Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-12-21

Sammanträde 2010-12-21

Datum
Klockan
Plats

194 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0226 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

195 Information om genomförd medarbetarundersökning 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Kommunen genomför vart annat år en medarbetarundersökning i enkätform. Resultatet av genomförd medarbetarundersökning år 2010 på kommun och förvaltningsnivå redovisas vid sammanträdet.

196 Information om förstudie gällande IT-plattform

Dnr 20010/KS 0336 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
En förstudie angående byte av IT-plattform har genomförts. Muntlig information angående förstudien lämnas vid sammanträdet.

197 Månadsuppföljning november 2010

Dnr 2010/KS 0071 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras


Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november 2010.

198 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelseförvaltningen 2011

Dnr 2010/KS 0063 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Mål och åtaganden i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 godkänns.


Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om strategi- och budgetplan för 2011. I förslag till strategi- och budgetplan för kommunstyrelsen 2011 finns mål och åtaganden närmare presenterat.

199 Verksamhets- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011

Dnr 2010/KS 0063 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Mål och åtaganden i verksamhets- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 godkänns.


Ärendebeskrivning
Kommunsfullmäktige har fattat beslut om strategi- och budgetplan för 2011. I förslag till strategi- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 finns mål och åtaganden närmare presenterat.

200 Inrättande av kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2010/KS 0341 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ett kommunstyrelsens särskilda utskott inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation upphör den 31 december 2010.

- Samtliga nuvarande uppgifter för kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation förs över till kommunstyrelsens särskilda utskott.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott.


Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att ett kommunstyrelsens särskilda utskott inrättas under kommunstyrelsen. I och med att det särskilda utskottet inrättas upphör kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation.

201 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen gällande äremdem enligt alkohollagen, tobakslagen och lotterilagen

Dnr 2010/KS 0337 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt bilaga från och med den 1 januari 2011.


Ärendebeskrivning
Säkerhetsenheten har i samråd med kansli och personalkontoret gjort en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning när det gäller ärenden enligt lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen.

Förändringarna föreslås främst med anledning av att tobakslagen ändrades den 1 augusti 2010 och att en ny alkohollag börjar gälla den 1 januari 2011. Dessutom föreslås en ändrad formulering av delegationen enligt lotterilagen. Föreslagna förändringar och kommentarer till dessa beskrivs i bilagor.

202 Partistöd för mandatperioden 2011-2014

Dnr 2010/KS 0338 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp samt 90 procent av basbeloppet per mandat i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2011.

- Partiernas ungdomsförbund kan efter ansökan beviljas ett grundbelopp om 5000 kronor samt 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige.


Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 att varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) basbelopp, samt 90 % av basbeloppet per mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att partistödet under mandatperioden 2011-2014 ska ligga på samma nivå som under föregående mandatperiod.

203 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0331 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Politiska sekreterare motsvarande tre tjänster (300 procent) anställs för mandatperioden 2011-2014.

- Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige.


Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelseförvaltningen, utifrån fastställd budget för 2011, att politiska sekreterare motsvarande tre tjänster (300 procent) anställs för den nya mandatperioden (2011-2014).

Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2008, § 104, om anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun. De politiska sekreterarna har visat sig fylla en viktig funktion i organisationen och varit till mycket stor hjälp i det politiska arbetet. Inte minst har inrättandet av tjänsterna verkat för uppfyllandet av syftet att skapa en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter i organisationen.

Inför den mandatperiod som nu har inletts diskuterades i den så kallade parlamentariska gruppen där alla fullmäktigepartiers gruppledare ingick ett antal frågeställningar som berör politikens villkor och våra möjligheter att arbeta på ett bra sätt med våra uppdrag. En fråga som lyftes och där enighet om en utökning nåddes rörde behovet av politiskt sekreterarstöd. I budgeten för 2011 beslutades därför att den politiska organisationen i kommunen ska stärkas med resurser motsvarande en politisk sekreterare för den nya mandatperioden jämfört med den föregående mandatperioden.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunen, utifrån fastställd budget för 2011, anställer politiska sekreterare motsvarande tre heltidstjänster för den nya mandatperioden.

