Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport oktober 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2013.pdf

2 Delårsbokslut per augusti 2013 *

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.
2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.
4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari - augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under 2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Ordförandeutlåtande
Ett delårsbokslut är ett tillfälle till avstämning och reflektion. Det finns all anledning för oss att se med tillförsikt på framtiden. Delårsbokslutet visar flera positiva saker när det gäller kommunens ekonomi. Vi kommer göra ett bra resultat 2013 och stå starka inför 2014 och framåt. Förvaltningar som haft problem har nu betydligt bättre resultat - inte minst Socialförvaltningen förtjänar beröm.

Vi ser att vi har goda möjligheter att uppnå de flesta målen som finns i Kommunplanen. Det är glädjande. Det visar att vi kan leverera bra välfärdstjänster med hög kvalitet till alla Tyresöbor. Det ska vi som förtroendevalda vara stolta över och det ska inte minst kommunens alla medarbetare, och även de som jobbar i av kommunen finansierade verksamheter, vara väldigt stolta över.

Det går bra för Tyresö på många områden, det går också bra för Sverige på många områden. Sverige är ett av få länder i Europa som har en stabil ekonomi och förutsättningar att genomföra satsningar såväl på välfärden som på utbildning, forskning och infrastruktur och att ge ekonomisk stimulans i form av sänkta skatter för vanliga löntagare och förbättra företagsklimatet på olika sätt. Detta trots den fortsatta stora osäkerheten i Europa och USA. Alliansens trygga lotsande av vårt land genom omväldens kris är också en garant för att vi här i Tyresö ska ha goda förutsättningar. Det är viktigt att denna utveckling inte riskeras av politiska experiment från den splittrade oppositionen i form av kraftiga skattehöjningar, färre jobb, sämre möjligheter för företagande samt minskad mångfald och valfrihet.

I skrivande stund är prognosen att Tyresö Kommun landar 2013 på ett nödvändigt överskott på knappt 45 miljoner. Vissa tecken tyder på att vi dessutom kan förbättra detta då det finns indikationer på ytterligare skatteintäktsförstärkningar. Detta motsvarar det generella målet om ett överskott på 2 %. Vi vet också att kommunens soliditet, inklusive pensionsskulden, stärkts så att den nu är över 0 och fortsätter öka - vår ekonomi stärks löpande.

Delårsbokslutet beskriver hur våra olika verksamheter idag ser på möjligheten att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Läget är där gott och det ser idag ut som att de flesta mål, med något enstaka undantag, kommer att kunna uppnås vid den beslutade tidpunkten. Detta gäller såväl de kommungemensamma målen som de mål som finns inom de olika verksamhetsområdena.

Tyresö Kommun befinner sig i en expansiv fas. Det är en spännande och intressant utmaning som vi möter med tillförsikt. Att Stockholmsregionen och Tyresö lockar många nya invånare är positivt. Det ställer dock krav på fortsatt utbyggnad av våra välfärdstjänster och vår kommunala infrastruktur - det leder till höga investeringsvolymer. Vilket vi vet är bekymmersamt och vi har ett ansvar för att försöka hitta en balans i detta kommande år. Genom klok planering kring våra kommunala lokaler har vi kunnat frigöra och hitta lösningar där lokaler används smartare och bättre för att på så sätt minska investeringstrycket. Till detta bidrar hyressystemet som dessutom också frigjort flera miljoner kronor extra att satsa på lärare och kunskaper istället.

Vår planering för nya bostäder håller ett högt tempo och just nu finns runt 3000 bostäder antingen i form av redan klubbade projekt, pågående planarbeten eller kommande planer de närmaste åren. Centrumutvecklingen spelar en avgörande roll - och ger också kommunen goda intäktsmöjligheter. Omvandlingen av Östra Tyresö rullar även den vidare och har under 2013 hittills tagit flera steg framåt till glädje för såväl miljön som de boende.

