Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-09-25

Sammanträde 2012-09-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

130 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Finansnyckeltal.pdf
Kommundirektörens rapport 2012-09.doc

131 Ekonomisk redovisning från socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde gör ordföranden för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Margareta Ternstedt respektive förvaltningschef Ingrid Boheman Risto muntliga föredragningar av nämndernas ekonomiska redovisningar.

132 Delårsbokslut per augusti 2012

Dnr 2012/KS 0317

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapporten godkänns.
2. Socialnämndens underskott på sammantaget högst 8,0 miljoner kronor, fördelat med 3,0 miljoner kronor för funktionshindrade, 2,6 miljoner kronor för äldreomsorgen samt 2,4 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen, godkänns.
3. Det accepterade underskottet på maximalt 2,0 miljoner kronor för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som godkändes av kommunfullmäktige efter uppföljningen av första tertialet, kvarstår och godkänns. Detta fördelar sig med ett underskott för gymnasiet på 5,0 miljoner kronor, som uppvägs av överskott för arbetscentrum på 2,0 miljoner kronor och för vuxenutbildning på 1,0 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Budgetchef Anders Elfving föredrar delårsrapporten per augusti 2012. Rapporten innehåller ett delårsutfall för perioden januari - augusti 2012 samt en prognos för helårsresultatet.

Bilagor
Delårsrapport per 31 augusti 2012.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per augusti 2012.pdf

133 Antagande av exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2012 KSM 0155 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, Näsby 4:1472, mfl. godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Under 2011 och 2012 har förhandlingar pågått för att uppnå en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Näsby 4:1472, som idag ägs av JM AB. Vid förhandlingarna har två parter deltagit, Tyresö kommun och fastighetsägaren (JM AB). Parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av exploateringsavtalet mellan Tyresö kommun och JM AB.

Bilagor
MSU beslut Exploateringsavt Njupkärrsvägen § 109.pdf
MSU Exploateringsavtal Njupkärrsvägen § 109.pdf
MSU Kvalprogram UR tomten § 109.pdf
MSU särskilt ytt S MSU § 109.pdf
MSU särskilt ytt MP § 109.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal Njupkärrsvägen.pdf

134 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2011 KSM 0134 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen i Bollmora. Planen tas fram med normalt planförfarande och enligt nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lägenheter) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 stycken) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark intill Bergfotens skola, för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt möjliggöra för en ny brandstation inom området. Gatumark planläggs för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen.

Under samrådet inkom 16 yttranden (varav fyra yttranden inkom under samråd för Detaljplan för "Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde" men redovisades i denna detaljplan i samband med att Målaren 1 kompletterades till detta planområde). Under utställningen inkom nio yttranden, varav 8 från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.

Bilagor
MSU beslut Ant detplan Njupkärrsvägen § 110.pdf
MSU Tjskr Njupkärrsvägen § 110 .pdf
MSU Planbeskr Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Planbest Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Granskningsutl Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Kvalprogr Njupkärrsv § 110 5 .pdf
MSU särskilt ytt S Njupkärrsv § 110.pdf
MSU särskilt ytt MP Njupkärrsv § 110.pdf

135 Antagande av detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs

Dnr 2011 KSM 0252 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Planen har varit ute på samråd 28 november - 19 december 2011. Under samrådet inkom 15 yttranden. Samtliga yttranden finns sammanställda i samrådsredogörelsen. Förslaget var utställt för granskning 13 augusti- 10 september 2012. Under granskningen inkom 22 yttranden. Samtliga yttranden som inkom under granskningen finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Bilagor
MSU beslut detplan Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Tjskr Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Planbest Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Behovsbed Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Samrådsredog Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Gransk utlåtande Tyresö Näs § 111.pdf

136 Teknikbod, Alby naturreservat, ALBY 1:1

Dnr 2012 KSM 0712 265

Förslag till beslut

- I enlighet med Alby naturreservats föreskrifter A11 tillstyrks ansökan om anläggandet av en teknikbod och teknikutrustning i kraftledningsgata inom Alby naturreservat på plats som framgår av kartbilaga.

