Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 28 maj 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt
lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 28 maj 2020

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt
uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Projektstatus_sammanställning_april_2020_plan-plex.pdf
FASTIGHET STATUSRAPPORT APRIL 2020.pdf

3 Information om kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget” på remiss. Vid sammanträdet informeras om
remissens förslag. Remissen planeras besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde
den 15 september 2020. En sammanfattning av remissen bifogas som bilaga.
Remissen som helhet finns tillgänglig på regeringens webbplats:
https://www.regeringen.se/491de2/contentassets/39c4816961934a4ca8bd6278
68fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-
20208.pdf

Bilagor
Sammanfattning SOU 2020 8.pdf

4 Inriktningsbeslut för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning för kommunens
del.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2018 -05-29 § 115 att
återkomma med förslag till inriktningsbeslut om kommunens förvaltningslokaler.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och den samlade bedömningen att
det är mer fördelaktigt att kommunhuset framgent är i inhyrd regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för nytt kommunhus.pdf

5 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019

Dnr 2020/KS 0161 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder
2019, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige.

Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö bostäder har arbetat för att uppfylla
föremål och ändamål i bolagsordningen beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-08
§ 59, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv senast kompletterat av
kommunfullmäktige 2019 -05-16 § 44. Rapporten redovisar även översiktligt hur
styrelsen och bolagsledningen har arbetat. Bolagets kommunikation med revisorer
och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Formerna
och innehållet i rapporteringen kommer att utvecklas i kommande års rapporter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.pdf
Bolagsstyrningsrapport Tyresö Bostäder AB 2019.pdf

6 Delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0156

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10
Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och
avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål-
och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari –
april 2020 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och
exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14
Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten
innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda
uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Kommunstyrelsen visar ett totalt överskott för perioden på 10 202 tkr men
prognostiserar på helåret ett underskott på 26 075 tkr. Bedömningen är att samtliga
verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden.pdf
Bilaga investeringsprojekt plan och exploatering.pdf
Bilaga investeringsprojekt fastighet.pdf
Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delårsrapport för övriga verksamhetsområden.pdf

7 Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0132 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Uppföljning av riskhantering och internkontroll godkänns.
3. Tyresö bostäders internkontrollplan för år 2020 noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av riskhantering och internkontroll.pdf
Tyresö bostäder Internkontrollplan 2020.pdf

8 Budgetförutsättningar inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16
september.
3. Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27
oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga
budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i
november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett
inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär
ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut
genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetförutsättningar inför 2021, samt att
kommunstyrelsen beslutar om strategidagar hösten 2020 för kommunledning och
presidier den 4 och 16 september och att kommunstyrelsens sammanträde den 3
november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en ny version av
bilagan Budgetförutsättningar 2021 lagts till ärendet (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokoll 2020-05-13 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

9 Samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2020/KS 0134 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samverkansavtalet godkänns.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram för kommunerna Nacka, Tyresö och
Värmdö vad gäller stöd till den lokala brottsofferjouren. I förslaget till avtal anges
att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till
Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive
kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under
första kvartalet nästkommande år. Det är samma summa som Tyresö kommun och
Nacka kommun har legat på de senaste två åren. Samverkansavtalet föreslås gälla
under perioden 2021-01-01 — 2023-12-31. Senast 6 månader innan avtalet löper
ut ska en ny förhandling ske mellan Brottsofferjouren och kommunerna.

För åren fram till 2020 har Brottsofferjouren sökt bidrag från respektive kommun för
varje år. Det har inneburit en viss administration från föreningen samt för
kommunerna. Det har också inneburit att kommunerna har fattat beslut utifrån sina
förutsättningar och ibland beslutat om olika bidragsnivåer per kommuninvånare i de
olika kommunerna. I nuläget fattar kommunerna dessutom beslut i olika
tidsperioder vilket medför osäkerhet och dålig förutsägbarhet för Brottsofferjouren
om deras ekonomiska situation. För att komma ifrån detta och hitta en långsiktig
lösning där samtliga samverkande kommuner bidrar med lika mycket har bifogat
samverkansavtal tagits fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samverkansavtalet godkänns och att
förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner samverkansavtalet och att beslutet finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 17.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokoll 2020-05-13 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Nacka Tyresö Värmdö kommuner och
brottsofferjouren.pdf
Samverkansavtal mellan BOJ och Nacka Tyresö Värmdö med loggor.pdf

10 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Dnr 2020/KSTK-0055-80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som svar på remissen om
trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva Trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) föreslagit en rad trafikförändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen har, utöver det Södertörnsgemensamma svaret, arbetat fram
förslag till yttrande över remissen och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som
svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2020/2021 (T21).

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och gav kommundirektören i uppdrag att
komplettera förslaget till remissvar med tillgänglighetsaspekter med mera inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet, samt föreslog att kommunstyrelsen antar
kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på remissen om trafikförändringar i SL-
trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Sedan hållbarhetsutskottets behandling har en kompletterad version av förslag till yttrande
lagts till ärendet.

