Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-03-31

Sammanträde 2020-03-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Information om nordlig entré till Tyresta

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledaren för projektet Nordlig entré till Tyresta informerar om statusen och ekonomin gällande genomförandet av gångbron över Nyforsviken.

3 Riktlinjer för resultatenheter

Dnr 2020/KS 0108 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2019 godkänns.
2. I och med årets positiva balanskravsresultat på 98,7 mnkr ska kommunens negativa balanskravsresultat 2018 på -34,4 mnkr anses reglerat.
3. 58 179 tkr avseende utgifter för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2019 överförs till budget 2020 enligt bilaga 1.
4. Den särskilda redovisningen i bilaga 1 för vissa resultatenheter som redovisar underskott fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
5. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Tyresö kommun 2019.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med
tjänsteskrivelse samt en sammanställning i bilaga 1 över investeringsprojekt som
pågår men inte har avslutats under 2019. Bilaga 2 om resultatutjämning mellan åren läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde liksom slutversion av årsredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KS.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19
Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf

5 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder AB

Dnr 2020/KS 0086 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tyresö bostäder Årsredovisning och koncernredovisning 2019.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 17.pdf
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

7 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021

Dnr 2020/KS 0074 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser inför kommunplan 2021 är under utarbetande och kommer att läggas till ärendet inför kommunstyrelsens behandling.

8 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2020/KS 0073 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.

Vidare ska kommunstyrelsen årligen göra en uppföljning av erhållna statsbidrag.
Denna uppföljning kommer ske i nämnderna i april och i kommunstyrelsen i maj 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag och
beslutar sända över den till berörda nämnder för behandling i enlighet med
”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 statsbidrag.pdf

9 Konsekvenser av ett förvärv av fastigheterna Björkdalen och Björkebo

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

10 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs.
2. Taxan gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Taxa för bygglov, plan och geografisk information behöver revideras med avseende på momssats för tjänsten utstakning (tabell A16) då Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Skatteverket fastslagit att det ska vara moms på tjänsten. Från att ha varit momsfritt blir momssatsen 25 procent för tjänsten. Den reviderade taxan föreslås börjar gälla 1 juni 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för bygglov plan och geografisk information.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020 - med ändringar.pdf

11 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande massåtervinning.

Förvaltningen har utrett frågan om lokalisering för massåtervinning och gett förslag till hållbarhetsutskottet. Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 18 mars 2020 beslutade utskottet att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande samt att sammankalla till en workshop med kommunstyrelsen för beredning av ärendet i god tid innan kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - antagande av lokaliseringsutredning.pdf
Beslutsförslag massåtervinning 20200109.docx.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.docx.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.docx.pdf

12 Stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck - Tyresö

Dnr KSM-2020-242-509

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2. Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3. Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun, Stockholms stad, Region Stockholm och Trafikverket har tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i stråket Tyresö Centrum – Skarpnäck – Norra Sköndal. Studien är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik. Stråkstudie 11 är en delsträcka på Stombusslinje N (Tyresö-Norsborg), se illustrerad sträckning i gult nedan.

Projektet tar av stamp i Stomnätsplan för Stockholms län, översiktsplan för Tyresö kommun, översiktsplan för Stockholm stad, Trafikverkets framkomlighetsprogram och RUFS 2050. Parallellt med projektet genomförde Tyresö kommun en utvecklingsplan över delar av Bollmoravägen, detta projekt stämdes av med stråkstudien parallellt. Utvecklingsprogrammet Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen godkändes av Miljö- och samhälsbyggnadsutskottet §84 den 18 juni 2018.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2. Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3. Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse - stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck-Tyresö.pdf
Stråkstudie 11_Bilaga_Populärversion stråk 11 2019.pdf

13 Uppdrag om utredning av solenergi på Tyresö kommuns fastigheter

Dnr KSM2020312 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet har, på initiativ av utskottets ordförande Marie Åkesdotter, lämnat ett förslag till kommunstyrelsen om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 10.pdf

14 Återrapportering av uppdraget Fritt fram i Tyresån

Dnr 2018/KS 0065 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar med förslag till finansiering.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 22 februari att ge kommundirektören i uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinksströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna i Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med bifogad rapport att återrapporteringen av uppdraget noteras samt att kommundirektören ges i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar med förslag till finansiering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Fritt fram i Tyresån.pdf

