Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-01-07

Sammanträde 2020-01-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport januari 2020

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig
information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande
karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 120.pdf

2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/KS 0365 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med
respektive nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av
prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i
centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av
försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars
tillfälliga bygglov löper ut i slutet av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i
centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet
till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt
möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan,
förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt re servera tomt för nybyggnation
av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre.
i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa
behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning
vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt
för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och
familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och
gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära
lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska
prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga
lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till
grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort - och
långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-
årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en
revidering av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2020 -2032.

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler.
Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschef, fastighetschef, lokalstrateg,
kommundirektör, ekonomichef samt förvaltningschefer för barn och utbildning
respektive liv och hälsa ingår, har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023
och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram
till år 2032.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner planen, antar lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023, ger
strategiska lokalgruppen i samverkan med respektive nämnd uppdrag enligt 3 a-p
samt att integrera planen i kommunplaneprocessen och att den ska ligga till grund
för investeringsprogrammet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 124.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf.pdf
Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf

3 Investering paviljongslösning förskola

Dnr 2019/KS 0405 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En investering genomförs för att under en period ö ka kapaciteten vid
Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att
inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från
kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021
prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Beskrivning av ärendet
Behovet av förskoleplatser i centrumområdet är stort och kommer att öka,
dessutom har planerade byggnationer försenats. Detta medför att en provisorisk
uppställning av paviljonger måste ske i området för att möta behovet.

Ett stort antal möjliga placeringar har undersökts, men utredningen har visat att
förskolan Speldosan är lämpligast för en sådan uppställning. Befintligt kök måste
byggas om och till för att klara behovet som den utökade kapaciteten innebär.
Målsättningen är att den ökade kökskapaciteten även ska kunna utnyttjas när
paviljongerna i framtiden inte längre behövs.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans
förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda
paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från
kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021
prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investering paviljongslösning förskola.pdf

4 Rivning av byggnader inom fastigheten Forellen 16 (förskolan Båten)

Dnr KSM 2019-1455-260
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten
Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra
Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Forellen 16 är i kommunal ägo och inrymmer förskola (Båten) samt ett
par mindre förrådsbyggnader. Fastigheten har i programhandling för Tyresö Centrum
pekats ut som plats för ny bebyggelse. Förskolan är belägen inom område som
behövs för utbyggnad av ny infrastruktur.

Infrastrukturutbyggnaden är viktig för att kunna försörja den nya ishallen med VA,
för kommande etapper i Norra Tyresö Centrum samt för att försörja Bäverbäcken
med fjärrvärme och ledningar för sopsug.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed rivning av befintliga byggnader på
Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats. Kostnaderna för
rivningen föreslås finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö
Centrum.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Forellen
16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats, samt att kostnaderna för
rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrad 2019-12-18 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Rivning Forellen 16 (Båten).pdf

5 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder
AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590
(Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant.
Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ger ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att
Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet
med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 125.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

6 Antagande av detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till detaljplan för Strand 1:463,
vilken syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för att bilda
en ny bostadsfastighet inom planområdet. Den 23 oktober 2019 beslutade
stadsbyggnadsutskottet att förslaget skulle ställas ut för granskning. Under
granskningen inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter. Lantmäteriet framhåller
att utformningen av planbestämmelsen som berör andel hårdgjord yta bör ses över
och förtydligas. Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna och
stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplan för Strand 1:463 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljplan för Strand 1:463.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §52.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Strand 1.463_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.463_Övrig handling.pdf
PM Dagvatten_DP Strand 1_463_Antagande.pdf

7 Antagande av detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till detaljplan för Strand 1:524,
vilken syftar till att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:524 för att
bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Den 23 oktober 2019 beslutade
stadsbyggnadsutskottet att förslaget skulle ställas ut för granskning. Under
granskningen inkom 6 yttranden, varav två med synpunkter. Lantmäteriet
framhåller att de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna ska förtydligas i
planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution AB framhåller att markkabel inom
fastigheten behöver flyttas för att byggnaden ska kunna placeras som planerat.
Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna och stadsbyggnadskontoret
bedömer att detaljplan för Strand 1:524 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljplan för Strand 1:524.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §53.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.524_A2_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_ DP Strand 1.542_Övrig handling.pdf