Avslutningsvis vill jag säga till alla som jobbar för Tyresö Kommun och till alla som jobbar i skattefinansierade verksamheter - keep up the good work! Ni gör livet lättare och bättre för alla Tyresöbor.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport.pdf
Socialnämndens delårsbokslut aug 2013 och prognos 2013.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens tertialbokslut aug 2013.pdf
PU MSU 20130911.pdf
Delårsbokslut Sbf 2013.pdf
Tjänsteskrivelse kommundirektören delårsbokslut augusti 2013.pdf
Kultur- och fritidsnämnden delårsbokslut augusti 2013.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut augusti 2013.pdf
Delårsbokslut augusti 2013 samt prognos 2013.pdf

3 Prioriteringar i cykelplaner

Dnr 2013 KSM 0431 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till prioritering av åtgärderna i cykelplanen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns cykelplan, som antogs av kommunstyrelsen 2013-06-11, identifierar ett antal objekt/vägar och stråk längs vilka nya cykelvägar behövs eller befintliga cykelförbindelser behöver förbättras. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick vid planens antagande i uppdrag att ta fram förslag till prioritering av åtgärderna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, där åtgärder prioriteras utmed huvudvägarna samt för att ansluta cykelvägnätet till grann-kommunerna. Övriga principer som vägs in vid prioritering av åtgärder är:
- Där åtgärder syftar till att förbättra för cykeltrafiken i ett arbetspendlingsstråk
- Där åtgärder syftar till att bygga saknade länkar i cykelnätet
- Där antalet befintliga eller förväntade antalet cyklister är högt
- Trafikfarliga korsningspunkter i cykelnätet
- Där åtgärder leder till ökad framkomlighet och bekvämlighet för cyklister
- Åtgärder som har en låg kostnad och kan göras i samband med andra arbeten.

Stråken där åtgärder planeras har prioriterats i två kategorier, prioritet ett respektive prioritet två. Åtgärder med prioritet ett föreslås genomföras tidigare under cykelplanperioden och prioritet två senare. Omdisponeringar i tid kan behöva göras under planperioden.

Bilagor
Tj.skrivelse prioritering cykelplan.pdf
Bilaga Cykelplan kostnader_prioritering.pdf
Cykelplan, pu.pdf

4 Ordförandeuppdrag om möjlighet till hotelletablering

Dnr 2013/KS 0357 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en eventuell hotelletablering i Tyresö samt att återrapportera till kommunstyrelsen under våren 2014.

Beskrivning av ärendet
Tyresö är landets 49:e största kommun och en kommun som växer i ett högt tempo. Tyresö är samtidigt en kommun med ett brett och stort lokalt näringsliv med väldigt många entreprenörer och ett stort antal registrerade företag i förhållande till befolkningen. Tyresö utmärks också av ett högt nyföretagande.

Tyresö har också potential som ett besöksmål med vår goda tillgång till orörd och vacker natur, till sjöar och hav och med allt som finns i området runt Tyresö Slott och Tyresö Kyrka. Förutom slottet i sig självt finns både pilgrimscentrum och allt som har koppling till konstnärskolonin runt Prins Eugen.

Det Tyresö däremot i hög utsträckning saknar är övernattningsmöjligheter. Det saknas idag ett hotell inom kommunen och den enda kommersiella övernattningsmöjligheten är vandrarhemmet Prinsvillan. Prinsvillan täcker troligen inte de totala behov som finns. Det är en ofta förekommande fråga och synpunkt inte minst från vårt lokala näringsliv kring avsaknaden av ett hotell i Tyresö.

Mot den bakgrunden och i linje med Alliansens strävan att fortsätta förbättra det lokala företagsklimatet och stärka Tyresös möjligheter som besöksmål vill vi undersöka möjligheten att etablera en kommersiellt lönsam hotellverksamhet i Tyresö. Ett rimligt tillvägagångssätt är att kontakta de hotellkedjor och hotellentreprenörer som finns för att inleda diskussioner om möjligheten till etablering i Tyresö och lämpliga placeringar i Tyresö.

Bilagor
Ordförandeuppdrag möjligheter till hotelletablering.pdf

5 Svar på remiss om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Dnr 2013 KSM 0933 211

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Beskrivning av ärendet
Förhandlingspersonerna i 2013 års Stockholmsförhandling har i uppdrag att se över trängselskattens utformning mot bakgrund av en kraftig ökning av trafiken i Stockholm. Förhandlingspersonernas framställan och finansdepartementets författningsförslag har remitterats till bland annat Tyresö kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett frågan och föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med synpunkter.

Bilagor
Remissyttrande, pu.pdf
Tj.skrivelse trängselskatt förändrad 131008.pdf
Remiss Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf

6 Införande samt certifiering av energiledningssystem för kommunens energiförsörjning av kommunala fastigheter

Dnr 2013 KSM 0954 031

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Införandet samt certifiering av kommunens energiledningssystem för energiförsörjningen av kommunala fastigheter godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun deltar i projekt "Överkomma hinder för energieffektiviseringsåtgärder", ett projekt som drivs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med projektet är att identifiera och överbrygga hinder för energieffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd.

