Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport augusti 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport och lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti.pdf

2 Granskning av Kumla Herrgård, Kumla 3:726

Dnr 2014/KSM 0261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden, vilken är av stort kulturhistoriskt värde. Planområdet är beläget i trollbäcken, på en udde i Dreviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 100.pdf
Tjut granskning Kumla Herrgård_undertecknad.pdf
Kumla samrådsredogörelse_150625.pdf
PLANKARTA_Kumla herrgård.pdf
Planbeskrivning_Kumla_m.pdf

3 Antagande av ny detaljplan för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Planens syfte är att möjliggöra styckning av fastigheten och uppförandet av ytterligare en bostad. Planen tas fram med begränsat standardförfarandet. Planen var ute på samråd mellan den 2 och den 23 juni 2015. På begäran förlängdes samrådstiden till den 5 juli 2015. Samrådet ledde till ett förtydligande av planbeskrivningens genomförandedel.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Tyresö 1-505.pdf
Samrådsredgörelse_Tyresö 1-505.pdf
Planbeskrivning_antagande_Tyresö 1-505.pdf
PK_antagande_Tyresö 1-505_A3.pdf

4 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 *

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om
14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §108.pdf
tjänsteskrivelse särskild medlemsinsats till kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf

5 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag

Dnr 2015/KS 0368 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2014 kommundirektören i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet. Bakgrunden till uppdraget är att det vid olika tillfällen förekommit oklarheter och frågor kring hur uthyrning ska hanteras, vilka lokaler som ska hyras ut, kostnader med mera. Utifrån uppdraget från kommunstyrelsen har fritidsavdelningen utarbetat ett förslag på riktlinjer som bland annat innehåller kommunens viljeinriktning, ansvarsfrågor och ekonomi. Kommundirektören föreslår att riktlinjerna antas och för den fortsatta hanteringen av frågorna.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.

3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §109.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Bilagor till riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunledningsutskottet.pdf

6 Svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)"

Dnr 2015/KS 0212 009

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring".

Utredningen innehåller kommentarer gällande många delar på socialförsäkringsområdet. Det rör bland annat ett nytt sätt att räkna ut sjukpenningsgrundande inkomst, förhöjt tak i sjukförsäkringen, förslag på effektiv och likformig försäkringstillämpning, bättre sjukpenning till studenter, förslag på bättre stöd för återgång till arbete, förändringar i
a-kassan med mera.

Kommunen har valt att kommentera de delar som kommunen dagligen kommer i kontakt med, genom socialförvaltningen och via Arbetscentrum.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §110.pdf
Tjänsteskrivelse remiss Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Sammanfattning SOU 2015 21.pdf

7 Remissvar till Haninges översiktsplan 2030

Dnr 2015/KSM 0358

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande antas som kommunens svar på Remiss Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050, KS 2015/158.

Beskrivning av ärendet
I april 2015 skickade Haninge kommun Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 på remiss. Översiktsplanen visar förslag på Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. I grunden omfattar planförslaget hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens svar till Haninge kommuns översiktsplan 2030.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 103.pdf
Reviderat remissvar Haninge ÖP.pdf
Översiktsplan 2030 Haninge kommun.pdf
Haninge ÖP samråd YTTRTJÄN.pdf
Markanvandning ÖP Haninge kommun.pdf
Remissmissiv.pdf
Sändlista (1).pdf

8 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö *

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf

9 Svar på motion om palliativ vårdenhet *

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf

10 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken *

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet behandlade motionen på sitt sammanträde den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut att omsätta två lån 2015-06-08
Beslut om kommunal borgen 2015-08-10

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Förordnande som tillförordnad kommundirektör den 27 juli -
2 augusti 2015-07-01

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf
Beslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder.pdf
Förordnande som tillförordnad kommundirektör den 27 juli - 2 augusti sommaren 2015.pdf

12 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2015.pdf
ÖK Samverkan vid egenvård.pdf
Rekommendation egenvård.pdf
Rekommendation överenskommelse äldre.pdf
Bilaga 1_HSF 103 Sammanhållen överenskommelse äldre.pdf
Bilaga 2_Kompl-missbruk_150504.pdf
Bilaga 3_kompl-psykiatri_150504.pdf
Rekommendation Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan.pdf
Beräkningsunderlag_uppräkning_programpris.pdf
Förslag Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016 150604 orginal rek.pdf
Kenya_Symbio report 2015 LowRes singles.pdf
§ 113.pdf
Inf tertial 1 och årsprognos 2015.docx
Beslut om uppdrag för bostadsplanering.pdf
Beslut om uppdrag för bostadsplanering.pdf

§127 Kommundirektörens rapport augusti 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport och lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti.pdf
Ekonomisk rapport månadsuppföljning juli 2015.pdf

§128 Granskning av Kumla Herrgård, Kumla 3:726

Dnr 2014/KSM 0261

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden, vilken är av stort kulturhistoriskt värde. Planområdet är beläget i trollbäcken, på en udde i Dreviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 100.pdf
Tjut granskning Kumla Herrgård_undertecknad.pdf
Kumla samrådsredogörelse_150625.pdf
PLANKARTA_Kumla herrgård.pdf
Planbeskrivning_Kumla_m.pdf

§129 Antagande av ny detaljplan för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Kommunstyrelsens beslut
- Ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Planens syfte är att möjliggöra styckning av fastigheten och uppförandet av ytterligare en bostad. Planen tas fram med begränsat standardförfarandet. Planen var ute på samråd mellan den 2 och den 23 juni 2015. På begäran förlängdes samrådstiden till den 5 juli 2015. Samrådet ledde till ett förtydligande av planbeskrivningens genomförandedel.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505 antas.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Tyresö 1-505.pdf
Samrådsredgörelse_Tyresö 1-505.pdf
Planbeskrivning_antagande_Tyresö 1-505.pdf
PK_antagande_Tyresö 1-505_A3.pdf