Utgångspunkten skall vara att en heltidsanställd politisk sekreterare ersätts med 32 000 kronor per månad i 2011 års löneläge. Tjänsterna och lönebeloppen bör fördelas i enlighet med gällande mandatfördelning i kommunfullmäktige. Inför kommande år bör ett löneökningsutrymme tillskapas.

204 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2011

Dnr 2010/KS 0349 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2011 fastställs enligt förslag.


Ärendebeskrivning
Kommunens inriktning bygger på de centrala avtalens innehåll. Ärendet har behandlats i förhandlingsdelegationen den 13 december 2010. Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunstyrelsen att fastställa kommunens inriktning vid löneöversyn 2011 enligt bilaga.

(Bilaga delas ut vid sammanträdet)

205 Gemensam organisation för upphandlingsfrågor i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö – utredningsuppdrag

Dnr 2010/KS 0320 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att delta i gemensam utredning och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

- Utredningens huvudsakliga innehåll ska motsvara det som anges i avsnitt fyra i bilaga daterad 15 november 2010.


Ärendebeskrivning
Kommundirektörerna för Tyresö, Haninge och Nynäshamn lämnar förslag om att kommunstyrelseförvaltningarna i respektive kommun ges i uppdrag att utreda och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna.

206 Förslag till samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS

Dnr 2010/KS 0289 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS ska undertecknas.

- Tillförordnad stadsbyggnadschef bemyndigas att underteckna avtalet.


Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutade den 7 oktober 2010 att tillsända länets kommuner en rekommendation om att underteckna ett samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS.

Avtalet administreras av KSL och stadgar ansvaret för parterna inom KSL:s Geodataråd under de kommande tre åren. Avtalet syftar till att reglera verksamhetens inriktning, projektstyrning, finansiering och ansvarsfördelning.

Stadsbyggnadskontoret bedömer i tjänsteskrivelse daterad 30 november 2010 att man genom samverkansavtalet ges förutsättningar för effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom områdena geodata och GIS i Stockholms län och rekommenderar därmed kommunstyrelsen att besluta att samverkansavtalet ska undertecknas.

207 Sponsringsavtal med Tyresö FF

Dnr 2010/KS 0333 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till sponsringsavtal med Tyresö FF antas.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över nuvarande sponsringspolicy och komplettera den med policy för försäljning av anläggningars namn.


Ärendebeskrivning
Sponsringsavtalet syftar till att stötta Tyresö FF:s damlag med sin elitsatsning och att profilera Tyresö kommun som en kommun som satsar på aktiv fritid, jämlik idrott, socialt engagemang och entreprenörskap i olika former.

Förslaget till samarbetsavtal med Tyresö FF strider mot den nuvarande sponsringspolicyn, antagen av kommunstyrelsen den 28 september 2009 § 74, då där anges att beslut endast får tas i mars och oktober. Policyn bör därmed ses över och sammanfogas med det förslag till sponsringspolicy som finns för försäljning av anläggningars namn.

208 Måltidsupphandling inom äldreomsorgen och upplåtelse av kök och restauranglokal

Dnr 2010/KS 0330 011

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Det principiella upplägget med upphandling av måltider i kombination med lokalupplåtelse för affärsmässig verksamhet godkänns.


Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2009, § 69, att ge Tyresö Bostäder AB i uppdrag att uppföra ett så kallat trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Kommunstyrelsen tog den 28 april 2009, § 70, ställning för ett förslag om tillagningskök i nytt läge i Björkbacken, i vilket även matlådor för hemtjänstens behov ska produceras.

Socialnämnden beslutade den 23 september 2009, § 1065, att matproduktionen vid det nya köket ska konkurrensutsättas genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Det tilltänkta beslutet hade dessförinnan anmälts till kommunstyrelsen

Avsikten är att det nya köket dels ska utnyttjas för att producera mat till de omsorgstagare som bor i Björkbackens vårdboende och matlådor till omsorgstagare inom hemtjänsten, dels att kunna utnyttjas för en öppen restaurangverksamhet och catering som bland annat riktar sig till de boende inom angränsande befintligt seniorboende och ett nyuppfört trygghetsboende. Det dubbla syftet innebär att upphandlingen i principiellt hänseende skiljer sig från en sedvanlig kostupphandling och utgör också ett skäl till att det principiella upplägget godkänns av kommunstyrelsen.