Genom projektet har det framkommit att införandet av ett energiledningssystem samt certifiering av systemet kan vara en väg till att överbrygga kommunala hinder för energieffektiviseringsåtgärder.

Frågan har beretts inom kommunstyrelsens särskilda utskott som föreslår att kommunen ska införa energiledningssystemet ISO 50001 med därtill hörande certifiering inom ramen för fasighetsenhetens ansvarsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om energiledningssystem.pdf
Protokollsutdrag KSU 2013-10-10 § 56.pdf

7 Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända

Dnr 2013/KS 0245 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Reviderad "Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända" antas enligt rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan kommunerna om samverkan kring introduktion med mera av nyanlända. Under hösten genomförde Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) en uppföljning av överenskommelsen som visade på vissa brister. Uppföljningens resultat tillsammans med förändrat ansvar för kommunerna till följd av att stora delar av ansvaret flyttades från kommunen till Arbetsförmedlingen, resulterade i en revidering av dokumentet.

KSL:s rekommendation att anta den reviderade överenskommelsen har behandlats av socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilka föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade överenskommelsen.

Bilagor
Rek överensk nyanlända.pdf
Socialnämndens förslag till svar på KSL-rekommendation om nyanlända.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar.pdf

8 Revidering av reglemente för valnämnden *

Dnr 2013/KS 0305 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för valnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Inför de två valen 2014, val till Europaparlamentet och allmänna val, har reglementet för valnämnden i Tyresö kommun setts över. I förslaget till reviderat reglemente klargörs valnämndens mandat och arbetsuppgifter.

Bilagor
tjänsteskrivelse, Valnämndens reglemente.pdf
reglemente, valnämnden.pdf

9 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag *

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordförande i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Enligt bestämmelser i "Ersättning till förtroendevalda" utges årsarvode i relation 0,05 till 0,30 av heltid beroende av uppdragets omfattning. Uppdraget som ordförande i Tyresö Näringslivsaktiebolag bedöms omfatta relation 0,05 av heltid, för vilket arvodet för 2013 fastställts till 35 545 kronor.

Under år 2012 utbetalades 25 000 kronor.

Bilagor
Redogörelse verksamheten Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Tjänsteskrivelse arvode för ordföranden i Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

10 Avsägelser och fyllnadsval till särskilda utskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2013/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Marita Bertilsson (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i särskilda utskottet utses Anita Mattsson (S).
3. Till ny ersättare i särskilda utskottet utses Karin Ljung (S).
4. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Karin Ljung (S).

Beskrivning av ärendet
Marita Bertilsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i särskilda utskottet samt som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Till ny ledamot i särskilda utskottet föreslås Anita Mattsson (S), som nu är ersättare i utskottet.

Till ny ersättare i särskilda utskottet föreslås Karin Ljung (S).

Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslås Karin Ljung (S).

11 Svar på motion om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter *

Dnr 2013/KS 0205 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns och vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Bilagor
Motion om förslag att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen stimulera ungas aktiviteter.pdf

12 Svar på motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat *

Dnr 2013/KS 0206 001

Svar på motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterparitet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proporion till skolans utbildningsresultat.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om soldarisk hyresbetalning.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut oktober 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
- Rättegångsfullmakt i mål rörande anmälningsärende angående brygga, 2013-09-30, dnr 2011 KSM 0561
- Investeringsbeslut för fastighetsenhetens åtgärder i samband med nya skyltar vid Slottshallen och Tyresöhallen, 2013-09-19,
dnr 2012/KS 0201 10
- Investeringsbeslut för fastighetsenhetens åtgärder på Tyresö gymnasium, 2013-09-19, dnr 2012/KS 0201 10

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
- Beslut om kommunal borgen, 2013-10-09, dnr 2013/KS 0352 11

Bilagor
Investeringsbeslut nya skyltar Slottshallen och Tyresöhallen.pdf
Investeringsbeslut åtgärder vid Tyresö gymnsium.pdf
Beslut om kommunal borgen 2013-10-09.pdf
Fullmaktsbeslut kommundirektören 2013-09-30.pdf

