Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-09-14

Sammanträde 2016-09-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Niklas Näslund informerar vid sammanträdet om överförmyndarnämndens verksamhet.

2 Kommundirektörens rapport september 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 juli 2016.pdf
Bilaga 1 Uppföljning skatteintäkter 2017-2020.pdf
Månadsuppföljning juli.pdf

3 Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Dnr 2016/KS 0259 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen från barn- och utbildningsnämnden noteras.
2. Redovisningen från socialnämnden noteras.
3. Socialnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2016 § 95 att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016 om åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimerade underskott. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 augusti och socialnämnden den 29 augusti.

Kommunledningsutskottet föreslår att redovisningen från nämnderna noteras samt att socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §101.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-08-24 § 60.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1065.pdf

4 Rapport om internationellt samarbete

Dnr 2015/KS 0155 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationellt samarabete med inom beredningens ansvarsområden.

I bilaga redovisar kommunstyrelseförvaltningen pågående projekt och samarbete. Utifrån det omfattande arbete som pågår för att följa upp och utvidga partnerskapet med Theewaterskloof i Sydafrika är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det i nuläget inte är aktuellt att ytterligare söka samarbetspartners. Planeringen är att under hösten undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §20.pdf
Tjänsteskrivelse internationellt samarbete.pdf
Rapport intenationellt samarbete.pdf
Tillägg till rapport om internationellt samarbete.pdf

5 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0253 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser systemförvaltare Birgitta Gustafsson till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §103.pdf
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

6 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden *

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Under kommunstyrelsen har anställts en kostchef som från och med 1 januari 2017 ska arbeta förvaltningsövergripande med frågor som rör kost, däribland drift av exempelvis skolmatsalar i kommunala skolor och drift av restaurang vid det kommunala äldreboendet Björkbacken etcetera. Det kan bli aktuellt med tillsyn och prövning enligt tobaks- och alkollagen för dessa verksamheter.

Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun samt att det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf

7 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar *

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka motionären för en motion som lyfter en viktig fråga som har stor betydelse för de individer som berörs. Frågan om könsneutrala omklädningsrum är betydelsefull dels ur ett tillgänglighetsperspektiv men också ur ett hbtq-perspektiv.

Möjligheten att stänga om sig och vara i fred istället för att byta om inför andra kan vara den avgörande skillnaden som gör att personer som annars inte skulle ha deltagit i aktiviteter faktiskt kan göra det. För oss är det därför viktigt att ta frågan på allvar.

Vi vet från nationella undersökningar att det bland främst unga transpersoner finns många som tvekar inför i att delta i idrott eller träning. Det är något vi har möjlighet att motverka. Att ge möjlighet till ombyte i avskildhet är en lösning. På samma sätt kan det vara positivt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att få en möjlighet att byta om i avskildhet.

Det är alltså i grunden en god idé att komplettera de omklädningsrum som vanligtvis finns med ett mindre omklädningsrum där den som har behov kan byta om avskilt. Det ökar inkluderingen och möjliggör för fler att medverka i organiserad träning av någon form.

Som noteras i svaren från förvaltningen medför införandet av könsneutrala omklädningsrum ombyggnadskostnader och kan beroende på vilken lösning som väljs också leda till att andra utrymmen minskas. Dock behöver det inte vara så långtgående om befintliga utrymmen disponeras på ett genomtänkt sätt.

Vi kommer att jobba med vidare frågan i kommunen längs två spår.

- I alla nya tillkommande anläggningar där det finns omklädningsrum kommer vi att säkerställa att det också finns ett könsneutralt omklädningsrum.
- I våra befintliga lokaler kommer det att göras en översyn för att kartlägga vilka möjligheter som finns att steg för steg lösa behoven. En möjlig lösning är att komplettera befintliga handikapptoaletter med möjligheter till dusch och ombyte vilket skulle bereda möjligheten till ombyte i enskildhet.

I Tyresö är det i våra offentliga lokaler redan idag regel att vi har könsneutrala toaletter (det vill säga toaletter med individuella dörrar utan uppdelning i dam/herr är huvudregel). På samma sätt är det vår målsättning att tillgängliggöra idrott och träning för fler genom skapandet av könsneutrala omklädningsrum.

Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §105.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf

8 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor *

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:

- att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
- att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden och kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §106.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

9 Svar på motion om att namnsätta huvudcykelstråk *

Dnr 2015/KS 0598 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. I motionen föreslås att lämplig instans ges i uppdrag att ta fram förslag till namn på kommunens huvudcykelstråk. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit framförslag till svar och ser positivt på att ge cykelvägarna namn. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Byggnadsnämnden har ansvaret för namnsättning av cykelvägar enligt § 1 i nämndens reglemente och § 5 i det gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-08-31 §100.pdf
Motion om att namnsätta cykelstråk.pdf

10 Svar på motion angående CEMR-deklarationen *

Dnr 2015/KS 0462 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande. Beredningen för medborgardialog och mångfald har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §21.pdf
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

11 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö *

Dnr 2016/KS 0141 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.

Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald, som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §22.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf

12 Kommunstyrelsens meddelanden september 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Inga nya cirkulär sedan förra sammanträdet. Se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-31, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-08-31

Kommunledningsutskottet 2016-09-01, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-09-01

Bilagor
Justerat protokoll §§ 35-39 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Smohf, 2016-08-22 (taxor).pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 §§ 31-34 och 40-42.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 Ärende 4 direktionsplan 2017-2020 och budget 2017 tjänsteskrivelse.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 Ärende 4 direktionsplan 2017-2020 och budget 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertrörn Nyhetsbrev nr 5 2016.pdf
Remissammanställning Regionbildning i Stockholms län.docx.pdf
Underlag inför dialog ev regionbildning.docx.pdf
Meddelande Lokalbrist i kommunhuset - förslag till lösning.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen Juli-Augusti 2016.pdf

§130 Information om överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Niklas Näslund informerar vid sammanträdet om överförmyndarnämndens verksamhet.

Beslut/Protokollsutdrag
§130_prot_20160914.pdf (165 kb)

§131 Kommundirektörens rapport september 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2016.pdf
Ekonomisk rapport per 31 juli 2016.pdf
Bilaga 1 Uppföljning skatteintäkter 2017-2020.pdf
Månadsuppföljning juli.pdf

§132 Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Dnr 2016/KS 0259 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen från barn- och utbildningsnämnden noteras.
2. Redovisningen från socialnämnden noteras.
3. Socialnämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunledningsutskottet 2016-09-01 § 101 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2016 § 95 att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016 om åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimerade underskott. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 augusti och socialnämnden den 29 augusti.
 
Kommunledningsutskottet föreslår att redovisningen från nämnderna noteras samt att socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att även barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott. Marie Åkesdotter (MP) stödjer yrkandet. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om redovisningen från barn- och utbildningsnämnden kan noteras och finner att kommunstyrelsen har beslutat så.
 
Ordföranden ställer frågan om redovisningen från socialnämnden kan noteras och finner att kommunstyrelsen har beslutat så.
 
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott. Ordföranden ställer frågan om socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott. Kommunstyrelsen beslutar att enbart socialnämnden ska redovisa de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §101.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapport från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om åtgärder för att nå en ekonomi i balans.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-08-24 § 60.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1065.pdf

§133 Rapport om internationellt samarbete

Dnr 2015/KS 0155 005

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationellt samarabete med inom beredningens ansvarsområden.
 
I bilaga redovisar kommunstyrelseförvaltningen pågående projekt och samarbete. Utifrån det omfattande arbete som pågår för att följa upp och utvidga partnerskapet med Theewaterskloof i Sydafrika är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det i nuläget inte är aktuellt att ytterligare söka samarbetspartners. Planeringen är att under hösten undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §20.pdf
Tjänsteskrivelse internationellt samarbete.pdf
Rapport intenationellt samarbete.pdf
Tillägg till rapport om internationellt samarbete.pdf

§134 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0253 003

Kommunstyrelsens beslut
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser systemförvaltare Birgitta Gustafsson till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 26 september 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §103.pdf
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

§135 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Under kommunstyrelsen har anställts en kostchef som från och med 1 januari 2017 ska arbeta förvaltningsövergripande med frågor som rör kost, däribland drift av exempelvis skolmatsalar i kommunala skolor och drift av restaurang vid det kommunala äldreboendet Björkbacken etcetera. Det kan bli aktuellt med tillsyn och prövning enligt tobaks- och alkollagen för dessa verksamheter.
 
Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun samt att det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf

§136 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07 § 92 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Låt mig inledningsvis tacka motionären för en motion som lyfter en viktig fråga som har stor betydelse för de individer som berörs. Frågan om könsneutrala omklädningsrum är betydelsefull dels ur ett tillgänglighetsperspektiv men också ur ett hbtq-perspektiv.
 
Möjligheten att stänga om sig och vara i fred istället för att byta om inför andra kan vara den avgörande skillnaden som gör att personer som annars inte skulle ha deltagit i aktiviteter faktiskt kan göra det. För oss är det därför viktigt att ta frågan på allvar.
 
Vi vet från nationella undersökningar att det bland främst unga transpersoner finns många som tvekar inför i att delta i idrott eller träning. Det är något vi har möjlighet att motverka. Att ge möjlighet till ombyte i avskildhet är en lösning. På samma sätt kan det vara positivt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att få en möjlighet att byta om i avskildhet.
 
Det är alltså i grunden en god idé att komplettera de omklädningsrum som vanligtvis finns med ett mindre omklädningsrum där den som har behov kan byta om avskilt. Det ökar inkluderingen och möjliggör för fler att medverka i organiserad träning av någon form.
 
Som noteras i svaren från förvaltningen medför införandet av könsneutrala omklädningsrum ombyggnadskostnader och kan beroende på vilken lösning som väljs också leda till att andra utrymmen minskas. Dock behöver det inte vara så långtgående om befintliga utrymmen disponeras på ett genomtänkt sätt.
 
Vi kommer att jobba med vidare frågan i kommunen längs två spår.
 
- I alla nya tillkommande anläggningar där det finns omklädningsrum kommer vi att säkerställa att det också finns ett könsneutralt omklädningsrum.
- I våra befintliga lokaler kommer det att göras en översyn för att kartlägga vilka möjligheter som finns att steg för steg lösa behoven. En möjlig lösning är att komplettera befintliga handikapptoaletter med möjligheter till dusch och ombyte vilket skulle bereda möjligheten till ombyte i enskildhet.
 
I Tyresö är det i våra offentliga lokaler redan idag regel att vi har könsneutrala toaletter (det vill säga toaletter med individuella dörrar utan uppdelning i dam/herr är huvudregel). På samma sätt är det vår målsättning att tillgängliggöra idrott och träning för fler genom skapandet av könsneutrala omklädningsrum.
 
Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §105.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf

§137 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i bifallsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:
 
- att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
- att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden och kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-01 §106.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

§138 Svar på motion om att namnsätta huvudcykelstråk

Dnr 2015/KS 0598 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. I motionen föreslås att lämplig instans ges i uppdrag att ta fram förslag till namn på kommunens huvudcykelstråk. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit framförslag till svar och ser positivt på att ge cykelvägarna namn.  Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Byggnadsnämnden har ansvaret för namnsättning av cykelvägar enligt § 1 i nämndens reglemente och § 5 i det gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-08-31 §100.pdf
Motion om att namnsätta cykelstråk.pdf

§139 Svar på motion angående CEMR-deklarationen

Dnr 2015/KS 0462 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 21 (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 21 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.
 
Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande. Beredningen för medborgardialog och mångfald har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §21.pdf
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

§140 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/KS 0141 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut
2. Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot beslut 1 med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 22 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 22 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i bifallsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.
 
Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.
 
Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald, som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Ordföranden ställer frågan om integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §22.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf

§141 Kommunstyrelsens meddelanden september 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Inga nya cirkulär sedan förra sammanträdet. Se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-31, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-08-31
 
Kommunledningsutskottet 2016-09-01, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-09-01

Bilagor
Justerat protokoll §§ 35-39 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Smohf, 2016-08-22 (taxor).pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 §§ 31-34 och 40-42.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 Ärende 4 direktionsplan 2017-2020 och budget 2017 tjänsteskrivelse.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016-08-22 Ärende 4 direktionsplan 2017-2020 och budget 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertrörn Nyhetsbrev nr 5 2016.pdf
Remissammanställning Regionbildning i Stockholms län.docx.pdf
Underlag inför dialog ev regionbildning.docx.pdf
Meddelande Lokalbrist i kommunhuset - förslag till lösning.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen Juli-Augusti 2016.pdf