209 Genomförd internkontroll - kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2010

Dnr 2010/KS 0334 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Genomförd internkontroll för kommunstyrelseförvaltningen år 2010 godkänns med vidtagna åtgärder.


Ärendebeskrivning
Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för internkontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 september 2010, § 142, att godkänna internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen år 2010.

Internkontroll för kommunstyrelseförvaltningen 2010 har genomförts. Vid granskningen framkom att det generellt finns behov av översyn av rutiner och i vissa fall även ökad tillämpning av interna och externa regelverk och riktlinjer som gäller aktuellt område. Resultatet redovisas i bilaga.

210 Erstaviks samverkansprojekt

2010/KSTK 0028 90

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstår från att gå vidare i avtalsarbetet med nuvarande förslag till handlingsplan för Erstaviksprojektet.


Ärendebeskrivning
Erstaviks samverkansprojekt startade år 2005 med en inventering som ska ligga till grund för att utarbeta en handlingsplan för utveckling av Erstavik. Länsstyrelsen gav under år 2006 bidrag till projektet, framtagning av en handlingsplan inom ramen för LONA-stödet. Flera av de föreslagna åtgärderna för Tyresö kommun var då strukna.

Förhandlingar mellan parterna har förts under åren 2006-2010. Under hösten 2010 har en modifierad handlingsplan tagits fram för att projektet ska kunna slutföras utan att de för Tyresö viktiga gångstråken finns medtagna. För Tyresös del har endast informationsskyltar och en gästtoalett vid Ängnö bibehållits från det ursprungliga förslaget. Tekniska kontoret föreslår att samarbetet i sin nuvarande form avslutas.

211 Yttrande angående mål nr 43052-10, laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2010/KS 0282 009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande angående mål nr 43052-10, laglighetsprövning enligt kommunallagen, godkänns.

- Kommunens exploateringschef ges rätt att föra kommunens talan angående laglighetsprövning, fastighetsbildningsåtgärder med mera gällande fastigheten Kumla 3:83.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2010, § 140, om försäljning av fastigheten Kumla 3.83. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm, två grannar har anfört laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kommunen har ombetts att yttra sig i ärendet. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.

För att fastigheten ska kunna nyttjas för sitt ändamål kommer ytterligare fastighetsbildningsåtgärder att krävas.

212 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun

Dnr 2010/KS 0350 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande gällande samrådsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun godkänns.


Ärendebeskrivning
Nacka kommun har lämnat förslag till ny översiktsplan till Tyresö kommun för samråd. Målsättningen med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för Nacka kommuns framtida utveckling.

Stadsbyggnadskontoret har tagit del av Nacka kommuns förslag till översiktsplan och har tagit fram förslag till yttrande angående detta. Av föreslaget yttrande framgår det bland annat att Tyresö kommun har önskemål om att planen förtydligas så att det tydligt framgår vilken omfattning och innehåll det arbetsplatsområde som planeras i södra delen av Älta i gränsen mot Tyresö kommer att ha och hur det kommer att påverka bostadsbebyggelsen i Lindalen.

213 Svar på motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna

Dnr 2010/KS 0038 91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Motionen avslås då arbete motsvarande Örebroregionens upprop redan pågår i kommunen.


Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna. I motionen föreslås:
- att Tyresö kommun snarast (under 2010) tar initiativ till ett klimatupprop inom Södertörnskommunernas samarbete, i enlighet med ovanstående modell (Örebroregionens klimatupprop).
- att i det fall Södertörnskommunerna inte vill anta ett gemensamt klimatupprop, istället verka för ett lokalt klimatupprop inom Tyresö kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 februari 2010, § 2, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse daterad 2010-11-30). I yttrandet föreslås att motionen ska avslås med motiveringen att arbete motsvarande Örebroregionens upprop redan pågår i kommunen och att det inte är realistiskt att kommunen ingår i ytterligare nätverk med snarlika mål och ambitioner. Övriga näringslivschefer i Södertörn ställer sig inte bakom förslaget att gå med i Örebroregionens klimatupprop.

214 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0277 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade i ärenden enligt alkohollagen och lotterilagen redovisas i bilaga.