14 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Nationella minoriteter rättigheter i Stockholms län.pdf
Inbjudan Södertörns brandförsvarsförbund 20 år Tyresö kommun.pdf
Uppdragsdirektiv it-leverans.pdf
Medarbetarundersökning Tyresö 2013.pdf
Delrapport projekt Medborgarfokus.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen september 2013.pdf
PM Healthy Living.pdf
Skrivelse - frågor som väckts av Sandin i demokratiberedningen MP KS 24 sept 2013.pdf
Svar på Miljöpartiets skrivelse om frågor i demokratiberedningen.pdf
Ny epostadress förtroendevalda.pdf
Svar - Tyresö Finska förening.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport september.pdf
KS meddelanden oktober.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (54 kb)

§159 Kommundirektörens rapport oktober 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport oktober 2013.pdf

§160 Delårsbokslut per augusti 2013

Dnr 2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.

2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.

4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.

5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabeth Hedlund (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, med hänvisning till det egna budgetförslaget i kommunfullmäktige 2013-06-12 § 81.

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari – augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under 2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Ordförandeutlåtande

Ett delårsbokslut är ett tillfälle till avstämning och reflektion. Det finns all anledning för oss att se med tillförsikt på framtiden. Delårsbokslutet visar flera positiva saker när det gäller kommunens ekonomi. Vi kommer göra ett bra resultat 2013 och stå starka inför 2014 och framåt. Förvaltningar som haft problem har nu betydligt bättre resultat - inte minst Socialförvaltningen förtjänar beröm. Vi ser att vi har goda möjligheter att uppnå de flesta målen som finns i Kommunplanen. Det är glädjande. Det visar att vi kan leverera bra välfärdstjänster med hög kvalitet till alla Tyresöbor. Det ska vi som förtroendevalda vara stolta över och det ska inte minst kommunens alla medarbetare, och även de som jobbar i av kommunen finansierade verksamheter, vara väldigt stolta över. Det går bra för Tyresö på många områden, det går också bra för Sverige på många områden. Sverige är ett av få länder i Europa som har en stabil ekonomi och förutsättningar att genomföra satsningar såväl på välfärden som på utbildning, forskning och infrastruktur och att ge ekonomisk stimulans i form av sänkta skatter för vanliga löntagare och förbättra företagsklimatet på olika sätt. Detta trots den fortsatta stora osäkerheten i Europa och USA. Alliansens trygga lotsande av vårt land genom omväldens kris är också en garant för att vi här i Tyresö ska ha goda förutsättningar. Det är viktigt att denna utveckling inte riskeras av politiska experiment från den splittrade oppositionen i form av kraftiga skattehöjningar, färre jobb, sämre möjligheter för företagande samt minskad mångfald och valfrihet. I skrivande stund är prognosen att Tyresö Kommun landar 2013 på ett nödvändigt överskott på knappt 45 miljoner. Vissa tecken tyder på att vi dessutom kan förbättra detta då det finns indikationer på ytterligare skatteintäktsförstärkningar. Detta motsvarar det generella målet om ett överskott på 2 %. Vi vet också att kommunens soliditet, inklusive pensionsskulden, stärkts så att den nu är över 0 och fortsätter öka – vår ekonomi stärks löpande.

Delårsbokslutet beskriver hur våra olika verksamheter idag ser på möjligheten att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Läget är där gott och det ser idag ut som att de flesta mål, med något enstaka undantag, kommer att kunna uppnås vid den beslutade tidpunkten. Detta gäller såväl de kommungemensamma målen som de mål som finns inom de olika verksamhetsområdena. Tyresö Kommun befinner sig i en expansiv fas. Det är en spännande och intressant utmaning som vi möter med tillförsikt. Att Stockholmsregionen och Tyresö lockar många nya invånare är positivt. Det ställer dock krav på fortsatt utbyggnad av våra välfärdstjänster och vår kommunala infrastruktur – det leder till höga investeringsvolymer. Vilket vi vet är bekymmersamt och vi har ett ansvar för att försöka hitta en balans i detta kommande år. Genom klok planering kring våra kommunala lokaler har vi kunnat frigöra och hitta lösningar där lokaler används smartare och bättre för att på så sätt minska investeringstrycket. Till detta bidrar hyressystemet som dessutom också frigjort flera miljoner kronor extra att satsa på lärare och kunskaper istället. Vår planering för nya bostäder håller ett högt tempo och just nu finns runt 3000 bostäder antingen i form av redan klubbade projekt, pågående planarbeten eller kommande planer de närmaste åren. Centrumutvecklingen spelar en avgörande roll – och ger också kommunen goda intäktsmöjligheter. Omvandlingen av Östra Tyresö rullar även den vidare och har under 2013 hittills tagit flera steg framåt till glädje för såväl miljön som de boende. Avslutningsvis vill jag säga till alla som jobbar för Tyresö Kommun och till alla som jobbar i skattefinansierade verksamheter – keep up the good work! Ni gör livet lättare och bättre för alla Tyresöbor.

