Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport augusti 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
kd-rapport aug 2014.docx
Ekonomisk rapport augusti 2014.pdf

2 Information om jämförelseguide

Dnr 2013/KS 0488 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I takt med att det blir fler aktörer som utför den kommunala servicen, ökar medborgarnas valmöjligheter. Det medför ett ökat behov av lättillgänglig information och möjlighet att göra jämförelser. För att underlätta för medborgare att kunna jämföra verksamheter inom olika områden och därmed göra medvetna val, lanserar Tyresö kommun en jämförelseguide i september. Guiden presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti av chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand.

Till att börja med kommer det gå att jämföra pedagogisk omsorg, förskolor, grundskolor, hemtjänstverksamhet, vård och omsorgsboende och LSS-boende. Dessutom finns en kommunjämförelse där kvalitetsmått och andra jämförelser redovisas i jämförelse med bland annat riket. Antalet verksamheter som presenteras i jämförelseguiden kommer att utökas succesivt.

Jämförelseguiden är en webbaserad portal där medborgare och andra kan få en samlad bild av verksamheterna som ingår i den kommunala servicen. Det finns information om verksamhetens storlek, geografiskt läge, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

3 Information om projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/KS 0325 002

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet var att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering. Bemanningsenheten har drivits i projektform. Socialnämnden beslutade den 18 juni 2014 att bemanningsenheten nu övergår i ordinarie verksamhet.

Bilagor
Socialnämndens beslut projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.pdf

4 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk *

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett bolag vars syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk ska bildas.
2. Bolaget ska ägas till 100 procent av Tyresö kommun.
3. Bolagsordning för Tyresö Vind AB fastställs.
4. Tyresö kommun ingår borgen såsom för egen skuld för bolagets förpliktelser till ett belopp av 43,2 mkr jämte ränta och övriga kostnader.
5. Bo Renman utses till ordförande och Åke Skoglund utses till vice ordförande i Tyresö Vind AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013 att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB ska förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun. Beräknad leverans av vindkraftverket är 15 november 2014.

Enligt beslutet skulle såväl den beräknade investeringsutgiften på 43,2 mkr som löpande driftkostnader fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB.

I bifogad tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret form för ägande, bolagsordning och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vindkraftverk.pdf
Rapport om skattefrågor i samband med investering i vindkraftverk.pdf
Tyresö Vind AB bolagsordning.pdf

5 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande *

Dnr 2012 KSM 0850

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet om beslut om antagande av gatukostnadsutredning Nyfors behandlades av kommunfullmäktige den 8 maj, men behöver tas om för att de sakägare som haft synpunkter under planarbetet på gatukostnader och detaljplan fick ett felaktigt datum om överklagandetiden. Förvaltningsrätten som avgör överklagande av gatukostnader godkänner inte sena överklaganden. Många sakägares överklaganden blev därför avvisade av förvaltningsrätten. Beslutet om antagande av gatukostnader i kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås därför tas om för att alla som önskar ska ha en möjlighet att överklaga.

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Underrättelse om fel överklagandetid Nyfors 20140724.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-05-08 Beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 71.pdf
PU MSU 140402, antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Gatukostnadsutredning Nyfors antagande.pdf
Redovisning av beräknade gatukostnader i gatukostnadsutredning för Nyfors.pdf
Gatukostnadskarta, bilaga 1.pdf

6 Redovisning av uppdraget Attraktiva Alby

Dnr 2012/KS 0092 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Kommunplanen 2012-14 fastställde kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade kommunstyrelsen 27 mars 2012 att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram, det vill säga en förstudie. Den presenterades för kommunstyrelsen 23 oktober 2012 och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin.

En delredovisning gjordes för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i januari 2014. Detta ärende redovisar slutrapporten med förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i översiktsplanen från 2008, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området och synpunkter på delredovisningen.