215 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:71 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011.

2010:72 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2011.

2010:73 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2011.

2010:74 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde

Övriga meddelanden

Konkurrensverket
- Inbjudan till informationsmöten onsdagen den 19 januari 2011.

Mälardalsrådet
- Mälardalsrådet – en presentation av det storregionala samarbetet. Informationsbroschyr.

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Tyresö
- Plan för utbyggnad av demensvården inom äldreomsorgen (se bilaga)

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Sammanträdesprotokoll 2010-11-25.

SJ AB
Informationsbrev ”Skjut inte bara på pianisten..”.

Sveriges kommuner och landsting
- Aktuellt om skola och förskola 2010.

- Arbetsgivarförbundet Pacta. Informationsbrev 2010-12-01.

- Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning 2011.
Bilagor till protokoll
Anslagsbevis.pdf (601 kb)
Mötesinformation

 

§194 Kommundirektörens rapport

Dnr 2010/KS 0226 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§195 Information om genomförd medarbetarundersökning 2010

Dnr 2010/KS 0359 22

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

____

Ärendebeskrivning

Kommunen genomför vart annat år en medarbetarundersökning i enkätform. Resultatet av genomförd medarbetarundersökning år 2010 på kommun och förvaltningsnivå redovisas vid sammanträdet.

§196 Information om förstudie gällande IT-plattform

Dnr 20010/KS 0336 003

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

En förstudie angående byte av IT-plattform har genomförts. Muntlig information angående förstudien lämnas vid sammanträdet.

§197 Månadsuppföljning november 2010

Dnr 2010/KS 0071 10

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultat och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för november 2010.

§198 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelseförvaltningen 2011

Dnr 2010/KS 0063 10

Kommunstyrelsens beslut

- Mål och åtaganden i verksamhets- och budgetplanen för kommunstyrelsen 2011 godkänns.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S) meddelar att S-gruppen ej deltar i beslutet. Till protokollet förs även att Inger Gemicioglu (V) ej deltar i beslutet samt att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande
Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om strategi- och budgetplan för 2011. I förslag till strategi- och budgetplan för kommunstyrelsen 2011 finns mål och åtaganden närmare presenterat.

§199 Verksamhets- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011

Dnr 2010/KS 0063 10

Kommunstyrelsens beslut

- Mål och åtaganden i verksamhets- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 godkänns.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S) meddelar att S-gruppen ej deltar i beslutet. Till protokollet förs även att Inger Gemicioglu (V) ej deltar i beslutet samt att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande
Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunsfullmäktige har fattat beslut om strategi- och budgetplan för 2011. I förslag till strategi- och budgetplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 finns mål och åtaganden närmare presenterat.

§200 Inrättande av kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2010/KS 0341 002

Kommunstyrelsens beslut

- Ett kommunstyrelsens särskilda utskott inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation upphör den 31 december 2010.

- Samtliga nuvarande uppgifter för kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation förs över till kommunstyrelsens särskilda utskott.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott.

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att ett kommunstyrelsens särskilda utskott inrättas under kommunstyrelsen. I och med att det särskilda utskottet inrättas upphör kommunstyrelsens delegationsutskott och förhandlingsdelegation.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.

§201 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen gällande ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lotterilagen

Dnr 2010/KS 0337 003

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt bilaga från och med den 1 januari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetsenheten har i samråd med kansli och personalkontoret gjort en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning när det gäller ärenden enligt lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen.

Förändringarna föreslås främst med anledning av att tobakslagen ändrades den 1 augusti 2010 och att en ny alkohollag börjar gälla den 1 januari 2011. Dessutom föreslås en ändrad formulering av delegationen enligt lotterilagen. Föreslagna förändringar och kommentarer till dessa beskrivs i bilagor.

§202 Partistöd för mandatperioden 2011-2014

Dnr 2010/KS 0338 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt 90 procent av prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2011.

- Partiernas ungdomsförbund kan efter ansökan beviljas ett grundbelopp om 5000 kronor samt 750 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 att varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbidrag motsvarande tre (3) prisbasbelopp, samt 90 % av prisbasbeloppet per mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att partistödet under mandatperioden 2011-2014 ska ligga på samma nivå som under föregående mandatperiod.


