Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-01-08

Sammanträde 2019-01-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport januari 2019

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2019.pdf
Ekonomisk rapport December 2018 KS.pdf
Månadsuppföljning november 2018 KS.pdf

2 Information om resultat från alkohol- och drogenkät

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brotts- och drogförebyggande strateg informerar vid sammanträdet om resultatet från den så kallade Stockholmsenkäten om alkohol och droger.

3 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst

Dnr 2018/KS 0409 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.

Beskrivning av ärendet
Resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi har under åren 2016, 2017 och hittills under 2018 upparbetat betydande ackumulerade underskott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa underskott avskrivs vid årsbokslutet per 2018-12-31.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 212.pdf
Tjänsteskrivelse Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst.pdf

4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2018/KS 0410 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade.

Kommunstyrelsen fattade i början av 2017 ett beslut om hur dessa medel ska fördelas till förvaltningar och verksamheter. Fördelningsmodellens ambition är att spegla de intentioner som bidragen avser och föreslås därför anpassas så att andelen medel till kultur och fritid minskas något och istället fördelas till barn- och utbildning respektive centrum för arbete och integration.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 213.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf
Bilaga 1 Fördelning asylsökande nyanlända.pdf

5 Ändring av bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB samt val av nya styrelseledamöter *

Dnr 2018/KS 0443 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag, och i överensstämmelse med beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018, godkänns.
2. I enlighet med förslag som beslutats vid den extra bolagsstämman den 1 december 2018 i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, utses i bolaget såsom nya styrelseledamöter Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg samt som ny styrelsesuppleant Leif Lanke (L).

Beskrivning av ärendet
Den 17 oktober 2018 undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tyresö Vindkraft AB där Tyresö kommun sålde bolaget till Tyresö Bostäder AB. Aktieöverlåtelsen godkändes av fullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 2018. Tillträde ägde rum den 1 december 2018.

Extra bolagsstämma i bolaget ägde rum den 1 december 2018 i samband med tillträdet, där beslut om förslag till nya styrelseledamöter fattades. Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg föreslogs såsom nya styrelseledamöter och Leif Lanke (L) som styrelsesuppleant.

Vidare fattade den extra bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen under förutsättning av fullmäktiges godkännande. De huvudsakliga förändringarna är förtydligande av bolagets verksamhetsföremål, möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter samt möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt. Protokoll läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB och utser Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg som nya styrelseledamöter samt Leif Lanke (L) som ny styrelsesuppleant.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning och val av nya styrelseledamöter i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning Tyresö Vindkraft AB 181201.pdf

6 Exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen Stockholm, tillhörande detaljplan för Granitvägen *

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder och lokaler vid Granitvägen och Bollmoravägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Filadelfiaförsamlingen Stockholm. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Filadelfiaförsamlingen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram och erlägga ett exploateringsbidrag för att finansiera allmänna anläggningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granitvägen Filadelfia 181221.pdf
Exploateringsavtal - signerat.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §142.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Filadelfia.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - FDS-utdrag.pdf
Bilaga 6 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 8 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 9 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
Överenskommelse om servitutsupplåtelse.pdf

7 Antagande av detaljplan för Granitvägen *

Dnr KSM2016-448-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen för Granitvägen antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Beslutet ersätter det tidigare beslutet i kommunstyrelsen den 4 december 2018 §223.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande och förslaget har varit föremål för granskning 27 juni - 28 augusti 2018. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas.

På kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2018 § 223 togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Efter beslutet har ett område som tidigare togs ur planen nu lagts till. På grund av detta behöver ärendet om att anta detaljplanen tas upp på nytt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Granitvägen.pdf
Planbeskrivning_antagande_Granitvägen.pdf
Plankarta_antagande_Granitvägen.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §223.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf

8 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion

Dnr KSM2000-945-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Hanvikens segel- och roddbåtssektion godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Utöver den nya arrendeavgiften har en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid skrivits in, om det är nödvändigt för kommande upprustning av parkområdet som Hanvikens segel- och roddbåtssektion verkar inom och som omfattas av det planprogram för Trollbäckens centrumstråk som håller på att tas fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181217 §160.pdf
Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf
Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf

9 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan

Dnr KSM2000-835-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Vinkelbryggan godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Utöver den nya arrendeavgiften har gatukostnad för Ugglevägen etapp 9 och även möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån skrivits in i avtalet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf
Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181217 §161.pdf

10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031

Dnr 2018/KS 0325 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen

4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till den årliga revideringen av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2019-2031. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschefen, lokalstrategen (vakant) och fastighetschefen ingår, har i samverkan med förvaltningarna tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2031.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen
4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ny version av lokalförsörjningsplan bifogats ärendet med ett tillägg under punkt 10.2 om mötesplats Brevik.