Bilagor
Yttrande trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §5.pdf
Trafikförändringsremiss T21.pdf

11 Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Dnr 2020/KS 0165 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder utses till ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats.
2. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på kommunens webbplats
www.tyreso.se. Yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap 1 § föreskriver att alla program
och tekniska upptagningar ska ha en utgivare. Utgivaren bestämmer över
sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja.
Utgivaren har rätten att avbryta sändningen vid behov.

Anmälan om ansvarig utgivare har inte förnyats under denna mandatperiod och bör
därför göras snarast. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktiges
ordförande Anders Linder, utses till ansvarig utgivare för webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsändningar.pdf

12 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Emelie Weski (S) och Mohamad Fatal (C) för uppdragen som
ledamöter i beredningen för medborgardialog och mångfald godkänns.
2. Maria Karlsson (S) utses som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och
mångfald.
3. Jorge Obligado (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och
mångfald.

Beskrivning av ärendet
Emelie Weski (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen
för medborgardialog och mångfald. Maria Karlsson (S) föreslås som ny ledamot i
beredningen för medborgardialog och mångfald.

Mohamad Fatal (C) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i
beredningen för medborgardialog och mångfald. Fyllnadsval planeras ske vid senare
tillfälle.

Jairo Correa (V) har tidigare lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
beredningen för medborgardialog och mångfald. Jorge Obligado (V) föreslås som
ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.

13 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-05-13, se https://insynsverige.se/tyreso
ledningsutskott/protokoll?date=2020-05-13
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13, se https://insynsverige.se/tyreso
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-05-13

14 Kommunstyrelsens meddelanden 28 maj 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:20, 20:22, 20:23, 20:24, 20:25, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2020 -04-29.pdf
Stockholmsregionens Försäkring AB Protokoll bolagsstämma 2020 -05-07 med
bilagor.pdf

§84 Kommundirektörens rapport 28 maj 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 28 maj 2020.pdf
Region Stockholm_26 maj antal smittade och avlidna med covid-19 perkommun-stadsdel.pdf

§85 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 28 maj 2020

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Projektstatus_sammanställning_april_2020_plan-plex.pdf
FASTIGHET STATUSRAPPORT APRIL 2020.pdf

§86 Information om kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” på remiss. Vid sammanträdet informeras om remissens förslag. Remissen planeras besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2020. En sammanfattning av remissen bifogas som bilaga. Remissen som helhet  finns tillgänglig på regeringens webbplats:
https://www.regeringen.se/491de2/contentassets/39c4816961934a4ca8bd6278
68fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-
20208.pdf

Bilagor
Sammanfattning SOU 2020 8.pdf

§87 Inriktningsbeslut för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunstyrelsens beslut
-  Inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning för kommunens del.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2018 -05-29 § 115 att
återkomma med förslag till inriktningsbeslut om kommunens förvaltningslokaler. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och den samlade bedömningen att det är mer fördelaktigt att kommunhuset framgent är i inhyrd regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning för kommunens del.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar att inriktningen för ett framtida kommunhus är ett eget
ägande för kommunens del.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för nytt kommunhus.pdf

§88 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019

Dnr 2020/KS 0161 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-  Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö bostäder har arbetat för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-08 § 59, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv senast kompletterat av kommunfullmäktige 2019 -05-16 § 44. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bolagsledningen har arbetat. Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Formerna och innehållet i rapporteringen kommer att utvecklas i kommande års  rapporter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.pdf
Bolagsstyrningsrapport Tyresö Bostäder AB 2019.pdf
Tyresö Bostäder styrelseprotokoll 2020-05-18 förstasida med närvaro.pdf

§89 Delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0156

Kommunstyrelsens beslut
-  Delårsrapport för tertial 1 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns. 
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Kommunstyrelsen visar ett totalt överskott för perioden på 10 202 tkr men prognostiserar på helåret ett underskott på 26 075 tkr. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 1 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden.pdf
Bilaga investeringsprojekt plan och exploatering.pdf
Bilaga investeringsprojekt fastighet.pdf
Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delårsrapport för övriga verksamhetsområden.pdf

§90 Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0132 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.  Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut
2.  Uppföljning av riskhantering och internkontroll godkänns. 
3.  Tyresö bostäders internkontrollplan för år 2020 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial.  Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med alla förvaltningar.  Delårsrapporten innehåller uppföljning av
kommunens mål och budget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljning av riskhantering och internkontroll samt noterar Tyresö bostäders
internkontrollplan för år 2020 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun.pdf
T1 rapport Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av riskhantering och internkontroll.pdf
Tyresö bostäder Internkontrollplan 2020.pdf
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -05-27 §47.pdf

§91 Budgetförutsättningar inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.  Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Kommunstyrelsens beslut
2.  Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
3.  Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i
november 2020.  Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett
inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär
ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021. 
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetförutsättningar inför 2021, samt att kommunstyrelsen beslutar om strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier den 4 och 16 september och att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en ny version av
bilagan Budgetförutsättningar 2021 lagts till ärendet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16
september och att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020 samt föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgetförutsättningar inför 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Budgetförutsättningar 2021 KS.pdf
Kommunledningsutskottet protokoll 2020-05-13 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

