Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport februari 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2015.pdf

2 Reviderad budget för 2015 *

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en femte beslutspunkt tillkommit om finansiering av ökad kostnad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

3 Internhyressystem för skolor och förskolor

Dnr 2014/KS 0424 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redogörelsen godkänns.
2. Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till internhyra i kommunens förskolor och skolor. Förslaget innebär i allt väsentligt att så kallad "funktionshyra" införs, och att justering för lokalernas standard inte görs vid hyressättningen.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redogörelsen och överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. På utskottets uppdrag har ärendet kompletterats sedan utskottssammanträdet med ytterligare underlag till beslutsförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Internhyra i kommunens förskolor och skolor.pdf
Jämförelse internhyra i förskolor och skolor 2014 och 2015.pdf
Underlag för kapacitetsbedömning förskolor och skolor.pdf

4 Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2015/KS 0070 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till projektplan för presentation av 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunernas ekonomichefer har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med att ta fram 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna, se bifogat förslag.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektplan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 20.pdf
Tjänsteskrivelse Projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.pdf
Projektplan nyckeltal 2014.pdf

5 Redovisning av genomförd internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Den kommunövergripande internkontrollen 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar den internkontroll som genomförts utifrån den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för 2014. Redovisning av interkontrollen har inarbetats i planen under rubriken Redovisning av genomförd internkontroll 2014.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner den kommunövergripande internkontrollen 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden.pdf
Redovisning genomförd internkontroll 2014.pdf

6 Återrapportering av uppmärksammandet av FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0117 52

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Inför nästa gång Tyresö kommun ska uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor ska en kommunikationsplan upprättas, vilken ska ta upp tydliga förslag på marknadsföring.
3. Kommunikationsplanen ska redovisas till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammande av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor i Tyresö kommun genomfördes den 25 november 2014. Samverkan skedde med flera interna och externa aktörer.

Kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman har skrivit en återrapportering som bifogas ärendet.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen samt beslutar om att kommunikationsplan ska upprättas inför nästkommande tillfälle och att den redovisas för beredningen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Uppmärksammande av FNs dag mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö.pdf

7 Partnerskap Theewaterskloof i Sydafrika

Dnr 2013/KS 0329 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun ansöker till ICLD om en breddning av partnerskapet med förslag att bedriva ett nytt projekt inom VA/renhållning och/eller inom medborgardialog.
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom beredningens ansvarsområden.
3. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality i Sydafrika har ett pågående partnerskap. De beviljade budgetarna för det senaste projektet inom partnerskapet löpte från 2012-2015. Projekt som har varit aktivt under samarbetet tar därav slut under sommaren 2015. Planer på ett nytt gemensamt projekt har diskuterats och kommunen har för avsikt att ansöka om en breddning av partnerskapet via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ansöker till ICLD om en breddning av partnerskapet, ger beredningen i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom beredningens ansvarsområden samt att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 4.pdf
Bakgrundshistorik om partnerskap mellan Tyresö kommun och Theewaterskoof Municipality i Sydafrika.pdf
project YE Tyresö-TWK report 2013-2014 ICLD 2012-0041.pdf
Report SC Tyresö-TWK 2013-2014 ICLD Dr nr 2012-0040.pdf

8 Uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Beskrivning av ärendet
Frågan om Tyresö kommun skulle kunna erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor har uppmärksammats. Haninge kommun har sedan december 2013 delat ut gratis halkskydd till sina seniorträffpunkter till alla över 65 år. Satsningen har fått fin respons. Flera kommuner diskuterar nu frågan, däribland Huddinge som till nästa vinter kommer att göra en liknande satsning.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 6.pdf

9 Svar på motion om förstärkning av demokratin *

Dnr 2013/KS 0402 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse kommunkansliet svar på motion om förstärkning av demokratin.pdf
Motion om förstärkning av demokratin.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslut fattat av kommunjurist
Yttrande i mål P6005-14, detaljplan för Nyfors, 2015-02-11, dnr 2011 KSM 0200

Bilagor
Delegationsbeslut Yttrande i mål angående detaljplan för Nyfors.pdf

11 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden februari 2015.pdf
Information från SKL om mål och riktlinjer för privata utförare.pdf
Demokratidagen 2015 Sveriges kommuner och landsting - inbjudan och program.pdf
Inbjudan SKL Hot och våld mot förtroendevalda.pdf
Mälarkonferensen 2015 inbjudan.pdf
Mälarkonferensen 2015 program.pdf
Mälardalsrådet Kallelse till rådsmöte 2015.pdf
AB Vårljus Protokoll 7-2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2015.pdf
Socialnämndens beslut om utökat mottagande av ensamkommande barn.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.pdf
Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen december 2014 - januari 2015.pdf
Synpunkter och frågor från PRO:s och SPF:s representanter i KPR på Socialnämndens nämndplan 2015.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående nämndplan 2015.pdf
Förslag från Rädda Barnen 1.pdf
Förslag från Rädda Barnen 2.pdf
Svar på förslag från Rädda Barnen angående kommunplanen för 2015-2018.pdf
Brygga på fastigheten Rundmar 1 35.pdf

§22 Kommundirektörens rapport februari 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2015.pdf
Ekonomisk rapport februari 2015.pdf

§23 Reviderad budget för 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-02-05 § 18 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt, med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en femte beslutspunkt tillkommit om finansiering av ökad kostnad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslut 1 och 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

