Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-08-31

Sammanträde 2010-08-31

Datum
Klockan
Plats

122 Kommundirektörens rapport - augusti 2010

Dnr. 2010/KS 0026 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Till kommundirektörens rapport för augusti 2010 hör även bilaga ”Översyn och utveckling av kommunens samhällsbyggnadsorganisation”.

123 Månadsuppföljning - juli 2010

Dnr. 2010/KS 0071 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noterasÄrendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli 2010.

124 Riktlinjer för internationellt samarbete

Dnr. 2010/KS 130 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för internationellt samarbete antas

- Beslutet ersätter besluten ”Riktlinjer för Tyresö kommuns vänortsutbyte” KF 1989-10-12 § 144 och ”Tyresö kommuns riktlinjer för det internationella arbetet” KS 2000-09-26 § 144Ärendebeskrivning
Med en ökad globalisering blir internationella kontakter allt viktigare såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Kommunen har sedan 1989 riktlinjer för vänortsutbyte och sedan 2000 riktlinjer för internationellt arbete. Sedan dessa dokument antogs har vänortsutbytet och internationellt arbete ändrat karaktär och kansli- och personalkontoret har därför utarbetat förslag på uppdaterade riktlinjer. I bifogade riktlinjer prioriteras tre områden i det internationella samarbetet: utveckling av den kommunala verksamheten, barns och ungdomars internationella kontakter och omvärldsbevakning. Fokus i kommunens internationella samarbete ska vara medverkan i EU-projekt och utbyte med vänorter. Till detta kan också kommunalt partnerskap läggas. I riktlinjerna beskrivs kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för att bedriva samarbetet. Kommunens internationella arbete samordnas från kommunstyrelseförvaltningen.

125 Tyresöpanelen 2010-2011

Dnr. 2010/KS 128 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresöpanelen fortsätter som en del av dialogen med kommuninvånarna enligt bifogat förslag.

- Tyresöpanelen utvärderas en gång per år.Ärendebeskrivning
Tyresöpanelen består av en grupp kommuninvånare som fortlöpande får ett antal aktuella frågor från kommunen att svara på. Tyresöpanelen är ett led i att utveckla dialogen med kommuninvånarna och kommunens strategiska utvecklingsområde ”Tyresö kommun i medborgarnas tjänst”. Tyresöpanelen startade 2008 som ett projekt i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Utifrån de goda erfarenheterna av projektet 2008-2009 föreslår kommunstyrelsens presidium att kommunen fortsätter att använda panelen för att ta del av kommuninvånarnas åsikter i olika typer av frågor. Kansli- och personalkontoret har utifrån resultatet i utvärderingen och diskussion med kommunstyrelsens presidium utarbetat förslag till utformningen av Tyresöpanelen 2010-2011.

Panelens åsikter ska användas som en del av diskussions- och beslutsunderlaget i aktuella frågor. Alla boende i Tyresö över 16 år kan anmäla sig till panelen, utom de personer som har politiska uppdrag i kommunen. Svaren från frågeomgångarna sammanställs och publiceras på tyreso.se tillsammans med kommentarer från kommunstyrelsens presidium och förvaltningarna.

De främsta förändringarna jämfört med den tidigare panelen är att lägsta tillåtna ålder på paneldeltagarna sänks från 18 år till 16 år, och att uppföljning av frågeomgångarna ska förbättras.

126 Upplåtelse av kommunal mark för basstation

Dnr. 2010-KSM 0418

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunal mark upplåts genom anläggningsarrende för anläggande av basstation (teknikbod för mobiltelefoni i Krusboda Alby 1:1 intill befintlig kraftledningsstolpe).

- Exploateringschef Anders Lind ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för basstation (teknikbod) för mobiltelefoni i Krusboda (Alby 1:1). Ett avtal har upprättats för upplåtelse av kommunal mark för basstationen. Villkoren i avtalet ligger i linje med övriga avtal för liknande ändamål inom Tyresö kommun.

