Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-11-27

Sammanträde 2012-11-27

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

171 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Workshop framtidens gymnasium 121001 DOKUMENTATION.pdf
Kommundirektörens rapport november 2012.pdf

172 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Dnr 2012/KS 0201 10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
2. att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
3. att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndplan 2013.pdf
PU § 1096 Nämndplan 2013 komplett.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2013.pdf
Nämndplan 2013 KFN.pdf
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 2012-10-30 Nämndplan 2013.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2013.pdf
Byggnadsnämndens nämndplan 2013.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013.pdf

173 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningarna

Dnr 2012/KS 0380 12

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att från 2013 ge ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar som ingår i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

2. Det ekonomiska stödet utges årligen och fastställs till 40 kronor per medlem.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att socialnämnden fastställt nya riktlinjer för föreningsstöd i maj 2012, har frågan kring ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar aktualiserats. De nya riktlinjerna innebär att de tidigare särskilt reglerade bidragsnivåerna per medlem riktade till pensionärsföreningar, har lyfts bort. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen övertar ansvaret för att utge ekonomiskt stöd till pensionärsföreningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf

174 Revidering av avgift för borgerlig vigsel i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0372 12

Förslag till beslut

- En av- och ombokningsavgift för borgerlig vigsel införs på 900 kr.

Beskrivning av ärendet
Det är relativt vanligt att par avbokar vigslar, många på grund av att de stått i kö till andra kommuner och fått en tidigare tid. För att täcka upp för det merarbete som då uppstår föreslår servicecenter att kommunen inför en av- och ombokningsavgift. Avgiften föreslås till 900 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse av- och ombokningsavgift borgerlig vigsel.pdf

175 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda

Dnr 2012/KS 0374 003

Förslag till beslut

1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 168 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2012.

2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2012.

3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda löpande. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 168 kr per timme och årsarvodet höjs med 3 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2012 respektive 1 april 2012.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1-3 revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda - bilagor.pdf

176 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0379 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Likabehandlingspolicyn antas.

2. Likabehandlingspolicyn ersätter Tyresö kommuns policy om likabehandling och Tyresö kommuns jämställdhetspolicy.

3. Kommundirektören får i uppdrag att med utgångspunkt i diskrimineringslagen och likabehandlingspolicyn ta fram en ny plan och nya riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till likabehandlingspolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

I förslaget till likabehandlingspolicy beskrivs kortfattat förhållningssätt och grundprinciper för kommunens arbete inom området likabehandling. Policyn är utformad utifrån diskrimineringslagens första paragraf, inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder och föreslås utöver kommunens medarbetare även omfatta kommunens brukare och samtliga verksamheter som kommunen driver och/eller finansierar.

Bilagor
Likabehandlingspolicy Tyresö kommun.doc
Tjänsteskrivelse likabehandligspolicy för Tyresö kommun.pdf

177 Granskningsplan för Medborgarfokus 2013

Dnr 2012/KS 0375 003

Förslag till beslut

- Granskningsplan för Medborgarfokus år 2013 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av den verksamhet kommunen ansvarar för.

Efter genomförd granskning är det respektive förvaltning som vid behov ska besluta om åtgärder samt särskild uppföljning som ska utföras av Medborgarfokus. Granskningsrapporter och förvaltningens beslut om eventuella åtgärder anmäls till respektive nämnd. En samlad redovisning av vad som granskats under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete ska anmälas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan medborgarfokus 2013.pdf

178 Beslut om granskning gällande detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012/KSM/0573 214

Förslag till beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö. Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen. Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september - 2 oktober 2012. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Bilagor
Brinkvagen MSU § 145 2 Planbeskr.pdf
Brinkvagen MSU § 145 3 Planbest.pdf
Brinkvagen MSU § 145.pdf
Brinkvägen MSU § 145 1 Tjänsteskrivelse.pdf
Brinkvägen MSU § 145 4 Samrådsred.pdf

179 Beslut om granskning gällande detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård

Dnr 2012/KSM/0260 214

Förslag till beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett matlagningskök och en utökning av matsalen och antalet klassrum, då årskurs 6 ska inrymmas på skolan.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 22 maj - 13 juni 2012.

Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Bilagor
Sofiebergsskolan MSU § 146 1 Tjänsteskr.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 2 Planbeskr.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 3 Planbest.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 4 Samrådsred.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146.pdf

180 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 - 3:1679

Dnr 2012/KSM/0207 214

Förslag till beslut

- Ändringen av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 - 3:1679, antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 - 3:1679. Syftet är att göra befintliga murar förenliga med detaljplanen.

Ändringen görs med enkelt planförfarande.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under perioden 18 september - 9 oktober 2012 och utsänt för underrättelse under perioden 16 - 31 oktober 2012.

Under samrådet inkom sju yttranden, varav fem från remissinstanser i form av myndigheter och förbund samt två yttranden från privata fastighetsägare. Under underrättelsen inkom sex yttranden, varav fem från remissinstanser.

