Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-11-30

Sammanträde 2010-11-30

Datum
Klockan
Plats

176 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0226 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

177 Månadsuppföljning oktober 2010

Dnr 2010/KS 0071 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras


Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2010.

178 Inrättande av samhällsbyggnadsförvaltning och utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2010/KS 0300 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- En samhällsbyggnadsförvaltning inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011, genom sammanslagning av stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

- Ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor


Ärendebeskrivning
En översyn av kommunens samhällsbyggnadsorganisation har genomförts. I översynen föreslås att tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret slås samman till en sammanhållen samhällsbyggnadsförvaltning från och med årsskiftet 2010/2011.

I syfte att förenkla ärendegången föreslås att ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor inrättas under kommunstyrelsen.

179 Utnämnande av förvaltningschef för ny samhällsbyggnadsförvaltning

Dnr 2010/KS 0326 20

Förlag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Åke Skoglund, xxxxxx-xxxx, förordnas som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 1 januari 2011 till och med den 30 september 2016.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen väntas vid sammanträde den 30 november 2010 fatta beslut att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning från och med den 1 januari 2011, i enlighet med den översyn som gjorts angående kommunens samhällsbyggnadsorganisation.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen rekryteras internt och att tekniske chefen Åke Skoglund förordnas för tjänsten från och med den 1 januari 2011.

Förslaget har förhandlats med fackliga organisationer den 18 november. De fackliga organisationerna har inga invändningar mot förslaget.

180 Förändring av ansvarsområde mellan nämnder gällande Naturskolan

Dnr 2010/KS 0301 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2011, samtidigt förs 0,7 miljoner över från kommunstyrelsens anslag till kultur- och fritidsnämndens.

- I Kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 1, görs tillägg om ansvar för Naturskolan.


Ärendebeskrivning
Utifrån översynen av kommunens stadsbyggnadsorganisation bedöms det vara lämpligt att ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Det förändrade ansvarsområdet föranleder tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente.

181 Inrättande av demokratiberedning under kommunstyrelsen

Dnr 2010/KS 0305 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- En demokratiberedning inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Demokratiberedningen består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för demokratiberedningen.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en demokratiberedning inrättas under kommunstyrelsen. Den nya beredningen blir organisatoriskt en del av kommunstyrelsen och stöds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsens demokratiberedning föreslås bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Beredningen har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Den nya beredningen har till uppgift att arbeta med frågor rörande demokrati och medborgarinflytande i bred bemärkelse.

182 Årsarvoden för förtroendevalda

Dnr 2010/KS 0325 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Årsarvodena för förtroendevalda i Tyresö kommun höjs med 2 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med den 1 april 2010.


Ärendebeskrivning
Förhandlingsdelegationen beslutade den 15 november 2010, § 26, att rekommendera kommunstyrelsen att höja årsarvodena för förtroendevalda med 2 procent samt att höjningen ska gälla retroaktivt från och med den 1 april 2010.

183 Nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2010/KS 0303 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda antas från och med den 1 januari 2011.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag på nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Bestämmelserna bifogas. Ärendet behandlades vid förhandlingsdelegationens sammanträde den 15 november 2010, § 27.

Frågor om pensionsersättning för förtroendevalda är under fortsatt beredning.

184 Riktlinjer för kommunens närvaro i sociala medier

Dnr 2010/KS 0317 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för Tyresö kommuns närvaro i sociala medier antas enligt förslag.


Ärendebeskrivning
Tyresö kommun närvarar idag på flera sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. Det behövs riktlinjer som beskriver regler och ansvar gällande etablering av konton, publicering och hantering av inkomna synpunkter.

Riktlinjerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting samt Datainspektionen och har tagits fram av informationschefen i samarbete med kommunjurist och registrator.

185 Införande av två suppleanter i styrelsen för Tyresö Bostäder AB

Dnr 2010/KS 0294 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB:s bolagsordning ändras genom att två suppleanter införs i bolagets styrelse


Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har årligen att välja ledamöter i styrelsen för Tyresö Bostäder. Styrelsens sammansättning fastställs av bolagsstämman under våren inför verksamhetsåret som följer.