15 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat

Dnr 2020/KS 0076 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas gällande omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Det ridspår som idag finns i Alby naturreservat behöver förbättras och delvis dras om. Den föreslagna dragningen planeras ersätta nuvarande ridspår som finns beskrivna i olika dokument och kartor. Kommunstyrelsen ska enligt reservatets föreskrift A10 ge tillstånd att anlägga väg eller motsvaran de.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge dispens för förbättringar och omdragningar av ridspåren i Alby naturreservat.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat gällande omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för förbättring och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf
Bilaga Förbättringar och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf

16 Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning

Dnr 2019/KS 0351 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med
kompetensförsörjning. Granskningen syftade till att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa kommunens behov av kompetens är ändamålsenliga.

Revisorerna ger tre rekommendationer till kommunstyrelsen, som
kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till svar på. Förvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning.pdf
Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Granskning av kompetensförsörjning.pdf

17 Svar på remiss av Haninge kommuns minoritetspolitiska program

Dnr 2020/KS 0044 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till remissvar angående Haninge kommuns minoritetspolitiska program antas.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har skickat sitt förslag till minoritetspolitiskt program på remiss till bland annat Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på remissen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som remissvar angående Haninge
kommuns minoritetspolitiska program.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående Haninge kommuns minoritetspolitiska
program.pdf
MISSIV minoritetspolitiskt program.pdf
REMISS Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.pdf
Sändlista remiss MPP.pdf

18 Närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0100 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vidnämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Partier som på grund av risken för smittspridning inte finns representerade av ledamot eller ersättare, kommer beviljas fysisk närvaro av politisk sekreterare.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver risken för smittspridning minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas. Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag om närvarorätt vid nämndsammanträden under ordförandeutlåtande nedan.

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte komma till jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att
nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ”

Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö - och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets respektive beredningens sammanträden.

För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att
fysiskt delta på sammanträden.

För att inget parti, som finns representerat i nämnder, kommunstyrelsen eller
dess organ, ska riskera att bli utan insyn, kommer undantag för närvarorätt att
beviljas för de politiska sekreterare som representerar ett parti som på grund av
risken för smittspridning inte kan närvara vid sammanträden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 25.pdf

19 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom
Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

1. Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
3. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse. Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionären Ronnie Norén väcker en viktig fråga, att vi hela tiden behöver utveckla kommunens arbete för personer med dolda funktionsnedsättningar. Det är inte bara en fråga om att alla individer i Tyresö kommun ska behandlas lika och ges lika förutsättningar oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Det är också en fråga om FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som ratificerades 2009. Det betyder att alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

Även diskrimineringslagen styr arbetet som motionären pekar på och gör inte bara gällande att diskriminering ska undvikas. Enligt lagen ska arbetsgivare även vidta åtgärder för att förebygga diskriminering och arbeta aktivt för att alla ska behandlas lika.

Självklart finns det ett utrymme för utveckling inom området diskriminering, för även om Tyresö kommun kommit långt i arbetet kan man alltid bli bättre. Kommunen ska alltid sträva efter att förebygga diskriminering oavsett grund och där faller specifika diagnoser och diskrimineringsgrunder in.

Att peka ut en specifik diagnos eller ett diagnosspektrum som motionären gör blir därför lite märkligt.

Vad gäller ökade krav i upphandling kan det inom olika områden finnas skäl att
skärpa kravställning i våra upphandlingar. Vad gäller just kravställning för väktarbolag så är dock bedömningen att det motionären avser redan faller inom
ramen för nuvarande kravställning. Det är också rimligt att ansvaret för att leva upp till kraven ligger på upphandlad verksamhet som sedan följs upp i avtalsuppföljningen.