Bilagor
PU från MSU attraktiva Alby.pdf
Tjänsteskrivelse, utvecklingsplan Alby slutrapport.pdf
Attraktiva Alby slutrapport 140603.pdf

7 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Dyvik 1:1

Dnr 2014 KSM 0519 261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunal mark upplåts inom fastigheten Dyvik 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en basstation inom fastigheten Dyvik 1:1 intill befintlig telemast har inkommit till kommunen. Basstationen ska tillhandhålla fjärde generationens mobilkommunikation, så kallad 4G. Upplåtelsen sker genom anläggningsarrende som löper på 10 år med en årsvis förlängning om inte uppsägning sker senast 9 månader före upplåtelsetidens utgång. För rättigheten betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Bilagor
PU från MSU upplåtelse av kommunal mark Dyvik 1_1.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal mobilmast.pdf
Avtal om anläggningsarrende.pdf

8 Ordförandeuppdrag om att fördjupa Tyresös arbete med hbtq-frågor

Dnr 2014/KS 0349 22

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om medel från Socialstyrelsen i syfte att under 2015-2016 fördjupa och intensifiera arbetet i enlighet med de antagna riktlinjerna för arbetet med hbt-frågor i Tyresö kommun och i enlighet med den prioriteringsordning som anges i ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
I början av 2014 antog regeringen en hbt-strategi för Sverige. I juli gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbt-kompetensen genom satsningar som riktar sig till kommuner och landsting.

Regeringens beslut innebär att kommuner och landsting under 2015 och 2016 kan ansöka om medel från Socialstyrelsen för att öka tempot i arbetet med hbt-frågor. Alliansen i Tyresö föreslår därför att Tyresö kommun ansöker om detta statliga stöd från Socialstyrelsen för att intensifiera det lokala arbetet med hbt-frågor i enlighet med Tyresös hbt-riktlinjer. Uppdraget specificeras i bifogat ordförandeförslag.

Bilagor
Ordförandeuppdrag HBTQ.pdf

9 Svar på remissen Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

Dnr 2014/KS 0346 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen Revidering av Vision för Stockholm år 2030 - ett Stockholm i världsklass.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har bett om synpunkter på förslaget till den reviderade Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Visionen är ett strategiskt åtagande från Stockholms stads sida att arbeta i visionens riktning under de kommande decennierna.

Ett förslag till yttrande har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. I yttrandet finns förslag om att förtydliga några punkter i visionen, men att Tyresö kommun stödjer visionen i stort, bland annat om att Spårväg Syd binder samman de södra delarna av Stockholmsregionen.

Bilagor
Yttrande över Revidering av vision för Stockholm 2030.pdf
025-634-2014 Förslag reviderad vision 2030.pdf
025-634-2014 Bilaga 1 reviderad Vision för Stockholm år 2030.pdf
Till berörd remissinstans 025-634-2014.pdf

10 Nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda *

Dnr 2014/KS 0333 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas.
2. OPF-KL ersätter nu gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.
3. OPF-KL ersätter nu gällande kontantersättningar för pensionsavsättning som tillämpats enligt tidigare beslut (KF 16 februari 2012) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.
4. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa OPF-KL.
5. Paragraf 8 i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun ersätts med "För förtroendevalda tillämpas bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)-2013-10-20".
Kommunstyrelsens förslag till beslut
6. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkterna 1-5 nedan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utarbeta rutiner för hantering av aktiva omställningsåtgärder och uppföljning av egenaktiviteter.
7. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkterna 1-5 nedan delegerar kommunstyrelsen uppgifterna att tolka och tillämpa OPF-KL till kommunstyrelsens särskilda utskott.

Beskrivning av ärendet
För den kommunala sektorn har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL). Avtalet bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen och följer trenden i övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Det innebär exempelvis att visstidspension utgår och ersätts av ett tidsbegränsat omställningsstöd och att pensionsförmånerna, liksom för kommunanställda (AKAP-KL), blir avgifts- istället för förmånsbestämda.

Nu gällande Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald (PBF) föreslås ersättas av Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avser förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, samt förtroendevald som inte har omfattats av PBF eller andra bestämmelser om pension.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-08-14 § 33.pdf

11 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015 *

Dnr 2014/KS 0326 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2015 föreslås fastställas enligt bifogat förslag från kommunkansliet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015.pdf
Bilaga tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KS och KF 2015.pdf

12 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0287 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden januari 2012 till och med juli 2014 redovisas i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

13 Anmälan av ordförandebeslut om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening

Dnr 2014/KS 0317 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Ordförandebeslutet om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening den 23 juni 2014. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Ordförandebeslut vänortsförening.pdf

14 Anmälan av ordförandebeslut om delegation att underteckna låneförbindelser

Dnr 2014/KS 0324 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Ordförandebeslutet om delegation att underteckna låneförbindelser noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om delegation att underteckna låneförbindelser den 27 juni 2014. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Fredrik undertecknad delgation.pdf

15 Avsägelse i demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Avsägelsen från Marie Linder (S) godkänns.Beskrivning av ärendet
Marie Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen.

