Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

1 Presentation av Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Margareta Jonsson från Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd presenterar nämndens verksamhet vid sammanträdet.

2 Kommundirektörens rapport juni 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni.pdf
Investeringsbeslut Stimmets skola.pdf
Investeringsbeslut Strandskolan.pdf
Investeringsbeslut Tyresö skola.pdf
Investeringsbeslut Tyresövallen.pdf
Investeringsbeslut Tyresövallens A och B plan.pdf

3 Delårsbokslut per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.

2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Beskrivning av ärendet
Bifogad rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari - april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

Bilagor
tertialbokslut_april_2013_GAN.pdf
Socialnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf
Kultur- och fritidsnämndens tertialbokslut.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen Delårsbokslut april 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen Måluppfyllnad.pdf
Delårsbokslut april 2013.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2013.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf

4 Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunen bidrar med 30 procent av kostnaden för en om- och utbyggnad av Tyresö Sportcenter inom en ram av sex miljoner kronor.

2. Kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö tennisklubb kan behöva ta upp som delfinansiering av den planerade om- och tillbyggnaden inom en ram av fyra miljoner kronor under villkor att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte fullgör sina åtaganden mot långivaren.

3. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagandet ska få utnyttjas, ska Trollbäckens tennisklubb godkänna en omförhandling av gällande arrendeavtal samt visa upp en tillfredsställande samlad finansieringslösning för ut- och ombyggnaden, där det ankommer på kommundirektören att bedöma om villkoren är uppfyllda.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb har begärt bidrag och kommunal borgen från Tyresö kommun för en planerad om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen).

Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till den planerade om- och utbyggnaden och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

I bifogad tjänsteskrivelse lämnas förslag till stöd för den planerade om- och utbyggnaden av sportcentret i form av dels ett bidrag till projektet, dels borgensåtagande för lån som kan behöva tas upp som delfinansiering.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut Om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter.pdf
Tjänsteskrivelse Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter.pdf

5 Återrapportering av uppdrag kring försäljning av aktier i AB Vårljus

Dnr 2013/KS 0160 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun innehar aktier i AB Vårljus, ett vårdbolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2013 fick kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att sälja Tyresö kommuns aktier och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast i juni 2013.

Ekonomichef Dan Näsman har tagit kontakt med AB Vårljus i syfte att se över möjligheterna till försäljning av Tyresö kommuns aktier. Kommunen inväntar svar från AB Vårljus.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lägesrapport avyttrande av aktier i Vårljus AB.pdf

6 Detaljplan för Hasselbacken, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0135

1. Granskningshandlingarna för detaljplan "Bostäder vid Hasselbacken" godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen, strax väster om Tyresö centrum, för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett planförslag som innebär att cirka 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november -16 december 2012. Under samrådstiden inkom åtta yttranden, varav ett från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstidens slut har ytterligare ett yttrande (privatperson) inkommit. Samrådet har lett till vissa ändringar i planförslaget.

Bilagor
Planbeskr Hasselbacken § 91.pdf
Plankarta Hasselbacken § 91.pdf
samrådsredogörelse Hasselbacken § 91.pdf
Kvalitetsprogram Hasselbacken § 91.pdf
PM Geoteknik_Hasselbacken § 91.pdf
Buller Hasselbacken §91.pdf
Dagvatten_Hasselbacken_§ 91.pdf
Hasselbacken utrdag MSU § 91.pdf
Tj skr, Hasselbacken § 91.pdf

7 Detaljplan för Bergaliden 6 och 7, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0486

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Detaljplanen för Bergaliden 6 och 7 antas.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 i Trollbäcken inkom till kommunen i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten är lämplig att stycka förutsatt att en samordning av uppfartsväg kan ske med grannfastigheten, Bergaliden 6.

Fastighetsägaren till Bergaliden 6 har ställt sig positiv till att ingå i detaljplanen.

Detaljplanen innebär således att sammanlagt fyra fastigheter kan tillskapas från de två befintliga, Bergaliden 6 och 7. Detaljplanen tas fram med så kallat enkelt förfarande.