Beskrivning av ärendet
TeliaSonera Mobile Networks AB avser med sin bygglovsansökan att sätta upp en basstation för mobiltelefoni i ett par av Vattenfall ägda kraftledningsstolpar med tillhörande markförlagd teknikbod.

På platsen finns redan en nätoperatör och läget i kraftledningsgatan gör att åtgärden kan anses förenlig med Alby naturreservats föreskrift, närmast § A11 under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller åtgärden.

För att genomföra transporter till och från arbetsstället förutsätts att dessa kan, som tidigare, ske med helikoptertransport.

Bilagor
MSU beslut Teknikbod Alby § 114.pdf
MSU Tjskr Teknikbod Alby § 114.pdf
MSU Bilaga Teknikbod Alby § 114.pdf

137 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2012/KS 0318

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
2. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Ett antal förändringar och uppdateringar föreslås i reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden med anledning av tidigare beslutade förändringar av ansvarsfördelning mellan nämnderna. För kommunstyrelsens reglemente föreslås även ett antal uppdateringar.

Bilagor
Reglemente kommunstyrelsen revidering KS sept 2012.doc
Reglemente kultur- och fritidsnämnden reviderat KS sept 2012.doc
Tjänsteskrivelse revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.pdf

138 Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.

Dnr 2012/KS 0322

Förslag till beslut

1. Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m. antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m." antagna av kommunstyrelsen 2004-04-27 § 67 samt regler vid uppvaktning, avtackning och pension.
3. Riktlinjerna gäller från och med 1 oktober 2012 , beslutet om kontokort gäller från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för representation, resor m.m. antogs av kommunstyrelsen 2004. Kommundirektörens stab har gjort en översyn över riktlinjerna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en revidering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer representation-10092012095 851.pdf
Riktlinjer representation till KS.doc

139 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Dnr 2012/KS 0255

Förslag till beslut

- Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen/utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att teckna överenskommelse för Tyresö kommuns räkning om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår, enligt Kommunförbundet Stockholms läns rekommendationer.

Beskrivning av ärendet
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) tecknades mellan länets kommuner och lärosäten, uttryckte parterna ett gemensamt intresse av att även övriga kategorier lärarstudenter ges förutsättningar och möjligheter till verksamhetsförlagda inslag i sin utbildning. Kommunförbundet Stockholms läns förslag till överenskommelse omfattar perioden 1 juli 2012 - 31 december 2013 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna säger upp den.

Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår att Tyresö kommun tecknar överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.

Bilagor
Rekommendation - utskick.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-06 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studienters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.pdf
Tjänsteskrivelse barn- och utbildning.pdf

140 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt demokratiberedningen

Dnr 2012/KS 0112

Förslag till beslut

1. Avsägelsen från Ted Bondefalk (M) godkänns.
2. Till ny ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor utses X X (M).
3. Avsägelsen från Lena Hallberg (V) godkänns.
4. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Inger Gemicioglu (V).
5. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Reby Solo (FP).

Beskrivning av ärendet
Ted Bondefalk (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot föreslås X X (M).

Lena Hallberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Inger Gemicioglu (V).

Åke Johansson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i demokratiberedningen. Till ny ersättare föreslås Reby Solo (FP).

Bilagor
Uppsägning.jpg
Avsägelse demokratiberedningen 2012-09-04.pdf

141 Svar på motion om policy för främjande av sociala företag i Tyresö

Dnr 2012/KS 0067

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om policy för främjande av sociala företag. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för besvarande.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Policy för främjande av sociala företag.pdf
Socialnämndens svar på motion policy soc ftg-060920120 83044.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om främjande av sociala företag.pdf

142 Svar på motion om att satsa på sociala företag

Dnr 2011/KS 0299

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att via minoritetsåterremiss återremittera svaret på motionen om att satsa på sociala företag för att eventuellt samarbete med Knutpunkten skulle ses över. Motionen återremitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att den återremitterade motionen ska anses besvarad.