Indextalet i 5 § Avtal om anläggningsarrende är i nuläget markerat med XXX,XX. Detta då Statistiska centralbyrån (SCB) ännu inte har meddelat index för augusti 2010. Indextalet kommer att fyllas i innan avtalet undertecknas.

127 Svar på överklagande av Strandängarna

Dnr. 07/KSM 0342

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige ger sitt medgivande till att Miljödepartementet gör följande tillägg till bestämmelserna för området markerat som båtuppläggning/parkering på plankartan för Strandängarna etapp 2, enligt PBL 13:8:

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Skyddsbestämmelser
q1 Område med värdefull trädvegetation som ska vidmakthållas. Uppläggning av båtar och parkering ska ske med hänsyn till befintlig vegetation. Marklov krävs för avverkning och gallring.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs för avverkning och gallring.Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har begärt att Tyresö kommun yttrar sig över ett förslag om komplettering av planbestämmelser som Länsstyrelsen har lämnat med anledning av nya undersökningar som kommit fram under planens överklagandeprocess.
Stadsbyggnadskontoret delar Länsstyrelsens uppfattning att en q-bestämmelse kan läggas till på plankartan, men att den ska utformas på ett sådant sätt att området även fortsättningsvis kan användas för båtuppläggning och parkering.

128 Sveriges Kvalitetskommun 2011

Dnr. 2010/KS 0224 010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun deltar i tävlingen om Sveriges kvalitetskommun 2011.Ärendebeskrivning
Tyresö kommun deltog i tävlingen Sveriges kvalitetskommun 2007 och 2009. Som en del av tävlingen gjordes utvärderingar med hjälp av Kommunkompassen. Kommunen har därefter tagit fram handlingsplaner för de områden som behöver förbättras. I samband Kvalitetsmässan 2011 anordnas nu tävlingen Sveriges kvalitetskommun 2011. Syftet är att utvärdera kvaliteten på övergripande kommunledningsnivå. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun deltar i tävlingen, anmälan ska vara inlämnad senast den 31 oktober 2010.

129 Ändring av lokal ordningsföreskrift

Dnr. 2010/KS 0220 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- anta ändring av lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.
Ärendebeskrivning
Första september 2010 träder en ny lag om brandfarlig och explosiva varor i kraft. Lagen innebär att Polisen inte längre är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor (sprängämne, fyrverkerier etc.) och att hanteringen lyfts över till kommunerna.

Tyresö kommun har sedan tidigare lämnat över beslutanderätten angående brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2007-06-14 § 54). Kommunstyrelsen har också beslutat (KS 2010-06-15 § 107) lämna förslag till Kommunfullmäktige om att även överlämna beslutanderätten för explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund. Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige den 16 september 2010.

I och med lagändringen är nuvarande formulering i lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor felaktig. Detta då polismyndigheten anges vara tillståndsgivare och tillståndsmyndighet i ordningsföreskriften. Den lokala ordningsföreskriften bör därmed ändras så att rätt tillståndsgivare och tillsynsman anges. För Tyresö kommun innebär detta Södertörns Brandförsvarsförbund.

130 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr. 2010/KS 0222 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras. Servicekontoret har utarbetat förslag till uppdaterat regelverk.

Ändringarna gäller tillförordnad chef för stadsbyggnadskontoret, tillförordnad chef för servicekontoret samt att kommunstyrelseledamot ersätts av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

131 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavstående andra kvartalet 2010

Dnr. 2010/KS 0136 84

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan noteras.Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga. Besluten har tagits av dåvarande stadsbyggnadschef enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2006-12-19.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

132 Motion om samarbete mellan kommunen och livsmedelsbutiker

Dnr. 09/KS 0201 106

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen avslås

- Andra att-satsen bifalls. Det bedöms dock inte vara genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.