8 Upphörande av normalavtal för båtklubbsarrenden

Dnr KSM 2019-1176-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nuvarande normalavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att nuvarande
standardavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §54.pdf
Nuvarande normalavtal för båtklubbsarrenden.pdf

9 Arrendeavtal med Trollbäckens båtsällskap

Dnr KSM2019-1264-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nytt arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Trollbäckens båtsällskap godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att signera avtalet och erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nytt arrendeavtal med
Trollbäckens båtsällskap gällande område för småbåtsanläggning på Ängsudden vid
Vissvass på fastigheten Vissvass 1:6. Det nya avtalsförslaget ger i korthet
båtklubben en längre arrendetid vilket möjliggör en ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet (vattendom) för att erhålla de tillstånd som krävs för
verksamheten. Avtalet reglerar också på vilka villkor båtklubben får utöka sin
verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal med TBS.pdf
Arrendeavtal med Trollbäckens båtsällskap_Undertecknat av TBS.pdf

10 Försäljning av bostadsrätt på Myggdalsvägen

Dnr KSM20191389 253

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunen säljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö
kommun.
2. Kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen äger en bostadsrätt på 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i
Bostadsrättföreningen Sjötungan, med lägenhetsnummer 504. Bostadsrätterna
nyttjas idag enbart för LSS-boende, då dessa insatser stöds av annat lagrum som
innebär mer anpassningar och lång boendetid. Lägenheten, som är vakant sedan
hösten 2019, är avskilt placerat i förhållande till andra lägenheter där verksamheten
bedrivs, vilket gör att verksamheten får höga driftkostnader i form av resetider och
ineffektivt nyttjande av resurser.

Kommunen har en del vakanta hyresrätter och kommer även få fler hyresrätter från
nyproduktioner som pågår i kommunen. Således kommer kommunens behov av
lägenheter tillgodoses på detta sätt. Förvaltningen föreslår att kommunen säljer
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun samt att
kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att sälja bostadsrätten och ge kommundirektören fullmakt att skriva under
försäljningsavtalet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av bostadsrätt.pdf

11 Uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden

Dnr 2019/SBF 0092

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden
genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår på dess ordförandes Marie Åkesdotter (MP) initiativ att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda sänkt hastighet på
Gudöbroleden.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §74.pdf

12 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö 2020

Dnr 2019/KS 0353 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020
med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet
senast den sista april 2021.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.
För 2019 beviljades föreningen bidrag med 5 kronor per invånare i Tyresö kommun,
5 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö
kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2020 med motiveringen
att verksamheten fortfarande har ett kraftigt ekonomiskt underskott och för att
brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett
fullgott brottsofferstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är
rimligt att ligga kvar på 5 kronor per invånare utifrån att en höjning skedde 2019
från 4 kronor per invånare till 5 kronor per invånare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att brottsofferjouren
beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på
invånarantal 30 november 2019) samt att verksamhetsbidragets användning ska
redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Socialnämnden i Nacka kommun beslutade vid sitt sammanträde den 17 december
2019 att bevilja verksamhetsbidrag för år 2020 med 5 kronor per invånare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 128.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka
Tyresö Värmdö 2020.pdf
Ansökan verksamhetsbidrag 2020 redovisning 2019 Tyresö kommun.pdf
Brottsofferjouren NTV Verksamhetsberättelse 2018 (1).pdf
Verksamhetsplan 2019.pdf
Signerad årsredovisning 2018.pdf

13 Svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll

Dnr 2019/KS 0358 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på revisorernas granskning av
kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll antas.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit åt EY att granska kommunens och
Tyresö bostäders interna kontroll. Syftet är att bedöma om strukturen för arbetet
med intern kontroll är ändamålsenlig. Revisionen har begärt kommunstyrelsens
kommentarer till de rekommendationer som lämnas i rapporten.