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Tyresö Bostäders bolagsordning, § 9, ändras genom att två (2) suppleanter kommer in i styrelsen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar härom fastställs därefter beslutet av bolagsstämman under våren 2011.

186 Avtal med Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2010/KS 0239 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Med åberopande av det så kallade Teckal-undantaget i 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling beslutar kommunen att, utan föregående upphandling, avtala med Stockholmsregionens Försäkrings AB om ett övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011, enligt offert daterad 2010-11-03.


Ärendebeskrivning
Stockholmsregionens Försäkring AB:s 20 ägarkommuners försäkringar hos Trygg Hansa upphör att gälla vid kommande årsskifte. I samband med detta föreslås att SRF:s ägarkommuner tecknar försäkringar hos SRF.

Riksdagen fattade den 2 juni 2010 beslut om en ny lag som innebär undantag från lagen om offentlig upphandling om vissa kriterier är uppfyllda. SRF:s ägarkommuner anser sig helt uppfylla dessa kriterier.

187 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2010/KS 0245 51

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Socialnämndens förslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem godkänns.


Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gällande sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun, fastställd i kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om verksamheternas konkurrensutsättning inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Varje nämnd ska därför informera kommunstyrelsen innan dess att beslut fattas i nämnden. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 oktober 2010 § 166 att beslut i ärendet ska fattas av kommunfullmäktige.

188 Beslutanderätten om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden

Dnr 2010/KS 0304 50

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Rätten att besluta om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden.

- Bestämmelsen om rätten att besluta om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder utgår ur kommunstyrelsens delegationsordning.


Ärendebeskrivning
Den 27 oktober 2010 antog socialnämnden riktlinjer angående möjlighet till parboende vid seniorboende och trygghetsboende i kommunen. I ärendet föreslår socialförvaltningen att beslut om förtur till dessa boenden ska delegeras till avdelningschefen för biståndsavdelningen. I dag beslutas sådan förtur, enligt kommunstyrelsens beslut 2008-03-25, av kommunstyrelsens delegationsutskott.

För att den förslagna delegeringen till avdelningschef för biståndsavdelningen ska vara möjlig föreslår kommunstyrelseförvaltningen att beslutanderätten om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden. Delegationsbestämmelsen angående detta utgår därmed i kommunstyrelsens delegationsordning.

189 Köksavfallskvarnar i Tyresö kommun

Dnr 2010/KSTK 0024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tillstånd för installation av köksavfallskvarnar kan efter prövning av kommunen tillåtas i de centrala delar av kommunen som anges i kartbilaga.

- Kommunen ska aktivt verka för att separat insamling av matavfall med efterföljande behandling (rötning) införs i kommunen.


Ärendebeskrivning
Efter utredning av spillvattennätets status bedöms köksavfallskvarnar kunna tillåtas i de centrala delar av kommunen som anges i kartbilaga efter prövning av VA-enheten.

Inom övriga delar bedöms installation av köksavfallskvarnar som mindre lämpligt på grund av risk för luktproblem, igensättning av ledningar och risk för skador på ledningar. Separat insamling av matavfall med efterföljande behandling (rötning) bedöms som ett bättre alternativ med utgångspunkt från regeringens miljömål.

190 Motion angående marin nationalpark i Stockholms skärgård

Dnr 2010/KS 0142 90

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifall till motionen.


Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om en marin nationalpark i Stockholms skärgård. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med ansvarig förvaltning verka för att arbetet för att minst en marin nationalpark inrättas i Stockholms skärgård påbörjats före utgången av 2011”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 79, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-10-22) och stöder intentionerna i motionen; att verka för ett inrättande av en marin nationalpark i Stockholms skärgård.

Ordförandeutlåtande
Precis som Tekniska Kontoret i sitt tjänsteutlåtande så ställer sig majoriteten positiva till Miljöpartiets motion angående att inrätta en marin nationalpark i Stockholms skärgård. Vi ser det som en självklarhet att en sådan ska anordnas i en lämplig skärgårdsmiljö. Det framstår som märkligt att en sådan inte redan inrättats med tanke på att Kosterhavets nationalpark tillskapades 2009.