§24 Internhyressystem för skolor och förskolor

Dnr 2014/KS 0424 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Redogörelsen godkänns.
2. Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till internhyra i kommunens förskolor och skolor. Förslaget innebär i allt väsentligt att så kallad "funktionshyra" införs, och att justering för lokalernas standard inte görs vid hyressättningen.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redogörelsen och överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. På utskottets uppdrag har ärendet kompletterats sedan utskottssammanträdet med ytterligare underlag till beslutsförslaget.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att redogörelsen godkänns samt att ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss för kompletterande underlag.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Internhyra i kommunens förskolor och skolor.pdf
Jämförelse internhyra i förskolor och skolor 2014 och 2015.pdf
Underlag för kapacitetsbedömning förskolor och skolor.pdf

§25 Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2015/KS 0070 005

Kommunstyrelsens beslut
* Förslag till projektplan för presentation av 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunernas ekonomichefer har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med att ta fram 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna, se bifogat förslag.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektplan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 20.pdf
Tjänsteskrivelse Projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.pdf
Projektplan nyckeltal 2014.pdf

§26 Redovisning av genomförd internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsens beslut
* Den kommunövergripande internkontrollen 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar den internkontroll som genomförts utifrån den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för 2014. Redovisning av interkontrollen har inarbetats i planen under rubriken Redovisning av genomförd internkontroll 2014.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner den kommunövergripande internkontrollen 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden.pdf
Redovisning genomförd internkontroll 2014.pdf

§27 Återrapportering av uppmärksammandet i Tyresö kommun av FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor

Dnr 2014/KS 0117 52

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Inför nästa gång Tyresö kommun ska uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor ska en kommunikationsplan upprättas, vilken ska ta upp tydliga förslag på marknadsföring.
3. Kommunikationsplanen ska redovisas till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammande i Tyresö kommun av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor genomfördes den 25 november 2014. Samverkan skedde med flera interna och externa aktörer.

Kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman har skrivit en återrapportering som bifogas ärendet.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen samt beslutar om att kommunikationsplan ska upprättas inför nästkommande tillfälle och att den redovisas för beredningen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Uppmärksammande av FNs dag mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö.pdf

§28 Partnerskap Theewaterskloof i Sydafrika

Dnr 2013/KS 0329 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun ansöker till ICLD om en breddning av partnerskapet med förslag att bedriva ett nytt projekt inom VA/renhållning och/eller inom medborgardialog.
2. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom beredningens ansvarsområden.
3. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.
Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och Theewaterskloof Municipality i Sydafrika har ett pågående partnerskap. De beviljade budgetarna för det senaste projektet inom partnerskapet löpte från 2012-2015. Projekt som har varit aktivt under samarbetet tar därav slut under sommaren 2015. Planer på ett nytt gemensamt projekt har diskuterats och kommunen har för avsikt att ansöka om en breddning av partnerskapet via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ansöker till ICLD om en breddning av partnerskapet, ger beredningen i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda projekt med inom beredningens ansvarsområden samt att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i nästa projekt.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 4.pdf
Bakgrundshistorik om partnerskap mellan Tyresö kommun och Theewaterskoof Municipality i Sydafrika.pdf
project YE Tyresö-TWK report 2013-2014 ICLD 2012-0041.pdf
Report SC Tyresö-TWK 2013-2014 ICLD Dr nr 2012-0040.pdf

§29 Uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Beskrivning av ärendet
Frågan om Tyresö kommun skulle kunna erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyresöbor har uppmärksammats. Haninge kommun har sedan december 2013 delat ut gratis halkskydd till sina seniorträffpunkter till alla över 65 år. Satsningen har fått fin respons. Flera kommuner diskuterar nu frågan, däribland Huddinge som till nästa vinter kommer att göra en liknande satsning.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 6.pdf

§30 Svar på motion om förstärkning av demokratin

Dnr 2013/KS 0402 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2015-02-05 § 8 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-02-05 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse kommunkansliet svar på motion om förstärkning av demokratin.pdf
Motion om förstärkning av demokratin.pdf

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunjurist
Yttrande i mål P6005-14, detaljplan för Nyfors, 2015-02-11, dnr 2011 KSM 0200

Bilagor
Delegationsbeslut Yttrande i mål angående detaljplan för Nyfors.pdf

§32 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anders Linder (S) påtalar den obefintliga informationen till medborgarna i samband med mottagande och boende för nyanlända invandrare.

Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Kommunstyrelsens ledamöter är enade om att ansvarig förvaltning ska kommunicera med medborgarna i samband med mottagande och boende för nyanlända invandrare.

Bilagor
KS meddelanden februari 2015.pdf
Information från SKL om mål och riktlinjer för privata utförare.pdf
Demokratidagen 2015 Sveriges kommuner och landsting - inbjudan och program.pdf
Inbjudan SKL Hot och våld mot förtroendevalda.pdf
Mälarkonferensen 2015 inbjudan.pdf
Mälarkonferensen 2015 program.pdf
Mälardalsrådet Kallelse till rådsmöte 2015.pdf
AB Vårljus Protokoll 7-2014.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2015.pdf
Socialnämndens beslut om utökat mottagande av ensamkommande barn.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.pdf
Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen december 2014 - januari 2015.pdf
Synpunkter och frågor från PRO:s och SPF:s representanter i KPR på Socialnämndens nämndplan 2015.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående nämndplan 2015.pdf
Förslag från Rädda Barnen 1.pdf
Förslag från Rädda Barnen 2.pdf
Svar på förslag från Rädda Barnen angående kommunplanen för 2015-2018.pdf
Brygga på fastigheten Rundmar 1 35.pdf