Ärendebeskrivning
Kjell Andersson (s) och Marita Bertilsson (s) föreslår i motionen ”Inled unikt samarbete mellan kommun och livsmedelsbutiker i Tyresö”:
att kommunen tar initiativ till att arbeta fram en plan för att minimera slöseriet av tjänliga livsmedel, samt
att kommunen bjuder in olika intressenter såsom centralköket och Tyresö livsmedelshandlare till ett möte kring dessa frågor.

Tekniska kontoret har yttrat sig över förslagen i motionen (se bilaga) och föreslår följande:
Första att-satsen: Förslaget att ta fram en plan för att minimera slöseri av tjänlig livsmedel utanför de kommunala måltidsverksamheterna går utöver kommunens rådighet och avslås därför. Ett åtagande i kommunens klimatstrategi är att verka för minskat matsvinn på förskolor och skolor samt äldreboenden.

Andra att-satsen: Miljö- och trafikenheten bjuder in livsmedelsaffärer, föreningsliv och frivilligorganisationer till ett möte hösten 2010 i syfte att aktörerna kan diskutera om de vill samarbeta kring att ta tillvara kasserad mat från livsmedelsaffärerna. Enheten bedömer att det inte är genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.

Ordförandeutlåtande
Låt mig först tacka motionärerna för att de tar upp ett angeläget ämne. Vi lever i ett samhälle där vår konsumtion orsakar allt för mycket avfall. Vi har all ett ansvar att bidra till att minska detta. Även Tyresö Kommun kan på olika sätt bidra till att den totala mängden avfall i samhället minskar. Det är också en uttalad målsättning inte minst i vår avfallsplan.

Kommunen har också tagit tag i frågan om att minska mängden tjänlig mat som kastas. Som påtalas av Tekniska Kontoret finns åtaganden i Klimatstrategin kring att i förskolor, skolor och äldreomsorgen minska matsvinnet. Vi har också ambitionen att så snart vi kan hantera det logistiskt komma igång med matavfallsinsamling så att det matavfall som ändå uppstår tas tillvara för biogasproduktion. Diskussioner har förts mellan kommunen och tänkbara anläggningar som kan ta mot matavfall från Tyresö.

Det finns anledning att fortsätta jobba med matfrågan på bred front framöver. En insats som också är tänkbar att föra in i vår klimatstrategi rör informationsinsatser kring hur mängden matavfall kam minskas ute i hushållen. Vi ser också väldigt positivt på att ta initiativ till en dialog med livsmedelsbutiker och restauranger med flera i Tyresö kring hur de kan jobba med att minska mängden matavfall och på ett bättre sätt ta tillvara livsmedel som är tjänliga men ändå inte sålts. Alliansen ställer sig mot den bakgrunden positiva till andan i motionens andra att-sats.

Precis som påtalats av Tekniska Kontoret ligger yrkandet i den första att-satsen utanför för kommunens kompetensram, men förhoppningsvis kan våra egna insatser i kommunens verksamheter tjäna som inspiration till andra. Genom nämnda informationsinsatser och den dialog vi planerar att uppta så är det möjligt att motionärernas intentioner ändå kan uppfyllas.

När det gäller Centralköket och dess användning är det inte okänt för fullmäktige att vi nu inlett den stora processen att gå över från centralkök till lokala tillagningskök på alla kommunens skolor. Under den processen kommer belastningen på centralköket att öka i och med att de skolor som för stunden byggs om helt ska servas från centralköket. När det nya systemet fungerar fullt ut från och med 2014 finns ingen anledning att ha kvar ett centralkök.

133 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:28 Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni 2010

2010:38 Omsorgsindex för 2010

2010:39 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

2010:41 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011

2010:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012

2010:43 Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse – med mallar för lokalt kollektivavtal

2010:44 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2010:45 Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter
2010:46 Timbelopp för LASS år 2011

2010:47 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

2010:49 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2010:52 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014
2010:53 Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 10

Övriga meddelanden

Förvaltningsrätten i Stockholm
- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 12297-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 14 maj 2009, § 60, motion om att ”Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 32095-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 14 maj 2009, § 61, motion om att ”Kommunen inför ett miljöledningssystem”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 12766-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 11 juni 2009, § 86, motion om att ”Skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15128-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 95, motion om ”En tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15122-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 97, motion om ”Hållbar jämställdhet”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15126-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 98, motion om ”Medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15124-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 99, motion gällande ”Handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet”).