Bilagor
Trädgårdsbruket MSU § 144 1 Tjskr.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 2 Planbeskr.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 3 Planbest.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 4 Särskilt utl.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144.pdf

181 Antagande av strategi för översiktsplanering i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSM/0789 210

Förslag till beslut

- Strategi för översiktsplanering i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunens vision 2030 anges att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en viktig del i kommunens framgång. Ambitionen är att utveckla den översiktliga planeringen genom att införa en rullande process i dialog med kommunens politiker, förvaltningar, medborgare och andra aktörer. Hur detta arbete kan bedrivas beskrivs i bifogat förslag till strategi för översiktsplanering.

Bilagor
ÖP strategi MSU § 141 1 Tjytt (1).pdf
ÖP Strategi MSU § 141 2 Strategi.pdf
ÖP strategi MSU § 141.pdf

182 Revidering av brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2012/KSM/0820 0515

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny VA-taxa fastställs.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige för bruknings- och anläggningsavgifter. De brukningsavgifter för renvatten som antogs hade senast reglerats av kommunfullmäktige den 11 juni 2009.

En översyn av avgifterna har genomförts på grund av kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten-behandling och renvattenleveranser, men främst på grund av behov att enligt kommunala redovisningsprinciper och tillämpningen av gällande VA-lagstiftning balansera det ekonomiska resultatet för tidigare underskott i verksamheten.

Bilagor
Revi VA-Taxa MSU § 139 2 Taxa.pdf
Revi VA-taxa Grafer VA-taxa § 139 3.pdf
Revi VA-taxa MSU § 139.pdf

183 Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län

Dnr 2012/KS 0260 91

Förslag till beslut

1. Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimat-rådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län godkänns.

2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energimyndigheten.

3. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse rekommenderar kommunerna att teckna en förlängning av samarbetsavtalet avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Det nuvarande samarbetsavtalet om kommunal energi- och klimatrådgivning upphör att gälla den 1 januari 2013. Efter utredning gjord av avtalets referensgrupp inom KSL föreslås en förlängning av samarbetsavtalet till och med den 31 december 2014.

Förlängningen innebär inga förändringar för Tyresö kommun jämfört med dagsläget.

Bilagor
Förl avtal EKR Avtal MSU § 142 3.pdf
Förl avtal EKR Avtal MSU § 142.pdf
Förl avtal EKR KSL Rek MSU § 142 2.pdf
Förl avtal EKR MSU § 142 1 Tjskr.pdf

184 Kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsförening

Dnr 2012/KS 0010 008

Förslag till beslut

- Begäran om kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsanläggning avseende vägar och VA avslås med hänvisning till att gällande detaljplans genomförandetid är år 2015.

Beskrivning av ärendet
I en skrivelse från den 16 september 2012 framför Backsippevägens samfällighetsförening en begäran att kommunstyrelsen tar upp förfrågan om ett kommunalt övertagande av föreningens VA-anläggning och väg.

Bilagor
Backsippevägens samf MSU § 153 1 Tjänsteskr.pdf
Backsippevägens samf MSU § 153 2 Samf skrivelse.pdf
Backsippevägens samf MSU § 153.pdf

185 Framtida behov av lokaler

Dnr 2012/KSM/0815

Förslag till beslut

1. Fastighetsavdelningen får i uppdrag att upprätta en kostnadskalkyl för rivning av Forellskolan.

2. Fastighetsavdelningen får i uppdrag att inleda arbetet med att planera en flytt av C3L:s verksamhet från Masten till gymnasiet. Beslutet innebär att lokalerna inom Masten sägs upp.

3. Fastighetsenheten får i uppdrag att redovisa förslag till lösning av lokal för kommunfullmäktiges sammanträden.

4. Fastighetsenheten får i uppdrag att fortsätta arbetet med lokaloptimering. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att erhålla en stor flexibilitet när det gäller användningen av kommunens egna lokaler.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering av kommunens innehav av lokaler i såväl egna fastigheter som inhyrda lokaler.

Resultatet av inventeringen ger en bild av hur ineffektivt många lokaler utnyttjas. Ett dåligt utnyttjande medför att kommunen drabbas av onödigt höga kostnader för lokaler oavsett om lokalerna finns i egna fastigheter eller är inhyrda. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott.

Förslag till åtgärder för att minska kommunens lokalkostnader framgår av tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Framtida behov av lokaler KSU § 50.pdf
Framtida behov av lokaler KSU § 50 Tj skr.pdf
Framtida behov av lokaler KSU § 50 Bilaga.pdf

186 Svar på remissen Hemsjukvård 2015 - inriktning

Dnr 2012/KS 0254 010

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig i huvudsak bakom föreslagen inriktning och omfattning av Hemsjukvård 2015.

