Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-09-11

Sammanträde 2018-09-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport september 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Information om civilt försvar

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund informerar vid sammanträdet om civilt försvar.

3 Antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 och 22

Dnr KSM2018-940-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 79 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22, samt skicka förslaget på samråd. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för fastigheten Turkosen 21 att förvärva mark från fastigheten Turkosen 22.

Planarbetet bedrivs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget var utställt för samråd 10 juli - 10 augusti 2018.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheterna Turkosen 21_22.pdf
Planbeskrivningen för Turkosen 21 PBAntagande.pdf
Samrådsredogörelse för Turkosen 21.pdf

4 Antagande av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr KSM-2018-713-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 80 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheten Tyresö 1:805, samt skicka förslaget på samråd.

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten genom att ta bort prickmarken som omfattar huvudbyggnaden. Befintlig huvudbyggnad är på 60 kvm och får enligt gällande planbestämmelser ha en huvudbyggnad på 105 kvm. Den befintliga huvudbyggnaden är placerad på prickmark vilket innebär att utbyggnad inte är möjlig. Prickmark som omfattar huvudbyggnaden föreslås därför tas bort. Tidigare planbestämmelser är fortsatt gällande. Ändringen innebär därför ingen förändring i gällande markanvändning och struktur i området.

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget var utställt för samråd 10 juli - 10 augusti. Eftersom samtliga i sakägarkretsen godkände planförslaget behöver förslaget inte ställas ut för granskning.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §101.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheten Tyresö 1_805.pdf
Planbeskrivning för Tyresö 1-805 PB Antagande.pdf
Plankarta för Tyresö 1_805_PKAntagande_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-400.pdf
Samrådsredogörelse Tyresö 1_805.pdf

5 Antagande av ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändringen av detaljplan 244 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 okatober 2017 § 132 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta förslag till ändring av detaljplan 244 samt att skicka ut förslaget på samråd. Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplanen genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''. Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan.

Planändringen tas fram med standardförfarande. Förslaget var utställt för samråd 2 maj - 16 maj 2018 och för granskning 3 juli - 24 juli 2018.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändringen av detaljplan 244.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 244 påskriven.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Kartbilaga_Ändring av detaljplan 244.pdf
Granskningsutlåtande för ändring av detaljplan 244.pdf

6 Granskning av detaljplan för Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bäverbäcken godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Planförslaget för Bäverbäcken omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande på grund av att förslaget inte var förenligt med kommunens översiktsplan då beslut om planuppdrag gavs. I kommunens nya översiktsplan, antagen 2017, är området utpekat för tät bebyggelse. Planen var utställd för samråd i september 2017. De justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner planhandlingarna och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har nedan mindre justeringar i planhandlingarna gjorts:

- Tydliggjort i planbeskrivningen om möjligheten till förskola samt planskild passage vid västra infarten.
- Dagvattenutredningen är uppdaterad med tanke på 100-årsregn och utifrån den har planbeskrivning och samrådsredogörelse uppdaterats
- Korsmark läggs till för delar av gårdarna med begränsning av byggrätten för att möjliggöra mindre gårdsbyggnader.
- För golfens förråd/omklädning ersätts istället korsmark med planbestämmelse för begränsning i byggrätt.
- E-områdenas omfattning är minskade utifrån Vattenfalls behov.
- I gestaltningsprinciperna är vyerna för hotellet uppdaterade, med ljusare färgsättning.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse_Bäverbäcken.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Granskning.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_granskning_FOKUS_A1-Plankarta_A1.pdf
Bilaga Gestaltningsprinciper Bäverbäcken.pdf
Samrådsredgorelse.pdf

7 Arrendeavtal med Tyresö windsurfing club, Strand 1:2

Dnr KSM-2018-1063-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Tyresö Windsurfing Club som finns vid Strandbadet på fastigheten Strand 1:2. Tyresö Windsurfing Club finns redan vid Strandbadet men har inte haft något ordentligt upplåtelseavtal med kommunen. Det föreslagna arrendeavtalet har en upplåtelsetid på 5 år och omfattar ett område på 42 kvadratmeter.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Tyresö windsurfing club.pdf
Arrendeavtal Tyresö Windsurfing Club_undertecknat av föreningen.pdf

8 Svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund för 2019-2021

Dnr KSM-2018-821-430

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har beslutat om avgiftshöjning av förbundets årsavgift till medlemskommunerna från 2019. Orsaken till höjningen är en reglering av förbundets budget för komma tillrätta med kostnader som inte betalas fullt ut för verksamheten vid förbundets kansli. Förbundskansliet är placerat vid Stockholm vatten AB, en del av Stockholm vatten holding AB.

