Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om ny kommunallag från 1 januari 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliets chef informerar vid sammanträdet om ny kommunallag SFS 2017:725 från 1 januari 2018.

2 Kommundirektörens rapport februari 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §1.pdf

3 Information om bokslut för 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen informerar vid sammanträdet om bokslut för 2017.

4 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018 *

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar. Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §11.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf

5 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast 29 mars. Ärendet kommer kompletteras inför kommunstyrelsens sammanträde (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §12.pdf
Förslag till integrationsstrategi 20180117.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20171212 § 76 Integrationsstrategi 2018.pdf

6 Avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 (vård- och omsorgsboende Ängsgården)

Dnr 2016KSM1271

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till köpekontrakt mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB för Kumla 3:656 (vård- och omsorgsboende Ängsgården) har upprättats. Syftet med avtalet är att överföra marken till kommunen inför kommande omdaning av Fornudden.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 samt ger kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180124 §3.pdf
Tjänsteskrivelse Ängsgården.pdf
Köpekontrakt Ängsgården 180112.pdf

7 Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Dnr 2018/KSTK 0014 82

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Länsstyrelsens förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län på remiss. Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Storstockholm. Samarbete och samråd har även skett med regionens större vattenproducenter och länets kommuner. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar på remissen och vidhåller det angelägna värdet av att en regional planering tas fram för att säkerställa vattenförsörjningen långsiktigt för de behov som ställs på en växande storstadsregion. Tyresö kommun föreslås ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §13.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan.pdf
Remissförslag-Regional-vattenförsörjningsplan.pdf

8 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställs.

Beskrivning av ärendet
I en revisionsrapport från september 2017 granskades kommunens hantering av riktade statsbidrag. I rapporten efterfrågades en samordning inom kommunen för att kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka, och för tydliggöra vilka nämnder som ansvarar för att söka ett visst statsbidrag.

När rapporten behandlades i kommunstyrelsen 2017-11-09 § 200 beslöts att ge kommundirektören i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag. Förslag till rutiner har nu arbetats fram. I och med att förslaget till rutiner delar ut ansvar till olika nämnder bör rutinerna fastställas av kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §14.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

9 Säkerhetsskyddschef Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0046 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Säkerhetschef är tillika kommunens säkerhetsskyddschef.
2. IT-chef utses som ersättare för kommunens säkerhetsskyddschef.
3. Säkerhetsskyddschef ges delegation att teckna kommunstyrelsen som myndighet i säkerhetsskyddsfrågor .
4. Säkerhetsskyddschef ges delegation att utfärda interna föreskrifter om kommunens säkerhetsskydd.
5. Säkerhetsskyddschef ges delegation att utföra säkerhetsprövning av personal samt ansöka om registerkontroll.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6 § där det står att myndigheter och andra som förordningen gäller för ska, om det inte är uppenbart obehövligt, ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Tyresö kommun har i dagsläget ingen utsedd säkerhetsskyddschef. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att denna funktion kopplas till kommunens övriga säkerhetsarbete så att den som är säkerhetschef också ska vara säkerhetsskyddschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Säkerhetsskyddschef.pdf

10 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Marcus Obligado (V) och Dick Bengtson (M) godkänns.
2. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Inger Gemicioglu (V).
3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Annika Henningsson (M).

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Inger Gemicioglu (V).

Dick Bengtson (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskottet föreslås Annika Henningsson (M).

11 Svar på motion om träffpunkter för äldre *

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §16.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-01-24, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-01-24
Kommunledningsutskottet 2018-01-24, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-01-24

13 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer (17:69 var det senaste)17:50, 18:01, 18:02, 18:03, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Storsthlm, Verksamhetsplan och budget 2018, se http://www.storsthlm.se/sok.html?query=Verksamhetsplan+2018

Bilagor
Länsstyrelsen Stockholm Protokoll uppföljning kommunal krisberedskapTyresö 20171031.pdf
MSB Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag Ju201705643SSK.pdf
Svar till MSB redovisning attentat 7 april 2017.pdf
Svar till MSB 070419 Lägesbild kommunens ang händelse city.pdf
Svar till MSB Kommundirektörens rapport maj 2017.pdf
Avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
AB Vårljus protokoll 2017-12-06.pdf
Skrivelse från PRO SPF och Finska föreningen om avvecklingen av Björkbackens äldreboende.pdf
Svar till PRO SPF och Tyresö finska förening om avveckling av Björkbackens äldreboende.pdf
Fråga om hyressättning för fristående skolor.pdf
Svar på fråga om hyressättning för fristående skolor.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport december 2017.pdf

§19 Information om ny kommunallag från 1 januari 2018

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliets chef informerar vid sammanträdet om ny kommunallag SFS 2017:725 från 1 januari 2018.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20180206.pdf (167 kb)

§20 Kommundirektörens rapport februari 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §1.pdf

§21 Information om bokslut för 2017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen informerar vid sammanträdet om bokslut för 2017.

Bilagor
Bokslutskommunike 2017 KS 2018-02-06.pdf
Driftuppföljning KS 2018-02-06.pdf

§22 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87 (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till skriftligt återremissyrkande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar.   Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslag 1, 3 och 5.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss enligt skriftligt yrkande (bilaga) och i andra hand avslag till ordförandeförslag 1, 3 och 5.
 