2. Frågorna om tillhandahållande av hjälpmedel samt delegeringar mellan landstinget och kommunen behöver utredas vidare.

3. Skatteväxlingen gällande hälso- och sjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet bör dessutom belysas särskilt.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har lämnat remissen "Hemsjukvård 2015 - inriktning". Förslaget i remissen innebär att delar av hemsjukvården kommunaliseras. Övergripande målsättningar är en god, trygg och säker vård för den enskilde samt att samhällets resurser används effektivt.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen i huvudsak ställer sig bakom föreslagen inriktning och omfattning av övertagandet av hemsjukvården från Stockholms läns lansting till Tyresö kommun år 2015.

Bilagor
Remiss - ut.pdf
Socialnämndens svar på remissen Hemsjukvård 2015 - inriktning.pdf

187 Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2010/KS 0353 012

Förslag till beslut

1. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden godkänns.

2. Kommundirektören och säkerhetschefen bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden.

Ett avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening tecknades den 24 maj 2007, att gälla från och med den 1 september 2007 till och med den 31 augusti 2009, med automatisk förlängning ytterligare två år intill avtalet sägs upp. Avtalet gäller överenskommelser om krisberedskap.

Ekonomisk ersättning för insats i krisorganisationen och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden är inte reglerade i befintligt avtal med Tyresö Närradioförening. Tyresö närradio har påkallat behov av att teckna ett nytt avtal med kommunen, där tydliga överenskommelser kring krisberedskap, fullmäktigesändningar och ersättning framgår.

Förslag till nytt avtal finns i bifogat dokument.

Bilagor
Avtal med närradioföreningen om krisberedskap och sändning av KF-sammanträden.pdf
Tjänsteskrivelse avtal med närradioföreningen.pdf

188 Redovisning av genomförandet av folkomröstningen den 23 september 2012

Dnr 2012/KS 0381 004

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 23 september 2012 hölls en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning, som beslutades i april 2011. En redovisning av genomförandet har gjorts i syfte att dokumentera och hitta förbättringsområden inför valåret 2014 och inför en eventuell kommande folkomröstning.

Bilagor
Redovisning av genomförandet av folkomröstningen 2012_2.doc
Tjänsteskrivelse redovisning av genomförandet av folkomröstningen 2012.pdf

189 Yttrande över revisionsrapport om borgensåtagande

Dnr 2012/KS 0327 016

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit granska kommunens borgensåtaganden. Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtagandena inte i alla delar är ändamålsenliga. Synpunkter på revisorernas rekommendationer redovisas i tjänsteskrivelsen från kommundirektörens stab.

Bilagor
Revisionsrapport borgensåtaganden-13092012083116.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport borgensåtaganden.pdf

190 Yttrande över revisionsrapport om momsredovisning

Dnr 2012/KS 0328 016

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från konsult- och servicekontoret som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda har revisionsfirman PwC granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner för hantering av moms.

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunens rutiner för momshantering inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området.

I bifogad tjänsteskrivelse redovisas pågående och planerade åtgärder inom området.

Bilagor
Revisionsrapport momsredovisning-13092012083231.pdf
Yttrande revisionsrapport rutiner för momsredovisning.pdf

191 Yttrande över revisionsrapport om anställdas bisysslor

Dnr 2012/KS 0329 016

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit granska förekomsten av anställdas bisysslor. Revisorerna framhåller att det är viktigt att säkerställa att de nyligen beslutade riktlinjerna och rutinerna för hantering av anställdas bisysslor följs. I de fall där bisyssla förekommer är bedömningen av om det är fråga om förtroendeskadliga bisysslor särskilt angelägen.

Totalt rör det sig om sju fall där kommunen gjort affärer om sammantaget75 625 kronor med företag där anställda har engagemang, varav 61 875 kr, hänförlig till tre företag, kan ifrågasättas.

Bilagor
Revisionsrapport bisysslor-13092012083457.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport anställdas bisysslor.pdf

192 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen 2012-03-27. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige 2012-05-10 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11 14.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun alltid ska efterfråga lokal förnybar energiförsörjning/energiproduktion vid all fysisk planering och vid upphandlingar av kommunala verksamhetslokaler. Vidare att man ska i kommunen anställa kompetens för att kunna medverka för att ta fram ny energiteknik.

Alliansen håller med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer verkar för en ökad andel förnybar energi. Denna fråga anser Alliansen är så viktig att det under senaste åren bland annat beslutats om en ny klimatstrategi och en energieffektiviseringsstrategi. Målet och visionen med klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategi är att kommunen ska vara energineutral 2030, vilket anges också i kommunplan 2012 - 2014. Klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin anger bägge åtgärder och metoder för att kommunen ska kunna nå målen och visionen för 2030, till exempel metoder för att energianvändningen för byggnader ska minska med 4 procent till 2014 och med 28 procent till 2020.

Då kommunen arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 genom att effektivisera och minska energiförbrukningen kontinuerligt genom upphandlingar och avtal bedöms att kommunen inte har behov av att införskaffa sig kompetens och medverka vid utveckling av ny energiteknik. Det är bättre att samverka med samhället i stort, ta till sig ny teknik som kommer på marknaden och lära av andras erfarenheter. Nämnas kan att den el som kommunen och Tyresö Bostäder AB köper in är till 100 procent producerad av vattenkraft.