Haninge kommun
- Expediering av beslut från styrelsemöte den 7 juni 2010, § 98 ”Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté, återremitterat ärende”

Kommunförbundet Stockholms län
- Den kommunala utbildningssektorn – regional statistik Stockholm-Mälarregionen, mars 2010

- Samhällsorientering för nyanlända – förslag till regional samverkan och förfrågan till Stockholms stad

- Verksamhetsberättelse 2009

Mälardalsrådet
- En bättre sits – en unik process för infrastrukturplanering i Stockholm-Mälarregionen

- Utblick 2/2010 (delas ut vid sammanträdet)

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- Bevara och utveckla Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsens årsberättelse 2009

Socialdepartementet
- Bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter

Stockholms universitet
- Svealandskusten 2009. Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2009

Svenska turistföreningen
- Flera av Tyresös natur- och friluftsområden saknas långsiktigt skydd!

Svensk vattenkraftförening
- Informationsbrev 2010-08-01

Sveriges Kommuner och Landsting
- Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting

- Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2009

Södertälje kommun
- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen den 15 juni 2010 § 146 ”Södertörns UtvecklingsProgram 2010”

Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll den 11 juni 2010

Södertörns högskola
- Tackbrev 2010-06-30 med bilaga ”Glädjebesked för Södertörns högskola – i praktiken ett universitet”.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Sammanträdesprotokoll den 2 juni 2010

Tyresö bostäder AB
- Sammanträdesprotokoll den 27 april 2010
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100831.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§122 Kommundirektörens rapport - augusti 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Till kommundirektörens rapport för augusti 2010 hör även bilaga ”Översyn och utveckling av kommunens samhällsbyggnadsorganisation”.

 


§123 Månadsuppföljning - juli 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för juli 2010.

Anita Brynje, socialchef, lämnade vid sammanträdet muntlig redovisning gällande planerade åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

                     


§124 Riktlinjer för internationellt samarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för internationellt samarbete antas

- Beslutet ersätter besluten ”Riktlinjer för Tyresö kommuns vänortsutbyte” KF 1989-10-12 § 144 och ”Tyresö kommuns riktlinjer för det internationella arbetet” KS 2000-09-26 § 144

_____

Ärendebeskrivning

Med en ökad globalisering blir internationella kontakter allt viktigare såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Kommunen har sedan 1989 riktlinjer för vänortsutbyte och sedan 2000 riktlinjer för internationellt arbete. Sedan dessa dokument antogs har vänortsutbytet och internationellt arbete ändrat karaktär och kansli- och personalkontoret har därför utarbetat förslag på uppdaterade riktlinjer. I bifogade riktlinjer prioriteras tre områden i det internationella samarbetet: utveckling av den kommunala verksamheten, barns och ungdomars internationella kontakter och omvärldsbevakning. Fokus i kommunens internationella samarbete ska vara medverkan i EU-projekt och utbyte med vänorter. Till detta kan också kommunalt partnerskap läggas. I riktlinjerna beskrivs kommunstyrelsens och nämndernas ansvar för att bedriva samarbetet. Kommunens internationella arbete samordnas från kommunstyrelseförvaltningen.


§125 Tyresöpanelen 2010-2011

Kommunstyrelsens beslut

-                     Tyresöpanelen fortsätter som en del av dialogen med   kommuninvånarna enligt bifogat förslag.