Bilagor
PU Återremiss satsa på sociala företag.pdf
Socialnämndens svar på motion sociala företag-06092012 082806.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om att satsa på sociala företag.pdf

143 Anmälan av delegationsbeslut: riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns veksamheter

Dnr 2012/KS 0331

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter, 2012-08-28, dnr 2012/KS 0331 30

Bilagor
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning 2012.pdf
Delegationsbeslut riktlinjer inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning.pdf

144 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 22-23 augusti 2012.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 11 maj 2012.pdf
Informations- och prognosbrev-17092012142525.pdf
Svar på frågor angående folkomröstningen den 23 september1.pdf
Svar till S och MP ang folkomröstningen.doc
Underskrift av överensklmmelse BUS KSL-06092012121735. pdf
Skrivelse till kommunledningen.doc
Pacta-220820120841 41.pdf
Budget 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport juni - augusti.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport juni-augj 2012.pdf
KS meddelanden september.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§130 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Finansnyckeltal.pdf
Kommundirektörens rapport september 2012.pdf

§131 Ekonomisk redovisning från socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde gör ordföranden för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Margareta Ternstedt respektive förvaltningschef Ingrid Boheman Risto muntliga föredragningar av nämndernas ekonomiska redovisningar.

§132 Delårsbokslut per augusti 2012

Dnr 2012/KS 0317 10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Delårsrapporten godkänns.
 2. Socialnämndens underskott på sammantaget högst 8,0 miljoner kronor, fördelat med 3,0 miljoner kronor för funktionshindrade, 2,6 miljoner kronor för äldreomsorgen samt 2,4 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen, godkänns.
 3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens underskott på sammantaget höst 3,0 miljoner kronor godkänns. Detta fördelar sig med ett underskott för gymnasiet på 5,0 miljoner kronor, som uppvägs av överskott för arbetscentrum på 0,5 miljoner kronor och för vuxenutbildning på 1,5 miljoner kronor.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___


Beskrivning av ärendet
Budgetchef Anders Elfving föredrar delårsrapporten per augusti 2012. Rapporten innehåller ett delårsutfall för perioden januari – augusti 2012 samt en prognos för helårsresultatet.

Siffrorna för beslutspunkt 3 har justerats i förhållande till siffrorna i tjänsteskrivelsen.Bilagor
Delårsrapport per 31 augusti 2012.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per augusti 2012.pdf

§133 Antagande av exploateringsavtal tillhörande detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2012 KSM 0155 251

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Exploateringsavtalet avseende bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, Näsby 4:1472, m.fl. godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiet de grönas särskilda yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 september 2012 § 109 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattsons (S) särskilda yttranden vad gäller hyresrätter.

___


Beskrivning av ärendet
Under 2011 och 2012 har förhandlingar pågått för att uppnå en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Näsby 4:1472, som idag ägs av JM AB. Vid förhandlingarna har två parter deltagit, Tyresö kommun och fastighetsägaren (JM AB). Parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av exploateringsavtalet mellan Tyresö kommun och JM AB.Bilagor
MSU beslut Exploateringsavt Njupkärrsvägen § 109.pdf
MSU Exploateringsavtal Njupkärrsvägen § 109.pdf
MSU Kvalprogram UR tomten § 109.pdf
MSU särskilt ytt S MSU § 109.pdf
MSU särskilt ytt MP § 109.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal Njupkärrsvägen.pdf

§134 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Dnr 2011 KSM 0134 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen antas.Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiet de grönas särskilda yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 september 2012 § 110 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 8 februari 2012 § 14 (bilaga).


Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattsons (S) särskilda yttranden vad gäller hyresrätter.