Bilagor
Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 216.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Omröstningsprotokoll kommunledningsutskottet 2018-12-17 § 216.pdf

11 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 4 december 2018 och återremitterades då för komplettering från stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten. En ny version av tjänsteskrivelse har arbetats fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 217.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §231.pdf

12 Revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0367 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Detta utgör den huvudsakliga anledningen till förslaget om reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet föreslås därmed inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör bland annat strategisk och förebyggande åtgärder rörande kemikalier, energianvändning, buller och andra miljöåtgärder, viltvård, skötsel och enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera, snöröjning, vatten, avlopp och renhållning, trafikreglerande åtgärder samt upplåtelse av allmän plats, schakttillstånd och liknande markfrågor. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet. Kommunledningsutskottet kommer i enlighet med förslaget inte längre att vara kommunal väghållningsmyndighet, vilket istället åläggs hållbarhetsutskottet.

Till kommunledningsutskottets områden kompletteras även frågor som rör näringslivsfrågor inklusive turism och besöksnäring samt vissa frågor som rör förtroendevalda i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Tidigare paragraf om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad arbetsordning att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 218.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet markerad.docx

13 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0366 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01. I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Med anledning av detta har förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet arbetats fram.

Stadsbyggnadsutskottet föreslås inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat samt strategisk trafikplanering. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet.

I arbetsordningen föreslås att lydelser som avser utskottets beslutanderätt vad avser planarbete justeras så att de harmonierar med vad som framgår av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Tidigare paragraf i arbetsordningen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 219.pdf
Tjänsteskrivelse arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf

14 Arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Dnr 2018/KS 0408 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen. Hållbarhetsutskottet föreslås ta över ansvaret för ett flertal frågor från stadsbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Hållbarhetsutskottet föreslås i huvudsak bevaka, bereda och följa frågor inom miljö- och trafikområdet, vatten och avlopp samt gata/park. Hållbarhetsutskottet föreslås därmed ta över ansvaret som kommunal väghållningsmyndighet från kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordningen för hållbarhetsutskottet att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 220.pdf
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

15 Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0348 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 beslutat att beredningen för medborgardialog och mångfald byter namn till beredningen för medborgardialog och integration från och med 2019-01-01, att beredningen ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och att beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration

Beredningen för medborgardialog och integration är ett beredande organ under kommunstyrelsen. I förslag till arbetsordning förtydligas beredningens uppgifter och arbetsformer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 221.pdf
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och integration.pdf

16 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala pensionärsrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 222.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala pensionärsrådet.pdf
Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet synliga ändringar.pdf

17 Revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0355 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala funktionshindersrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade arbetsordningen för kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 223.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala funktionshindersrådet.pdf
Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet med synliga ändringar.pdf

18 Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten

Dnr 2018/KS 0376 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten antas och börjar gälla från 2019-01-08.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen är det styrdokument som kommunens verksamheter använder för att följa arkivlagens regler kring hantering av allmänna handlingar. I Tyresö kommun ersätter oftast dokumenthanteringsplanen separata gallringsbeslut som reglerar allmänna handlingars livslängd. Kvalitetsenheten har tillsammans med kommunarkivarien tagit fram ett förslag till aktualiserad dokumenthanteringsplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 224.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten.pdf

19 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare *

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
- Bo Furugård (S)
- Kerstin Hedén
- Maud Rosendahl (M)
- Anna Steele (C)

2. Länsstyrelsen föreslås förordna som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod;
- Charlotte Höckert (S)
- Håkan Andersson (L)

Beskrivning av ärendet
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget 14 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2019-01-31.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Bo Furugård (S), Kerstin Hedén, Maud Rosendahl (M) och Anna Steele (C). Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Charlotte Höckert (S) och Håkan Andersson (L) som borgliga vigselförrättare. Förordnandetiden förslås även för dessa till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

20 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 225.pdf
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

21 Redovisning av pågående och bifallna motioner *

Dnr 2018/KS 0357 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskrivit de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte fullt ut har verkställts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 226.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf

22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-12-17, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-12-17
Kommunledningsutskottet 2018-12-17, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-12-17

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen Friskis och Svettis.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen Tyresö bibliotek.pdf