Förslag till ny ersättare i demokratiberedningen har inte inkommit.

16 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Investeringsbeslut nyckelskåp, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0301 10
Investeringsbeslut uppgradering av trygghetslarm, 2014-06-24, dnr 2014/KS 0318 12
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0380 11
Delegationsbeslut om lån, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Investeringsbeslut nyckelskåp.pdf
Investeringsbeslut uppgradering trygghetslarm.pdf
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden augusti 2014.pdf
Missiv underättsorganisationen i Stockholms län 05-28.pdf
Remissmissiv underättsorganisationen i Stockholms län 140604.pdf
Sändlista remiss underättsorganisationen i Stockholms län140604.pdf
Underättsorganisationen i Stockholms län bilaga 2 Långsiktig prognos rörande måltillströmning vid Förvaltningsrät....pdf
Rapport Underrättsorganisationen i Stockholms län.pdf
Brev yrkesintroduktionsavtalen SKL.pdf
SKL Förbundsavgift 2015.pdf
SKL Överenskommelse mänskliga rättigheter.pdf
Aktieutdelning SKL Kommentus.pdf
Länsstyrelsens beslut om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Tyresö kommun 9 april 2014.pdf
Länsstyrelsens Community Readiness-mätning för processtöd.pdf
Dagordning AB Vårljus styrelsesammanträde 2014-05-07.pdf
AB Vårljus Protokoll 7 maj 2014.pdf
AB Vårljus Tertial 1 och prognos.pdf
AB Vårljus Protokoll styrelsemöte 2014-06-13.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2014.pdf
Beslut om tillfällig rutin för direktupphandling.pdf
Declaration on commitment to InnoLIFE in role of Associated Partner.pdf
Healthy Living Active Ageing Annex 1 to Associate Partner Declaration.pdf
Borgensförbindelse Trollbäckens tennisklubb.pdf
KSL Rekommendation länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn.pdf
Remiss KSL Palliativt kunskapscentrum.pdf
Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf
Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf
Remiss Samverkansavtal lärosäten med vårdutbildning om verksamhetsförlagd utbildning.pdf
Remiss KSL Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf
KSL-rekommendation Samverkansavtal och gemensam programpeng.pdf
Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf
Theewaterskloof Biggest deal update 2014-08-06.pdf
Theewaterskloof Gazette om Biggest deal.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-08-14 § 37.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport maj-juni 2014.pdf
Bilagor
17 AB Vårljus Protokoll 7 maj 2014.pdf (1 097 kb) 17 AB Vårljus Protokoll styrelsemöte 2014-06-13.pdf (1 097 kb) 17 AB Vårljus Tertial 1 och prognos.pdf (101 kb) 17 Aktieutdelning SKL Kommentus.pdf (486 kb) 17 Beslut om tillfällig rutin för direktupphandling.pdf (43 kb) 17 Borgensförbindelse Trollbäckens tennisklubb.pdf (337 kb) 17 Brev yrkesintroduktionsavtalen SKL.pdf (90 kb) 17 Dagordning AB Vårljus styrelsesammanträde 2014-05-07.pdf (31 kb) 17 Declaration on commitment to InnoLIFE in role of Associated Partner.pdf (364 kb) 17 KS meddelanden augusti 2014.pdf (96 kb) 17 KSL Rekommendation länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn.pdf (652 kb) 17 KSL-rekommendation Samverkansavtal och gemensam programpeng.pdf (126 kb) 17 Länsstyrelsens beslut om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Tyresö kommun 9 april 2014.pdf (1 961 kb) 17 Länsstyrelsens Community Readiness-mätning för processtöd.pdf (699 kb) 17 Missiv underättsorganisationen i Stockholms län 05-28.pdf (92 kb) 17 Rapport Underrättsorganisationen i Stockholms län.pdf (832 kb) 17 Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf (3 378 kb) 17 Remiss KSL Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf (663 kb) 17 Remiss KSL Palliativt kunskapscentrum.pdf (947 kb) 17 Remiss Samverkansavtal lärosäten med vårdutbildning om verksamhetsförlagd utbildning.pdf (636 kb) 17 Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf (1 173 kb) 17 Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf (286 kb) 17 Remissmissiv underättsorganisationen i Stockholms län 140604.pdf (111 kb) 17 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2014.pdf (320 kb) 17 SKL Förbundsavgift 2015.pdf (333 kb) 17 SKL Överenskommelse mänskliga rättigheter.pdf (91 kb) 17 Sändlista remiss underättsorganisationen i Stockholms län140604.pdf (98 kb) 17 Theewaterskloof Biggest deal update 2014-08-06.pdf (207 kb) 17 Theewaterskloof Gazette om Biggest deal.pdf (638 kb) 17 Underättsorganisationen i Stockholms län bilaga 2 Långsiktig prognos rörande måltillströmning vid Förvaltningsrät....pdf (671 kb)