___


Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen i Bollmora. Planen tas fram med normalt planförfarande och enligt nya plan- och bygglagen.

Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lägenheter) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 stycken) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark intill Bergfotens skola, för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt möjliggöra för en ny brandstation inom området. Gatumark planläggs för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen.

Under samrådet inkom 16 yttranden (varav fyra yttranden inkom under samråd för Detaljplan för "Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde" men redovisades i denna detaljplan i samband med att Målaren 1 kompletterades till detta planområde). Under utställningen inkom nio yttranden, varav 8 från remissinstanser i form av myndigheter och föreningar.Bilagor
MSU beslut Ant detplan Njupkärrsvägen § 110.pdf
MSU Tjskr Njupkärrsvägen § 110 .pdf
MSU Planbeskr Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Planbest Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Granskningsutl Njupkärrsv § 110.pdf
MSU Kvalprogr Njupkärrsv § 110 5 .pdf
MSU särskilt ytt S Njupkärrsv § 110.pdf
MSU särskilt ytt MP Njupkärrsv § 110.pdf

§135 Antagande av detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs

Dnr 2011 KSM 0252 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs antas.


___

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplanebestämmelser för Tyresö-näs.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Planen har varit ute på samråd 28 november – 19 december 2011. Under samrådet inkom 15 yttranden. Samtliga yttranden finns sammanställda i samrådsredogörelsen. Förslaget var utställt för granskning 13 augusti – 10 september 2012. Under granskningen inkom 22 yttranden. Samtliga yttranden som inkom under granskningen finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.Bilagor
MSU beslut detplan Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Tjskr Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Planbest Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Behovsbed Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Samrådsredog Tyresö Näs § 111.pdf
MSU Gransk utlåtande Tyresö Näs § 111.pdf
Planbeskrivning_tyresö_näs_antagande.pdf

§136 Teknikbod, Alby naturreservat, ALBY 1:1

Dnr 2012 KSM 0712 265

Beslut

- I enlighet med Alby naturreservats föreskrifter A11 tillstyrks ansökan om anläggandet av en teknikbod och teknikutrustning i kraftledningsgata inom Alby naturreservat på plats som framgår av kartbilaga.


___

Beskrivning av ärendet
TeliaSonera Mobile Networks AB avser med sin bygglovsansökan att sätta upp en basstation för mobiltelefoni i ett par av Vattenfall ägda kraftledningsstolpar med tillhörande markförlagd teknikbod.

På platsen finns redan en nätoperatör och läget i kraftledningsgatan gör att åtgärden kan anses förenlig med Alby naturreservats föreskrift, närmast § A11 under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller åtgärden.

För att genomföra transporter till och från arbetsstället förutsätts att dessa kan, som tidigare, ske med helikoptertransport.Bilagor
MSU beslut Teknikbod Alby § 114.pdf
MSU Tjskr Teknikbod Alby § 114.pdf
MSU Bilaga Teknikbod Alby § 114.pdf

§137 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2012/KS 0318 003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
 2. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas.


___

Beskrivning av ärendet
Ett antal förändringar och uppdateringar föreslås i reglementena för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden med anledning av tidigare beslutade förändringar av ansvarsfördelning mellan nämnderna. För kommunstyrelsens reglemente föreslås även ett antal uppdateringar.Bilagor
Reglemente kommunstyrelsen revidering KS sept 2012.doc
Reglemente kultur- och fritidsnämnden reviderat KS sept 2012.doc
Tjänsteskrivelse revidering av reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.pdf

§138 Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.

Dnr 2012/KS 0322 003

Beslut

 1. Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m. antas.
 2. Riktlinjerna ersätter ”Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.” antagna av kommunstyrelsen 2004-04-27 § 67 samt regler vid uppvaktning, avtackning och pension.
 3. Riktlinjerna gäller från och med 1 oktober 2012 , beslutet om kontokort gäller från och med 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunens riktlinjer för representation, resor m.m. antogs av kommunstyrelsen 2004. Kommundirektörens stab har gjort en översyn över riktlinjerna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en revidering.