Motionen föreslås avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

20 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till Hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

21 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

22 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-03-18, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2020-03-18
Hållbarhetsutskottet 2020-03-18, se https://insynsverige.se/tyreso hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-03-18

Bilagor
Beslut om tillförordnad ekonomichef.pdf
Delegationsbeslut om kontaktpolitiker för Tyresö kommun i
Klimatkommunerna.pdf

23 Kommunstyrelsens meddelanden 31 mars 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirku lar.16226.html

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Revisorerna Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Revisorerna Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1014
Granskningsplan 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 18 Granskningsplan 2020.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-03-04 §20 Granskningsplan 2020.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 13 Månadsrapport
samhällsbyggnadskontoret.pdf
PM Konsekvens bortfall detaljplan Bäverbäcken.pdf

§36 Kommundirektörens rapport 31 mars 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 31 mars 2020.pdf
Månadsuppföljning februari 2020.pdf

§37 Information om nordlig entré till Tyresta

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Projektledaren för projektet Nordlig entré till Tyresta informerar om statusen och ekonomin gällande genomförandet av gångbron över Nyforsviken.

§38 Riktlinjer för resultatenheter - ärendet utgår

§39 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019

Dnr 2020/KS 0081 10

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet återremitteras för utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.
2.  Kommunstyrelsen håller extra sammanträde den 15 april för behandling av årsredovisning för Tyresö kommun 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2019. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året.
 
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och om målen för verksamheten har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning görs om den förväntade utvecklingen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Tyresö kommun 2019.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med
tjänsteskrivelse samt en sammanställning i bilaga 1 över investeringsprojekt som
pågår men inte har avslutats under 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för utredning av en revidering av kommunens ekonomiska regler för resultatenheter samt utredning om kommunen kan tillämpa regelverket om resultatutjämningsreserven i anslutning till beslut om årsredovisningen 2019.

Ordföranden föreslår också att kommunstyrelsen håller extra sammanträde den 15 april för behandling av årsredovisning för Tyresö kommun 2019. 

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M), Christina Melzén (L), Mats Lindblom (L), Anna Lund (KD), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2019.pdf
Tyresökommunårsredovisning2019KS.pdf
Bilaga1 Investeringsutgifter budgeterade 2019 som överförs till budget 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 16.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-02 § 10.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1015
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 19
Verksamhetsberättelse.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-05 § 13
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-04 § 18
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2020-03-03 §2.pdf

§40 Årsredovisning för 2019 Tyresö Bostäder AB

Dnr 2020/KS 0086 12

Kommunstyrelsens beslut
1.  Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2019 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2.  Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras. 
3.  Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2019 noteras.
4.  Den av kommunfullmäktige utsedda bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
-  att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
-  att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen 
-  att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2019 med auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 redovisas i bilagor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2019 bedöms ha varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och koncernredovisning och ger bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
-  att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
-  att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen
-  att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2019 bedöms ha varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning och koncernredovisning och ger bolagsstämmorepresentanten för Tyresö Bostäder AB i uppdrag att, vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2020, besluta om:
-  att fastställa resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget
-  att disponera vinsten i enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen 
-  att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2019.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse - signerad version.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning och koncernredovisning 2019 200331.pdf
Tybo granskningsrapport 2019.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2019.pdf

§41 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0083 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2019. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertör ns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019 redovisas i bilagor. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 17.pdf
Direktionsprotokoll Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund 2020-02-25 § 3
Årsredovisning 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södertörns- miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2019 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisorsberättelse Årsredovisning 2019 Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisonssrapport Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021

Dnr 2020/KS 0074 10

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser inför kommunplan 2021 har arbetats fram av förvaltningarna inför arbetet med kommunplan 2021.

Bilagor
Behovsanalyser budget 2021.pdf

§43 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2020/KS 0073 12

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos
arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
 
Vidare ska kommunstyrelsen årligen göra en uppföljning av erhållna statsbidrag.
Denna uppföljning kommer ske i nämnderna i april och i kommunstyrelsen i maj 2020.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag och
beslutar sända över den till berörda nämnder för behandling i enlighet med
”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandefö rslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 statsbidrag.pdf

§44 Konsekvenser av ett förvärv av fastigheterna Björkdalen och Björkebo

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens beslut
1.  Rapportering av utredningen Utredning ägande Björkebo och Björkdalen noteras.
2.  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB med utgångspunkt att bolagets fortsatta huvudinriktning ska vara att bygga och förvalta bostäder upplåtna med hyresrätt.
 