§111 Kommundirektörens rapport augusti 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti.pdf
kd-rapport aug 2014.docx
Ekonomisk rapport augusti 2014.pdf

§112 Information om jämförelseguide

Dnr 2013/KS 0488 012

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I takt med att det blir fler aktörer som utför den kommunala servicen, ökar medborgarnas valmöjligheter. Det medför ett ökat behov av lättillgänglig information och möjlighet att göra jämförelser. För att underlätta för medborgare att kunna jämföra verksamheter inom olika områden och därmed göra medvetna val, lanserar Tyresö kommun en jämförelseguide i september. Guiden presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti av chefen för kvalitetsenheten Catrin Ullbrand.

Till att börja med kommer det gå att jämföra pedagogisk omsorg, förskolor, grundskolor, hemtjänstverksamhet, vård och omsorgsboende och LSS-boende. Dessutom finns en kommunjämförelse där kvalitetsmått och andra jämförelser redovisas i jämförelse med bland annat riket. Antalet verksamheter som presenteras i jämförelseguiden kommer att utökas succesivt.

Jämförelseguiden är en webbaserad portal där medborgare och andra kan få en samlad bild av verksamheterna som ingår i den kommunala servicen. Det finns information om verksamhetens storlek, geografiskt läge, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Beslut/Protokollsutdrag
§112_prot_20140826.pdf (164 kb)

§113 Information om projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/KS 0325 002

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 18 juni 2014 § 1057 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet var att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare och skapa möjligheter till heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering. Bemanningsenheten har drivits i projektform. Socialnämnden beslutade den 18 juni 2014 att bemanningsenheten nu övergår i ordinarie verksamhet.

Bilagor
Socialnämndens beslut projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§114 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett bolag vars syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk ska bildas.
2. Bolaget ska ägas till 100 procent av Tyresö kommun.
3. Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB fastställs.
4. Tyresö kommun ingår borgen såsom för egen skuld för bolagets förpliktelser till ett belopp av 43,2 mkr jämte ränta och övriga kostnader.
5. Bo Renman utses till ordförande och Åke Skoglund utses till vice ordförande i Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013 att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB ska förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun. Beräknad leverans av vindkraftverket är 15 november 2014.

Enligt beslutet skulle såväl den beräknade investeringsutgiften på 43,2 mkr som löpande driftkostnader fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB.

I bifogad tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret form för ägande, bolagsordning och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk.

Yrkande
Leif Kennerberg (KD) och Kristjan Vaigur (S) yrkar att bolagets namn ska vara Tyresö Vindkraft AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Leif Kennerbergs (KD) och Kristjan Vaigurs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1-5 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vindkraftverk.pdf
Rapport om skattefrågor i samband med investering i vindkraftverk.pdf
Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

§115 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2012/KSM 0850

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet om beslut om antagande av gatukostnadsutredning Nyfors behandlades av kommunfullmäktige den 8 maj, men behöver tas om för att de sakägare som haft synpunkter under planarbetet på gatukostnader och detaljplan fick ett felaktigt datum om överklagandetiden. Förvaltningsrätten som avgör överklagande av gatukostnader godkänner inte sena överklaganden. Många sakägares överklaganden blev därför avvisade av förvaltningsrätten. Beslutet om antagande av gatukostnader i kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås därför tas om för att alla som önskar ska ha en möjlighet att överklaga.