Bilagor
Planbesk Bergaliden § 92.pdf
Plankarta Bergaliden § 92.pdf
Särskilt utl Bergaliden § 92.pdf
Bergaliden utdrag MSU § 96.pdf
Tj skr Bergaliden § 92.pdf

8 Remissvar regional cykelplan för Stockholms län 2013

Dnr 2013 KSM 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Remissen om förslag till regional cykelplan för Stockholms län 2013 besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Syftet med den regionala cykelplanen är att utgöra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014-2030.

Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 2030 genom en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Planen beskriver även att förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder. För att detta ska bli möjligt måste en kontinuerlig samverkan mellan länets aktörer ske.

Tyresö kommun står bakom det Södertörnsgemensamma yttrandet och lämnar därutöver ett antal synpunkter i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse regional cykelplan.pdf
Södertörnkommunernas yttrande regional cykelplan.pdf
cykelplan utdrag MSU § 81.pdf

9 Cykelplan

Dnr 2013 KSM 0431 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Förslag till cykelplan godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering av åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2012-02-16 att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att framarbetad cykelplan godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering av åtgärderna.

Tyresö har ambitionen att vara en cykelvänlig kommun med goda förutsättningar för alla cyklister. Cykelvägarna ska ha god framkomlighet och vara attraktiva, trafiksäkra och trygga. Cykelplanen är ett planeringsunderlag för cykeltrafiken i Tyresö med fokus på cykelnätets huvudstråk. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en ökad andel cykelresor och säkrare cykeltrafik i Tyresö. Detta ska ge förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att välja cykeln som transportmedel i vardagen, och för besökare att uppleva kommunen med cykel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse cykelplan.pdf
Cykelplan.pdf
cykelplan utdrag MSU § 82.pdf

10 Information om projekt Bemanningsenhet

Dnr 2013/KS 0217 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2010 i uppdrag att utreda möjligheten att införa en vikariepool inom barnomsorgen, äldreomsorgen, hemtjänsten samt verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet var att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering.

En förstudie i projektform genomfördes med start i januari 2011. I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation.

I bifogat dokument lämnar socialförvaltningen genom Styrgruppen för Bemanningsenheten sin rapport över projektets fortskridande. Socialnämnden noterade rapporten vid sitt sammanträde 2013-05-29.

Bilagor

Beslut KS bemanningsorganisation.pdf
Projekt bemanningsenhet skrivelse.docx
Socialnämnden PU § 1041 2013-05-29.pdf

11 Valkretsar och valdistrikt 2014

Dnr 2013/KS 0185 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Valkretsar och valdistrikt fastställs enligt valnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut

2. Vid valen 2014 ska Tyresö kommun tillhandahålla någon eller några kommunanställda som kommunala bud, som utses av valnämnden.

3. En flexibel dag för förtidsröstning på institutionerna ska tillämpas. Institutionerna får själva välja dag och röstningen ska minst omfatta två timmar per institution.

Beskrivning av ärendet

Val till Europaparlamentet ska hållas den 25 maj 2014 och val till kommun, landsting och riksdag hålls den 21 september 2014. På grund av ett flertal nybyggnadsprojekt kommer antalet invånare att öka i kommunen de närmaste åren. Kansliavdelningen har därför sett över valkretsar och valdistrikt.

Enligt vallagen 4 kap 13 § ska indelning i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången.

Enligt 4 kap 17 § ska länsstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige besluta om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före det år då beslutet ska tillämpas för första gången.

Valnämnden behandlade ärendet om valkretsar och valdistrikt 2014 vid sitt sammanträde 2013-05-29 och lämnar förslag enligt bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
Valnämnd protokollsutdrag 2013-05-29.pdf

12 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2013/KS 0225 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av tillträdande ny ekonomichef behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor

Firmateckning.pdf

13 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma föreslås besluta att årsarvodet till ordföranden i bolagsstyrelsen ska uppgå till 12 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Tidigare har årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag inte behandlats i samband med övriga arvodesbeslut. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Årsarvodet till ordföranden i Tyresö Näringslivsaktiebolag föreslås uppgå till 12 000 kronor.