      -                     Tyresöpanelen utvärderas en gång per år.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresöpanelen består av en grupp kommuninvånare som fortlöpande får ett antal aktuella frågor från kommunen att svara på. Tyresöpanelen är ett led i att utveckla dialogen med kommuninvånarna och kommunens strategiska utvecklingsområde ”Tyresö kommun i medborgarnas tjänst”.  Tyresöpanelen startade 2008 som ett projekt i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Utifrån de goda erfarenheterna av projektet 2008-2009 föreslår kommunstyrelsens presidium att kommunen fortsätter att använda panelen för att ta del av kommuninvånarnas åsikter i olika typer av frågor. Kansli- och personalkontoret har utifrån resultatet i utvärderingen och diskussion med kommunstyrelsens presidium utarbetat förslag till utformningen av Tyresöpanelen 2010-2011.

Panelens åsikter ska användas som en del av diskussions- och beslutsunderlaget i aktuella frågor. Alla boende i Tyresö över 16 år kan anmäla sig till panelen, utom de personer som har politiska uppdrag i kommunen. Svaren från frågeomgångarna sammanställs och publiceras på tyreso.se tillsammans med kommentarer från kommunstyrelsens presidium och förvaltningarna.

De främsta förändringarna jämfört med den tidigare panelen är att lägsta tillåtna ålder på paneldeltagarna sänks från 18 år till 16 år, och att uppföljning av frågeomgångarna ska förbättras.


§126 Upplåtelse av kommunal mark för basstation

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunal mark upplåts genom anläggningsarrende för anläggande av basstation (teknikbod för mobiltelefoni i Krusboda Alby 1:1 intill befintlig kraftledningsstolpe).

- Exploateringschef Anders Lind ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för basstation (teknikbod) för mobiltelefoni i Krusboda (Alby 1:1). Ett avtal har upprättats för upplåtelse av kommunal mark för basstationen. Villkoren i avtalet ligger i linje med övriga avtal för liknande ändamål inom Tyresö kommun.

Indextalet i 5 § Avtal om anläggningsarrende är i nuläget markerat med XXX,XX.  Detta då Statistiska centralbyrån (SCB) ännu inte har meddelat index för augusti 2010. Indextalet kommer att fyllas i innan avtalet undertecknas.


§127 Svar på överklagande av Strandängarna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-                     Kommunfullmäktige ger sitt medgivande till att Miljödepartementet gör följande tillägg till bestämmelserna för området markerat som båtuppläggning/parkering på plankartan för Strandängarna etapp 2, enligt PBL 13:8:

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Skyddsbestämmelser

q Område med värdefull trädvegetation som ska vidmakthållas. Uppläggning av båtar och parkering ska ske med hänsyn till befintlig vegetation. Marklov krävs för avverkning och gallring.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Ändrad lovplikt

a1 Marklov krävs för avverkning och gallring.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____                                                                                

Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har begärt att Tyresö kommun yttrar sig över ett förslag om komplettering av planbestämmelser som Länsstyrelsen har lämnat med anledning av nya undersökningar som kommit fram under planens överklagandeprocess.

Stadsbyggnadskontoret delar Länsstyrelsens uppfattning att en q-bestämmelse kan läggas till på plankartan, men att den ska utformas på ett sådant sätt att området även fortsättningsvis kan användas för båtuppläggning och parkering under den tid avtalet gäller eller tills en alternativ plats kan erbjudas.

§128 Sveriges Kvalitetskommun 2011

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun deltar i tävlingen om Sveriges kvalitetskommun 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun deltog i tävlingen Sveriges kvalitetskommun 2007 och 2009. Som en del av tävlingen gjordes utvärderingar med hjälp av Kommunkompassen. Kommunen har därefter tagit fram handlingsplaner för de områden som behöver förbättras. I samband Kvalitetsmässan 2011 anordnas nu tävlingen Sveriges kvalitetskommun 2011. Syftet är att utvärdera kvaliteten på övergripande kommunledningsnivå. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun deltar i tävlingen, anmälan ska vara inlämnad senast den 31 oktober 2010. 