Bilagor

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport.pdf

Socialnämndens delårsbokslut aug 2013 och prognos 2013.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens tertialbokslut aug 2013.pdf

PU MSU 20130911.pdf

Delårsbokslut Sbf 2013.pdf

Tjänsteskrivelse kommundirektören delårsbokslut augusti 2013.pdf

Kultur- och fritidsnämnden delårsbokslut augusti 2013.pdf

Byggnadsnämndens delårsbokslut augusti 2013.pdf

Delårsbokslut augusti 2013 samt prognos 2013.pdf

§161 Prioriteringar i cykelplaner

Dnr 2013 KSM 0431 010

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till prioritering av åtgärderna i cykelplanen.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns cykelplan, som antogs av kommunstyrelsen 2013-06-11, identifierar ett antal objekt/vägar och stråk längs vilka nya cykelvägar behövs eller befintliga cykelförbindelser behöver förbättras. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick vid planens antagande i uppdrag att ta fram förslag till prioritering av åtgärderna. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, där åtgärder prioriteras utmed huvudvägarna samt för att ansluta cykelvägnätet till grann-kommunerna. Övriga principer som vägs in vid prioritering av åtgärder är:

- Där åtgärder syftar till att förbättra för cykeltrafiken i ett arbetspendlingsstråk

- Där åtgärder syftar till att bygga saknade länkar i cykelnätet

- Där antalet befintliga eller förväntade antalet cyklister är högt

- Trafikfarliga korsningspunkter i cykelnätet

- Där åtgärder leder till ökad framkomlighet och bekvämlighet för cyklister

- Åtgärder som har en låg kostnad och kan göras i samband med andra arbeten.

Stråken där åtgärder planeras har prioriterats i två kategorier, prioritet ett respektive prioritet två. Åtgärder med prioritet ett föreslås genomföras tidigare under cykelplanperioden och prioritet två senare. Omdisponeringar i tid kan behöva göras under planperioden.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till prioritering av åtgärderna i cykelplanen.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar på en fördubbling av investeringstakten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Tj.skrivelse prioritering cykelplan.pdf

Cykelplan, pu.pdf

Bilaga cykelplan.pdf

§162 Ordförandeuppdrag om möjlighet till hotelletablering

Dnr 2013/KS 0357 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en eventuell hotelletablering i Tyresö samt att återrapportera till kommunstyrelsen under våren 2014.

Beskrivning av ärendet

Tyresö är landets 49:e största kommun och en kommun som växer i ett högt tempo. Tyresö är samtidigt en kommun med ett brett och stort lokalt näringsliv med väldigt många entreprenörer och ett stort antal registrerade företag i förhållande till befolkningen. Tyresö utmärks också av ett högt nyföretagande. Tyresö har också potential som ett besöksmål med vår goda tillgång till orörd och vacker natur, till sjöar och hav och med allt som finns i området runt Tyresö Slott och Tyresö Kyrka. Förutom slottet i sig självt finns både pilgrimscentrum och allt som har koppling till konstnärskolonin runt Prins Eugen. Det Tyresö däremot i hög utsträckning saknar är övernattningsmöjligheter. Det saknas idag ett hotell inom kommunen och den enda kommersiella övernattningsmöjligheten är vandrarhemmet Prinsvillan. Prinsvillan täcker troligen inte de totala behov som finns. Det är en ofta förekommande fråga och synpunkt inte minst från vårt lokala näringsliv kring avsaknaden av ett hotell i Tyresö. Mot den bakgrunden och i linje med Alliansens strävan att fortsätta förbättra det lokala företagsklimatet och stärka Tyresös möjligheter som besöksmål vill vi undersöka möjligheten att etablera en kommersiellt lönsam hotellverksamhet i Tyresö. Ett rimligt tillvägagångssätt är att kontakta de hotellkedjor och hotellentreprenörer som finns för att inleda diskussioner om möjligheten till etablering i Tyresö och lämpliga placeringar i Tyresö.