Det är Tyresö Näringslivsaktiebolags bolagsstämma som fastställer ersättningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

14 Politikerträffar 2013

Dnr 2013/KS 0219 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Öppna politikerträffar hålls i anslutning till kommunstyrelsens möten den 27 augusti och den 26 november 2013.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2013 beslutades att Tyresö kommun under hösten 2013 ska hålla politikerträffar. Vid minst ett tillfälle under hösten ska allmänheten bjudas in till en öppen politikerträff i anslutning till ett sammanträde i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att det under hösten 2013 hålls två öppna politikerträffar: i anslutning till kommunstyrelsens möten den 27 augusti och den 26 november.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 79.pdf

15 Svar på motion om demokrativecka 2013 i Tyresö

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar får i uppdrag att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013.

2. Genomförandet ska utvärderas som underlag för kommande år.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade den 11 december 2013 in en motion om en demokrativecka 2013 i Tyresö. Motionen remitterades till demokratiberedningen för besvarande. Demokratiberedningen behandlade motionen på sitt möte den 15 april 2013.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet har i en motion berört vikten av att kommunen engagerar sig i att stärka den lokala demokratin. I texten ges flera exempel på hur man har arbetat och arbetar i andra kommuner. Det är alltid bra att göra en omvärldsspaning för att se om det finns inspiration att få på andra håll. Ett viktigt mål i Tyresö är att jobba med ett tydligt, uttalat och brett medborgarfokus. I detta ingår också en ökad medborgardialog. Det är något vi i Alliansen lägger stor vikt vid.

I svaret från demokratiberedningen ges en rad exempel på hur vi här i Tyresö redan arbetar med medborgardialog. Vi är dock på det klara med att detta går att utveckla ytterligare. Goda exempel är till exempel det omfattande arbetet som lagts ner kring Alby-utredningen och att Tyresöpanelen nu fått förnyat liv och ett bredare engagemang från kommunens förvaltningar. I det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer en mycket omfattande dialog med Tyresöbor att genomföras. Till detta kommer också att vi nu beslutat om att ta initiativ till politikerträffar eller om man så vill politikermingel inför sammanträden med nämnder, styrelser och utskott i kommunen. Detta som ett sätt att säkerställa aktiv dialog med medborgare.

Vid sidan om detta är det viktigt att i sammanhanget understryka det stora ansvar som de politiska partierna har för att föra dialog med kommunens invånare.

Demokratiberedningens slutsats är att de är positivt inställda till att det genomförs någon form av demokratidagar i Tyresö. Ett lämpligt tillfälle kan säkert vara Europarådets Demokrativecka. Det kan också vara rimligt att starta i en hanterbar och rimlig skala.

Mot bakgrund av detta föreslås att uppdra åt demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013, samt att utvärdera programmet efter genomförandet som underlag för kommande år.

Bilagor

Motion om demokrativecka 2013 i Tyresö från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Demokratiberedningens svar på motion om demokrativecka.pdf

16 Kommunstyrelsens meddelanden juni 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Malarkonferens_2013_PROGRAM_130603.pdf
KS meddelanden juni 2013.pdf
KSL Information hemsjukvård 2015.pdf

17 Investering på Tyresövallen och Fornuddens bollplan

Dnr 2013/KS 0232 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen. Investeringen och kapitaltjänstkostnaden är med i kommunplan 2014-2016, som kommunstyrelsen behandlade den 28 maj 2013.

Bilagor

Beslut KFN investeringar Tyresövallen.pdf

18 Försäljning av fastigheten Slånängen 8

Dnr 2013/SBF 0053 92

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Köpekontraktet godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderliga handlingar.
Beskrivning av ärendet

Handlingar under utarbetande.

Bilagor

Köpekontrakt Slånängen 8.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§106 Presentation av Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Margareta Jonsson från Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd presenterar nämndens verksamhet vid sammanträdet.

§107 Kommundirektörens rapport juni 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport juni.pdf

Investeringsbeslut Stimmets skola.pdf

Investeringsbeslut Strandskolan.pdf

Investeringsbeslut Tyresö skola.pdf

Investeringsbeslut Tyresövallen.pdf

Investeringsbeslut Tyresövallens A och B plan.pdf

§108 Delårsbokslut per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.

2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

Kommunstyrelsens beslut

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium.

4. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar det särskilda yttrandet att med anledning av ett extraordinärt läge i form av en övergångsperiod från nuvarande gymnasium till beslut om ett nytt Tyresö gymnasium, vill vi Socialdemokrater uttrycka att vi känner en oro för utvecklingen, men följer den i nämnden och lämnar även förslag till åtgärder i nämnden.

