Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-09

Sammanträde 2017-11-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om nya dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare och jurist informerar vid sammanträdet om vad den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen och träder ikraft 25 maj 2018, innebär för kommunstyrelsen och kommunen.

2 Kommundirektörens rapport november 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar ingen rapport för denna månad, förutom ekonomisk rapport. Vid behov lämnas muntlig information vid sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §162 Ekonomisk rapport.pdf

3 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att den börjar gälla den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §168.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Jämförelse med andra kommuner 2017 taxa alkohol tobak e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

4 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogad rapport (handling under utarbetande).

5 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 6660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

7 Investeringsprojektet Strandängarna etapp 2, återstående åtgärder

Dnr 2012KSM0867

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.

Beskrivning av ärendet
Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner: etapp I för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes en miljökonsekvensbeskrivning för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt kvalitetsprogram som anger riktlinjer för utformning av bostäderna och för kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas områden.

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts. I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar används för att genomföra utredning om att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dnr 2017/KS 0361 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Trafikverkets remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket har nu skickat förslag till plan på remiss. Parallellt ska länen ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på remissen. Södertörnskommunerna har också arbetat fram ett gemensamt förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nationell plan.pdf
Södertörnsgemensamt svar till nationell plan 2018-2029 20170929.pdf
2017_165_forslag_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029_1_0.pdf

9 Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029

Dnr 2017/KS 0360 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till Länsstyrelsen om att ta fram en ny länsplan för transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Länsstyrelsen har nu skickat ut förslag till plan på remiss.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på remissen. Södertörnskommunerna har också arbetat fram ett gemensamt förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Bilagor
Tjänsteskrivelse länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt svar till länsplan 2018-2029 20170929.pdf
Förslag till länsplan 170831.pdf

10 Svar på remiss från Statens energimyndighet och Naturvårdsverket om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Dnr 2017/KS 0355 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har sänt ut Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets gemensamma rapport av utredningen om kommunal tillstyrkan av vindkraft på remiss. I rapporten rekommenderas att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 § miljöbalken tas bort. Bakgrunden till samrådet är de problem som är kopplade till bestämmelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen förordar i bifogad skrivelse att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan för etablering av vindkraft kvarstår. Förvaltningen anser att denna hållning bäst överensstämmer med det kommunala självbestämmandet samt hur kommunens markanvändning ser ut. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med förvaltningens skrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vindkraft.pdf
Missiv Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets remiss om kommunal tillstyrkan av vindkraft.pdf
Remiss från Statens energimyndighet och Naturvårdsverket Kommunal tillstyrkan av vindkraft.pdf

11 Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0324 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag".
2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens hantering av de riktade statsbidragen inom förskola, grundskola och äldreomsorgen. I och med att frågor som rör kommunens centrala hantering av statsbidragen lyfts i rapporten, svarar även kommunstyrelsen på rapporten. Rapporten föreslår att kommunen ska ta fram rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget, att riktade statsbidrag ska inkluderas i budget samt att ekonomiavdelningen ska ha en central översikt över bidragen och samordna ansvaret för dessa.

Förvaltningens svar innebär att rutiner bör tas fram i syfte att förbättra den interna kontrollen, men att vissa justeringar av praktiska skäl görs jämfört med revisionens rekommendationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §171.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf

12 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag. Med anledning av att Nynäshamn från och med 2018 vill ingå i det avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning som i dagsläget finns mellan Huddinge, Haninge, Tyresö samt Salems kommuner behöver avtalet revideras med ny fördelning av personella resurser samt projektmedel.