Bedömningen utifrån granskningen är att det inom kommunen bedrivs ett
strukturerat internkontrollarbete och det finns framtagna riktlinjer som i allt
väsentligt följs av nämnderna. Kommunstyrelsen följer upp nämndernas arbete
med internkontroll men det saknas rutiner för uppföljning av Tyresö Bostäders
interna kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar det som sitt svar på
granskningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö
bostäders interna kontroll.pdf
Missiv Granskning av kommunens och Tyresö Bostäders interna kontroll.pdf
Granskning av den interna kontrollen Slutlig.pdf

14 Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering

Dnr 2019/KS 0356 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit revisionsbyrån EY genomföra en granskning
av Tyresö kommuns dokumenthantering i syfte att bedöma om nämnders och
kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och rättssäker.

I sin granskning av kommunens dokumenthantering har revisorerna funnit att det i
allt väsentligt finns ändamålsenliga styrdokument för dokumenthanteringen och att
granskade protokoll i allt väsentligt är ändamålsenliga. Revisorerna har samtidigt
funnit brister i diarieföring och dokumenthanteringsplaner samt otydligheter i
protokollen och ärendebeskrivningarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens sva r
på revisionsrapportens rekommendationer senast 31 januari 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som svar på
revisorernas granskning av dokumenthanteringen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar kommunstyreförvaltningens skrivelse som sitt svar på revisorernas granskning
av kommunens dokumenthantering.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens
dokumenthantering.pdf
Missiv Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf

15 Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare

Dnr 2019/KS 0346 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare fastställs till 1400
kronor per förrättningstillfälle och betalas av den som använder tjänsten.
2. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har särskilt utsedda borgerliga begravningsförrättare som idag får
168 kr/timme i arvode från kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
en ersättning på 1400 kronor per uppdrag fastställs, att inga övriga kostnader
ersätts samt att ersättningen erläggs av den som använder tjänsten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
fastställer arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare till 1400 kronor
per förrättningstillfälle och att det betalas av den som använder tjänsten, samt att
beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare.pdf

16 Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

Dnr 2019/KS 0372 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens
ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiservice har en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess
har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS
2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister antas enligt
föreliggande förslag. I och med den föreslagna organisationsförändringen för
administrativa funktioner föreslås dokumenthanteringsplanen för
ekonomiavdelningen gälla från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen att gälla från och
med den nya organisationens ikraftträdande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 130.pdf
Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.pdf
Dokumenthanteringsplan Ekonomiavdelningen.pdf

17 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på
motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med
förslag:
- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna
lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda
ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på
anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på
svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från
enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppdraget. Sedan
kommunledningsutskottets behandling har ett ordförandeutlåtande lagts till
ärendet.

Ordförandeutlåtande
Denna motion kom till efter att flera förtroendevalda valt att lämna sina
fullmäktigeuppdrag i förtid. Ledamöterna som lämnade tillhörde olika partier. Vi ville
se om det fanns några strukturella hinder i vårt sätt att arbeta som föranlett
avhoppen. De flesta förtroendevalda i vår kommun är fritidspolitiker som sköter sina
uppdrag vid sidan om ett vanligt heltidsarbete. Det är dessa personer som bär den
representativa demokratin. Ur ett demokratiskt perspektiv såg vi det därför som
viktigt att undersöka hur vi kan underlät ta för personer att vara engagerade.

Att förtroendevalda lämnar sina uppdrag i förtid är inget unikt för Tyresö utan ett
problem som återkommer i hela landet. Vi kan nu konstatera att anledningarna till
att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö v arierar och det är delvis svårt att
dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda
att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på
politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina
uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala
förtroendeuppdrag i vår kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 131.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra
sitt uppdrag.pdf

18 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag
som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De
uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens
styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Sedan
kommunledningsutskottets behandling har redovisningen kompletterats med
senaste uppdraget från kommunfullmäktige 2019-12-12 § 119.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 132.pdf
Pågående uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

19 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka
ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 133.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf

20 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg
avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (VP), Jairo Correa (VP) och Tina Rosén (VP) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid Sofias
väg 1-5 med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande åtgärder.

Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya bullerregler, där bostäderna byggs
med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid fasad på den tysta sidan inte får
överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är byggda efter 1997 och bullervärdena
ligger på 45-50 dB på den tysta sidan och kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför att motionen ska avslås.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §71.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullderdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf

21 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet från
Christoffer Holmström (S) godkänns.
2. Anders Linder (S) utses som ny ersättare i kommunledningsutskottet.
3. Christoffer Holmström (S) utses som ersättare i stadsbyggnadsutskottet.
4. Anders Linder (S) utses som ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Christoffer Holmström (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i kommunledningsutskottet föreslås
Anders Linder (S).

Christoffer Holmström (S), nu ledamot i stadsbyggnadsutskottet, föreslås välja s
som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Anders Linder (S), nu ersättare i
stadsbyggnadsutskottet, föreslås väljas som ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso
ledningsutskott/protokoll?date=2019-12-18
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2019-12-18
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-12-18

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf

23 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 19:50, 19:51, 19:52, 19:53, 19:54, 19:55, 19:60, 19:61, 19:64,
19:65, se https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -11-27 § 38.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -12-18 § 1103.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019-12-06.pdf
Södertörns samarbetskommitte 191114 Minnesanteckningar.pdf
Södertörnskommunerna Ledningsgrupp 191206 Minnesanteckningar.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2019.pdf
Sveriges kommuner och regioner 18-2019-Samverkansregler hälso- och sjukvård
läkemedelsindutri mm.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport november 2019.pdf
Månadsrapport VA - Renhållning november 2019.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2020

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 120.pdf

§2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/KS 0365 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut i slutet av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre. i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättin ge kvalitetsprogram som ska prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort - och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2020 -2032.

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschef, fastighetschef, lokalstrateg, kommundirektör, ekonomichef samt förvaltningschefer för barn och utbildning respektive liv och hälsa ingår, har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2032.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner planen, antar lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023, ger
strategiska lokalgruppen i samverkan med respektive nämnd uppdrag enligt 3 a-p samt att integrera planen i kommunplaneprocessen och att den ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut i slute t av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, sam t möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre.
i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att förslagen kring Björkbackens äldrecentrum lyfts ur lokalförsörjningsplanen. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till yrkandet.

Per Carlberg (SD) yrkar att Björkbackens äldrecentrum lyfts ur lokalförsörjningsplanen, att Fårdala ridskola lyfts ur lokalförsörjningsplanen 2020-2023 men lyfts tillbaka in därefter samt att mötesplats Kompassen stryks ur lokalförsörjningsplanen. Per Carlberg (SD) tilläggsyrkar att utredningsarbetet rörande multisporthall påbörjas under perioden 2020 -2023, med inriktning friidrott och lokaler för mindre sporter. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till
yrkandena.

Inger Gemicioglu (V) tilläggsyrkar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur gymnasiets lokaler kan användas samt komma med förslag till de renoveringar som måste göras. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet från Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis -Pedersen (C). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis -Pedersen (C). Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet från Per Carlberg (SD). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet från Per Carlberg (SD). Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per
Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD)
tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 124.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf.pdf
Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf

§3 Investering paviljongslösning förskola

Dnr 2019/KS 0405 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021 prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Behovet av förskoleplatser i centrumområdet är stort och kommer att öka, dessutom har planerade byggnationer försenats. Detta medför att en provisorisk uppställning av paviljonger måste ske i området för att möta behovet.

Ett stort antal möjliga placeringar har undersökts, men utredningen har visat att
förskolan Speldosan är lämpligast för en sådan uppställning. Befintligt kök måste byggas om och till för att klara behovet som den utökade kapaciteten innebär. Målsättningen är att den ökade kökskapaciteten även ska kunna utnyttjas när paviljongerna i framtiden inte längre behövs.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021 prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:

1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021 prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investering paviljongslösning förskola.pdf

§4 Rivning av byggnader inom fastigheten Forellen 16 (förskolan Båten)

Dnr KSM 2019-1455-260

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Forellen 16 är i kommunal ägo och inrymmer förskola (Båten) samt ett par mindre förrådsbyggnader. Fastigheten har i programhandling för Tyresö
Centrum pekats ut som plats för ny bebyggelse. Förskolan är belägen inom område som behövs för utbyggnad av ny infrastruktur.