Bilagor

Ordförandeuppdrag möjligheter till hotelletablering.pdf

§163 Svar på remiss om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Dnr 2013 KSM 0933 211

Kommunstyrelsens beslut

- Remiss om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-10-09 § 135.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Förhandlingspersonerna i 2013 års Stockholmsförhandling har i uppdrag att se över trängselskattens utformning mot bakgrund av en kraftig ökning av trafiken i Stockholm. Förhandlingspersonernas framställan och finansdepartementets författningsförslag har remitterats till bland annat Tyresö kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett frågan och föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med synpunkter.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att remiss om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt yrkande (bilaga).

Beslutsgång

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Remissyttrande, pu.pdf

Remiss Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf

Tjänsteskrivelse remissyttrande trängselskatt.pdf

Förslag och yttrande MP svar på remiss om trängselskatt.pdf

§164 Införande samt certifiering av energiledningssystem för kommunens energiförsörjning av kommunala fastigheter

Dnr 2013/KS 0365 92

Kommunstyrelsens beslut

- Införandet samt certifiering av kommunens energiledningssystem för energiförsörjningen av kommunala fastigheter godkänns.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun deltar i projekt "Överkomma hinder för energieffektiviseringsåtgärder", ett projekt som drivs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med projektet är att identifiera och överbrygga hinder för energieffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd. Genom projektet har det framkommit att införandet av ett energiledningssystem samt certifiering av systemet kan vara en väg till att överbrygga kommunala hinder för energieffektiviseringsåtgärder. Frågan har beretts inom kommunstyrelsens särskilda utskott som föreslår att kommunen ska införa energiledningssystemet ISO 50001 med därtill hörande certifiering inom ramen för fasighetsenhetens ansvarsområde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse om energiledningssystem.pdf

Protokollsutdrag KSU 2013-10-10 § 56.pdf

§165 Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända

Dnr 2013/KS 0245 005

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad "Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända" antas enligt rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan kommunerna om samverkan kring introduktion med mera av nyanlända. Under hösten genomförde Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) en uppföljning av överenskommelsen som visade på vissa brister. Uppföljningens resultat tillsammans med förändrat ansvar för kommunerna till följd av att stora delar av ansvaret flyttades från kommunen till Arbetsförmedlingen, resulterade i en revidering av dokumentet. KSL:s rekommendation att anta den reviderade överenskommelsen har behandlats av socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilka föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade överenskommelsen.

Bilagor

Rek överensk nyanlända.pdf

Socialnämndens förslag till svar på KSL-rekommendation om nyanlända.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar.pdf

§166 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2013/KS 0305 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat reglemente för valnämnden antas.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade instämt i Kristjan Vaigurs (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Inför de två valen 2014, val till Europaparlamentet och allmänna val, har reglementet för valnämnden i Tyresö kommun setts över. I förslaget till reviderat reglemente klargörs valnämndens mandat och arbetsuppgifter.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förvaltningens förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas.

Yrkande

Kristjan Vaigur (S) yrkar att § 3 i förslaget till reviderat reglemente ändras så att valnämnden ansvarar för att förmedla och vidarebefordra olika omröstningsalternativ. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till reglemente. Kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till reglemente. Ordföranden ställer proposition på förslaget att anta reviderat reglemente för valnämnden och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

tjänsteskrivelse, Valnämndens reglemente.pdf

Förslag på reglemente valnämnden.pdf

§167 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade instämt i Kristjan Vaigurs (S) yrkande om 25 000 kronor i årsarvode om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordförande i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Enligt bestämmelser i "Ersättning till förtroendevalda" utges årsarvode i relation 0,05 till 0,30 av heltid beroende av uppdragets omfattning. Uppdraget som ordförande i Tyresö Näringslivsaktiebolag bedöms omfatta relation 0,05 av heltid, för vilket arvodet för 2013 fastställts till 35 545 kronor. Under år 2012 utbetalades 25 000 kronor.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger som förslag till Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor samt att bolagsstyrelsen ska fortsätta att ha fem ledamöter fram till mandatperiodens slut.