§203 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0331 20

Kommunstyrelsens beslut

- Politiska sekreterare motsvarande tre tjänster (300 procent) anställs för mandatperioden 2011-2014.

- Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige.

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelseförvaltningen, utifrån fastställd budget för 2011, att politiska sekreterare motsvarande tre tjänster (300 procent) anställs för den nya mandatperioden (2011-2014).

Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande

Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2008, § 104, om anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun. De politiska sekreterarna har visat sig fylla en viktig funktion i organisationen och varit till mycket stor hjälp i det politiska arbetet. Inte minst har inrättandet av tjänsterna verkat för uppfyllandet av syftet att skapa en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter i organisationen.

Inför den mandatperiod som nu har inletts diskuterades i den så kallade parlamentariska gruppen där alla fullmäktigepartiers gruppledare ingick ett antal frågeställningar som berör politikens villkor och våra möjligheter att arbeta på ett bra sätt med våra uppdrag. En fråga som lyftes och där enighet om en utökning nåddes rörde behovet av politiskt sekreterarstöd. I budgeten för 2011 beslutades därför att den politiska organisationen i kommunen ska stärkas med resurser motsvarande en politisk sekreterare för den nya mandatperioden jämfört med den föregående mandatperioden.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunen, utifrån fastställd budget för 2011, anställer politiska sekreterare motsvarande tre heltidstjänster för den nya mandatperioden.

Utgångspunkten skall vara att en heltidsanställd politisk sekreterare ersätts med 32 000 kronor per månad i 2011 års löneläge. Tjänsterna och lönebeloppen bör fördelas i enlighet med gällande mandatfördelning i kommunfullmäktige. Inför kommande år bör ett löneökningsutrymme tillskapas.

§204 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2011

Dnr 2010/KS 0349 20

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2011 fastställs enligt förslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunens inriktning bygger på de centrala avtalens innehåll. Ärendet har behandlats i förhandlingsdelegationen den 13 december 2010. Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunstyrelsen att fastställa kommunens inriktning vid löneöversyn 2011 enligt bilaga.

§205 Gemensam organisation för upphandlingsfrågor i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö – utredningsuppdrag

Dnr 2010/KS 0320 005

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att delta i gemensam utredning och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

- Utredningens huvudsakliga innehåll ska motsvara det som anges i avsnitt fyra i bilaga daterad 15 november 2010.

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektörerna för Tyresö, Haninge och Nynäshamn lämnar förslag om att kommunstyrelseförvaltningarna i respektive kommun ges i uppdrag att utreda och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna.

§206 Förslag till samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS

Dnr 2010/KS 0289 005

Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS ska undertecknas.

- Tillförordnad stadsbyggnadschef bemyndigas att underteckna avtalet.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutade den 7 oktober 2010 att tillsända länets kommuner en rekommendation om att underteckna ett samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS.

Avtalet administreras av KSL och stadgar ansvaret för parterna inom KSL:s Geodataråd under de kommande tre åren. Avtalet syftar till att reglera verksamhetens inriktning, projektstyrning, finansiering och ansvarsfördelning.

Stadsbyggnadskontoret bedömer i tjänsteskrivelse daterad 30 november 2010 att man genom samverkansavtalet ges förutsättningar för effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala arbetet inom områdena geodata och GIS i Stockholms län och rekommenderar därmed kommunstyrelsen att besluta att samverkansavtalet ska undertecknas.

§207 Sponsringsavtal med Tyresö FF

Dnr 2010/KS 0333 012

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till sponsringsavtal med Tyresö FF antas.

- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över nuvarande sponsringspolicy och komplettera den med policy för försäljning av anläggningars namn.

_____

Ärendebeskrivning

Sponsringsavtalet syftar till att stötta Tyresö FF:s damlag med sin elitsatsning och att profilera Tyresö kommun som en kommun som satsar på aktiv fritid, jämlik idrott, socialt engagemang och entreprenörskap i olika former.

Förslaget till samarbetsavtal med Tyresö FF strider mot den nuvarande sponsringspolicyn, antagen av kommunstyrelsen den 28 september 2009 § 74, då där anges att beslut endast får tas i mars och oktober. Policyn bör därmed ses över och sammanfogas med det förslag till sponsringspolicy som finns för försäljning av anläggningars namn.