23 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:64, 18:67, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholms läns författningssamling 01FS 2018:55 föreskrifter och allmänna råd (01FS 2017:43) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bilagor
Riksdagen Brev från talmannen till Sveriges kommuner och landsting 19 december.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i PAN.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i BEA 06 och BEA T.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i studentmedarbetaravtalet och tekniksprånget.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 7 december 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokoll 2018-12-21.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund direktionsprotokoll 2018-12-03.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörns beslut om budget och medlemsavgifter 2019.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2018.pdf
Information om Vårljus framtid dec 18.pdf
Revisionsskrivelse intern kontroll.pdf
Revisionsrapport intern kontroll 2018.pdf
Revisorernas uppföljande granskning Tyresö.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november.pdf
Skrivelse till Arbetsmiljöverket dec 18.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2019

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2019.pdf
Ekonomisk rapport December 2018 KS.pdf
Månadsuppföljning november 2018 KS.pdf

§2 Information om resultat från alkohol- och drogenkät

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens brotts- och drogförebyggande strateg informerar vid sammanträdet om resultatet från den så kallade Stockholmsenkäten om alkohol och droger.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20190108.pdf (167 kb)

§3 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst

Dnr 2018/KS 0409 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.

Beskrivning av ärendet
Resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi har under åren 2016, 2017 och hittills under 2018 upparbetat betydande ackumulerade underskott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa underskott avskrivs vid årsbokslutet per 2018-12-31.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 212.pdf
Tjänsteskrivelse Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst.pdf

§4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2018/KS 0410 10

Kommunstyrelsens beslut
- Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade.

Kommunstyrelsen fattade i början av 2017 ett beslut om hur dessa medel ska fördelas till förvaltningar och verksamheter. Fördelningsmodellens ambition är att spegla de intentioner som bidragen avser och föreslås därför anpassas så att andelen medel till kultur och fritid minskas något och istället fördelas till barn- och utbildning respektive centrum för arbete och integration.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 213.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf
Bilaga 1 Fördelning asylsökande nyanlända.pdf

§5 Ändring av bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB samt val av nya styrelseledamöter

Dnr 2018/KS 0443 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag, och i överensstämmelse med beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018, godkänns.
2. I enlighet med förslag som beslutats vid den extra bolagsstämman den 1 december 2018 i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, utses i bolaget såsom nya styrelseledamöter Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg samt som ny styrelsesuppleant Leif Lanke (L).

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Den 17 oktober 2018 undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tyresö Vindkraft AB där Tyresö kommun sålde bolaget till Tyresö Bostäder AB. Aktieöverlåtelsen godkändes av fullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 2018. Tillträde ägde rum den 1 december 2018.

Extra bolagsstämma i bolaget ägde rum den 1 december 2018 i samband med tillträdet, där beslut om förslag till nya styrelseledamöter fattades. Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg föreslogs såsom nya styrelseledamöter och Leif Lanke (L) som styrelsesuppleant.

Vidare fattade den extra bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen under förutsättning av fullmäktiges godkännande. De huvudsakliga förändringarna är förtydligande av bolagets verksamhetsföremål, möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter samt möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt. Protokoll läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB och utser Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg som nya styrelseledamöter samt Leif Lanke (L) som ny styrelsesuppleant.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning och val av nya styrelseledamöter i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning Tyresö Vindkraft AB 181201.pdf
Tyresö vindkraft AB protokoll extra bolagsstämma 2018-12-01.pdf

§6 Exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen Stockholm, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder och lokaler vid Granitvägen och Bollmoravägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Filadelfiaförsamlingen Stockholm. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Filadelfiaförsamlingen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram och erlägga ett exploateringsbidrag för att finansiera allmänna anläggningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Filadelfiaförsamlingen181221.pdf
Exploateringsavtal - signerat.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §142.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Filadelfia.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - FDS-utdrag.pdf
Bilaga 6 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 8 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 9 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
Överenskommelse om servitutsupplåtelse.pdf

§7 Antagande av detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2016-448-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen för Granitvägen antas.
Kommunstyrelsens beslut
2. Beslutet ersätter det tidigare beslutet i kommunstyrelsen den 4 december 2018 § 223.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande och förslaget har varit föremål för granskning 27 juni - 28 augusti 2018. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas.

På kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2018 § 223 togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Efter beslutet har ett område som tidigare togs ur planen nu lagts till. På grund av detta behöver ärendet om att anta detaljplanen tas upp på nytt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Granitvägen.pdf
Planbeskrivning_antagande_Granitvägen.pdf
Plankarta_antagande_Granitvägen.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §223.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf

§8 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion

Dnr KSM2000-945-261

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Hanvikens segel- och roddbåtssektion godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Reservation
Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2018-12-04 § 224 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Utöver den nya arrendeavgiften har en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid skrivits in, om det är nödvändigt för kommande upprustning av parkområdet som Hanvikens segel- och roddbåtssektion verkar inom och som omfattas av det planprogram för Trollbäckens centrumstråk som håller på att tas fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att arrendeavtal med Hanvikens segel- och roddbåtssektion godkänns samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20181217 §160.pdf
Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf
Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf

§9 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan

Dnr KSM2000-835-261

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Vinkelbryggan godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Reservation
Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2018-12-04 § 224 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Utöver den nya arrendeavgiften har gatukostnad för Ugglevägen etapp 9 och även möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån skrivits in i avtalet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att arrendeavtal med Vinkelbryggan godkänns samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf
Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181217 §161.pdf

§10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031

Dnr 2018/KS 0325 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031 med korrigering enligt Marie Åkesdotters (MP) yrkande om konstgräsplaner.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd

a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola ska övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen

4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018-05-02 § 92 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till den årliga revideringen av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2019-2031. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschefen, lokalstrategen (vakant) och fastighetschefen ingår, har i samverkan med förvaltningarna tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2031.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen
4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ny version av lokalförsörjningsplan bifogats ärendet med ett tillägg under punkt 10.2 om mötesplats Brevik.
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:

1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
möjligheter att inrymma en ny grundskola
andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen

4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att konstgräsplan vid Breviks skola stryks på sidorna 9 och 17 i lokalförsörjningsplanen. Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) instämmer i yrkandet.

Anki Svensson (M) yrkar att:
- punkt 3 d) ändrar lydelsen kapaciteten vid Breviks skola bör övervägas till kapaciteten vid Breviks skola ska övervägas. Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Christina Melzén (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) instämmer i yrkandet.
- punkt 3 e) avslås. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) instämmer i yrkandet.
- punkt 3 i) ändrar lydelsen genomförande av cafébyggnad vid strandbadet till genomförande av restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) instämmer i yrkandet. Martin Nilsson (S) yrkar avslag till yrkandet.
- punkt 3 k) ändrar lydelsen framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen till framtida nyttjande eller försäljning av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) instämmer i yrkandet. Christina Melzén (L) yrkar avslag till yrkandet.

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till punkt 3 j) och yrkar att multisporthall läggs till under punkt 3 i). Anita Mattsson (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet under punkt 3 i).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 d) och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 e). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 e). Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 e).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 i). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 i). Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 i).
Anki Svensson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar enligt ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar enligt Anki Svenssons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 9 ja och 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 i).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 k). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 k). Kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande på punkt 3 k).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 j). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 j). Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 j).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 i). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 i). Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande på punkt 3 i).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen i övrigt bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 216.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Omröstningsprotokoll kommunledningsutskottet 2018-12-17 § 216.pdf

§11 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 4 december 2018 och återremitterades då för komplettering från stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten. En ny version av tjänsteskrivelse har arbetats fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 217.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §231.pdf

§12 Revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0367 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Detta utgör den huvudsakliga anledningen till förslaget om reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet föreslås därmed inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör bland annat strategisk och förebyggande åtgärder rörande kemikalier, energianvändning, buller och andra miljöåtgärder, viltvård, skötsel och enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera, snöröjning, vatten, avlopp och renhållning, trafikreglerande åtgärder samt upplåtelse av allmän plats, schakttillstånd och liknande markfrågor. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet. Kommunledningsutskottet kommer i enlighet med förslaget inte längre att vara kommunal väghållningsmyndighet, vilket istället åläggs hållbarhetsutskottet.

Till kommunledningsutskottets områden kompletteras även frågor som rör näringslivsfrågor inklusive turism och besöksnäring samt vissa frågor som rör förtroendevalda i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Tidigare paragraf om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad arbetsordning att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 218.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf

§13 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0366 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01. I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Med anledning av detta har förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet arbetats fram.

Stadsbyggnadsutskottet föreslås inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat samt strategisk trafikplanering. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet.

I arbetsordningen föreslås att lydelser som avser utskottets beslutanderätt vad avser planarbete justeras så att de harmonierar med vad som framgår av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Tidigare paragraf i arbetsordningen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 219.pdf
Tjänsteskrivelse arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf

§14 Arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Dnr 2018/KS 0408 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen. Hållbarhetsutskottet föreslås ta över ansvaret för ett flertal frågor från stadsbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Hållbarhetsutskottet föreslås i huvudsak bevaka, bereda och följa frågor inom miljö- och trafikområdet, vatten och avlopp samt gata/park. Hållbarhetsutskottet föreslås därmed ta över ansvaret som kommunal väghållningsmyndighet från kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordningen för hållbarhetsutskottet att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 220.pdf
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