Tekniska kontoret ser positivt på att Nynäshamn går med i samordningsarbetet inom energi- och klimatrådgivningen då det stärker det regionala arbetet och ger en ökad samsyn inom energi- och klimatarbetet. Den minskning i tid för varje kommun vad gäller personella resurser som uppstår i och med att Nynäshamn går med i avtalet vägs upp av den ökade andelen projektmedel.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §173.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
Avtal om samordnad energi 2018.pdf

13 Uppföljning av erbjudande om broddar

Dnr 2017/KS 0241 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under 2016-2017 och att satsningen därefter ska följas upp. Syftet med insatsen har varit att minska risken för fallolyckor utomhus bland äldre, främja äldres hälsa samt att bidra till att öka tryggheten för de äldre att delta i olika aktiviteter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning försöksprojektet uppnått sitt syfte. Flera faktorer har relevans i sammanhanget så som väderlek under vinterhalvåret, användandet av broddar, snöröjning och halkbekämpning. Responsen från äldre tyresöbor har dock varit positiv och insatsen har varit uppskattad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022 samt att satsningen utvärderas under våren 2022.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-10-10 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av erbjudande om broddar.pdf

14 Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum

Dnr 2015/KS 0483 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 avslås.

Beskrivning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö ansöker om ett utökat stöd från nuvarande 2 kr till 5 kr per kommunmedborgare i Tyresö för att kunna utvidga och förbättra nyföretagarrådgivningen.

Budgetmässigt finns det inte något utrymme för ett ökat anslag till verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §172.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf
Reservation MP Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf

15 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018 *

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §174.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från C.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd 2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf

16 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses XX (M).

Beskrivning av ärendet
Fredrik Bergkuist (M) har tidigare lämnat in en avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås XX (M) (kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde).

17 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg *

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeutlåtande
Vård- och omsorgsboendet Björkbacken är byggd på 1960-talet. Viss tillbyggnad har kommit till under årens lopp men det mesta är slitet och många av lägenheterna har inte ens egen toalett. Arbetsmiljöverket har nu hittat brister i den fysiska arbetsmiljön. 75 hygienutrymmen har behov av kraftiga åtgärder men även andra åtgärder krävs, t.ex. är dörrarna för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Skulle detta göras kvarstår problem som att platserna blir färre eftersom rum skulle försvinna vid en ombyggnation och att det blir dyra temporära boendelösningar som dessutom är dåliga för de äldre. Därför är en ombyggnation inget alternativ för oss inom Alliansen.

Tyresö ska på ett hållbart och realistiskt sätt, utan att ta onödiga ekonomiska risker och ha en flyttkarusell med våra äldre, erbjuda en äldreomsorg med moderna och fräscha lägenheter som förenas med en arbetsmiljö i toppklass. I fallet med Björkbacken förverkligar vi nu detta genom två nya boenden. Dels Basilikan som öppnar nästa vår, dels ett nytt boende beläget i Norra Tyresö Centrum, som också det kommer att drivas i kommunal regi.

När det är klart kommer alla Tyresös vård- och omsorgsboenden vara byggda på 2000-talet och vara bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt.

Planerad utbyggnad av äldreomsorgen
Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §175.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

18 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium *

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §176.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf

19 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0271 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår de att:

- Tyresö kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen
- strategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnader) och planerade
- strategin ska stimulera och utveckla träbyggandet tillsammans med byggherrar

Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
Vidaredelegation, 2017-XX-XX, dnr 2017/XX XXXX XX (handling under utarbetande)

21 Kommunstyrelsens meddelanden november

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:47, 17:48, 17:49, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-10-18

Kommunledningsutskottet 2017-10-19, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-10-19

Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ladda-for-framtiden.html

Sveriges kommuner och landsting, Kör när det är grönt - utformning av trafiksignaler, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kor-nar-det-ar-gront.html

Bilagor
Tyresö bostäder sammanträdesprotokoll 2017-09-22.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2017-09-15 §48 Verksamhetsplan 2018 samt budget 2018-2020.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av hantering av leasing.pdf
Revisorerna Revisionsrapport Granskning av hantering av leasing.pdf
Internationella företagarföreningen i Sverige Inbjudan till konferensen Ett Sverige som jobbar - så löser vi integrationen.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport september 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2017.pdf

22 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelserna från Karin Ljung (S) godkänns.
3. Till ny ersättare i i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in avsägelser för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Jannice Rockstroh (S).