Yrkande

Kristjan Vaigur (S) yrkar att förslag till årsarvode till ordförande i bolagsstyrelsen ska uppgå till 25 000 kronor. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i yrkandet. Kristjan Vaigur (S) yrkar att antalet ledamöter i bolagsstyrelsen begränsas till 3 ledamöter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande om 3 ledamöter i bolagsstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget om 5 ledamöter i bolagsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att bolagsstyrelsen ska fortsätta att ha fem ledamöter. Ordföranden ställer proposition Kristjan Vaigurs (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att förslaget till årsarvode för ordföranden i bolagsstyrelsen ska vara 25 000 kr. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget om 35 545 kronor i årsarvode för ordföranden i bolagsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Kristjan Vaigur (S) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Kristjan Vaigurs (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej, 2 avstår att rösta, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

Redogörelse verksamheten Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

Tjänsteskrivelse arvode för ordföranden i Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§168 Avsägelser och fyllnadsval till särskilda utskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2013/KS 0146 001

Kommunstyrelsens beslut

1. Avsägelserna från Marita Bertilsson (S) godkänns.

2. Till ny ledamot i särskilda utskottet utses Anita Mattsson (S).

3. Till ny ersättare i särskilda utskottet utses Karin Ljung (S).

4. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Karin Ljung (S).

Beskrivning av ärendet

Marita Bertilsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i särskilda utskottet samt som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Till ny ledamot i särskilda utskottet föreslås Anita Mattsson (S), som nu är ersättare i utskottet. Till ny ersättare i särskilda utskottet föreslås Karin Ljung (S). Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslås Karin Ljung (S).

Bilagor

Avsägelse Marita Bertilsson miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

Avsägelse Marita Bertilsson kommunstyrelsens särskilda utskott.pdf

§169 Svar på motion om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter

Dnr 2013/KS 0205 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2013-09-23 § 63 (bilaga).

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till röstförklaring i kultur- och fritidsnämnden 2013-09-23 § 63 (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns och vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att informera om de möjligheter inom motionens andemening som redan finns, samt att vid behov förtydliga det gällande regelverket.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om förslag att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och aktiviteter.pdf

Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen stimulera ungas aktiviteter.pdf

§170 Svar på motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat

Dnr 2013/KS 0206 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionens första att-sats avslås.

2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Reservation

Jerry Svensson (S) reserverar sig med hänvisning till reservation i barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18 § 70. Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Vänsterparitet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 maj 2013 om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionens första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses besvarad.

Yrkande

Jerry Svensson (S) yrkar att första att-satsen ändras till att nuvarande hyressättningssystem rivs upp samt yrkar bifall till andra att-satsen. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Jerry Svenssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proporion till skolans utbildningsresultat.pdf

Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om soldarisk hyresbetalning.pdf

§171 Anmälan av delegationsbeslut oktober 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

- Rättegångsfullmakt i mål rörande anmälningsärende angående brygga, 2013-09-30, dnr 2011 KSM 0561

- Investeringsbeslut för fastighetsenhetens åtgärder i samband med nya skyltar vid Slottshallen och Tyresöhallen, 2013-09-19, dnr 2012/KS 0201 10

- Investeringsbeslut för fastighetsenhetens åtgärder på Tyresö gymnasium, 2013-09-19, dnr 2012/KS 0201 10

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

- Beslut om kommunal borgen, 2013-10-09, dnr 2013/KS 0352 11

Bilagor

Investeringsbeslut nya skyltar Slottshallen och Tyresöhallen.pdf

Investeringsbeslut åtgärder vid Tyresö gymnsium.pdf

Beslut om kommunal borgen 2013-10-09.pdf

Fullmaktsbeslut kommundirektören 2013-09-30.pdf

§172 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Nationella minoriteter rättigheter i Stockholms län.pdf

Inbjudan Södertörns brandförsvarsförbund 20 år Tyresö kommun.pdf

Uppdragsdirektiv it-leverans.pdf

Medarbetarundersökning Tyresö 2013.pdf

Delrapport projekt Medborgarfokus.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningen september 2013.pdf

PM Healthy Living.pdf

Skrivelse - frågor som väckts av Sandin i demokratiberedningen MP KS 24 sept 2013.pdf

Svar på Miljöpartiets skrivelse om frågor i demokratiberedningen.pdf

Ny epostadress förtroendevalda.pdf

Svar - Tyresö Finska förening.pdf

Fastighetsenhetens månadsrapport september.pdf

Förordnande av begravningsombud.pdf

Skrivelse från polisen om oro för Forellskolan.pdf

KS meddelanden oktober.pdf