Till detta kommer också andra projekt/åtgärder för att alla i kommunen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Nämnas kan att under 2012/2013 kommer Tyresö kommun genomföra ett projekt med Ekopiloter, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser generellt bland hushållen och inom kommunens verksamheter. Detta genom att öka kunskaperna hos medborgarna och inom kommunens verksamheter om hur deras konsumtion, energiförbrukning och transporter bidrar till klimatpåverkan.

Utöver detta och mer specifikt i sak kring det som lyfts i motionen är det så att vi i samband med större ombyggnationer eller nybyggen ses på möjligheten att producera energi lokalt med hjälp av solfångare. Två exempel på detta är nya Tyresöhallen (fd Nybodahallen) och Snabbladdningsstationen för el-fordon i Tyresö Centrum. Vi har också beslutat att se på möjligheten att upphandla och införskaffa ett vindkraftverk - som visserligen inte fysiskt ligger i Tyresö - men som då skulle producera för våra behov.

Mot den bakgrunden anser vi att motionen bör anses besvarad.

Bilagor
MP motion förnybar energiförs MSU § 153 1 Tjytt.pdf
MP motion förnybar energiförs MSU § 153.pdf
22 Motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion (MP).pdf
DOC220512-22052012092654.pdf

193 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande VA-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens VA-taxor, dessas tillämpning samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande VA-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av VA-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomiska redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av VA-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för VA-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.

Bilagor
MP motion rättvis va taxa MSU § 140 1 Tjytt.pdf
MP motion rättvis VA-taxa MSU § 140 2 Motion.pdf
MP motion rättvis VA-taxa MSU § 140.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Rättivs Va-taxa.pdf

194 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0386 11

Förslag till beslut

- Anmälan av beslut om kommunal borgen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2012-11-08, dnr 2012/KS 0386 11.

Bilagor
Beslut om kommunal borgen för Tyresö bostäder 2012-11-08.pdf

195 Anmälan av delegationsbeslut korttidsboende, inköp av hjälpmedel

Dnr 2012/KS 0390 10

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Investeringsbeslut, 2012-10-22, dnr 2012/KS 0390 10.

Bilagor
Investeringsbeslut korttidsboende, hjälpmedel.pdf

196 Anmälan av delegationsbeslut inventarier till Tyresöhallen

Dnr 2012/KS 0389 10

Förslag till beslut
-
Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Investeringsbeslut, 2012-10-18, dnr 2012/KS 0389 10.

Bilagor
Investeringsbeslut Tyresöhallen.pdf

197 Anmälan av delegationsbeslut om lån

Dnr 2012/KS 0398 11

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om lån, 2012-11-19, dnr 2012/KS 0398 11.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

198 Anmälan av delegationsbeslut om vidaredelegering av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr 2012/KS 0393 003

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om kommunal borgen, 2012-11-13, dnr 2012/KS 0393 003.

Bilagor
Vidaredelegering 2012-11-13.pdf

199 Anmälan av delegationsbeslut om införande av kommunövergripande beslutsstödsystem

Dnr 2012/KS 0401 10

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om införande av kommunövergripande beslutsstödsystem, 2012-11-21, dnr 2012/KS 0401 10.

Bilagor
Beslut om införande av beslutsstödsystem.pdf

200 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
DOC241012-24102012 122108.pdf
Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-10-24.pdf
Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Skrivelse kommunala pensionärsrådet Förändrad ersättning till utförare inom hemtjänst.pdf
KS meddelanden nov.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport oktober 2012.pdf
Månadsrapport Fastighetsavdelningen okt 2012.pdf

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2(2)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1(3)

Kommunstyrelsen

§171 Kommundirektörens rapport november 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Workshop framtidens gymnasium 121001 DOKUMENTATION.pdf
Kommundirektörens rapport november 2012.pdf

§172 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Dnr 2012/KS 0201 10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige:

 1. beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
 2. beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
 3. beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola

Särskilt yttrande
Susann Ronström (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade instämt i Susann Ronströms (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

 1. besluta om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
 2. besluta att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
 3. besluta att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola


Yrkande
Susann Ronström (S) yrkar att äldreomsorgen ska gå tillbaka till den tidigare taxekonstruktionen och därmed tilldela ytterligare en och en halv miljon kronor till äldreomsorgen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Susann Ronströms (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Susann Ronströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningens nämndplan 2013.pdf
PU § 1096 Nämndplan 2013 komplett.pdf
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2013.pdf
Nämndplan 2013 KFN.pdf
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 2012-10-30 Nämndplan 2013.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan 2013.pdf
Byggnadsnämndens nämndplan 2013.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013.pdf