Infrastrukturutbyggnaden är viktig för att kunna försörja den nya ishallen med VA, för kommande etapper i Norra Tyresö Centrum samt för att försörja
Bäverbäcken med fjärrvärme och ledningar för sopsug.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed rivning av befintliga byggnader på Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats. Kostnaderna för rivningen föreslås finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten
Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats, samt att kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrad 2019-12-18 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Rivning Forellen 16 (Båten).pdf

§5 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2019-11-12 § 191 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590 (Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ger ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ger ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 125.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

§6 Antagande av detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till detaljplan för Strand 1:463,
vilken syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för att
bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Den 23 oktober 2019 beslutade
stadsbyggnadsutskottet att förslaget skulle ställas ut för granskning. Under
granskningen inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter. Lantmäteriet
framhåller att utformningen av planbestämmelsen som berör andel hårdgjord yta bör ses över och förtydligas. Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna och stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplan för Strand 1:463 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar detaljplan för Strand 1:463.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §52.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Strand 1.463_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.463_Övrig handling.pdf
PM Dagvatten_DP Strand 1_463_Antagande.pdf

§7 Antagande av detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till detaljplan för Strand 1:524,
vilken syftar till att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:524 för att
bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Den 23 oktober 2019 beslutade
stadsbyggnadsutskottet att förslaget skulle ställas ut för granskning. Under
granskningen inkom 6 yttranden, varav två med synpunkter. Lantmäteriet framhåller att de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna ska förtydligas i
planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution AB framhåller att markkabel inom
fastigheten behöver flyttas för att byggnaden ska kunna placeras som planerat.
Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna och stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplan för Strand 1:524 kan antas.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för Strand 1:524.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bi faller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §53.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.524_A2_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_ DP Strand 1.542_Övrig handling.pdf

§8 Upphörande av normalavtal för båtklubbsarrenden

Dnr KSM 2019-1176-261

Kommunstyrelsens beslut
- Nuvarande normalavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att nuvarande standardavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att nuvarande normalavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla. 

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anna Lund (KD), Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18 §54.pdf
Nuvarande normalavtal för båtklubbsarrenden.pdf

§9 Arrendeavtal med Trollbäckens båtsällskap

Dnr KSM2019-1264-261

Kommunstyrelsens beslut
1. Nytt arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Trollbäckens båtsällskap godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att signera avtalet och erforderliga handlingar.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nytt arrendeavtal med
Trollbäckens båtsällskap gällande område för småbåtsanläggning på Ängsudden vid Vissvass på fastigheten Vissvass 1:6. Det nya avtalsförslaget ger i korthet
båtklubben en längre arrendetid vilket möjliggör en a nsökan om tillstånd för
vattenverksamhet (vattendom) för att erhålla de tillstånd som krävs för
verksamheten. Avtalet reglerar också på vilka villkor båtklubben får utöka sin
verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunst yrelsen godkänner nytt
arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Trollbäckens båtsällskap och att
kommundirektören ges i uppdrag att signera avtalet och erforderliga handlingar.

Yrkande
Per Carlberg (SD) tilläggsyrkar att om ett normavtal senare överenskoms ska
arrendatorn (Trollbäckens båtsällskap) ha rätt att begära anpassning av sitt
löpande avtal vad gäller villkor. Anki Svensson (M), Ulrica Riis -Pedersen (C) och Anna Lund (KD) instämmer i Per Carlbergs (SD) yrkande. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD)
tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per
Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal med TBS.pdf
Arrendeavtal med Trollbäckens båtsällskap_Undertecknat av TBS.pdf

§10 Försäljning av bostadsrätt på Myggdalsvägen

Dnr KSM20191389 253

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen säljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.
2. Kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen äger en bostadsrätt på 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i
Bostadsrättföreningen Sjötungan, med lägenhetsnummer 504. Bostadsrätterna
nyttjas idag enbart för LSS-boende, då dessa insatser stöds av annat lagrum som
innebär mer anpassningar och lång boendetid. Lägenheten, som är vakant sedan
hösten 2019, är avskilt placerat i förhållande till andra lägenheter där verksamheten bedrivs, vilket gör att verksamheten får höga driftkostnader i form av resetider och ineffektivt nyttjande av resurser.