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Underrättelse om fel överklagandetid Nyfors 20140724.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-05-08 Beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 71.pdf
PU MSU 140402, antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
Gatukostnadsutredning Nyfors antagande.pdf
Redovisning av beräknade gatukostnader i gatukostnadsutredning för Nyfors.pdf
Gatukostnadskarta, bilaga 1.pdf

§116 Redovisning av uppdraget Attraktiva Alby

Dnr 2012/KS 0092 71

Kommunstyrelsens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Kommunplanen 2012-14 fastställde kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade kommunstyrelsen 27 mars 2012 att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram, det vill säga en förstudie. Den presenterades för kommunstyrelsen 23 oktober 2012 och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin.

En delredovisning gjordes för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i januari 2014. Detta ärende redovisar slutrapporten med förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i översiktsplanen från 2008, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området och synpunkter på delredovisningen.

Bilagor
PU från MSU attraktiva Alby.pdf
Tjänsteskrivelse, utvecklingsplan Alby slutrapport.pdf
Attraktiva Alby slutrapport 140603.pdf

§117 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Dyvik 1:1

Dnr 2014 KSM 0519 261

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunal mark upplåts inom fastigheten Dyvik 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en basstation inom fastigheten Dyvik 1:1 intill befintlig telemast har inkommit till kommunen. Basstationen ska tillhandhålla fjärde generationens mobilkommunikation, så kallad 4G. Upplåtelsen sker genom anläggningsarrende som löper på 10 år med en årsvis förlängning om inte uppsägning sker senast 9 månader före upplåtelsetidens utgång. För rättigheten betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Bilagor
PU från MSU upplåtelse av kommunal mark Dyvik 1_1.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal mobilmast.pdf
Avtal om anläggningsarrende.pdf

§118 Ordförandeuppdrag om att fördjupa Tyresös arbete med hbtq-frågor

Dnr 2014/KS 0349 22

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om medel från Socialstyrelsen i syfte att under 2015-2016 fördjupa och intensifiera arbetet i enlighet med de antagna riktlinjerna för arbetet med hbt-frågor i Tyresö kommun och i enlighet med den prioriteringsordning som anges i ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
I början av 2014 antog regeringen en hbt-strategi för Sverige. I juli gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbt-kompetensen genom satsningar som riktar sig till kommuner och landsting.

Regeringens beslut innebär att kommuner och landsting under 2015 och 2016 kan ansöka om medel från Socialstyrelsen för att öka tempot i arbetet med hbt-frågor. Alliansen i Tyresö föreslår därför att Tyresö kommun ansöker om detta statliga stöd från Socialstyrelsen för att intensifiera det lokala arbetet med hbt-frågor i enlighet med Tyresös hbt-riktlinjer. Uppdraget specificeras i bifogat ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om medel från Socialstyrelsen i syfte att under 2015-2016 fördjupa och intensifiera arbetet i enlighet med de antagna riktlinjerna för arbetet med hbt-frågor i Tyresö kommun och i enlighet med den prioriteringsordning som anges i bifogat ordförandeförslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att den tidigare inlämnade motionen om ett mänskligare Tyresö ska bifogas detta arbete.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen behandlas när den är beredd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller Fredrik Saweståhls (M) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Ordförandeuppdrag HBTQ.pdf

§119 Svar på remissen Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

Dnr 2014/KS 0346 005

Kommunstyrelsens beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen Revidering av Vision för Stockholm år 2030 - ett Stockholm i världsklass.
Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har bett om synpunkter på förslaget till den reviderade Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Visionen är ett strategiskt åtagande från Stockholms stads sida att arbeta i visionens riktning under de kommande decennierna.