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-12 § beslut om att Björkdalen ska byggas om till ett modernt vårdboende. Kommundirektören fick då även i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förvärv av fastigheterna Björkebo och Björkdalen. Fastigheterna ägs idag av det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB (TYBO) som hyr ut dem som särskilt boende till kommunen.
 
Kommunfullmäktige fattade 2020-01-23 § 6 ett beslut om att ge ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i en lighet med
kommunstyrelsen beslut 2019-11-12.
 
Frågan om ägandet av fastigheterna har nu utretts och redovisas i ett PM:
Utredning ägande Björkebo och Björkdalen.  Utredningens slutsats är att ett förvärv inte är fördelaktigt för kommunkoncernen.  Utredningen öppnar dock för att ett förvärv kan vara mer fördelaktigt när investeringarna i fastigheten har genomförts, och att en ny prövning då kan göras.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporteringen av utredningen samt ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB med utgångspunkt att bolagets fortsatta huvudinriktning ska vara att bygga och förvalta bostäder upplåtna med hyresrätt.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Konsekvenser av ett förvärv av fastigheterna Björkdalen och
Björkebo.pdf
PM Ägande Björkebo och Björkdalen.pdf

§45 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.  Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. 
2.  Taxan gäller från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
Taxa för bygglov, plan och geografisk information behöver revideras med avseende på momssats för tjänsten utstakning (tabell A16) då Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Skatteverket fastslagit att det ska vara moms på tjänsten. Från att ha varit momsfritt blir momssatsen 25 procent för tjänsten. Den reviderade taxan föreslås bör jar gälla 1 juni 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk
information att gälla från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare .

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för bygglov plan och geografisk information.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020.pdf
Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juni 2020 - med ändringar.pdf

§46 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Kommunstyrelsens beslut
1.  Sammanträdet ajourneras klockan 20:28 - 20:38.
2.  Ärendet avslås.
 
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga). 
 
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö
(KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en
lokaliseringsutredning rörande massåtervinning.
 
Förvaltningen har utrett frågan om lokalisering för massåtervinning och gett förslag till hållbarhetsutskottet. Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 18 mars 2020 beslutade utskottet att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
ställningstagande samt att sammankalla till en workshop med kommunstyrelsen för beredning av ärendet i god tid innan kommunstyrelsens sammanträde. Sedan hållbarhetsutskottets behandling har en workshop hållits och en ny tjänsteskrivelse lagts till ärendet med förslag till lokalisering.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar ajournering i fem minuter. 

Dick Bengtson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) yrkar i första hand återremiss (bilaga) och i andra hand avslag till ärendet.
 
Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande om ajournering och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet om återremiss. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifal ler avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaliseringsutredning för lokal masshantering.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - antagande av lokaliseringsutredning.p df
Beslutsförslag massåtervinning 20200109.docx.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.docx.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.docx.pdf 
M C KD Återremissyrkande kommunstyrelsen 2020 -03-31 Masshantering.pdf

§47 Stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck - Tyresö

Dnr KSM-2020-242-509

Kommunstyrelsens beslut
1.  Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2.  Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3.  Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun, Stockholms stad, Region Stockholm och Trafikverket har tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i stråket Tyresö Centrum – Skarpnäck – Norra Sköndal. Studien är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik. Stråkstudie 11 är en delsträcka på Stombusslinje N (Tyresö-Norsborg), se illustrerad sträckning i gult nedan.
 
Projektet tar av stamp i Stomnätsplan för Stockholms län, översiktsplan för Tyresö kommun, översiktsplan för Stockholm stad, Trafikverkets framkomlighetsprogram och RUFS 2050. Parallellt med projektet genomförde Tyresö kommun en utvecklingsplan över delar av Bollmoravägen, detta projekt
stämdes av med stråkstudien parallellt. Utvecklingsprogrammet Bollmoravägen,
sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen godkändes av Miljö- och
samhälsbyggnadsutskottet §84  den 18 juni 2018.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
 
1.  Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2.  Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3.  Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommu nstyrelsen beslutar att:
 
1.  Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2.  Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3.  Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse - stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck-Tyresö.pdf
Stråkstudie 11_Bilaga_Populärversion stråk 11 2019.pdf

§48 Uppdrag om utredning av solenergi på Tyresö kommuns fastigheter

Dnr KSM2020312 301

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommundirektören ges i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma. 

