Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Förlikningsavtal med Skandia fastighet

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förlikningsavtal mellan Tyresö kommun, Tyresö Köpcentrum och Tyresöhandel
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna
avtalet och erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har med Tyresö köpcentrum och Tyresöhandel tre pågående tvister i
olika instanser. Parterna är inom ramen för tvisterna oeniga om fastighetsrättsliga
frågor, t ex ersättning för mark till Tyresö köpcentrum för att kommunen ska kunna
bygga nya Regnbågsgatan. För att lösa tvisterna har parterna fört
förlikningsdiskussioner under en lång tid och nu finns ett förslag till förlikningsavtal
framtaget som behöver godkännas av kommunfullmäktige. Förslag till förlikningsavtal
läggs till ärendehandlingarna inför sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlikningsavtal med Skandia fastighet.pdf

§188 Förlikningsavtal med Skandia fastighet

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förlikningsavtal mellan Tyresö kommun, Tyresö Köpcentrum och Tyresöhandel godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att  underteckna avtalet och erforderliga handlingar.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M) , Ulrica Riis-Pedersen
(C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har med Tyresö köpcentrum och Tyresöhandel tre pågående  tvister i olika instanser. Parterna är inom ramen för tvisterna oeniga om
fastighetsrättsliga frågor, till exempel ersättning för mark till Tyresö köpcentrum  för att kommunen ska kunna bygga nya Regnbågsgatan. För att lösa tvisterna har parterna fört förlikningsdiskussioner under en lång tid och nu finns ett förslag till förlikningsavtal framtaget som behöver godkännas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förlikningsavtal mellan Tyresö kommun, Tyresö Köpcentrum och Tyresöhandel godkänns samt att
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att  underteckna avtalet och erforderliga handlingar.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Anders Linder (S) och Mats  Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlikningsavtal med Skandia fastighet.pdf
Förlikningsavtal SLUTLIG 191022.pdf
Förlikningsavtal 191022 Bilaga 1 (003).pdf
Förlikningsavtal 191022 Bilaga 2.pdf