§130 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §108.pdf
tjänsteskrivelse  särskild medlemsinsats till kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf

§131 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag

Dnr 2015/KS 0368 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.
4. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att komplettera regelverket för samtliga bokningsbara lokaler med kommungemensamma villkor, som bland annat tydliggör hyresgästens ansvar och vilken typ av verksamhet som inte accepteras, exempelvis pornografisk verksamhet och hets mot folkgrupp.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning mot att hennes andra tilläggsyrkande inte bifölls.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Marcus Obligado (V) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet den 13 augusti 2015 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat enligt inlämnat särskilt yttrande i kommunledningsutskottet den 13 augusti 2015 om han hade haft rösträtt (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2014 kommundirektören i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet. Bakgrunden till uppdraget är att det vid olika tillfällen förekommit oklarheter och frågor kring hur uthyrning ska hanteras, vilka lokaler som ska hyras ut, kostnader med mera. Utifrån uppdraget från kommunstyrelsen har fritidsavdelningen utarbetat ett förslag på riktlinjer som bland annat innehåller kommunens viljeinriktning, ansvarsfrågor och ekonomi. Kommundirektören föreslår att riktlinjerna antas och för den fortsatta hanteringen av frågorna.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att:
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande att:
Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att komplettera regelverket för samtliga bokningsbara lokaler med kommungemensamma villkor, som bland annat tydliggör hyresgästens ansvar och vilken typ av verksamhet som inte accepteras, exempelvis pornografisk verksamhet och hets mot folkgrupp.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att beslutssatsen kompletteras med:
1. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att komplettera regelverket för samtliga bokningsbara lokaler med kommungemensamma villkor, som bland annat tydliggör hyresgästens ansvar och vilken typ av verksamhet som inte accepteras, exempelvis pornografisk verksamhet och hets mot folkgrupp.
2. Att taxan revideras till 0-taxa för pensionärsorganisationer som nyttjar samlingslokaler under dagtid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Anita Mattssons (S) andra tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §109.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Bilagor till riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunledningsutskottet.pdf

§132 Svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21 )"

Dnr 2015/KS 0212 009

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar in ett ersättaryttrande för sin egen räkning som ersättare för Vänsterpartiet (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring".

Utredningen innehåller kommentarer gällande många delar på socialförsäkringsområdet. Det rör bland annat ett nytt sätt att räkna ut sjukpenningsgrundande inkomst, förhöjt tak i sjukförsäkringen, förslag på effektiv och likformig försäkringstillämpning, bättre sjukpenning till studenter, förslag på bättre stöd för återgång till arbete, förändringar i a-kassan med mera.

Kommunen har valt att kommentera de delar som kommunen dagligen kommer i kontakt med, genom socialförvaltningen och via Arbetscentrum.
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §110.pdf
Tjänsteskrivelse remiss Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Sammanfattning SOU 2015 21.pdf

§133 Remissvar till Haninges översiktsplan 2030

Dnr 2015/KSM 0358

Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande antas som kommunens svar på Remiss Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050, KS 2015/158

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 augusti 2015 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I april 2015 skickade Haninge kommun Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 på remiss. Översiktsplanen visar förslag på Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. I grunden omfattar planförslaget hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens svar till Haninge kommuns översiktsplan 2030.

Bilagor
Protokollsutdrag, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.08.12 § 103.pdf
Reviderat remissvar Haninge ÖP.pdf
Översiktsplan 2030 Haninge kommun.pdf
Haninge ÖP samråd YTTRTJÄN.pdf
Markanvandning ÖP Haninge kommun.pdf
Remissmissiv.pdf
Sändlista (1).pdf

§134 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter reserverar sig för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson (S) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf

§135 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 13 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionens förslag.

Anita Mattsson (S) stödjer ordförandens förslag och yrkar på följande tillägg: att socialnämnden får i uppdrag att ytterligare höja kompetensen inom palliativ vård, och säkerställa att det finns utbildad personal på alla boenden.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf

§136 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning, med hänvisning till motionen.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar in ett ersättaryttrande för sin egen räkning som ersättare för Vänsterpartiet (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet behandlade motionen på sitt sammanträde den 12 augusti 2015. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande och yrkar på följande tillägg: Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att titta närmare på det förslag som kommit in från en medborgare om annan disposition.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf

§137 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut att omsätta två lån 2015-06-08
Beslut om kommunal borgen 2015-08-10

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Förordnande som tillförordnad kommundirektör den 27 juli - 2 augusti 2015-07-01

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf
Beslut om kommunal borgen Tyresö Bostäder.pdf
Förordnande som tillförordnad kommundirektör den 27 juli - 2 augusti sommaren 2015.pdf

§138 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Sverigedemokraterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden augusti 2015.pdf
ÖK Samverkan vid egenvård.pdf
Rekommendation egenvård.pdf
Rekommendation överenskommelse äldre.pdf
Bilaga 1_HSF 103 Sammanhållen överenskommelse äldre.pdf
Bilaga 2_Kompl-missbruk_150504.pdf
Bilaga 3_kompl-psykiatri_150504.pdf
Rekommendation Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan.pdf
Beräkningsunderlag_uppräkning_programpris.pdf
Förslag Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016 150604 orginal rek.pdf
Kenya_Symbio report 2015 LowRes singles.pdf
§ 113.pdf
Inf tertial 1 och årsprognos 2015.docx
Beslut om uppdrag för bostadsplanering.pdf
Protokoll rådsmöte Mälardalsrådet den 8 maj.pdf