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 3 och 5 och tilläggsyrkar att nolltaxa införs på dagtid för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ordförandeförslag 2, 4 och 6 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ordförandeförslag 1, 3 och 5. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå ordförandeförslag 1, 3 och 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ordförandeförslag 1, 3 och 5.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §11.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf

§23 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast 29 mars.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §12.pdf
Förslag till integrationsstrategi 20180117.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20171212 § 76 Integrationsstrategi 2018.pdf
Förslag till beslut Integrationsstrategi.pdf

§24 Avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 (vård- och omsorgsboende Ängsgården)

Dnr 2016KSM1271

Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-01-24 § 3 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till köpekontrakt mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB för Kumla 3:656 (vård- och omsorgsboende Ängsgården) har upprättats. Syftet med avtalet är att överföra marken till kommunen inför kommande omdaning av Fornudden.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 samt ger kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180124 §3.pdf
Tjänsteskrivelse Ängsgården.pdf
Köpekontrakt Ängsgården 180112.pdf

§25 Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Dnr 2018/KSTK 0014 82

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Länsstyrelsens förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län på remiss. Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Storstockholm. Samarbete och samråd har även skett med regionens större vattenproducenter och länets kommuner. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
 
Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar på remissen och vidhåller det angelägna värdet av att en regional planering tas fram för att säkerställa vattenförsörjningen långsiktigt för de behov som ställs på en växande storstadsregion. Tyresö kommun föreslås ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på remissen om regional vattenförsörjningsplan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §13.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan.pdf
Remissförslag-Regional-vattenförsörjningsplan.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20180206.pdf (168 kb)

§26 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag fastställs.

Beskrivning av ärendet
I en revisionsrapport från september 2017 granskades kommunens hantering av riktade statsbidrag.  I rapporten efterfrågades en samordning inom kommunen för att kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka, och för tydliggöra vilka nämnder som ansvarar för att söka ett visst statsbidrag.
 
När rapporten behandlades i kommunstyrelsen 2017-11-09 § 200 beslöts att ge kommundirektören i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag. Förslag till rutiner har nu arbetats fram. I och med att förslaget till rutiner delar ut ansvar till olika nämnder bör rutinerna fastställas av kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §14.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf
Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.pdf

§27 Säkerhetsskyddschef Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0046 31

Kommunstyrelsens beslut
1. Säkerhetschef är tillika kommunens säkerhetsskyddschef.
2. IT-chef utses som ersättare för kommunens säkerhetsskyddschef.
3. Säkerhetsskyddschef ges delegation att teckna kommunstyrelsen som myndighet i säkerhetsskyddsfrågor .
4. Säkerhetsskyddschef ges delegation att utfärda interna föreskrifter om kommunens säkerhetsskydd.
5. Säkerhetsskyddschef ges delegation att utföra säkerhetsprövning av personal samt ansöka om registerkontroll.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 6 § där det står att myndigheter och andra som förordningen gäller för ska, om det inte är uppenbart obehövligt, ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Tyresö kommun har i dagsläget ingen utsedd säkerhetsskyddschef. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att denna funktion kopplas till kommunens övriga säkerhetsarbete så att den som är säkerhetschef också ska vara säkerhetsskyddschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Säkerhetsskyddschef.pdf

§28 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Marcus Obligado (V) och Dick Bengtson (M) godkänns.
2. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Inger Gemicioglu (V).
3. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Annika Henningsson (M).

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Inger Gemicioglu (V).
 
Dick Bengtson (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskottet föreslås Annika Henningsson (M).

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20180206.pdf (154 kb)

§29 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.
 
Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten - en ny mötesplats ska etableras under året, samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Yrkande
Anita Mattson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S), Marie Åkesdotters (MP) och Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-01-24 §16.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-01-24, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-01-24
Kommunledningsutskottet 2018-01-24, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-01-24

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20180206.pdf (192 kb)

§31 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:50, 18:01, 18:02, 18:03, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Storsthlm, Verksamhetsplan och budget 2018, se http://www.storsthlm.se/sok.html?query=Verksamhetsplan+2018

Bilagor
Länsstyrelsen Stockholm Protokoll uppföljning kommunal krisberedskapTyresö 20171031.pdf
MSB Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag Ju201705643SSK.pdf
Svar till MSB redovisning attentat 7 april 2017.pdf
Svar till MSB 070419 Lägesbild kommunens ang händelse city.pdf
Svar till MSB Kommundirektörens rapport maj 2017.pdf
Avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
AB Vårljus protokoll 2017-12-06.pdf
Skrivelse från PRO SPF och Finska föreningen om avvecklingen av Björkbackens äldreboende.pdf
Svar till PRO SPF och Tyresö finska förening om avveckling av Björkbackens äldreboende.pdf
Fråga om hyressättning för fristående skolor.pdf
Svar på fråga om hyressättning för fristående skolor.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport december 2017.pdf

§32 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2018/KS 0071 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Reviderad delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
För att förtydliga den delegerade beslutsbefogenheten i kommunstyrelsens delegationsordning, föreslås att ett förtydligande läggs till om att varje delegat var för sig har rätt att fatta beslut. I de fall beslut ska fattas av flera i förening, skrivs detta ut i delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018 02 06.pdf