Kommunen har en del vakanta hyresrätter och kommer även få fler hyresrätter från nyproduktioner som pågår i kommunen. Således kommer kommunens
behov av lägenheter tillgodoses på detta sätt. Förvaltningen föreslår att kommunen säljer bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i
Tyresö kommun samt att kommundirektören ges fullmakt att skriva under
försäljningsavtalet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att sälja bostadsrätten och ge kommundirektören fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunen sä ljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun samt att kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av bostadsrätt.pdf

§11 Uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden

Dnr 2019/SBF 0092

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet.

Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet föreslår på dess ordförandes Marie Åkesdotter (MP) initiativ att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att
utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §74.pdf

§12 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö 2020

Dnr 2019/KS 0353 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2019 beviljades föreningen bidrag med 5 kronor per invånare i
Tyresö kommun, 5 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per
invånare i Värmdö kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2020 med
motiveringen att verksamheten fortfarande har ett kraftigt ekonomiskt
underskott och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta,
vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är rimligt att ligga kvar på 5 kronor per invånare utifrån att en höjning skedde 2019 från 4 kronor per invånare till 5 kronor per invånare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att brottsofferjouren
beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på
invånarantal 30 november 2019) samt att verksamhetsbidragets användning ska
redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Socialnämnden i Nacka kommun beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2019 att bevilja verksamhetsbidrag för år 2020 med 5 kronor per invånare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas
verksamhetsbidrag för 2020 med 6 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller den.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 128.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka
Tyresö Värmdö 2020.pdf
Ansökan verksamhetsbidrag 2020 redovisning 2019 Tyresö kommun.pdf
Brottsofferjouren NTV Verksamhetsberättelse 2018 (1).pdf
Verksamhetsplan 2019.pdf
Signerad årsredovisning 2018.pdf

§13 Svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll

Dnr 2019/KS 0358 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll antas.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit åt EY att granska kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll. Syftet är att bedöma om strukturen för arbetet med intern kontroll är ändamålsenlig. Revisionen har begärt kommunstyrelsens kommentarer till de rekommendationer som lämnas i rapporten.

Bedömningen utifrån granskningen är att det inom kommunen bedrivs ett
strukturerat internkontrollarbete och det finns framtagna riktlinjer som i allt
väsentligt följs av nämnderna. Kommunstyrelsen följer upp nämndernas arbete
med internkontroll men det saknas rutiner för uppföljning av Tyresö Bostäders
interna kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar det som sitt svar på
granskningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö bostäders interna kontroll antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens och Tyresö
bostäders interna kontroll.pdf
Missiv Granskning av kommunens och Tyresö Bostäders interna kontroll.pdf
Granskning av den interna kontrollen Slutlig.pdf

§14 Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering

Dnr 2019/KS 0356 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit revisionsbyrån EY genomföra en granskning av Tyresö kommuns dokumenthantering i syfte att bedöma om
nämnders och kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och rättssäker.

I sin granskning av kommunens dokumenthantering har revisorerna funnit att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga styrdokument för dokumenthanteringen och att granskade protokoll i allt väsentligt är ändamålsenliga. Revisorerna har samtidigt funnit bri ster i diarieföring och dokumenthanteringsplaner samt otydligheter i protokollen och ärendebeskrivningarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på revisionsrapportens rekommendationer senast 31 januari 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som svar på
revisorernas granskning av dokumenthanteringen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar kommunstyreförvaltningens skrivelse som sitt svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Missiv Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf

§15 Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare

Dnr 2019/KS 0346 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare fastställs till 1400 kronor per förrättningstillfälle och betalas av den som använder tjänsten.
2. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har särskilt utsedda borgerliga begravningsförrättare som idag får 168 kr/timme i arvode från kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en ersättning på 1400 kronor per uppdrag fastställs, att inga övriga kostnader ersätts samt att ersättningen erläggs av den som använder tjänsten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
fastställer arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare till 1400
kronor per förrättningstillfälle och att det betalas av den som använder tjänsten, samt att beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare
arvodesbeslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare till 1400 kronor per förrättningstillfälle och att det betalas av den som använder tjänsten, samt att beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare.pdf

§16 Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

Dnr 2019/KS 0372 008

Kommunstyrelsens beslut
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiservice har en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister
antas enligt föreliggande förslag. I och med den föreslagna organisationsförändringen för administrativa funktioner föreslås
dokumenthanteringsplanen för ekonomiavdelningen gälla från och med den nya
organisationens ikraftträdande.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen att gälla från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar reviderad
dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen att gälla från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 130.pdf
Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.pdf
Dokumenthanteringsplan Ekonomiavdelningen.pdf

§17 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med förslag:
- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på
svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppdraget. Sedan
kommunledningsutskottets behandling har ett ordförandeutlåtande lagts till ärendet.

Ordförandeutlåtande
Denna motion kom till efter att flera förtroendevalda valt att lämna sina
fullmäktigeuppdrag i förtid. Ledamöterna som lämnade tillhörde olika partier.
Vi ville se om det fanns några strukturella hinder i vårt sätt att arbeta som
föranlett avhoppen. De flesta förtroendevalda i vår kommun är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om ett vanligt heltidsarbete. Det är dessa personer som bär den representativa demokratin. Ur ett demokratiskt perspektiv såg vi det därför som viktigt att undersöka hur vi kan underl ätta för personer att vara engagerade.

Att förtroendevalda lämnar sina uppdrag i förtid är inget unikt för Tyresö utan ett problem som återkommer i hela landet. Vi kan nu konstatera att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och det är delvis svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 131.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§18 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens
rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för
kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redovisningen kompletterats med
senaste uppdraget från kommunfullmäktige 2019-12-12 § 119.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 132.pdf
Pågående uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

§19 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslu t inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-12-18 § 133.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf

§20 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg avslås.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V), Jairo Correa (V) och Tina Rosén (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid
Sofias väg 1-5 med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande
åtgärder.

Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya bullerregler, där bostäderna byggs med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid fasad på den tysta sidan
inte får överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är byggda efter 1997 och
bullervärdena ligger på 45-50 dB på den tysta sidan och
kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och fö reslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §71.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullderdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf

§21 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet från Christoffer Holmström (S) godkänns.
2. Anders Linder (S) utses som ny ersättare i kommunledningsutskottet.
3. Christoffer Holmström (S) utses som ersättare i stadsbyggnadsutskottet.
4. Anders Linder (S) utses som ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Christoffer Holmström (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i kommunledningsutskottet föreslås Anders Linder (S).

Christoffer Holmström (S), nu ledamot i stadsbyggnadsutskottet, föreslås väljas
som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Anders Linder (S), nu ersättare i
stadsbyggnadsutskottet, föreslås väljas som ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Avsägelsen från uppdraget som ersättare i kommunledningsut skottet från Christoffer Holmström (S) godkänns.
2. Anders Linder (S) utses som ny ersättare i kommunledningsutskottet.
3. Christoffer Holmström (S) utses som ersättare i stadsbyggnadsutskottet.
4. Anders Linder (S) utses som ledamot i stadsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2019-12-18
Stadsbyggnadsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2019-12-18
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18, se https://insynsverige.se/tyreso hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-12-18

Bilagor
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf

§23 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 19:50, 19:51, 19:52, 19:53, 19:54, 19:55, 19:60, 19:61, 19:64, 19:65, se https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-11-27 § 38.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -12-18 § 1103.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2019 -12-06.pdf
Södertörns samarbetskommitte 191114 Minnesanteckningar.pdf
Södertörnskommunerna Ledningsgrupp 191206 Minnesanteckningar.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2019.pdf
Sveriges kommuner och regioner 18-2019-Samverkansregler hälso- och
sjukvård läkemedelsindutri mm.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport november 2019.pdf
Månadsrapport VA - Renhållning november 2019.pdf