Beskrivning av ärendet

Bifogad rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

Bilagor

tertialbokslut_april_2013_GAN.pdf

Socialnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf

Kultur- och fritidsnämndens tertialbokslut.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningen Delårsbokslut april 2013.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningen Måluppfyllnad.pdf

Delårsbokslut april 2013.pdf

Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf

Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2013.pdf

§109 Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunen bidrar med 30 procent av kostnaden för en om- och utbyggnad av Tyresö Sportcenter inom en ram av sex miljoner kronor.
 2. Kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö tennisklubb kan behöva ta upp som delfinansiering av den planerade om- och tillbyggnaden inom en ram av sex miljoner kronor under villkor att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte fullgör sina åtaganden mot långivaren.
 3. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagandet ska få utnyttjas, ska Trollbäckens tennisklubb godkänna en omförhandling av gällande arrendeavtal för tennisbanorna vid Fornudden samt visa upp en tillfredsställande samlad finansieringslösning för ut- och ombyggnaden, där det ankommer på kommundirektören att bedöma om villkoren är uppfyllda.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Peter Bylunds reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-03-25 § 25.

Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade reserverat sig om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Trollbäckens tennisklubb har begärt bidrag och kommunal borgen från Tyresö kommun för en planerad om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen).

Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till den planerade om- och utbyggnaden och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. De delar av ritningar och kartor som beskriver tillbyggnad utanför fastigheten ingår inte i detta ärende.

I bifogad tjänsteskrivelse lämnas förslag till stöd för den planerade om- och utbyggnaden av sportcentret i form av dels ett bidrag till projektet, dels borgensåtagande för lån som kan behöva tas upp som delfinansiering.

Ordförandeförslag

Jag yrkar bifall till kommundirektörens förslag med den ändringen att ramen för kommunens borgensåtagande sätts till sex miljoner kronor och att den i tjänsteskrivelsen angivna förutsättningen att arrendeavtalen för tennisbanorna vid Fornudden och Fårdala upphör, tillsvidare endast ska gälla arrendeavtalet för tennisbanorna vid Fornudden.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss med hänvisning till Peter Bylunds (MP) reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-03-25 § 25.

Anita Mattsson (S) yrkar återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter.pdf

Kultur- och fritidsnämndens beslut Om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter.pdf

§110 Återrapportering av uppdrag kring försäljning av aktier i AB Vårljus

Dnr 2013/KS 0160 005

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun innehar aktier i AB Vårljus, ett vårdbolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2013 fick kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att sälja Tyresö kommuns aktier och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast i juni 2013.

Ekonomichef Dan Näsman har tagit kontakt med AB Vårljus i syfte att se över möjligheterna till försäljning av Tyresö kommuns aktier. Kommunen inväntar svar från AB Vårljus.

Bilagor

Tjänsteskrivelse lägesrapport avyttrande av aktier i Vårljus AB.pdf

§111 Detaljplan för Hasselbacken, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0135

Kommunstyrelsens beslut

 1. Granskningshandlingarna för detaljplan ”Bostäder vid Hasselbacken” godkänns.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-29 § 92.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen, strax väster om Tyresö centrum, för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett planförslag som innebär att cirka 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november –16 december 2012. Under samrådstiden inkom åtta yttranden, varav ett från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstidens slut har ytterligare ett yttrande (privatperson) inkommit. Samrådet har lett till vissa ändringar i planförslaget.

Bilagor

Planbeskr Hasselbacken § 91.pdf

Plankarta Hasselbacken § 91.pdf

samrådsredogörelse Hasselbacken § 91.pdf

Kvalitetsprogram Hasselbacken § 91.pdf

PM Geoteknik_Hasselbacken § 91.pdf

Buller Hasselbacken §91.pdf

Dagvatten_Hasselbacken_§ 91.pdf

Hasselbacken utrdag MSU § 91.pdf

Tj skr, Hasselbacken § 91.pdf

§112 Detaljplan för Bergaliden 6 och 7, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0486

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för Bergaliden 6 och 7 antas.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 i Trollbäcken inkom till kommunen i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten är lämplig att stycka förutsatt att en samordning av uppfartsväg kan ske med grannfastigheten, Bergaliden 6.