Avgiftshöjningen grundar sig på ett nytt avtal mellan Tyresåns vattenvårdsförbund och Stockholm vatten och avfall AB. Avtalet omfattar förutom lönekostnader för förbundssekreteraren (75 % tjänst) även uppdaterade kostnader för lokaler och övriga så kallade overheadkostnader samt moms. Till detta kommer även ökade kostnader för miljöövervakning i form av vattenanalyser, inventeringar, utredningar och informationsverksamhet inom arbetet med att uppnå vattendirektivets miljökvalitetsmål för vattendraget.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 106.pdf
Tjänsteskrivelse, medlemsavgifterna inom Tyresöåns vattevårdsförbund.pdf
Förbundsmöte_2018_Tyresåns VVF.pdf

9 Svar på betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018 35

Dnr 2018/KS 0222 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inbjudits att lämna remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 - slutbetänkande av utredningen om kommunal planering av bostäder. Utredningen föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i , och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. Det gemensamma arbetssättet regleras i förslag till ny bostadsförsörjningslag. Betänkandet finns på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till remissyttrande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remiss Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 201835.pdf

10 Svar på revisionsrapporten Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0246 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat arbetsgivarfrågor med fokus på delegation av arbetsmiljöuppgifter. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig hantering av sitt arbetsgivaransvar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunens riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter är ändamålsenlig och i överensstämmelse med formerna för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, men lämnar en rekommendation om att säkerställa att de som har ansvar för att utföra arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens inom området.

HR-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten med kommentarer om hur kompetensen inom området planeras säkerställas och föreslår att skrivelsen antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §133.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf

11 Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Marika Marklund (KD) godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med 30 september 2018 utses Per Lindén (KD).
3. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet från och med 30 september 2018 utses Per Lindén (KD).

Beskrivning av ärendet
Marika Marklund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunledningsutskottet från och med 30 september 2018. Som ny ersättare i de båda utskotten föreslås Per Lindén (KD).

12 Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning *

Dnr 2018/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Motionen remitterades till socialnämnden och kommunala funktionshindersrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat frågan och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen bifalls.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §134.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1054.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-05-14 §32.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

13 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri *

Dnr 2018/KS 0196 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-08-29
Kommunledningsutskottet 2018-08-29, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-08-29

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden september 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:28, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, se https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation/

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf
AB Vårljus Dagordning och protokoll 2018-05-31.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juni juli 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf.pdf

§142 Kommundirektörens rapport september 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §124 Ekonomisk information.pdf

§143 Information om civilt försvar

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund informerar vid sammanträdet om civilt försvar.
Beslut/Protokollsutdrag
§143_prot_20180911.pdf (168 kb)

§144 Antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 och 22

Dnr KSM2018-940-214
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018 § 79 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22, samt skicka förslaget på samråd. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för fastigheten Turkosen 21 att förvärva mark från fastigheten Turkosen 22.
 
Planarbetet bedrivs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget var utställt för samråd 10 juli - 10 augusti 2018.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för fastigheterna Turkosen 21 och Turkosen 22.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheterna Turkosen 21_22.pdf
Planbeskrivningen för Turkosen 21 PBAntagande.pdf
Samrådsredogörelse för Turkosen 21.pdf

§145 Antagande av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805

Dnr KSM-2018-713-214
 
Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 juni 2018  § 80 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för fastigheten Tyresö 1:805, samt skicka förslaget på samråd.
 
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten genom att ta bort prickmarken som omfattar huvudbyggnaden. Befintlig huvudbyggnad är på 60 kvm och får enligt gällande planbestämmelser ha en huvudbyggnad på 105 kvm. Den befintliga huvudbyggnaden är placerad på prickmark vilket innebär att utbyggnad inte är möjlig. Prickmark som omfattar huvudbyggnaden föreslås därför tas bort. Tidigare planbestämmelser är fortsatt gällande. Ändringen innebär därför ingen förändring i gällande markanvändning och struktur i området.
 
Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget var utställt för samråd 10 juli - 10 augusti. Eftersom samtliga i sakägarkretsen godkände planförslaget behöver förslaget inte ställas ut för granskning.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplaneändringen för fastigheten Tyresö 1:805.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §101.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande fastigheten Tyresö 1_805.pdf
Planbeskrivning för Tyresö 1-805 PB Antagande.pdf
Plankarta för Tyresö 1_805_PKAntagande_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-400.pdf
Samrådsredogörelse Tyresö 1_805.pdf

§146 Antagande av ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr KSM-2017-884-214
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ändringen av detaljplan 244 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 oktober 2017 § 132 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta förslag till ändring av detaljplan 244 samt att skicka ut förslaget på samråd. Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplanen genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''. Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan.
 
Planändringen tas fram med standardförfarande. Förslaget var utställt för samråd 2 maj - 16 maj 2018 och för granskning 3 juli - 24 juli 2018.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändringen av detaljplan 244.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 244 påskriven.pdf
Planbeskriving för ändring av detaljplan 244.pdf
Kartbilaga_Ändring av detaljplan 244.pdf
Granskningsutlåtande för ändring av detaljplan 244.pdf

§147 Granskning av detaljplan för Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bäverbäcken godkänns med ändring enligt det bifallna yrkandet om planskild passage.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103 (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103 (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Mats Lindbloms (L) andrahandsyrkande samt Marie Åkesdotters (MP) yrkanden om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Planförslaget för Bäverbäcken omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.
 
Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande på grund av att förslaget inte var förenligt med kommunens översiktsplan då beslut om planuppdrag gavs. I kommunens nya översiktsplan, antagen 2017, är området utpekat för tät bebyggelse. Planen var utställd för samråd i september 2017. De justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet beskrivs i bifogad tjänsteskrivelse.
 
Ärendet har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner planhandlingarna och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har nedan mindre justeringar i planhandlingarna gjorts:
 
- Tydliggjort i planbeskrivningen om möjligheten till förskola samt planskild passage vid västra infarten.
- Dagvattenutredningen är uppdaterad med tanke på 100-årsregn och utifrån den har planbeskrivning och samrådsredogörelse uppdaterats
- Korsmark läggs till för delar av gårdarna med begränsning av byggrätten för att möjliggöra mindre gårdsbyggnader.
- För golfens förråd/omklädning ersätts istället korsmark med planbestämmelse för begränsning i byggrätt.
- E-områdenas omfattning är minskade utifrån Vattenfalls behov.
- I gestaltningsprinciperna är vyerna för hotellet uppdaterade, med ljusare färgsättning.
 
Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan för Bäverbäcken samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar i första hand avslag till detaljplanen. Mats Lindblom (L) yrkar i andra hand att västra passagen vid Tyresövägen ska ligga planskilt från början. Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marika Marklund (KD) och Anita Mattsson (S) stödjer Mats Lindbloms (L) andrahandsyrkande.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att avstånden mellan lamellhusen i norra delen av området ska ökas. Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att avsteg inte behöver göras från regeringens inriktning för buller.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) förstahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om  kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om  kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande om avstånd mellan husen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande om avstånd mellan husen. Kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande om avstånd mellan husen.
 