§173 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningarna

Dnr 2012/KS 0380 12

Beslut

 1. Kommunstyrelsen beslutar att från 2013 ge ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar som ingår i Kommunala pensionärsrådet (KPR).
 2. Det ekonomiska stödet utges årligen och fastställs till 40 kronor per medlem.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att socialnämnden fastställt nya riktlinjer för föreningsstöd i maj 2012, har frågan kring ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar aktualiserats. De nya riktlinjerna innebär att de tidigare särskilt reglerade bidragsnivåerna per medlem riktade till pensionärsföreningar, har lyfts bort. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen övertar ansvaret för att utge ekonomiskt stöd till pensionärsföreningarna.Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf


§174 Revidering av avgift för borgerlig vigsel i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0372 12

Beslut

- En av- och ombokningsavgift för borgerlig vigsel införs på 900 kr.

Beskrivning av ärendet
Det är relativt vanligt att par avbokar vigslar, många på grund av att de stått i kö till andra kommuner och fått en tidigare tid. För att täcka upp för det merarbete som då uppstår föreslår servicecenter att kommunen inför en av- och ombokningsavgift. Avgiften föreslås till 900 kronor.Bilagor
Tjänsteskrivelse av- och ombokningsavgift borgerlig vigsel.pdf

§175 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda

Dnr 2012/KS 0374 003

Beslut

 1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 168 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2012.
 2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2012.
 3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda löpande. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 168 kr per timme och årsarvodet höjs med 3 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2012 respektive 1 april 2012.Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1-3 revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda - bilagor.pdf


§176 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0379 003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Likabehandlingspolicyn antas.
 2. Likabehandlingspolicyn ersätter Tyresö kommuns policy om likabehandling och Tyresö kommuns jämställdhetspolicy.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att, till den 1 mars 2013, med utgångspunkt i diskrimineringslagen och likabehandlingspolicyn ta fram en ny plan och nya riktlinjer.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Jerry Svensson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till likabehandlingspolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. I förslaget till likabehandlingspolicy beskrivs kortfattat förhållningssätt och grundprinciper för kommunens arbete inom området likabehandling. Policyn är utformad utifrån diskrimineringslagens första paragraf, inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder och föreslås utöver kommunens medarbetare även omfatta kommunens brukare och samtliga verksamheter som kommunen driver och/eller finansierar.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

 1. Likabehandlingspolicyn antas.
 2. Likabehandlingspolicyn ersätter Tyresö kommuns policy om likabehandling och Tyresö kommuns jämställdhetspolicy.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att, till den 1 mars 2013, med utgångspunkt i diskrimineringslagen och likabehandlingspolicyn ta fram en ny plan och nya riktlinjer.


Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att jämställdhetspolicyn ska finnas kvar.

Jerry Svensson (S) ställer sig bakom Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.


Bilagor
Tjänsteskrivelse likabehandligspolicy för Tyresö kommun.pdf
Likabehandlingspolicy Tyresö kommun2.doc


§177 Granskningsplan för Medborgarfokus 2013

Dnr 2012/KS 0375 003

Beslut

- Granskningsplan för Medborgarfokus år 2013 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av den verksamhet kommunen ansvarar för.

Efter genomförd granskning är det respektive förvaltning som vid behov ska besluta om åtgärder samt särskild uppföljning som ska utföras av Medborgarfokus. Granskningsrapporter och förvaltningens beslut om eventuella åtgärder anmäls till respektive nämnd. En samlad redovisning av vad som granskats under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete ska anmälas till kommunstyrelsen.Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan medborgarfokus 2013.pdf

§178 Beslut om granskning gällande detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012/KSM/0573 214

Beslut

 1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, godkänns.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö. Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen. Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september – 2 oktober 2012. Planarbetet sker med normalt förfarande.Bilagor
Brinkvagen MSU § 145 2 Planbeskr.pdf
Brinkvagen MSU § 145 3 Planbest.pdf
Brinkvagen MSU § 145.pdf
Brinkvägen MSU § 145 1 Tjänsteskrivelse.pdf
Brinkvägen MSU § 145 4 Samrådsred.pdf

§179 Beslut om granskning gällande detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård

Dnr 2012/KSM/0260 214

Beslut

 1. Granskningshandlingarna för detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård godkänns.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett matlagningskök och en utökning av matsalen och antalet klassrum, då årskurs 6 ska inrymmas på skolan.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 22 maj – 13 juni 2012.

Planarbetet sker med normalt planförfarande.Bilagor
Sofiebergsskolan MSU § 146 1 Tjänsteskr.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 2 Planbeskr.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 3 Planbest.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146 4 Samrådsred.pdf
Sofiebergsskolan MSU § 146.pdf

§180 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 – 3:1679

Dnr 2012/KSM/0207 214

Beslut

- Ändringen av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 – 3:1679, antas.Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket, avseende fastigheterna Kumla 3:1675 – 3:1679. Syfte är att göra befintliga murar förenliga med detaljplanen.