Fastighetsägaren till Bergaliden 6 har ställt sig positiv till att ingå i detaljplanen.

Detaljplanen innebär således att sammanlagt fyra fastigheter kan tillskapas från de två befintliga, Bergaliden 6 och 7. Detaljplanen tas fram med så kallat enkelt förfarande.

Bilagor

Planbesk Bergaliden § 92.pdf

Plankarta Bergaliden § 92.pdf

Särskilt utl Bergaliden § 92.pdf

Bergaliden utdrag MSU § 96.pdf

Tj skr Bergaliden § 92.pdf

§113 Remissvar regional cykelplan för Stockholms län 2013

Dnr 2013 KSM 0405

Kommunstyrelsens beslut

- Remissen om förslag till regional cykelplan för Stockholms län 2013 besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-29 § 81.

Beskrivning av ärendet

Syftet med den regionala cykelplanen är att utgöra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014-2030.

Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 2030 genom en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Planen beskriver även att förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder. För att detta ska bli möjligt måste en kontinuerlig samverkan mellan länets aktörer ske.

Tyresö kommun står bakom det Södertörnsgemensamma yttrandet och lämnar därutöver ett antal synpunkter i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor

Tjänsteskrivelse regional cykelplan.pdf

Södertörnkommunernas yttrande regional cykelplan.pdf

cykelplan utdrag MSU § 81.pdf

§114 Cykelplan

Dnr 2013 KSM 0431 010

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förslag till cykelplan godkänns.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering av åtgärderna.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2012-02-16 att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att framarbetad cykelplan godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering av åtgärderna.

Tyresö har ambitionen att vara en cykelvänlig kommun med goda förutsättningar för alla cyklister. Cykelvägarna ska ha god framkomlighet och vara attraktiva, trafiksäkra och trygga. Cykelplanen är ett planeringsunderlag för cykeltrafiken i Tyresö med fokus på cykelnätets huvudstråk. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en ökad andel cykelresor och säkrare cykeltrafik i Tyresö. Detta ska ge förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att välja cykeln som transportmedel i vardagen, och för besökare att uppleva kommunen med cykel.

Bilagor

Tjänsteskrivelse cykelplan.pdf

Cykelplan.pdf

cykelplan utdrag MSU § 82.pdf

§115 Information om projekt Bemanningsenhet

Dnr 2013/KS 0217 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2010 i uppdrag att utreda möjligheten att införa en vikariepool inom barnomsorgen, äldreomsorgen, hemtjänsten samt verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet var att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering.

En förstudie i projektform genomfördes med start i januari 2011. I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation.

I bifogat dokument lämnar socialförvaltningen genom Styrgruppen för Bemanningsenheten sin rapport över projektets fortskridande. Socialnämnden noterade rapporten vid sitt sammanträde 2013-05-29.

Bilagor

Beslut KS bemanningsorganisation.pdf

Projekt bemanningsenhet skrivelse.docx

Socialnämnden PU § 1041 2013-05-29.pdf

§116 Valkretsar och valdistrikt 2014

Dnr 2013/KS 0185 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Valkretsar och valdistrikt fastställs enligt valnämndens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Vid valen 2014 ska Tyresö kommun tillhandahålla någon eller några kommunanställda som kommunala bud, som utses av valnämnden.
 2. En flexibel dag för förtidsröstning på institutionerna ska tillämpas. Institutionerna får själva välja dag och röstningen ska minst omfatta två timmar per institution.

Beskrivning av ärendet

Val till Europaparlamentet ska hållas den 25 maj 2014 och val till kommun, landsting och riksdag hålls den 21 september 2014. På grund av ett flertal nybyggnadsprojekt kommer antalet invånare att öka i kommunen de närmaste åren. Kansliavdelningen har därför sett över valkretsar och valdistrikt.

Enligt vallagen 4 kap 13 § ska indelning i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången.

Enligt 4 kap 17 § ska länsstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige besluta om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före det år då beslutet ska tillämpas för första gången.

Valnämnden behandlade ärendet om valkretsar och valdistrikt 2014 vid sitt sammanträde 2013-05-29 och lämnar förslag enligt bifogat protokollsutdrag.