Var exakt den miljö är belägen som är lämplig att utgöra grunden för den nya nationalparken är inget som vi har en direkt uppfattning om varför vi inte vill förorda någon särskild plats. Den marina delen av skärgården som ligger i Tyresö Kommun är väldigt liten och av det skälet kanske inte den mest lämpliga placeringen. Kommuner med betydligt större marin skärgård som Haninge, Värmdö, Nynäshamn, Österåker eller Norrtälje är med stor säkerhet var en framtida marin nationalpark bör kunna placeras.

Vi avser därför mot bakgrund av motionen och vårt resonemang ovan att aktivt verka för bildandet av en marin nationalpark på lämplig plats i skärgården inom ramen för regionala organisationer så som KSL med flera.

191 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr 2007/KS 125 610

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning.

- Motionens andra och tredje att-satser anses besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

- Motionens fjärde att-sats avslås.


Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion angående rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. I motionen föreslås:
- att alla barnomsorgs- och skolbarnomsorgsavgifter tas in centralt och fördelas via barnomsorgs- och skolbarnomsorgspeng
- att alla förskoleplatser fördelas från en gemensam kö med samma turordningsregler
- att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anpassa regelverket för de kommunala enheterna och se över samverkansmöjligheterna, när det gäller barnplaceringarna i förskolor med lokalmässiga begränsningar, utan att barn förbigås kön
- att de enskilda enheternas kompensation för administrationskostnader, som idag är plus tre procent, reduceras som en följd av att-sats 1och 2.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2007 § 43, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 2 februari 2010 § 9. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010 § 43 att återremitera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-29) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 63 att föreslå kommunfullmäktige att:
- anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning
- anse motionens andra och tredje att-satser besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen
- avslå motionens fjärde att-sats.

192 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0323 11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef redovisas i bilaga.

193 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:55 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011.

2010:56 Revision i kommunala företag

2010:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA.

2010:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m.

2010:67 Basbelopp för år 2011.

2010:68 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011.

2010:69 Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.

2010:70 Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Övriga meddelanden

Brännpunkten
- Informationsbrev, besök av Maria Larsson den 14 december.
- Redovisning projektår 2.Energimyndigheten
- 290. En tidning om energi- och klimatrådgivning i Sveriges alla kommuner.

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Tillsyn av Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun. Beslut:
”Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun för handläggningen i samband med hävande av överförmyndarspärr. Länsstyrelsen anser att Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun inte kan undgå kritik för handläggningen av en ansökan om god man från socialtjänsten.”

Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Sveriges Kommuner och Landsting
- Informationsbrev och broschyr ”Nationella minoriteter, rättigheter och möjligheter”.

Migrationsverket
- Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 2010-2011.

Miljödepartementet
- Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna etapp 1, Tyresö kommun. Regeringens beslut:
”Regeringen tar inte upp överklagandet av Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsen till prövning. Regeringen avslår överklagandena i övrigt”

Mälardalsrådet
- Utblick. Storregionala nyheter från Stockholm-Mälarregionen 3/2010.

PACTA. Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag.
- Medlemmar i Pacta.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS)
- RUFS 2010.

Scouterna
- Förnyad ansökan om utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal.

Statens folkhälsoinstitut
- ”Tobaksuppdraget”, nr. 3 hösten 2010.

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till aktiviteter för ledande politiker i kommun-, landsting- och regionstyrelser. Mer information: http://www.skl.se/web/politisktledarskap.aspx

Swedish international liberal centre, SILC
- Samarbetsprojekt i Vitryssland

Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll, 9 september 2010.
- Sammanträdesprotokoll, 12 november 2010
Mötesinformation

 

§176 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0226 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§177 Månadsuppföljning oktober 2010

Dnr 2010/KS 0071 10

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2010.