Ändringen görs med enkelt planförfarande.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under perioden 18 september – 9 oktober 2012 och utsänt för underrättelse under perioden 16 – 31 oktober 2012.

Under samrådet inkom sju yttranden, varav fem från remissinstanser i form av myndigheter och förbund samt två yttranden från privata fastighetsägare. Under underrättelsen inkom sex yttranden, varav fem från remissinstanserBilagor
Trädgårdsbruket MSU § 144 1 Tjskr.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 2 Planbeskr.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 3 Planbest.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144 4 Särskilt utl.pdf
Trädgårdsbruket MSU § 144.pdf

§181 Antagande av strategi för översiktsplanering i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSM/0789 210

Beslut

- Strategi för översiktsplanering i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunens vision 2030 anges att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en viktig del i kommunens framgång. Ambitionen är att utveckla den översiktliga planeringen genom att införa en rullande process i dialog med kommunens politiker, förvaltningar, medborgare och andra aktörer. Hur detta arbete kan bedrivas beskrivs i bifogat förslag till strategi för översiktsplanering.Bilagor
ÖP strategi MSU § 141 1 Tjytt (1).pdf
ÖP Strategi MSU § 141 2 Strategi.pdf
ÖP strategi MSU § 141.pdf

§182 Revidering av brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2012/KSM/0820 0515

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny VA-taxa fastställs.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11-14 § 139 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige för bruknings- och anläggningsavgifter. De brukningsavgifter för renvatten som antogs hade senast reglerats av kommunfullmäktige den 11 juni 2009.

En översyn av avgifterna har genomförts på grund av kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten-behandling och renvattenleveranser, men främst på grund av behov att enligt kommunala redovisningsprinciper och tillämpningen av gällande VA-lagstiftning balansera det ekonomiska resultatet för tidigare underskott i verksamheten.Bilagor
Revi VA-Taxa MSU § 139 2 Taxa.pdf
Revi VA-taxa Grafer VA-taxa § 139 3.pdf
Revi VA-taxa MSU § 139.pdf
§139, tjänsteyttrande VA taxa.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

§183 Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län

Dnr 2012/KS 0260 91

Beslut

 1. Förlängning av samarbetsavtal avseende Kommunal energi- och klimat-rådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län godkänns.
 2. Energi- och klimatrådgivningen finansieras även fortsättningsvis av medel från Energimyndigheten.
 3. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse rekommenderar kommunerna att teckna en förlängning av samarbetsavtalet avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.

Det nuvarande samarbetsavtalet om kommunal energi- och klimatrådgivning upphör att gälla den 1 januari 2013. Efter utredning gjord av avtalets referensgrupp inom KSL föreslås en förlängning av samarbetsavtalet till och med den 31 december 2014.

Förlängningen innebär inga förändringar för Tyresö kommun jämfört med dagsläget.Bilagor
Förl avtal EKR Avtal MSU § 142 3.pdf
Förl avtal EKR Avtal MSU § 142.pdf
Förl avtal EKR KSL Rek MSU § 142 2.pdf
Förl avtal EKR MSU § 142 1 Tjskr.pdf

§184 Kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsförening

Dnr 2012/KS 0010 008

Beslut

- Begäran om kommunalt övertagande av Backsippevägens samfällighetsanläggning avseende vägar och VA avslås med hänvisning till att gällande detaljplans genomförandetid är år 2015.Beskrivning av ärendet
I en skrivelse från den 16 september 2012 framför Backsippevägens samfällighetsförening en begäran att kommunstyrelsen tar upp förfrågan om ett kommunalt övertagande av föreningens VA-anläggning och väg.Bilagor
Backsippevägens samf MSU § 153 1 Tjänsteskr.pdf
Backsippevägens samf MSU § 153 2 Samf skrivelse.pdf
Backsippevägens samf MSU § 153.pdf

§185 Framtida behov av lokaler

Dnr 2012/KSM/0815

Beslut

 1. Fastighetsavdelningen får i uppdrag att upprätta en kostnadskalkyl för rivning av Forellskolan.
 2. Fastighetsavdelningen får i uppdrag att inleda arbetet med att planera en flytt av C3L:s verksamhet från Masten till gymnasiet. Beslutet innebär att lokalerna inom Masten sägs upp.
 3. Fastighetsenheten får i uppdrag att redovisa förslag till lösning av lokal för kommunfullmäktiges sammanträden.
 4. Fastighetsenheten får i uppdrag att fortsätta arbetet med lokaloptimering. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att erhålla en stor flexibilitet när det gäller användningen av kommunens egna lokaler.Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering av kommunens innehav av lokaler i såväl egna fastigheter som inhyrda lokaler.

Resultatet av inventeringen ger en bild av hur ineffektivt många lokaler utnyttjas. Ett dåligt utnyttjande medför att kommunen drabbas av onödigt höga kostnader för lokaler oavsett om lokalerna finns i egna fastigheter eller är inhyrda. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens särskilda utskott.