§129 Ändring av lokal ordningsföreskrift

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-                     Anta ändring av lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

_____                                                                                

Ärendebeskrivning

Första september 2010 träder en ny lag om brandfarlig och explosiva varor i kraft. Lagen innebär att Polisen inte längre är tillstånds- och tillsynsmyndighet för explosiva varor (sprängämne, fyrverkerier etc.) och att hanteringen lyfts över till kommunerna.

Tyresö kommun har sedan tidigare lämnat över beslutanderätten angående brandfarliga varor till Södertörns brandförsvarsförbund (KF 2007-06-14 § 54). Kommunstyrelsen har också beslutat (KS 2010-06-15 § 107) lämna förslag till Kommunfullmäktige om att även överlämna beslutanderätten för explosiva varor till Södertörns brandförsvarsförbund. Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige den 16 september 2010. 

I och med lagändringen är nuvarande formulering i lokal ordningsföreskrift angående huvudman för tillståndsgivning och tillsyn kring avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor felaktig. Detta då polismyndigheten anges vara tillståndsgivare och tillståndsmyndighet i ordningsföreskriften. Den lokala ordningsföreskriften bör därmed ändras så att rätt tillståndsgivare och tillsynsman anges. För Tyresö kommun innebär detta Södertörns Brandförsvarsförbund.


§130 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Kommunstyrelsens beslut

-Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

_____

Ärendebeskrivning

Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras. Servicekontoret har utarbetat förslag till uppdaterat regelverk.

Ändringarna gäller tillförordnad chef för stadsbyggnadskontoret, tillförordnad chef för servicekontoret samt att en kommunstyrelseledamot har tagits bort.

§131 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavstående andra kvartalet 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga. Besluten har tagits av dåvarande stadsbyggnadschef enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2006-12-19.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§132 Motion om samarbete mellan kommunen och livsmedelsbutiker

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen avslås

- Andra att-satsen bifalls. Det bedöms dock inte vara genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Kjell Andersson (s) och Marita Bertilsson (s) föreslår i motionen ”Inled unikt samarbete mellan kommun och livsmedelsbutiker i Tyresö”:

att kommunen tar initiativ till att arbeta fram en plan för att minimera slöseriet av tjänliga livsmedel, samt

att kommunen bjuder in olika intressenter såsom centralköket och Tyresö livsmedelshandlare till ett möte kring dessa frågor.

Tekniska kontoret har yttrat sig över förslagen i motionen (se bilaga) och föreslår följande:

Första att-satsen: Förslaget att ta fram en plan för att minimera slöseri av tjänlig livsmedel utanför de kommunala måltidsverksamheterna går utöver kommunens rådighet och avslås därför. Ett åtagande i kommunens klimatstrategi är att verka för minskat matsvinn på förskolor och skolor samt äldreboenden.

Andra att-satsen: Miljö- och trafikenheten bjuder in livsmedelsaffärer, föreningsliv och frivilligorganisationer till ett möte hösten 2010 i syfte att aktörerna kan diskutera om de vill samarbeta kring att ta tillvara kasserad mat från livsmedelsaffärerna. Enheten bedömer att det inte är genomförbart att nyttja kommunala kök för tillagning av matlådor enligt motionärens förslag.

Ordförandeutlåtande

Låt mig först tacka motionärerna för att de tar upp ett angeläget ämne. Vi lever i ett samhälle där vår konsumtion orsakar allt för mycket avfall. Vi har all ett ansvar att bidra till att minska detta. Även Tyresö Kommun kan på olika sätt bidra till att den totala mängden avfall i samhället minskar. Det är också en uttalad målsättning inte minst i vår avfallsplan.

Kommunen har också tagit tag i frågan om att minska mängden tjänlig mat som kastas. Som påtalas av Tekniska Kontoret finns åtaganden i Klimatstrategin kring att i förskolor, skolor och äldreomsorgen minska matsvinnet. Vi har också ambitionen att så snart vi kan hantera det logistiskt komma igång med matavfallsinsamling så att det matavfall som ändå uppstår tas tillvara för biogasproduktion. Diskussioner har förts mellan kommunen och tänkbara anläggningar som kan ta mot matavfall från Tyresö.