23 Marköverlåtelseavtal för del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

24 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ett granskningsutlåtande lagts till.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

§190 Information om nya dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare och jurist informerar vid sammanträdet om vad den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen och träder ikraft 25 maj 2018, innebär för kommunstyrelsen och kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§190_prot_20171109.pdf (167 kb)

§191 Kommundirektörens rapport november 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar ingen rapport för denna månad, förutom ekonomisk rapport. Vid behov lämnas muntlig information vid sammanträdet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §162 Ekonomisk rapport.pdf

§192 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Peter Bylund (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att den börjar gälla den 1 januari 2018.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas samt att taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan justeras upp för att nå en högre självfinansieringsgrad. Peter Bylund (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §168.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Jämförelse med andra kommuner 2017 taxa alkohol tobak e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

§193 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-10-25 § 1087 (bilaga).

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-10-25 § 1087 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämndens redovisning av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg framgår i bifogad rapport (handling under utarbetande).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-10-25 § 1087.pdf

§194 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott - ärendet utgår

§195 Nämndplan för kommunstyrelsen 2018

Dnr 2017/KS 0353 10

Kommunstyrelsens beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och krontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet antas.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet.

Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 110 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2018 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2018-2020 med aktiviteter för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Nämndplan för kommunstyrelsen 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §110 Förslag till tillgänglighetsplan.pdf

§196 Investeringsprojektet Strandängarna etapp 2, återstående åtgärder

Dnr 2012KSM0867

Kommunstyrelsens beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanlaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 133 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner: etapp I för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes en miljökonsekvensbeskrivning för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt kvalitetsprogram som anger riktlinjer för utformning av bostäderna och för kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas områden.

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts. I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar används för att genomföra utredning om att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171018 §133.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§197 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 2029

Dnr 2017/KS 0361 005

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Trafikverkets remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 136 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Peter Bylunds (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket har nu skickat förslag till plan på remiss. Parallellt ska länen ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på remissen. Södertörnskommunerna har också arbetat fram ett gemensamt förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på Trafikverkets remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse avslås.
Peter Bylund (MP) yrkar att Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse bifalles med undantag för det som föreslås gällande projektet Tvärförbindelse Södertörn, vilket avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Bylunds (MP) yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171018 §136.pdf
Tjänsteskrivelse nationell plan.pdf
Södertörnsgemensamt svar till nationell plan 2018-2029 20170929.pdf
2017_165_forslag_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029_1_0.pdf

§198 Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029

Dnr 2017/KS 0360 005

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 135 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Peter Bylunds (MP) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till Länsstyrelsen om att ta fram en ny länsplan för transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Länsstyrelsen har nu skickat ut förslag till plan på remiss.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på remissen. Södertörnskommunerna har också arbetat fram ett gemensamt förslag till svar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse med undantag för den sista punkten i listan under rubriken "För kommunen är det speciellt viktigt att", Tvärförbindelse Södertörn, som föreslås avslås.
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse med undantag för det som förslås gällande projektet Tvärförbindelse Södertörn, vilket föreslås avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Bylunds (MP) yrkanden. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171018 §135.pdf
Tjänsteskrivelse länsplan.pdf
Södertörnsgemensamt svar till länsplan 2018-2029 20170929.pdf
Förslag till länsplan 170831.pdf

§199 Svar på remiss från Statens energimyndighet och Naturvårdsverket om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Dnr 2017/KS 0355 006

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har sänt ut Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets gemensamma rapport av utredningen om kommunal tillstyrkan av vindkraft på remiss. I rapporten rekommenderas att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 § miljöbalken tas bort. Bakgrunden till samrådet är de problem som är kopplade till bestämmelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen förordar i bifogad skrivelse att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan för etablering av vindkraft kvarstår. Förvaltningen anser att denna hållning bäst överensstämmer med det kommunala självbestämmandet samt hur kommunens markanvändning ser ut. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med förvaltningens skrivelse.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vindkraft.pdf
Missiv Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets remiss om kommunal tillstyrkan av vindkraft.pdf
Remiss från Statens energimyndighet och Naturvårdsverket Kommunal tillstyrkan av vindkraft.pdf

§200 Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0324 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag".
2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens hantering av de riktade statsbidragen inom förskola, grundskola och äldreomsorgen. I och med att frågor som rör kommunens centrala hantering av statsbidragen lyfts i rapporten, svarar även kommunstyrelsen på rapporten. Rapporten föreslår att kommunen ska ta fram rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget, att riktade statsbidrag ska inkluderas i budget samt att ekonomiavdelningen ska ha en central översikt över bidragen och samordna ansvaret för dessa.