Förslag till åtgärder för att minska kommunens lokalkostnader framgår av tjänsteskrivelsen.Bilagor
Framtida behov av lokaler KSU § 50.pdf
Framtida behov av lokaler KSU § 50 Tj skr.pdf
Framtida behov av lokaler KSU § 50 Bilaga.pdf

§186 Svar på remissen Hemsjukvård 2015 - inriktning

Dnr 2012/KS 0254 010

Beslut

 1. Kommunstyrelsen ställer sig i huvudsak bakom föreslagen inriktning och omfattning av Hemsjukvård 2015.
 2. Frågorna om tillhandahållande av hjälpmedel samt delegeringar mellan landstinget och kommunen behöver utredas vidare.
 3. Skatteväxlingen gällande hälso- och sjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet bör dessutom belysas särskilt.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har lämnat remissen ”Hemsjukvård 2015 – inriktning”. Förslaget i remissen innebär att delar av hemsjukvården kommunaliseras. Övergripande målsättningar är en god, trygg och säker vård för den enskilde samt att samhällets resurser används effektivt.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen i huvudsak ställer sig bakom föreslagen inriktning och omfattning av övertagandet av hemsjukvården från Stockholms läns lansting till Tyresö kommun år 2015.Bilagor
Remiss - ut.pdf
Socialnämndens svar på remissen Hemsjukvård 2015 - inriktning.pdf

§187 Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2010/KS 0353 012

Beslut

 1. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden godkänns.
 2. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden.

Ett avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening tecknades den 24 maj 2007, att gälla från och med den 1 september 2007 till och med den 31 augusti 2009, med automatisk förlängning ytterligare två år intill avtalet sägs upp. Avtalet gäller överenskommelser om krisberedskap.

Ekonomisk ersättning för insats i krisorganisationen och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden är inte reglerade i befintligt avtal med Tyresö Närradioförening. Tyresö närradio har påkallat behov av att teckna ett nytt avtal med kommunen, där tydliga överenskommelser kring krisberedskap, fullmäktigesändningar och ersättning framgår.

Förslag till nytt avtal finns i bifogat dokument.Bilagor
Avtal med närradioföreningen om krisberedskap och sändning av KF-sammanträden.pdf
Tjänsteskrivelse avtal med närradioföreningen.pdf

§188 Redovisning av genomförandet av folkomröstningen den 23 september 2012

Dnr 2012/KS 0381 004

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 23 september 2012 hölls en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning, som beslutades i april 2011. En redovisning av genomförandet har gjorts i syfte att dokumentera och hitta förbättringsområden inför valåret 2014 och inför en eventuell kommande folkomröstning.Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av genomförandet av folkomröstningen 2012.pdf
Redovisning av genomförandet av folkomröstningen 2012_3.pdf
Protokollsutdrag valnämnden 2012-11-22.pdf

§189 Yttrande över revisionsrapport om borgensåtagande

Dnr 2012/KS 0327 016

Beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit granska kommunens borgensåtaganden. Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtagandena inte i alla delar är ändamålsenliga. Synpunkter på revisorernas rekommendationer redovisas i tjänsteskrivelsen från kommundirektörens stab.Bilagor
Revisionsrapport borgensåtaganden-13092012083116.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport borgensåtaganden.pdf

§190 Yttrande över revisionsrapport om momsredovisning

Dnr 2012/KS 0328 016

Beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från konsult- och servicekontoret som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda har revisionsfirman PwC granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner för hantering av moms.

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunens rutiner för momshantering inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området.

I bifogad tjänsteskrivelse redovisas pågående och planerade åtgärder inom området.Bilagor
Revisionsrapport momsredovisning-13092012083231.pdf
Yttrande revisionsrapport rutiner för momsredovisning.pdf

§191 Yttrande över revisionsrapport om anställdas bisysslor

Dnr 2012/KS 0329 016

Beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit granska förekomsten av anställdas bisysslor. Revisorerna framhåller att det är viktigt att säkerställa att de nyligen beslutade riktlinjerna och rutinerna för hantering av anställdas bisysslor följs. I de fall där bisyssla förekommer är bedömningen av om det är fråga om förtroendeskadliga bisysslor särskilt angelägen.

Totalt rör det sig om sju fall där kommunen gjort affärer om sammantaget 75 625 kronor med företag där anställda har engagemang, varav 61 875 kr, hänförlig till tre företag, kan ifrågasättas.Bilagor
Revisionsrapport bisysslor-13092012083457.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport anställdas bisysslor.pdf

§192 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Susann Ronström (S) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen 2012-03-27. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige 2012-05-10 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11-14.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun alltid ska efterfråga lokal förnybar energiförsörjning/energiproduktion vid all fysisk planering och vid upphandlingar av kommunala verksamhetslokaler. Vidare att man ska i kommunen anställa kompetens för att kunna medverka för att ta fram ny energiteknik.