§15 Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0348 003

Kommunstyrelsens beslut
- Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 beslutat att beredningen för medborgardialog och mångfald byter namn till beredningen för medborgardialog och integration från och med 2019-01-01, att beredningen ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och att beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration

Beredningen för medborgardialog och integration är ett beredande organ under kommunstyrelsen. I förslag till arbetsordning förtydligas beredningens uppgifter och arbetsformer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 221.pdf
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§16 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet antas.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala pensionärsrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet antas.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att kommunala pensionärsrådet utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare från Seniornet. Anna Lund (KD) och Anki Svensson (M) bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Kommunstyrelsen avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 222.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala pensionärsrådet.pdf
Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet synliga ändringar.pdf

§17 Revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0355 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala funktionshindersrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade arbetsordningen för kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 223.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala funktionshindersrådet.pdf
Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet med synliga ändringar.pdf

§18 Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten

Dnr 2018/KS 0376 008

Kommunstyrelsens beslut
- Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten antas och börjar gälla från 2019-01-08.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen är det styrdokument som kommunens verksamheter använder för att följa arkivlagens regler kring hantering av allmänna handlingar. I Tyresö kommun ersätter oftast dokumenthanteringsplanen separata gallringsbeslut som reglerar allmänna handlingars livslängd. Kvalitetsenheten har tillsammans med kommunarkivarien tagit fram ett förslag till aktualiserad dokumenthanteringsplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten att gälla från och med 2019-01-08.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 224.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten.pdf

§19 Förordnande som borglig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
- Bo Furugård (S)
- Kerstin Hedén
- Maud Rosendahl (M)
- Anna Steele (C)

Länsstyrelsen föreslås förordna som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod;
- Charlotte Höckert (S)
- Håkan Andersson (L)
- Marie Linder

Beskrivning av ärendet
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget 14 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2019-01-31.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Bo Furugård (S), Kerstin Hedén, Maud Rosendahl (M) och Anna Steele (C). Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Charlotte Höckert (S), Håkan Andersson (L) och Marie Linder som borgliga vigselförrättare. Förordnandetiden förslås även för dessa till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar att Marie Linder läggs till under punkt 2 med följande motivering: "Marie Linder har tidigare varit oppositionsråd i Tyresö kommun, kommunikationschef för LO och är för närvarande ordförande för Hyresgästföreningen.". Anki Svensson (M) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut med Martin Nilssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§20 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 225.pdf
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

§21 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2018/KS 0357 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskrivit de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte fullt ut har verkställts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-12-17 § 226.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf

§22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-12-17, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-12-17
Kommunledningsutskottet 2018-12-17, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-12-17

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen Friskis och Svettis.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen Tyresö bibliotek.pdf

§23 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:52, 18:59, 18:64, 18:67, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholms läns författningssamling 01FS 2018:55 föreskrifter och allmänna råd (01FS 2017:43) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bilagor
Riksdagen Brev från talmannen till Sveriges kommuner och landsting 19 december.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i PAN.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i BEA 06 och BEA T.pdf
SKL Överenskommelse om ändringar i studentmedarbetaravtalet och tekniksprånget.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 7 december 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokoll 2018-12-21.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund direktionsprotokoll 2018-12-03.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörns beslut om budget och medlemsavgifter 2019.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2018.pdf
Information om Vårljus framtid dec 18.pdf
Revisionsskrivelse intern kontroll.pdf
Revisionsrapport intern kontroll 2018.pdf
Revisorernas uppföljande granskning Tyresö.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november.pdf
Skrivelse till Arbetsmiljöverket dec 18.pdf

§24 Val till kommunala pensionärsrådet 2019

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Anki Svensson (M) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd väljs för ett kalenderår i taget. Anki Svensson (M) föreslås utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet för år 2019.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20190108.pdf (153 kb)

§25 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelsen från Emelie Clevesjö (V) godkänns.
3. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses Jairo Correa (V).

Beskrivning av ärendet
Emelie Clevesjö (V) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Jairo Correa (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20190108.pdf (154 kb)

§26 Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda

Dnr KSM2015-315-68

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Mötet ajourneras från klockan 20.20 till klockan 20.30.
3. Kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadsförvaltningen utreder alternativ till nedgrävning av kraftledning längs Tyresövägen med vetskap om att tidplanen för eventuell nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.

Beskrivning av ärendet
Tyresövägen ska breddas med fler körfält för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 91. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild, som förklaras av fakta som framkommit vid detaljprojekteringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S)föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadsförvaltningen utreder alternativ till nedgrävning av kraftledning längs Tyresövägen med vetskap om att tidplanen för eventuell nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar ajournering.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet om ajournering och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kraftledning Petterboda.pdf