§208 Måltidsupphandling inom äldreomsorgen och upplåtelse av kök och restauranglokal

Dnr 2010/KS 0330 011

Kommunstyrelsens beslut

- Det principiella upplägget med upphandling av måltider i kombination med lokalupplåtelse för affärsmässig verksamhet godkänns.

Särskillt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) ställer sig bakom Martin Nilssons (S) särskilda yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2009, § 69, att ge Tyresö Bostäder AB i uppdrag att uppföra ett så kallat trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Kommunstyrelsen tog den 28 april 2009, § 70, ställning för ett förslag om tillagningskök i nytt läge i Björkbacken, i vilket även matlådor för hemtjänstens behov ska produceras.

Socialnämnden beslutade den 23 september 2009, § 1065, att matproduktionen vid det nya köket ska konkurrensutsättas genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Det tilltänkta beslutet hade dessförinnan anmälts till kommunstyrelsen

Avsikten är att det nya köket dels ska utnyttjas för att producera mat till de omsorgstagare som bor i Björkbackens vårdboende och matlådor till omsorgstagare inom hemtjänsten, dels att kunna utnyttjas för en öppen restaurangverksamhet och catering som bland annat riktar sig till de boende inom angränsande befintligt seniorboende och ett nyuppfört trygghetsboende. Det dubbla syftet innebär att upphandlingen i principiellt hänseende skiljer sig från en sedvanlig kostupphandling och utgör också ett skäl till att det principiella upplägget godkänns av kommunstyrelsen.

§209 Genomförd internkontroll - kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2010

Dnr 2010/KS 0334 016

Kommunstyrelsens beslut

- Genomförd internkontroll för kommunstyrelseförvaltningen år 2010 godkänns med vidtagna åtgärder.

_____

Ärendebeskrivning

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Redovisningsenheten utformar anvisningar för internkontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 september 2010, § 142, att godkänna internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen år 2010.

Internkontroll för kommunstyrelseförvaltningen 2010 har genomförts. Vid granskningen framkom att det generellt finns behov av översyn av rutiner och i vissa fall även ökad tillämpning av interna och externa regelverk och riktlinjer som gäller aktuellt område. Resultatet redovisas i bilaga.

§210 Erstaviks samverkansprojekt

2010/KSTK 0028 90

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstår från att gå vidare i avtalsarbetet med nuvarande förslag till handlingsplan för Erstaviksprojektet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Erstaviks samverkansprojekt startade år 2005 med en inventering som ska ligga till grund för att utarbeta en handlingsplan för utveckling av Erstavik. Länsstyrelsen gav under år 2006 bidrag till projektet, framtagning av en handlingsplan inom ramen för LONA-stödet. Flera av de föreslagna åtgärderna för Tyresö kommun var då strukna.

Förhandlingar mellan parterna har förts under åren 2006-2010. Under hösten 2010 har en modifierad handlingsplan tagits fram för att projektet ska kunna slutföras utan att de för Tyresö viktiga gångstråken finns medtagna. För Tyresös del har endast informationsskyltar och en gästtoalett vid Ängnö bibehållits från det ursprungliga förslaget. Tekniska kontoret föreslår att samarbetet i sin nuvarande form avslutas.

§211 Yttrande angående mål nr 43052-10, laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2010/KS 0282 009

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande angående mål nr 43052-10, laglighetsprövning enligt kommunallagen, godkänns.

- Kommunens exploateringschef ges rätt att föra kommunens talan angående laglighetsprövning, fastighetsbildningsåtgärder med mera gällande fastigheten Kumla 3:83.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) inte deltar i beslutet. Till protokollet förs även att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2010, § 140, om försäljning av fastigheten Kumla 3.83. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm, två grannar har anfört laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kommunen har ombetts att yttra sig i ärendet. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.

För att fastigheten ska kunna nyttjas för sitt ändamål kommer ytterligare fastighetsbildningsåtgärder att krävas.


§212 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun

Dnr 2010/KS 0350 005

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande gällande samrådsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Nacka kommun har lämnat förslag till ny översiktsplan till Tyresö kommun för samråd. Målsättningen med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för Nacka kommuns framtida utveckling.