§178 Inrättande av samhällsbyggnadsförvaltning och utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2010/KS 0300 002

Kommunstyrelsens beslut

- En samhällsbyggnadsförvaltning inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011, genom sammanslagning av stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

- Ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Utskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

_____

Ärendebeskrivning

En översyn av kommunens samhällsbyggnadsorganisation har genomförts. I översynen föreslås att tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret slås samman till en sammanhållen samhällsbyggnadsförvaltning från och med årsskiftet 2010/2011.

I syfte att förenkla ärendegången föreslås att ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor inrättas under kommunstyrelsen.

§179 Utnämnande av förvaltningschef för ny samhällsbyggnadsförvaltning

Dnr 2010/KS 0326 20

Kommunstyrelsens beslut

- Åke Skoglund, xxxxxx-xxxx, förordnas som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 1 januari 2011 till och med den 30 september 2016.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen väntas vid sammanträde den 30 november 2010 fatta beslut att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning från och med den 1 januari 2011, i enlighet med den översyn som gjorts angående kommunens samhällsbyggnadsorganisation.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen rekryteras internt och att tekniske chefen Åke Skoglund förordnas för tjänsten från och med den 1 januari 2011.

Förslaget har förhandlats med fackliga organisationer den 18 november. De fackliga organisationerna har inga invändningar mot förslaget.


§180 Förändring av ansvarsområde mellan nämnder gällande Naturskolan

Dnr 2010/KS 0301 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2011, samtidigt förs 652 000 kronor över från kommunstyrelsens anslag till kultur- och fritidsnämndens.

- I Kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 1, görs tillägg om ansvar för Naturskolan.

_____

Ärendebeskrivning

Utifrån översynen av kommunens stadsbyggnadsorganisation bedöms det vara lämpligt att ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Det förändrade ansvarsområdet föranleder tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente.

§181 Inrättande av demokratiberedning under kommunstyrelsen

Dnr 2010/KS 0305 002

Kommunstyrelsens beslut

- En demokratiberedning inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Demokratiberedningen består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för demokratiberedningen.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en demokratiberedning inrättas under kommunstyrelsen. Den nya beredningen blir organisatoriskt en del av kommunstyrelsen och stöds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsens demokratiberedning föreslås bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Beredningen har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Den nya beredningen har till uppgift att arbeta med frågor rörande demokrati och medborgarinflytande i bred bemärkelse.

§182 Årsarvoden för förtroendevalda

Dnr 2010/KS 0325 20

Kommunstyrelsens beslut

- Årsarvodena för förtroendevalda i Tyresö kommun höjs med 2 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med den 1 april 2010.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt skulle ha röstat emot förslaget.

_____

Ärendebeskrivning

Förhandlingsdelegationen beslutade den 15 november 2010, § 26, att rekommendera kommunstyrelsen att höja årsarvodena för förtroendevalda med 2 procent samt att höjningen ska gälla retroaktivt från och med den 1 april 2010.


§183 Nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2010/KS 0303 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda antas från och med den 1 januari 2011.

- Pensionsersättning för heltidsarvoderade förtroendevalda som inte är kommunalråd ska gälla från och med den 1 januari 2011.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag på nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Bestämmelserna bifogas. Ärendet behandlades vid förhandlingsdelegationens sammanträde den 15 november 2010, § 27.

Frågor om pensionsersättning för förtroendevalda är under fortsatt beredning.


§184 Riktlinjer för kommunens närvaro i sociala medier

Dnr 2010/KS 0317 003

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för Tyresö kommuns närvaro i sociala medier antas enligt förslag.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun närvarar idag på flera sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. Det behövs riktlinjer som beskriver regler och ansvar gällande etablering av konton, publicering och hantering av inkomna synpunkter.

Riktlinjerna baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting samt Datainspektionen och har tagits fram av informationschefen i samarbete med kommunjurist och registrator.

§185 Införande av två suppleanter i styrelsen för Tyresö Bostäder AB

Dnr 2010/KS 0294 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB:s bolagsordning ändras genom att två suppleanter införs i bolagets styrelse

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har årligen att välja ledamöter i styrelsen för Tyresö Bostäder. Styrelsens sammansättning fastställs av bolagsstämman under våren inför verksamhetsåret som följer.