Förvaltningens svar innebär att rutiner bör tas fram i syfte att förbättra den interna kontrollen, men att vissa justeringar av praktiska skäl görs jämfört med revisionens rekommendationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §171.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf

§201 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunstyrelsens beslut
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag. Med anledning av att Nynäshamn från och med 2018 vill ingå i det avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning som i dagsläget finns mellan Huddinge, Haninge, Tyresö samt Salems kommuner behöver avtalet revideras med ny fördelning av personella resurser samt projektmedel.

Tekniska kontoret ser positivt på att Nynäshamn går med i samordningsarbetet inom energi- och klimatrådgivningen då det stärker det regionala arbetet och ger en ökad samsyn inom energi- och klimatarbetet. Den minskning i tid för varje kommun vad gäller personella resurser som uppstår i och med att Nynäshamn går med i avtalet vägs upp av den ökade andelen projektmedel.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §173.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
Avtal om samordnad energi 2018.pdf

§202 Uppföljning av erbjudande om broddar

Dnr 2017/KS 0241 014

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022.
2. Satsningen utvärderas under våren 2022.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-10-10 § 37 (bilaga).

Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-10-10 § 37 (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2017-10-10 § 37 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat att Tyresöbor från 75 år och uppåt samt Tyresöbor från 65 år med i övrigt biståndsbedömda insatser ska erbjudas gratis broddar under åren 2018-2022 om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under 2016-2017 och att satsningen därefter ska följas upp. Syftet med insatsen har varit att minska risken för fallolyckor utomhus bland äldre, främja äldres hälsa samt att bidra till att öka tryggheten för de äldre att delta i olika aktiviteter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning försöksprojektet uppnått sitt syfte. Flera faktorer har relevans i sammanhanget så som väderlek under vinterhalvåret, användandet av broddar, snöröjning och halkbekämpning. Responsen från äldre tyresöbor har dock varit positiv och insatsen har varit uppskattad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresöbor över 80 år erbjuds gratis broddar under åren 2018-2022 samt att satsningen utvärderas under våren 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Tyresöbor över 80 år ska erbjudas gratis broddar under åren 2018-2022 samt att satsningen ska utvärderas under våren 2022.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att Tyresöbor från 65 år och uppåt ska erbjudas gratis broddar under åren 2018-2022. Anders Wickberg (SD) instämmer i Peter Bylunds (MP) yrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar att Tyresöbor från 75 år och uppåt ska erbjudas gratis broddar under åren 2018-2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Bylunds (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-10-10 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av erbjudande om broddar.pdf

§203 Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum

Dnr 2015/KS 0483 007

Kommunstyrelsens beslut
- Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 avslås.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunledningsutskottet 2017-10-19 § 172 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö ansöker om ett utökat stöd från nuvarande 2 kr till 5 kr per kommunmedborgare i Tyresö för att kunna utvidga och förbättra nyföretagarrådgivningen.

Budgetmässigt finns det inte något utrymme för ett ökat anslag till verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 avslås.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Bylunds (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §172.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf
Reservation MP Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf

§204 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §174.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från C.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd 2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Miljöpartiet Förtydligande av redovisning av partistöd för 2016.pdf

§205 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
- Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Lilian Edberg (M).

Beskrivning av ärendet
Fredrik Bergkuist (M) har tidigare lämnat in en avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Lilian Edberg (M).