Alliansen håller med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer verkar för en ökad andel förnybar energi. Denna fråga anser Alliansen är så viktig att det under senaste åren bland annat beslutats om en ny klimatstrategi och en energieffektiviseringsstrategi. Målet och visionen med klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategi är att kommunen ska vara energineutral 2030, vilket anges också i kommunplan 2012 - 2014. Klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin anger bägge åtgärder och metoder för att kommunen ska kunna nå målen och visionen för 2030, till exempel metoder för att energianvändningen för byggnader ska minska med 4 procent till 2014 och med 28 procent till 2020.

Då kommunen arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 genom att effektivisera och minska energiförbrukningen kontinuerligt genom upphandlingar och avtal bedöms att kommunen inte har behov av att införskaffa sig kompetens och medverka vid utveckling av ny energiteknik. Det är bättre att samverka med samhället i stort, ta till sig ny teknik som kommer på marknaden och lära av andras erfarenheter. Nämnas kan att den el som kommunen och Tyresö Bostäder AB köper in är till 100 procent producerad av vattenkraft.

Till detta kommer också andra projekt/åtgärder för att alla i kommunen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Nämnas kan att under 2012/2013 kommer Tyresö kommun genomföra ett projekt med Ekopiloter, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser generellt bland hushållen och inom kommunens verksamheter. Detta genom att öka kunskaperna hos medborgarna och inom kommunens verksamheter om hur deras konsumtion, energiförbrukning och transporter bidrar till klimatpåverkan.

Utöver detta och mer specifikt i sak kring det som lyfts i motionen är det så att vi i samband med större ombyggnationer eller nybyggen ses på möjligheten att producera energi lokalt med hjälp av solfångare. Två exempel på detta är nya Tyresöhallen (fd Nybodahallen) och Snabbladdningsstationen för el-fordon i Tyresö Centrum. Vi har också beslutat att se på möjligheten att upphandla och införskaffa ett vindkraftverk – som visserligen inte fysiskt ligger i Tyresö – men som då skulle producera för våra behov.

Mot den bakgrunden anser vi att motionen bör anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Susann Ronström (S) ställer sig bakom Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
MP motion förnybar energiförs MSU § 153 1 Tjytt.pdf
MP motion förnybar energiförs MSU § 153.pdf
22 Motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion (MP).pdf
DOC220512-22052012092654.pdf

§193 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets tjänsteskrivelse.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-11-14 § 140 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande VA-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens VA-taxor, dessas tillämpning samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande VA-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av VA-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomiska redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av VA-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för VA-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.Bilagor
MP motion rättvis va taxa MSU § 140 1 Tjytt.pdf
MP motion rättvis VA-taxa MSU § 140 2 Motion.pdf
MP motion rättvis VA-taxa MSU § 140.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Rättivs Va-taxa.pdf

§194 Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0386 11

Beslut

- Anmälan av delegationsbeslut om kommunal borgen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2012-11-08, dnr 2012/KS 0386 11Bilagor
Beslut om kommunal borgen för Tyresö bostäder 2012-11-08.pdf

§195 Anmälan av delegationsbeslut korttidsboende, inköp av hjälpmedel

Dnr 2012/KS 0390 10

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Investeringsbeslut, 2012-10-22, dnr 2012/KS 0390 10Bilagor
Investeringsbeslut korttidsboende, hjälpmedel.pdf

§196 Anmälan av delegationsbeslut inventarier till Tyresöhallen

Dnr 2012/KS 0389 10

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören

Investeringsbeslut, 2012-10-18, dnr 2012/KS 0389 10Bilagor
Investeringsbeslut Tyresöhallen.pdf

§197 Anmälan av delegationsbeslut om lån

Dnr 2012/KS 0398 11

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om lån, 2012-11-19, dnr 2012/KS 0398 11Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

§198 Anmälan av delegationsbeslut om vidaredelegering av delegation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr 2012/KS 0393 003

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Delegationsbeslut om vidaredelegering, 2012-11-13, dnr 2012/KS 0393 003Bilagor
Vidaredelegering 2012-11-13.pdf

§199 Anmälan av delegationsbeslut om införande av kommunövergripande beslutsstödsystem

Dnr 2012/KS 0401 10

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om införande av kommunövergripande beslutsstödsystem, 2012-11-21, dnr 2012/KS 0401 10Bilagor
Beslut om införande av beslutsstödsystem.pdf

§200 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.Bilagor
Revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf
Delårsrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
DOC241012-24102012 122108.pdf
Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-10-24.pdf
Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Skrivelse kommunala pensionärsrådet Förändrad ersättning till utförare inom hemtjänst.pdf
KS meddelanden nov.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport oktober 2012.pdf
Månadsrapport Fastighetsavdelningen okt 2012.pdf

§201 Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2012/KS 0112 001

Beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Avsägelsen från Marie Linder (S) godkänns.
 3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Lennart Jönsson (S).

Beskrivning av ärendet
Marie Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Till ny ersättare föreslås Lennart Jönsson (S).

Bilagor
Avsägelse miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf