Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-11-21

Sammanträde 2018-11-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Kommunhuset

1 Fastställande av skattesats för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50 per skattekrona. Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett nyval. Normalt ska beslutet fattas i november månad. Beslutet om budget kan avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om skattesatsen under november månad. Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter detta.

Handlingar är under utarbetande.

2 Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse

Dnr 2018/KS 0359 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet om återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse till kommunstyrelsen. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-14 § 101.pdf

3 Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier

Dnr 2018/KS 0360 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet om återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier till kommunstyrelsen. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-14 § 102.pdf

§211 Fastställande av skattesats för år 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
Kommunstyrelsens beslut
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt beslut 2018-06-14 skattesatsen till 19,50 per skattekrona.  Enligt kommunallagen ska det tillträdande fullmäktige fatta beslut om kommunens budget och skattesats för följande budgetår efter ett nyval.  Normalt ska beslutet fattas i november månad.  Beslutet om budget kan avvakta till december månad, men då måste kommunfullmäktige fatta beslut om skattesatsen under november månad.  Fullmäktige kan i så fall ändra sitt beslut om skattesats under december månad om den föreslagna budgeten förutsätter detta.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Anita Mattsson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja och 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Skattesats 2019.pdf

§212 Återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse

Dnr 2018/KS 0359 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet om återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen samt val av ny kommunstyrelse till kommunstyrelsen. Ett rättsutlåtande bifogas ärendet.
 
Bilagor
Rättsutlåtande Tyresö 181120.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-14 § 101.pdf

§213 Återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier

Dnr 2018/KS 0360 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-11-14 remitterat ärendet om återkallande av samtliga presidieuppdrag i nämnder samt val av nya nämndpresidier till kommunstyrelsen. Ett rättsutlåtande bifogas ärendet.
 
Yrkande
Anders Linder (S) yrkar att ärendet ska bordläggas.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bordlägger ärendet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Rättsutlåtande Tyresö 181120.pdf
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-14 § 102.pdf

§214 Investeringsram för Fornuddens skola

Dnr 2018/KS 0372 12
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 19 000 000 kronor anslås för köp av fastigheten Kumla 3:656.  I anslaget ingår kostnader för rivning och marksanering.
Kommunstyrelsens beslut
2. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
3. Kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för Fornuddens skola och idrottshall överstiger anslagen ram med upp till 10 procent (upp till 353 miljoner kronor).
4. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utökat anslag för markköp, rivning och sanering för 19 miljoner kronor för fastigheten Kumla 3:656.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen godkänner att kostnaden för Fornuddens skola och idrottshall överstiger anslagen ram med upp till 10 procent eller 353 miljoner kronor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsram Fornuddens skola.pdf