Stadsbyggnadskontoret har tagit del av Nacka kommuns förslag till översiktsplan och har tagit fram förslag till yttrande angående detta. Av föreslaget yttrande framgår det bland annat att Tyresö kommun har önskemål om att planen förtydligas så att det tydligt framgår vilken omfattning och innehåll det arbetsplatsområde som planeras i södra delen av Älta i gränsen mot Tyresö kommer att ha och hur det kommer att påverka bostadsbebyggelsen i Lindalen.


§213 Svar på motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna

Dnr 2010/KS 0038 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås då arbete redan pågår i kommunen.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun snarast (under 2010) tar initiativ till ett klimatupprop inom Södertörnskommunernas samarbete, i enlighet med ovanstående modell (Örebroregionens klimatupprop).

- att i det fall Södertörnskommunerna inte vill anta ett gemensamt klimatupprop, istället verka för ett lokalt klimatupprop inom Tyresö kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 februari 2010, § 2, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse daterad 2010-11-30). I yttrandet föreslås att motionen ska avslås med motiveringen att arbete motsvarande Örebroregionens upprop redan pågår i kommunen och att det inte är realistiskt att kommunen ingår i ytterligare nätverk med snarlika mål och ambitioner. Övriga näringslivschefer i Södertörn ställer sig inte bakom förslaget att gå med i Örebroregionens klimatupprop.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§214 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010/KS 0277 003

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattade i ärenden enligt alkohollagen och lotterilagen redovisas i bilaga.

§215 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:71 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011.

2010:72 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2011.

2010:73 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2011.

2010:74 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde

Övriga meddelanden

Konkurrensverket

- Inbjudan till informationsmöten onsdagen den 19 januari 2011.

Mälardalsrådet

- Mälardalsrådet – en presentation av det storregionala samarbetet. Informationsbroschyr.

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Tyresö

- Plan för utbyggnad av demensvården inom äldreomsorgen.

Regeringen, Miljödepartementet

- Regeringsbeslut 2010-11-18. Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 2.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Sammanträdesprotokoll 2010-11-25.

SJ AB

- Informationsbrev ”Skjut inte bara på pianisten..”

Sveriges kommuner och landsting

- Aktuellt om skola och förskola 2010.

- Arbetsgivarförbundet Pacta. Informationsbrev 2010-12-01.

- Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning 2011.

Tyresö kommun, säkerhetsenheten

- Värmestugeövning 2010. Övning Helga, utvärdering med förbättringsåtgärder 2010-12-20.


§216 Förslag till övergångsbestämmelser för vissa unika gymnasieprogram under perioden 1 januari 2011 till 30 juni 2013

Dnr 2010/KS 0357 44

Kommunstyrelsens beslut

- Övergångsbestämmelser avseende nuvarande gymnasieprogram antas från och med januari 2011 i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län.

_____

Ärendebeskrivning

I programutbudet för nuvarande gymnasieskola har det funnits program som är betydligt dyrare än det nationella program de tillhör. Den prislista som Kommunförbundet Stockholms län (KSL) tidigare rekommenderat kommunerna att anta avseende nuvarande gymnasieskola innefattar inga övergångsbestämmelser för sådana program. Elever som har kommit in på sådana program väntas bli färdiga med sin gymnasieutbildning den sista juni 2013.

KSL har den 13 december 2010 lämnat rekommendation till kommunerna i Stockholms län, Uppsala län och Håbo kommun om att anta övergångsbestämmelser för vissa unika gymnasieprogram för perioden 1 januari 2011 till 30 juni 2013.

§217 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Dnr 2010/KS 0356 44

Kommunstyrelsens beslut

- Den gemensamma prislistan avseende den nya gymnasieskolan Gy 11 tillämpas från och med den 1 juli 2011 i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län.

_____

Ärendebeskrivning

Hösten 2011 startar den nya gymnasieskolan Gy11. KSL har den 13 december 2010 lämnat rekommendation till kommunerna i Stockholms län om att anta gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy11.

En gemensam prislista för de nya gymnasieprogrammen är en fortsättning på den prislista som rekommenderats för de nuvarande gymnsieprogrammen.