Ett förslag till yttrande har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. I yttrandet finns förslag om att förtydliga några punkter i visionen, men att Tyresö kommun stödjer visionen i stort, bland annat om att Spårväg Syd binder samman de södra delarna av Stockholmsregionen.
Ordförandeförslag
Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen Revidering av Vision för Stockholm år 2030 - ett Stockholm i världsklass.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) gör tilläggsyrkande enligt skriftligt förslag (bilaga).

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Yttrande över Revidering av vision för Stockholm 2030.pdf
025-634-2014 Förslag reviderad vision 2030.pdf
025-634-2014 Bilaga 1 reviderad Vision för Stockholm år 2030.pdf
Till berörd remissinstans 025-634-2014.pdf
Yrkande Miljöpartiet Svar på remissen Revidering av Vision 2030.pdf

§120 Nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0333 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas.
2. OPF-KL ersätter nu gällande bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.
3. OPF-KL ersätter nu gällande kontantersättningar för pensionsavsättning som tillämpats enligt tidigare beslut (KF 16 februari 2012) från och med att nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2014.
4. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa OPF-KL.
5. Paragraf 8 i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun ersätts med "För förtroendevalda tillämpas bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)-2013-10-20".
Kommunstyrelsens beslut
6. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkterna 1-5 nedan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utarbeta rutiner för hantering av aktiva omställningsåtgärder och uppföljning av egenaktiviteter.
7. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkterna 1-5 nedan delegerar kommunstyrelsen uppgifterna att tolka och tillämpa OPF-KL till kommunstyrelsens särskilda utskott.

Beskrivning av ärendet
För den kommunala sektorn har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till nytt omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL). Avtalet bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen och följer trenden i övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Det innebär exempelvis att visstidspension utgår och ersätts av ett tidsbegränsat omställningsstöd och att pensionsförmånerna, liksom för kommunanställda (AKAP-KL), blir avgifts- istället för förmånsbestämda.

Nu gällande Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald (PBF) föreslås ersättas av Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avser förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, samt förtroendevald som inte har omfattats av PBF eller andra bestämmelser om pension.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-08-14 § 33.pdf

§121 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015

Dnr 2014/KS 0326 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2015 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2015 föreslås fastställas enligt bifogat förslag från kommunkansliet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015.pdf
Bilaga tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KS och KF 2015.pdf

§122 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2014/KS 0287 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden januari 2012 till och med juli 2014 redovisas i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§123 Anmälan av ordförandebeslut om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening

Dnr 2014/KS 0317 005

Kommunstyrelsens beslut
* Ordförandebeslutet om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om tillfälligt lån till Tyresö vänortsförening den 23 juni 2014. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Ordförandebeslut vänortsförening.pdf

§124 Anmälan av ordförandebeslut om delegation att underteckna låneförbindelser

Dnr 2014/KS 0324 003

Kommunstyrelsens beslut
* Ordförandebeslutet om delegation att underteckna låneförbindelser noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om delegation att underteckna låneförbindelser den 27 juni 2014. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Fredrik undertecknad delgation.pdf

§125 Avsägelse i demokratiberedningen

Dnr 2014/KS 0086 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Marie Linder (S) godkänns.

2. Fyllnadsval av ersättare till demokratiberedningen bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Marie Linder (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen.

Förslag till ny ersättare i demokratiberedningen har inte inkommit.

Bilagor
Avsägelse demokratiberedningen.pdf

§126 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Investeringsbeslut nyckelskåp, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0301 10
Investeringsbeslut uppgradering av trygghetslarm, 2014-06-24, dnr 2014/KS 0318 12

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0380 11
Delegationsbeslut om lån, 2014-06-12, dnr 2014/KS 0209 11

Bilagor
Investeringsbeslut nyckelskåp.pdf
Investeringsbeslut uppgradering trygghetslarm.pdf
Beslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om lån.pdf