Ordföranden ställer frågan om  kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande om inriktningen för buller. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande om inriktningen för buller. Kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande om inriktningen för buller.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse_Bäverbäcken.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Granskning.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_granskning_FOKUS_A1-Plankarta_A1.pdf
Bilaga Gestaltningsprinciper Bäverbäcken.pdf
Samrådsredgorelse.pdf

§148 Arrendeavtal med Tyresö windsurfing club, Strand 1:2

Dnr KSM-2018-1063-261
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Tyresö Windsurfing Club som finns vid Strandbadet på fastigheten Strand 1:2. Tyresö Windsurfing Club finns redan vid Strandbadet men har inte haft något ordentligt upplåtelseavtal med kommunen. Det föreslagna arrendeavtalet har en upplåtelsetid på 5 år och omfattar ett område på 42 kvadratmeter.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Strand 1:2 med Tyresö Windsurfing Club samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal Tyresö windsurfing club.pdf
Arrendeavtal Tyresö Windsurfing Club_undertecknat av föreningen.pdf

§149 Svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund för 2019-2021

Dnr KSM-2018-821-430
 
Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.
 
Jäv
Lennart Jönsson (S) och Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund har beslutat om avgiftshöjning av förbundets årsavgift till medlemskommunerna från 2019. Orsaken till höjningen är en reglering av förbundets budget för komma tillrätta med kostnader som inte betalas fullt ut för verksamheten vid förbundets kansli. Förbundskansliet är placerat vid Stockholm vatten AB, en del av Stockholm vatten holding AB.
 
Avgiftshöjningen grundar sig på ett nytt avtal mellan Tyresåns vattenvårdsförbund och Stockholm vatten och avfall AB. Avtalet omfattar förutom lönekostnader för förbundssekreteraren (75 % tjänst) även uppdaterade kostnader för lokaler och övriga så kallade overheadkostnader samt moms. Till detta kommer även ökade kostnader för miljöövervakning i form av vattenanalyser, inventeringar, utredningar och informationsverksamhet inom arbetet med att uppnå vattendirektivets miljökvalitetsmål för vattendraget.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresåns vattenvårdsförbund.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 106.pdf
Tjänsteskrivelse, medlemsavgifterna inom Tyresöåns vattevårdsförbund.pdf
Förbundsmöte_2018_Tyresåns VVF.pdf

§150 Svar på betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018 35

Dnr 2018/KS 0222 005
 
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar antas.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inbjudits att lämna remissyttrande angående betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35 - slutbetänkande av utredningen om kommunal planering av bostäder. Utredningen föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i , och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. Det gemensamma arbetssättet regleras i förslag till ny bostadsförsörjningslag. Betänkandet finns på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till remissyttrande.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §132.pdf
Tjänsteskrivelse Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remissyttrande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.pdf
Remiss Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 201835.pdf

§151 Svar på revisionsrapporten Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter

Dnr 2018/KS 0246 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat arbetsgivarfrågor med fokus på delegation av arbetsmiljöuppgifter. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig hantering av sitt arbetsgivaransvar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunens riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter är ändamålsenlig och i överensstämmelse med formerna för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, men lämnar en rekommendation om att säkerställa att de som har ansvar för att utföra arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens inom området.
 
HR-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten med kommentarer om hur kompetensen inom området planeras säkerställas och föreslår att skrivelsen antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §133.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter.pdf

§152 Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Marika Marklund (KD) från och med 30 september 2018 godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med 30 september 2018 utses Per Lindén (KD).
3. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet från och med 30 september 2018 utses Per Lindén (KD).
 
Beskrivning av ärendet
Marika Marklund (KD) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunledningsutskottet från och med 30 september 2018. Som ny ersättare i de båda utskotten föreslås Per Lindén (KD).
Beslut/Protokollsutdrag
§152_prot_20180911.pdf (155 kb)

§153 Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2018/KS 0105 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
 
Motionen remitterades till socialnämnden och kommunala funktionshindersrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat frågan och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen bifalls.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §134.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1054.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-05-14 §32.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§154 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2018/KS 0196 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Fredrik Saweståhl (M) lämnar särskilt yttrande/ersättaryttrande för Moderaternas ledamöters räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 §135.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

§155 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-08-29
Kommunledningsutskottet 2018-08-29, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-08-29
 
Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

§156 Kommunstyrelsens meddelanden september 2018

Dnr 2017/KS 0468 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:28, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, se https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation/
 
Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf
AB Vårljus Dagordning och protokoll 2018-05-31.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 5 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport juni juli 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf.pdf
Förslag till organisationsförändring from jan 2019.pdf
Skiss ny förvaltningsorganisation.pdf