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till särskilt yttrande i
hållbarnhetsutskottet 2020-03-18 § 10 (bilaga). Anna Lund (KD) ställer sig bakom Anki Svenssons (M) och Ulrica Riis-Pedersens (C) särskilda yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet har, på initiativ av utskottets ordförande Marie Åkesdotter,
lämnat ett förslag till kommunstyrelsen om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade
byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar,  samt när de kan tänkas vara
lönsamma.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges  i uppdrag att
utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 10.pdf

§49 Återrapportering av uppdraget Fritt fram i Tyresån

Dnr 2018/KS 0065 90

Kommunstyrelsens beslut
1.  Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar med förslag till finansiering.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 22 februari att ge kommundirektören i
uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinksströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna i Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med bifogad rapport att återrapporteringen av uppdraget noteras samt att kommundirektören ges i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar med förslag till finansiering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen och ger kommundirektören i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar med förslag till finansiering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Fritt fram i Tyresån.pdf

§50 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat

Dnr 2020/KS 0076 71

Kommunstyrelsens beslut
-  Dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas gällande
omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat. 
 
Beskrivning av ärendet
Det ridspår som idag finns i Alby naturreservat behöver förbättras och delvis dras om. Den föreslagna dragningen planeras ersätta nuvarande ridspår som finns beskrivna i olika dokument och kartor. Kommunstyrelsen ska enligt reservatets föreskrift A10 ge tillstånd att anlägga väg e ller motsvarande.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att besluta om att ge dispens för förbättringar och omdragningar av ridspåren i Alby naturreservat.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar dispens från föreskrift A10 för Alby naturreservat gällande omdragning
och förbättringar av ridspåren i Alby naturreservat. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att dispens från föreskrift A10 för Alby
naturreservat beviljas gällande omdragning och förbättringar av ridspåren i Alby
naturreservat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för förbättring och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf
Bilaga Förbättringar och omdragning av ridspår i Alby naturreservat.pdf

§51 Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning

Dnr 2019/KS 0351 016

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med
kompetensförsörjning. Granskningen syftade till att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa
kommunens behov av kompetens är ändamålsenliga.
 
Revisorerna ger tre rekommendationer till kommunstyrelsen, som
kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till svar på. Förvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunens kompetensförsörjning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetensförsörjning.pdf
Missiv Granskning av kompetensförsörjning.pdf
Granskning av kompetensförsörjning.pdf

§52 Svar på remiss av Haninge kommuns minoritetspolitiska program

Dnr 2020/KS 0044 005

Kommunstyrelsens beslut
-  Förvaltningens förslag till remissvar angående Haninge kommuns minoritetspolitiska program antas.
 
Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har skickat sitt förslag till minoritetspolitiskt program på remiss till bland annat Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram förslag till remissvar och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på remissen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som remissvar angående Haninge
kommuns minoritetspolitiska program.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förvaltningens förslag till remissvar
angående Haninge kommuns minoritetspolitiska program antas. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående Haninge kommuns minoritetspolitiska
program.pdf
MISSIV  minoritetspolitiskt program.pdf
REMISS Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.pdf 
Sändlista remiss MPP.pdf

§53 Närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0100 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2.  Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3.  Partier som på grund av risken för smittspridning inte finns representerade av ledamot eller ersättare, kommer beviljas fysisk närvaro av politisk sekreterare.
4.  Beslut 1-3 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver risken för
smittspridning minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas. Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag om närvarorätt vid
nämndsammanträden under ordförandeutlåtande nedan. 

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte komma till jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att
nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ” 
 
Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är
representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö -
och samhällsbyggnadsutskottet och beredninge n för medborgardialog och mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets
respektive beredningens sammanträden.
 
För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
 
Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
 
Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att
fysiskt delta på sammanträden. 
 
För att inget parti, som finns representerat i nämnder, kommunstyrelsen eller dess organ, ska riskera att bli utan insyn, kommer undantag för närvarorätt att
beviljas för de politiska sekreterare som representerar ett parti som på grund av
risken för smittspridning inte kan närvara vid sammanträden. 