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Tyresö Bostäders bolagsordning, § 9, ändras genom att två (2) suppleanter kommer in i styrelsen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar härom fastställs därefter beslutet av bolagsstämman under våren 2011.

§186 Avtal med Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2010/KS 0239 012

Kommunstyrelsens beslut

- Med åberopande av det så kallade Teckal-undantaget i 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling beslutar kommunen att, utan föregående upphandling, avtala med Stockholmsregionens Försäkrings AB om ett övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011, enligt offert daterad 2010-11-03.

_____

Ärendebeskrivning

Stockholmsregionens Försäkring AB:s 20 ägarkommuners försäkringar hos Trygg Hansa upphör att gälla vid kommande årsskifte. I samband med detta föreslås att SRF:s ägarkommuner tecknar försäkringar hos SRF.

Riksdagen fattade den 2 juni 2010 beslut om en ny lag som innebär undantag från lagen om offentlig upphandling om vissa kriterier är uppfyllda. SRF:s ägarkommuner anser sig helt uppfylla dessa kriterier.

§187 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2010/KS 0245 51

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Socialnämndens förslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem godkänns.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susann Ronströms (S-gruppens) yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Susann Ronströms (S-gruppens) yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gällande sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun, fastställd i kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om verksamheternas konkurrensutsättning inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Varje nämnd ska därför informera kommunstyrelsen innan dess att beslut fattas i nämnden. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 oktober 2010 § 166 att beslut i ärendet ska fattas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner socialnämndens förslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Yrkande

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att lagen om offentlig upphandling ska gälla.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§188 Beslutanderätten om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden

Dnr 2010/KS 0304 50

Kommunstyrelsens beslut

- Rätten att besluta om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden.

- Bestämmelsen om rätten att besluta om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder utgår ur kommunstyrelsens delegationsordning.

_____

Ärendebeskrivning

Den 27 oktober 2010 antog socialnämnden riktlinjer angående möjlighet till parboende vid seniorboende och trygghetsboende i kommunen. I ärendet föreslår socialförvaltningen att beslut om förtur till dessa boenden ska delegeras till avdelningschefen för biståndsavdelningen. I dag beslutas sådan förtur, enligt kommunstyrelsens beslut 2008-03-25, av kommunstyrelsens delegationsutskott.

För att den förslagna delegeringen till avdelningschef för biståndsavdelningen ska vara möjlig föreslår kommunstyrelseförvaltningen att beslutanderätten om förtur till seniorbostäder och trygghetsbostäder överlämnas till socialnämnden. Delegationsbestämmelsen angående detta utgår därmed i kommunstyrelsens delegationsordning.

§189 Köksavfallskvarnar i Tyresö kommun

Dnr 2010/KSTK 0024

Kommunstyrelsens beslut

- Tillstånd för installation av köksavfallskvarnar kan efter prövning av kommunen tillåtas endast i de centrala delar av kommunen som anges i kartbilaga. I övriga delar av kommunen är installation ej tillåten.

- Kommunen ska aktivt verka för att separat insamling av matavfall med efterföljande behandling (rötning) införs i kommunen.

_____

Ärendebeskrivning

Efter utredning av spillvattennätets status bedöms köksavfallskvarnar kunna tillåtas i de centrala delar av kommunen som anges i kartbilaga efter prövning av VA-enheten.

Inom övriga delar bedöms installation av köksavfallskvarnar som mindre lämpligt på grund av risk för luktproblem, igensättning av ledningar och risk för skador på ledningar. Separat insamling av matavfall med efterföljande behandling (rötning) bedöms som ett bättre alternativ med utgångspunkt från regeringens miljömål.

§190 Motion angående marin nationalpark i Stockholms skärgård

Dnr 2010/KS 0142 90

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om en marin nationalpark i Stockholms skärgård. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med ansvarig förvaltning verka för att arbetet för att minst en marin nationalpark inrättas i Stockholms skärgård påbörjats före utgången av 2011”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 79, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-10-22) och stöder intentionerna i motionen; att verka för ett inrättande av en marin nationalpark i Stockholms skärgård.