§92 Samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2020/KS 0134 012

Kommunstyrelsens beslut
1.  Samverkansavtalet godkänns.
2.  Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.
3.  Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram för kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö vad gäller stöd till den lokala brottsofferjouren. I förslaget till avtal anges att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till
Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år. Det är samma summa som Tyresö kommun och Nacka kommun har legat på de senaste två åren. Samverkansavtalet föreslås gälla under perioden 2021-01-01 — 2023-12-31. Senast 6 månader innan avtalet löper ut ska en ny förhandling ske mellan Brottsofferjouren och kommunerna.
 
För åren fram till 2020 har Brottsofferjouren sökt bidrag från respektive kommun för varje år. Det har inneburit en viss administration från föreningen samt för kommunerna. Det har också inneburit att kommunerna har fattat beslut utifrån sina förutsättningar och ibland beslutat om olika bidragsnivåer per kommuninvånare i de olika kommunerna. I nuläget fattar kommunerna dessutom beslut i olika tidsperioder vilket medför osäkerhet och dålig förutsägbarhet för Brottsofferjouren om deras ekonomiska situation. För att komma ifrån detta och hitta en långsiktig lösning där samtliga samverkande kommuner bidrar med lika mycket har bifogat samverkansavtal tagits fram.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samverkansavtalet godkänns och att
förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner samverkansavtalet och att beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner
samverkansavtalet, att beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 samt ger kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokoll 2020-05-13 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Nacka Tyresö Värmdö kommuner och brottsofferjouren.pdf
Samverkansavtal mellan BOJ och Nacka Tyresö Värmdö med loggor.pdf

§93 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Dnr 2020/KSTK-0055-80

Kommunstyrelsens beslut
-  Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) hänvisar till Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande i hållbarhetsutskottet 2020 -05-13 § 5 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva Trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) föreslagit en rad trafikförändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen har, utöver det Södertörnsgemensamma svaret, arbetat fram förslag till yttrande över remissen och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och gav kommundirektören i uppdrag att komplettera förslaget till remissvar med tillgänglighetsaspekter med mera inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, samt föreslog att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).
 
Sedan hållbarhetsutskottets behandling har en kompletterad version av förslag till yttrande lagts till ärendet.  
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21). 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Yttrande trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §5.pdf
Trafikförändringsremiss T21.pdf

§94 Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Dnr 2020/KS 0165 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.  Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder utses till ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats.
2.  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Jäv
Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på kommunens webbplats www.tyreso.se.  Yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap 1 § fö reskriver att alla program och tekniska upptagningar ska ha en utgivare. Utgivaren bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja. Utgivaren har rätten att avbryta sändningen vid behov. 
 
Anmälan om ansvarig utgivare har inte förnyats under denna mandatperiod och bör därför göras snarast. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktiges
ordförande Anders Linder, utses till ansvarig utgivare för webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder till ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats samt att beslutar att kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsändningar.pdf

§95 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Avsägelserna från Emelie Weski (S) och Mohamad Fatal (C)  för uppdragen som ledamöter i beredningen för medborgardialog och mångfald godkänns.
2.  Maria Karlsson (S) utses som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald.
3.  Jorge Obligado (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.
 
Beskrivning av ärendet
Emelie Weski (S) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Maria Karlsson (S) föreslås som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald.
 
Mohamad Fatal (C) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Fyllnadsval planeras ske vid senare tillfälle.
 
Jairo Correa (V) har tidigare lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
beredningen för medborgardialog och mångfald. Jorge Obligado (V) föreslås som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  Avsägelserna från Emelie Weski (S) och Mohamad Fatal (C)  för uppdragen som ledamöter i beredningen för medborgardialog och mångfald godkänns.
2.  Maria Karlsson (S) utses som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald.
3.  Jorge Obligado (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§96 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-05-13, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-05-13
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-05-13

§97 Kommunstyrelsens meddelanden 28 maj 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:20, 20:22, 20:23, 20:24, 20:25, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/a llacirkular.16226.html
 
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2020 -04-29.pdf
Stockholmsregionens Försäkring AB Protokoll bolagsstämma 2020 -05-07 med
bilagor.pdf
Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesantecknin gar 200508.pdf
Södertörnskommunerna 200514 Ledningsgrupp Minnesanteckningar.pdf 
Tyreso bostäder Styrelseprotokoll Sammanträde nr 201.pdf
Tyreso bostäder Styrelseprotokoll Sammanträde nr 200.pdf
Tyreso bostäder Styrelseprotokoll Sammanträde nr 199.pdf

§98 Fråga om kameraövervakning

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Muntligt svar från förvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) har inkommit med fråga om kameraövervakning (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen tar upp ärendet som ett extra ärende samt att muntligt svar från förvaltningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen b ifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Fråga till KSO rörande kameraövervakningen.pdf