Ordförandeförslag
Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2.  Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3.  Partier som på grund av risken för smittspridning inte finns representerade av ledamot eller ersättare, kommer beviljas fysisk närvaro av politisk sekreterare.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar att förslag 1-3 omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller  Dick Bengtsons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 25.pdf

§54 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.
Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom
Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:
 
1.  Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
informationsinsatser  i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
3.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.
 
Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse. Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeutlåtande
Motionären Ronnie Norén väcker en viktig fråga, att vi hela tiden behöver utveckla kommunens arbete för personer med dolda funktionsnedsättningar. Det är inte bara en fråga om att alla individer i Tyresö kommun ska behandlas lika och ges lika förutsättningar oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Det är också en fråga om FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som ratificerades 2009. Det betyder att alla lagar och all
offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. 
 
Även diskrimineringslagen styr arbetet som motionären pekar på och gör inte bara gällande att diskriminering ska undvikas. Enligt lagen ska arbetsgivare även vidta åtgärder för att förebygga diskriminering och arbeta aktivt för att alla ska
behandlas lika.
 
Självklart finns det ett utrymme för utveckling inom området diskriminering, för
även om Tyresö kommun kommit långt i arbetet kan man alltid bli bättre. Kommunen ska alltid sträva efter att förebygga diskriminering oavsett grund och där faller specifika diagnoser och diskrimineringsgrunder in. 
 
Att peka ut en specifik diagnos eller ett diagnosspektrum som motionären gör blir därför lite märkligt.
 
Vad gäller ökade krav i upphandling kan det inom olika områden finnas skäl att
skärpa kravställning i våra upphandlingar. Vad gäller just kravställning för väktarbolag så är dock bedömningen att det motionären avser redan faller inom ramen för nuvarande kravställning. Det är också rimligt att ansvaret för att leva upp till kraven ligger på upphandlad verksamhet som sedan följs upp i
avtalsuppföljningen.
 
Motionen föreslås avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att motionen ska anses bevarad. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§55 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.
 
Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till Hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§56 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till motionen. 
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och
hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föres lår att hållbarhetsutskottet samt
berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf 
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§57 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-03-18, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-03-18
Hållbarhetsutskottet 2020-03-18, se https://insynsverige.se/tyreso
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-03-18

Bilagor
Beslut om tillförordnad ekonomichef.pdf
Delegationsbeslut om kontaktpolitiker för Tyresö kommun i Klimatkommunerna.pdf
Ordförandebeslut om stödåtgärder till företagen.pdf

§58 Kommunstyrelsens meddelanden 31 mars 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:12, 20:13, 20:14, 20:15 , se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html 
 
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Revisorerna Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Revisorerna Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf 
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -03-03 § 1014
Granskningsplan 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 18 Granskningsplan 2020.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-03-04 §20 Granskningsplan 2020.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020 -03-18 § 13 Månadsrapport
samhällsbyggnadskontoret.pdf
PM Konsekvens bortfall detaljplan Bäverbäcken.pdf
Lägesrapport corona 200323.pdf
Övergripande pandemiplan för Tyresö kommun 2020 KS 0096 fastställd.pdf

§59 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans

Dnr 2020/KS 0113 003

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Ärendet återremitteras för att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållandena i § 10 och 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av rådande Corona-pandemin och risken för smittspridning har
frågan om distansdeltagande i kommunens beslutande organ aktualiserats. I 5 kap. 16 § kommunallagen anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I 5 kap. 72 § kommunallagen anges att det i kommunfullmäktiges arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras med ett nytt stycke nummer 4, Deltagande på distans, som innebär att deltagande på distans för kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas.
 
Tekniska förutsättningarna för att uppfylla samtliga angivna krav är i dagsläget inte till fullo utredda. Därför föreslås kommunstyrel sen föreslå fullmäktige att
kommunstyrelsen, via kommundirektörens försorg, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppfylla tekniska kraven enligt kommunallagens 5 kap 16 §
avseende deltagande på distans samt de tekniska krav som webb - och radiosändning av sammanträdena ställer. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållandena i § 10 och 11 i kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen tar upp ärendet som ett extra
ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan
om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att
möjliggöra deltagande på distans.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun med synliga ändringar.pdf