Beslut/Protokollsutdrag
§205_prot_20171109.pdf (167 kb)

§206 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Peter Bylund (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeutlåtande
Vård- och omsorgsboendet Björkbacken är byggd på 1960-talet. Viss tillbyggnad har kommit till under årens lopp men det mesta är slitet och många av lägenheterna har inte ens egen toalett. Arbetsmiljöverket har nu hittat brister i den fysiska arbetsmiljön. 75 hygienutrymmen har behov av kraftiga åtgärder men även andra åtgärder krävs, t.ex. är dörrarna för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Skulle detta göras kvarstår problem som att platserna blir färre eftersom rum skulle försvinna vid en ombyggnation och att det blir dyra temporära boendelösningar som dessutom är dåliga för de äldre. Därför är en ombyggnation inget alternativ för oss inom Alliansen.

Tyresö ska på ett hållbart och realistiskt sätt, utan att ta onödiga ekonomiska risker och ha en flyttkarusell med våra äldre, erbjuda en äldreomsorg med moderna och fräscha lägenheter som förenas med en arbetsmiljö i toppklass. I fallet med Björkbacken förverkligar vi nu detta genom två nya boenden. Dels Basilikan som öppnar nästa vår, dels ett nytt boende beläget i Norra Tyresö Centrum, som också det kommer att drivas i kommunal regi.

När det är klart kommer alla Tyresös vård- och omsorgsboenden vara byggda på 2000-talet och vara bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt.

Planerad utbyggnad av äldreomsorgen
Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §175.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

§207 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Peter Bylund (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §176.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf

§208 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0271 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår de att:

Tyresö kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen
strategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnader) och planerade
strategin ska stimulera och utveckla träbyggandet tillsammans med byggherrar

Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Bylunds (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171018 §137.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf

§209 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
Vidaredelegation, 2017-10-31, dnr 2017KSM0974.002

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Fullmakt att företräda Tyresö kommun, 2017-09-13, dnr 2017/KS 0382 52

Bilagor
Vidaredelegation för exploateringsenheten.pdf
Delegationsbeslut om fullmakt.pdf

§210 Kommunstyrelsens meddelanden november

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:47, 17:48, 17:49, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-10-18

Kommunledningsutskottet 2017-10-19, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-10-19

Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ladda-for-framtiden.html

Sveriges kommuner och landsting, Kör när det är grönt - utformning av trafiksignaler, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kor-nar-det-ar-gront.html

Bilagor
Tyresö bostäder sammanträdesprotokoll 2017-09-22.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2017-09-15 §48 Verksamhetsplan 2018 samt budget 2018-2020.pdf
Revisorerna Missiv Granskning av hantering av leasing.pdf
Revisorerna Revisionsrapport Granskning av hantering av leasing.pdf
Internationella företagarföreningen i Sverige Inbjudan till konferensen Ett Sverige som jobbar - så löser vi integrationen.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport september 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2017.pdf
Svea hovrätt protokoll 2017-10-18.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2018.pdf

§211 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelserna från Karin Ljung (S) godkänns.
3. Till ny ersättare i i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in avsägelser för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Jannice Rockstroh (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§211_prot_20171109.pdf (154 kb)

§212 Marköverlåtelseavtal för del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §175.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4. Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

§213 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ett granskningsutlåtande lagts till.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 oktober 2017. Sedan dess har några mindre fel upptäckts i planhandlingarna. Marköverlåtelseavtal och planens antagande måste därför tas om för att det inte ska råda någon tvekan om vad plankartan reglerar. Den högsta tillåtna nockhöjden har utökats för de föreslagna husen mot Kryddvägen med anledning av den kuperade marken för att det ska vara säkert att de hustyper som var med i markanvisningstävlingen och som har illustrerats i kvalitetsprogrammet kan realiseras. Förslagets intention med två våningar mot befintlig bebyggelse i öster har säkerställts så att byggnadshöjden mot befintlig bebyggelse i öster inte kan inrymma mer än två våningar och inte heller ger möjlighet att inreda en vindsvåning i efterhand.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §176.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
171106_DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen2_171031.pdf
171101_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf

§214 Revidering av ramar kommunplan 2018 - ärendet utgår