Det finns anledning att fortsätta jobba med matfrågan på bred front framöver. En insats som också är tänkbar att föra in i vår klimatstrategi rör informationsinsatser kring hur mängden matavfall kam minskas ute i hushållen. Vi ser också väldigt positivt på att ta initiativ till en dialog med livsmedelsbutiker och restauranger med flera i Tyresö kring hur de kan jobba med att minska mängden matavfall och på ett bättre sätt ta tillvara livsmedel som är tjänliga men ändå inte sålts. Alliansen ställer sig mot den bakgrunden positiva till andan i motionens andra att-sats.

Precis som påtalats av Tekniska Kontoret ligger yrkandet i den första att-satsen utanför för kommunens kompetensram, men förhoppningsvis kan våra egna insatser i kommunens verksamheter tjäna som inspiration till andra. Genom nämnda informationsinsatser och den dialog vi planerar att uppta så är det möjligt att motionärernas intentioner ändå kan uppfyllas.

När det gäller Centralköket och dess användning är det inte okänt för fullmäktige att vi nu inlett den stora processen att gå över från centralkök till lokala tillagningskök på alla kommunens skolor. Under den processen kommer belastningen på centralköket att öka i och med att de skolor som för stunden byggs om helt ska servas från centralköket. När det nya systemet fungerar fullt ut från och med 2014 finns ingen anledning att ha kvar ett centralkök.

§133 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

-                     Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:28         Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni 2010

2010:38         Omsorgsindex för 2010

2010:39         Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

2010:41         Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011

2010:42         Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012

2010:43         Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse – med mallar för lokalt kollektivavtal

2010:44         Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2010:45         Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter

2010:46         Timbelopp för LASS år 2011

2010:47         Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

2010:49         Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2010:52         Budgetförutsättningar för åren 2010-2014

2010:53         Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 10

Övriga meddelanden

Förvaltningsrätten i Stockholm

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 12297-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 14 maj 2009, § 60, motion om att ”Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 32095-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 14 maj 2009, § 61, motion om att ”Kommunen inför ett miljöledningssystem”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 12766-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 11 juni 2009, § 86, motion om att ”Skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15128-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 95, motion om ”En tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15122-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 97, motion om ”Hållbar jämställdhet”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15126-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 98, motion om ”Medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism”).

- Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 15124-10 (överklagat beslut i kommunfullmäktige den 10 september 2009 , § 99, motion gällande ”Handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet”).

Haninge kommun

- Expediering av beslut från styrelsemöte den 7 juni 2010, § 98 ”Samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté, återremitterat ärende”

Kommunförbundet Stockholms län

- Den kommunala utbildningssektorn – regional statistik Stockholm-Mälarregionen, mars 2010

- Samhällsorientering för nyanlända – förslag till regional samverkan och förfrågan till Stockholms stad

- Verksamhetsberättelse 2009

Mälardalsrådet

- En bättre sits – en unik process för infrastrukturplanering i Stockholm-Mälarregionen

- Utblick 2/2010 (skickas per post)

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

- Bevara och utveckla Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsens årsberättelse 2009

Socialdepartementet

- Bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter

Stockholms universitet

- Svealandskusten 2009. Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2009

Svenska turistföreningen

- Flera av Tyresös natur- och friluftsområden saknas långsiktigt skydd!

Svensk vattenkraftförening

- Informationsbrev 2010-08-01

Sveriges Kommuner och Landsting

- Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting

- Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2009

Södertälje kommun

- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen den 15 juni 2010 § 146 ”Södertörns UtvecklingsProgram 2010”

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll den 11 juni 2010

Södertörns högskola

- Tackbrev 2010-06-30 med bilaga ”Glädjebesked för Södertörns högskola – i praktiken ett universitet”.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Sammanträdesprotokoll den 2 juni 2010

Tyresö bostäder AB