Ordförandeutlåtande

Precis som Tekniska Kontoret i sitt tjänsteutlåtande så ställer sig majoriteten positiva till Miljöpartiets motion angående att inrätta en marin nationalpark i Stockholms skärgård. Vi ser det som en självklarhet att en sådan ska anordnas i en lämplig skärgårdsmiljö. Det framstår som märkligt att en sådan inte redan inrättats med tanke på att Kosterhavets nationalpark tillskapades 2009.

Var exakt den miljö är belägen som är lämplig att utgöra grunden för den nya nationalparken är inget som vi har en direkt uppfattning om varför vi inte vill förorda någon särskild plats. Den marina delen av skärgården som ligger i Tyresö Kommun är väldigt liten och av det skälet kanske inte den mest lämpliga placeringen. Kommuner med betydligt större marin skärgård som Haninge, Värmdö, Nynäshamn, Österåker eller Norrtälje är med stor säkerhet var en framtida marin nationalpark bör kunna placeras.

Vi avser därför mot bakgrund av motionen och vårt resonemang ovan att aktivt verka för bildandet av en marin nationalpark på lämplig plats i skärgården inom ramen för regionala organisationer så som KSL med flera.

§191 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr 2007/KS 125 610

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning.

- Motionens andra och tredje att-satser anses besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

- Motionens fjärde att-sats avslås.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) hänvisar till särkilt yttrande av Ingela Carlsson (S) i barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2010, § 63.

_____

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion angående rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. I motionen föreslås:

- att alla barnomsorgs- och skolbarnomsorgsavgifter tas in centralt och fördelas via barnomsorgs- och skolbarnomsorgspeng

- att alla förskoleplatser fördelas från en gemensam kö med samma turordningsregler

- att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anpassa regelverket för de kommunala enheterna och se över samverkansmöjligheterna, när det gäller barnplaceringarna i förskolor med lokalmässiga begränsningar, utan att barn förbigås kön

- att de enskilda enheternas kompensation för administrationskostnader, som idag är plus tre procent, reduceras som en följd av att-sats 1och 2.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2007 § 43, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 2 februari 2010 § 9. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010 § 43 att återremitera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-29) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 63 att föreslå kommunfullmäktige att:

- anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning

- anse motionens andra och tredje att-satser besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- avslå motionens fjärde att-sats.

§192 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0323 11

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef redovisas i bilaga.

§193 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:55 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011.

2010:56 Revision i kommunala företag

2010:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA.

2010:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m.

2010:67 Basbelopp för år 2011.

2010:68 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011.

2010:69 Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.

2010:70 Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Övriga meddelanden

Brännpunkten

- Informationsbrev, besök av Maria Larsson den 14 december.

- Redovisning projektår 2.

Energimyndigheten

- 290. En tidning om energi- och klimatrådgivning i Sveriges alla kommuner.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsyn av Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun. Beslut:
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun för handläggningen i samband med hävande av överförmyndarspärr. Länsstyrelsen anser att Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun inte kan undgå kritik för handläggningen av en ansökan om god man från socialtjänsten.”

Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Sveriges Kommuner och Landsting

- Informationsbrev och broschyr ”Nationella minoriteter, rättigheter och möjligheter”.

Migrationsverket

- Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 2010-2011.

Miljödepartementet

- Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna etapp 1, Tyresö kommun. Regeringens beslut:
”Regeringen tar inte upp överklagandet av Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsen till prövning. Regeringen avslår överklagandena i övrigt”

Mälardalsrådet

- Utblick. Storregionala nyheter från Stockholm-Mälarregionen 3/2010.

PACTA. Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag.

- Medlemmar i Pacta.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS)

- RUFS 2010.

Scouterna

- Förnyad ansökan om utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal.

Statens folkhälsoinstitut

- ”Tobaksuppdraget”, nr. 3 hösten 2010.

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till aktiviteter för ledande politiker i kommun-, landsting- och regionstyrelser. Mer information: http://www.skl.se/web/politisktledarskap.aspx

Swedish international liberal centre, SILC

- Samarbetsprojekt i Vitryssland

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll, 9 september 2010.