Bilagor

Valnämnd protokollsutdrag 2013-05-29.pdf

§117 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2013/KS 0225 003

Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av tillträdande ny ekonomichef behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras.

Bilagor

Firmateckning.pdf


§118 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag - ärendet utgår

§119 Politikerträffar 2013

Dnr 2013/KS 0219 001

Kommunstyrelsens beslut

- Öppna politikerträffar hålls i anslutning till kommunstyrelsens möten den 27 augusti och den 26 november 2013.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2013 beslutades att Tyresö kommun under hösten 2013 ska hålla politikerträffar. Vid minst ett tillfälle under hösten ska allmänheten bjudas in till en öppen politikerträff i anslutning till ett sammanträde i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att det under hösten 2013 hålls två öppna politikerträffar: i anslutning till kommunstyrelsens möten den 27 augusti och den 26 november.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 79.pdf

§120 Svar på motion om demokrativecka 2013 i Tyresö

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Motionen bifalls.
 2. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar får i uppdrag att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013.
 3. Genomförandet ska utvärderas som underlag för kommande år.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade den 11 december 2013 in en motion om en demokrativecka 2013 i Tyresö. Motionen remitterades till demokratiberedningen för besvarande. Demokratiberedningen behandlade motionen på sitt möte den 15 april 2013.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet har i en motion berört vikten av att kommunen engagerar sig i att stärka den lokala demokratin. I texten ges flera exempel på hur man har arbetat och arbetar i andra kommuner. Det är alltid bra att göra en omvärldsspaning för att se om det finns inspiration att få på andra håll. Ett viktigt mål i Tyresö är att jobba med ett tydligt, uttalat och brett medborgarfokus. I detta ingår också en ökad medborgardialog. Det är något vi i Alliansen lägger stor vikt vid.

I svaret från demokratiberedningen ges en rad exempel på hur vi här i Tyresö redan arbetar med medborgardialog. Vi är dock på det klara med att detta går att utveckla ytterligare. Goda exempel är till exempel det omfattande arbetet som lagts ner kring Alby-utredningen och att Tyresöpanelen nu fått förnyat liv och ett bredare engagemang från kommunens förvaltningar. I det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer en mycket omfattande dialog med Tyresöbor att genomföras. Till detta kommer också att vi nu beslutat om att ta initiativ till politikerträffar eller om man så vill politikermingel inför sammanträden med nämnder, styrelser och utskott i kommunen. Detta som ett sätt att säkerställa aktiv dialog med medborgare.

Vid sidan om detta är det viktigt att i sammanhanget understryka det stora ansvar som de politiska partierna har för att föra dialog med kommunens invånare.

Demokratiberedningens slutsats är att de är positivt inställda till att det genomförs någon form av demokratidagar i Tyresö. Ett lämpligt tillfälle kan säkert vara Europarådets Demokrativecka. Det kan också vara rimligt att starta i en hanterbar och rimlig skala.

Mot bakgrund av detta föreslås att uppdra åt demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013, samt att utvärdera programmet efter genomförandet som underlag för kommande år.

Bilagor

Motion om demokrativecka 2013 i Tyresö från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

Demokratiberedningens svar på motion om demokrativecka.pdf

§121 Kommunstyrelsens meddelanden juni 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Malarkonferens_2013_PROGRAM_130603.pdf

KSL Information hemsjukvård 2015.pdf

KS meddelanden juni 2013.pdf

§122 Investering på Tyresövallen och Fornuddens bollplan

Dnr 2013/KS 0232 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-05-27 § 49.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen. Investeringen och kapitaltjänstkostnaden är med i kommunplan 2014-2016, som kommunstyrelsen behandlade den 28 maj 2013.

Bilagor

Beslut KFN investeringar Tyresövallen.pdf

§123 Försäljning av fastigheten Slånängen 8

Dnr 2013 KSM 0084 253

Kommunstyrelsens beslut

 1. Köpekontraktet godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet

Handlingar under utarbetande.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Slånängen.pdf

Köpekontrakt Slånängen 8.pdf

§124 Redovisning av arbetet med Tyresö centrum

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar det pågående arbetet med utvecklingen av Tyresö centrum.