När kommunens resepolicy är klar, ska en hänvisning till denna läggas in i riktlinjerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer representation-10092012095 851.pdf
Riktlinjer representation till KS.doc

§139 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Dnr 2012/KS 0255 012

Beslut

- Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att teckna överenskommelse för Tyresö kommuns räkning om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår, enligt Kommunförbundet Stockholms läns rekommendationer.


___

Beskrivning av ärendet
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) tecknades mellan länets kommuner och lärosäten, uttryckte parterna ett gemensamt intresse av att även övriga kategorier lärarstudenter ges förutsättningar och möjligheter till verksamhetsförlagda inslag i sin utbildning. Kommunförbundet Stockholms läns förslag till överenskommelse omfattar perioden 1 juli 2012 – 31 december 2013 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna säger upp den.

Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår att Tyresö kommun tecknar överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.Bilagor
Rekommendation - utskick.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-06 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studienters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.pdf
Tjänsteskrivelse barn- och utbildning.pdf

§140 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt demokratiberedningen

Dnr 2012/KS 0112 001

Beslut

 1. Avsägelsen från Ted Bondefalk (M) godkänns.
 2. Avsägelsen från Lena Hallberg (V) godkänns.
 3. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Inger Gemicioglu (V).
 4. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Rebecka Löhr (FP).

___

Beskrivning av ärendet
Ted Bondefalk (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Lena Hallberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Inger Gemicioglu (V).

Åke Johansson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i demokratiberedningen. Till ny ersättare föreslås Rebecka Löhr (FP).Bilagor
Avsägelse demokratiberedningen 2012-09-04.pdf
Avsägelse Ted Bondefalk.pdf

§141 Svar på motion om policy för främjande av sociala företag i Tyresö

Dnr 2012/KS 0067 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

___


Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om policy för främjande av sociala företag. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för besvarande.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
Policy för främjande av sociala företag.pdf
Socialnämndens svar på motion policy soc ftg-060920120 83044.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om främjande av sociala företag.pdf

§142 Svar på motion om att satsa på sociala företag

Dnr 2011/KS 0299 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiet de grönas särskilda yttrande i socialnämnden den 29 augusti 2012 § 1071 (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

­­­___


Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att via minoritetsåterremiss återremittera svaret på motionen om att satsa på sociala företag för att eventuellt samarbete med Knutpunkten skulle ses över. Motionen återremitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att den återremitterade motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
PU Återremiss satsa på sociala företag.pdf
Socialnämndens svar på motion sociala företag-06092012 082806.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om att satsa på sociala företag.pdf

§143 Anmälan av delegationsbeslut: riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter

Dnr 2012/KS 0331 30

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.


___

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter, 2012-08-28, dnr 2012/KS 0331 30Bilagor
Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning 2012.pdf
Delegationsbeslut riktlinjer inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning.pdf

§144 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Beslut

- Informationen noteras.


___

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.Bilagor
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 22-23 augusti 2012.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 11 maj 2012.pdf
Informations- och prognosbrev-17092012142525.pdf
Svar på frågor angående folkomröstningen den 23 september1.pdf
Svar till S och MP ang folkomröstningen.doc
Underskrift av överensklmmelse BUS KSL-06092012121735. pdf
Skrivelse till kommunledningen.doc
Pacta-220820120841 41.pdf
Budget 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport juni - augusti.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport juni-augj 2012.pdf
KS meddelanden september.pdf

§145 PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning

Dnr 2012/KS 0017 44

Beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen.
 2. Informationen noteras.


___

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ett uppdrag från 2012-01-31 att tillsammans med kommunstyrelsens beredning senast den 25 september 2012 i kommunstyrelsen presentera en förstudie om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning. Förstudien har tagits fram som en PM i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdrag förstudie Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning.pdf
DOC030212-03022012111452.pdf