen köpeskilling om tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen (2 750 000) kronor

- Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Bollmora 2:591 säljs enligt förslag.


§114 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008 - 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

______


§115 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn utökas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Med bakgrund av den ökande tillströmningen av asylsökande barn och ungdomar i Stockholms län, och det stora behovet av mottagningsplatser i kommunerna, har länets kommuner gemensamt lämnat en avsiktsförklaring för att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser. Socialförvaltningen föreslår att mottagandet snarast utökas från sex till nio platser och från 2011 med ytterligare en plats, totalt 10 under förutsättning att överenskommelse nås med migrationsverket.


§116 Översyn av föreningsdriven fritidsverksamhet - rapport

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av den föreningsdrivna verksamheten i Tyresö kommun samt belysa de trender och förändringar som kan utläsas avseende barn och ungdomars fritidsvanor.

Utvecklingsförvaltningen har genomfört uppdraget kring den föreningsdrivna verksamheten samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen sett över den öppna verksamheten i kommunen.


§117 Översyn av öppen fritidsverksamhet - rapport

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av den öppna fritidsverksamheten i Tyresö kommun. Den öppna verksamheten omfattar dels fritidsgårdsverksamheten, dels fritidsklubbar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppdraget kring den öppna fritidsverksamheten samtidigt som utvecklingsförvaltningen sett över den föreningsdrivna verksamheten.


§118 Meddelande

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:29 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

2010:30 Lönepolitiskt grundarbete för en god tillämpning av Löneavtalen

2010:32 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte innefattas av HÖK 10

2010:33 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

2010:34 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2010:35 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 10 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2010:36 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 35 om avräkning av semesterdagar då arbetstagaren inte har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen. Också fråga om vilka preskriptionsregler som ska tillämpas

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten

- Rapport och information

Kansli och personalkontoret

- Öppningstid för vallokal i servicecenter 08.00

Säkerhetsenheten

- Nya influensan – hantering och erfarenheter

Sveriges Kommuner och Landsting

- Uppgifter för cirkulärdatabasen

Sveriges Kommuner och Landsting

- Välkomna till MR-dagarna i Örebro

Sveriges Kommuner och Landsting

- Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner och Landsting

Huddinge kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Haninge kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Haninge kommun

- Kommunstyrelsebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Regionplanekontoret

- Protokoll Landstingsfullmäktige 2010-05-11 avseende RUFS 2010

Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige

- Skrivelse 2010-05-20


§119 Södertörns utvecklingsprogram

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Södertörns utvecklingsprogram 2010 godkänns som grund för Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmast åren

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Dokumentet som ska antas av respektive kommunstyrelse i Södertörn ersätter utvecklingsprogrammet från 2007 och beskriver de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna för insatser de närmaste åren. Programmet har utarbetats gemensamt av kommunstyrelseordförandena i Södertörn biträdda av kommundirektörerna.


§120 Förutsättningar för strategi- och budgetplan

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Förslaget till förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013 antas

- Förslaget till kommunfullmäktige i samma ärende från 2010-05-25 § 85 återkallas

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar samma yttrande som vid behandling 2010-05-25 (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) lämnar samma yttrande som vid behandling 2010-05-25 (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-25 § 85 fattades beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013. Detta ärende behöver inte behandlas i kommunfullmäktige utan kan beslutas av kommunstyrelsen direkt. Därför föreslås att kommunstyrelsen antar förutsättningar för strategi- och budgetplan och därmed återkallar förslaget till kommunfullmäktige.

§121 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Kommunstyrelsen fastställer kommunens inriktning vid löneöversyn 2010

______

Ärendebeskrivning

Kommunens inriktning bygger på de centrala avtalens innehåll. Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att verksamheten når målen och stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.