§127 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden augusti 2014.pdf
Missiv underättsorganisationen i Stockholms län 05-28.pdf
Remissmissiv underättsorganisationen i Stockholms län 140604.pdf
Sändlista remiss underättsorganisationen i Stockholms län140604.pdf
Underättsorganisationen i Stockholms län bilaga 2 Långsiktig prognos rörande måltillströmning vid Förvaltningsrät....pdf
Rapport Underrättsorganisationen i Stockholms län.pdf
Brev yrkesintroduktionsavtalen SKL.pdf
SKL Förbundsavgift 2015.pdf
SKL Överenskommelse mänskliga rättigheter.pdf
Aktieutdelning SKL Kommentus.pdf
Länsstyrelsens beslut om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Tyresö kommun 9 april 2014.pdf
Länsstyrelsens Community Readiness-mätning för processtöd.pdf
Dagordning AB Vårljus styrelsesammanträde 2014-05-07.pdf
AB Vårljus Protokoll 7 maj 2014.pdf
AB Vårljus Tertial 1 och prognos.pdf
AB Vårljus Protokoll styrelsemöte 2014-06-13.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2014.pdf
Beslut om tillfällig rutin för direktupphandling.pdf
Declaration on commitment to InnoLIFE in role of Associated Partner.pdf
Healthy Living Active Ageing Annex 1 to Associate Partner Declaration.pdf
Borgensförbindelse Trollbäckens tennisklubb.pdf
KSL Rekommendation länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn.pdf
Remiss KSL Palliativt kunskapscentrum.pdf
Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf
Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf
Remiss Samverkansavtal lärosäten med vårdutbildning om verksamhetsförlagd utbildning.pdf
Remiss KSL Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf
KSL-rekommendation Samverkansavtal och gemensam programpeng.pdf
Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf
Theewaterskloof Biggest deal update 2014-08-06.pdf
Theewaterskloof Gazette om Biggest deal.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-08-14 § 37.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport maj-juni 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20140826.pdf (168 kb)
Bilagor
§ 127 AB Vårljus Protokoll 7 maj 2014.pdf (1 097 kb) § 127 AB Vårljus Protokoll styrelsemöte 2014-06-13.pdf (1 097 kb) § 127 AB Vårljus Tertial 1 och prognos.pdf (101 kb) § 127 Aktieutdelning SKL Kommentus.pdf (486 kb) § 127 Beslut om tillfällig rutin för direktupphandling.pdf (43 kb) § 127 Borgensförbindelse Trollbäckens tennisklubb.pdf (337 kb) § 127 Brev yrkesintroduktionsavtalen SKL.pdf (90 kb) § 127 Dagordning AB Vårljus styrelsesammanträde 2014-05-07.pdf (31 kb) § 127 Declaration on commitment to InnoLIFE in role of Associated Partner.pdf (364 kb) § 127 KS meddelanden augusti 2014.pdf (96 kb) § 127 KSL Rekommendation länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn.pdf (652 kb) § 127 KSL-rekommendation Samverkansavtal och gemensam programpeng.pdf (126 kb) § 127 Länsstyrelsens beslut om tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Tyresö kommun 9 april 2014.pdf (1 961 kb) § 127 Länsstyrelsens Community Readiness-mätning för processtöd.pdf (699 kb) § 127 Missiv underättsorganisationen i Stockholms län 05-28.pdf (92 kb) § 127 Rapport Underrättsorganisationen i Stockholms län.pdf (832 kb) § 127 Remiss IT-forums framtida inriktning.pdf (3 378 kb) § 127 Remiss KSL Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.pdf (663 kb) § 127 Remiss KSL Palliativt kunskapscentrum.pdf (947 kb) § 127 Remiss Samverkansavtal lärosäten med vårdutbildning om verksamhetsförlagd utbildning.pdf (636 kb) § 127 Remiss utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018.pdf (1 173 kb) § 127 Remiss Översyn Mälardalsrådets utskott.pdf (286 kb) § 127 Remissmissiv underättsorganisationen i Stockholms län 140604.pdf (111 kb) § 127 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2014.pdf (320 kb) § 127 SKL Förbundsavgift 2015.pdf (333 kb) § 127 SKL Överenskommelse mänskliga rättigheter.pdf (91 kb) § 127 Sändlista remiss underättsorganisationen i Stockholms län140604.pdf (98 kb) § 127 Theewaterskloof Biggest deal update 2014-08-06.pdf (207 kb) § 127 Theewaterskloof Gazette om Biggest deal.pdf (638 kb) § 127 Underättsorganisationen i Stockholms län bilaga 2 Långsiktig prognos rörande måltillströmning vid Förvaltningsrät....pdf (671 kb)