Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-06-22

Sammanträde 2020-06-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport juni 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen juni 2020

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi (handlingar under utarbetande).

Bilagor
Fastighet månadsrapport maj 2020.pdf

3 Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2

Dnr KSM2020-576-315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Start för projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen Bollmoravägen/Björkbacksvägen) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett utvecklingsprogram är tidigare framtaget över Bollmoravägen och nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling för de två första etapperna av sträckan. Projektet är en del i arbetet med att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet, öka tillgången för biltrafik till Granitvägen samt få en övergång från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen.

Hållbarhetsutskottet bereder ärendet vid sitt sammanträde den 17 juni. Protokollsutdrag från hållbarhetsutskottet bifogas ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2.pdf
Bilaga 1 Dragning HU Bollmoravägen E1_E2_2020-06-17.pdf

4 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

5 Ny granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

6 Gatukostnad för arrendatorer

Dnr KSM2020-595-260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnader för fastighetsägare fördelas utifrån fastigheternas nytta av de allmänna anläggningar som gatukostnaderna finansierar. Fördelningen sker normalt utifrån fastighetens tillåtna användning. I de fall mark och/eller vatten detaljplaneläggs för att kunna användas för båtplatser tilldelas denna fastighet ett andelstal i gatukostnadsutredningen mot bakgrund av vad som anges ovan. Dessa fastigheter är ofta, men inte alltid, kommunalt ägda och området upplåts ibland till en båtklubb eller bryggförening genom arrendeavtal/nyttjanderättsavtal.

För de båtklubbar och bryggföreningar som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun och fastigheten har erhållit ett andelstal i gatukostnadsutredning på grund av den planerade båtverksamheten har en avgift motsvarande gatukostnaden debiterats vissa båtklubbar/bryggföreningar. En sådan avgift ska debiteras fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Den avgift som ska debiteras arrendatorn är arrendeavgiften, vilken ska täcka de kostnader som kommunen har för det utarrenderade området.

De båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad föreslås få den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald eftersom gatukostnader inte kommer
vidaredebiteras arrendatorer på detta sätt framledes. Sammantaget kan återbetalningarna innebära kostnader för kommunen på cirka 50 000 – 350 000
kronor.

Stadsbyggnadsutskottet bereder ärendet vid sitt sammanträde den 17 juni.
Protokollsutdrag från stadsbyggnadsutskottet bifogas ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Dnr 2020/KS 0173 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas.
2. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att
bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina
uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Ett alternativ som lyfts i debatten är att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av förtroendevalda från respektive parti. Gruppens ska ta fram förslag som kan göra politiskt engagemang mer hållbart över tid för fler. En bred parlamentarisk grupp har stora möjligheter att titta på vilka konkreta åtgärder som behöver göras för att underlätta politiskt engagemang.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

8 Uppdrag om ökad medborgardialog

Dnr 2020/KS 0175 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

Beskrivning av ärendet
Styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökad medborgardialog, se
vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskil da sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall -
möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan
arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande
sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att utreda ifall kommunen kan arrangera kontinuerliga Townhall -möten och hur det kan organiseras.

9 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Dnr 2020/KS 0174 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet.
2. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beskrivning av ärendet
Styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökat valdeltagande, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö kommun har ett generellt högt valdeltagande. Med ett snitt på nästan 87 procent ligger kommunen över rikets snitt. Det finns dock stora skillnader inom kommunen i hur högt valdeltagandet är, från drygt 91 procent i det distriktet med högst valdeltagande och ner till 63 procent i de distrikt med lägst valdeltagande.

Det är förstås glädjande att det finns områden med väldigt högt valdeltagande men kommunen behöver arbeta med ett högre valdeltagande i de områden som ligger lägst. Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås därför ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

10 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Hanne Sofia Carlsson (C) utses som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration.

Beskrivning av ärendet
Mohamad Fatals (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och integration godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Hanne Sofia Carlsson (C).

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2020-06-17
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-06-17

12 Kommunstyrelsens meddelanden

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:24, 20:27, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen nr 9 2020
Sammanträdesplan för 2021.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 200604.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Skrivelse från Vissvass byalag om oljeutsläpp.pdf
Svar på skrivelse till Vissvass byalag angående båtbottentvätten.pdf

§99 Kommundirektörens rapport juni 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. 

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni 2020.pdf

§100 Månadsrapportering till kommunstyrelsen juni 2020

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport maj 2020 Tyresö kommun.pdf
Fastighet månadsrapport maj 2020.pdf
Månadsrapport Maj - Vo. 10.pdf
Månadsrapport Maj - Vo. 11.pdf
Månadsrapport - Vo. 13.pdf
Månadsrapport Maj - Vo. 14.pdf

§101 Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2

Dnr KSM2020-576-315

Kommunstyrelsens beslut
-  Start för projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen Bollmoravägen/Björkbacksvägen) godkänns.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Ett utvecklingsprogram är tidigare framtaget över Bollmoravägen och nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling för de två första etapperna av sträckan. Projektet är en del i arbetet med att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet, öka tillgången för biltrafik till
Granitvägen samt få en övergång från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att
förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner start för projektering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) förslår att kommunstyrelsen godkänner start för
projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen
Bollmoravägen/Björkbacksvägen). 

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar i första hand återremiss för omarbetning av förslaget med inriktningen att en mer traditionell rondellösning tas fram (bilaga). I andra hand yrkar Per Carlberg (SD) avslag till ordförandeförslaget. 
 
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till återremissyrkandet.
 
Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Ulrica Riis -Pedersen (C), Ulf Perbo (KD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17 §23.pdf
Tjänsteskrivelse Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2.pdf
Bilaga 1 Dragning HU Bollmoravägen E1_E2_2020-06-17.pdf
SD Återremissyrkande rörande Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2.pdf

§102 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens beslut
1.  Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket, med generell byggrätt enligt alternativ 3 i kombination med specialanpassad byggrätt för de byggnader som riskerar bli planstridiga i planförslaget enligt alternativ 5, godkänns.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick före detta samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.
 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger kommundirektören i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket, med generell byggrätt enligt alternativ 3 i kombination med specialanpassad byggrätt för de
byggnader som riskerar bli planstridiga i planförslaget enligt alternativ 5, samt att kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Dick Bengtson (M), Anders Linder (S), Inger Gemicioglu (V) Marie Åkesdotter (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Anki Svensson (M) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17 §12.pdf
Tjänsteskrivelse Tegelbruket etapp 11_beslut om ny granskning_200616.pdf
Tegelbruket etapp 11_planbeskrivning_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_Bilaga 1 till planbeskrivning (kartor)_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_Bilaga 2 till planbeskrivning
(fastighetskonsekvensbeskrivning)_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_plankarta del 1_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_plankarta del 2_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_PM byggrätter.pdf
Tegelbruket_etapp11_granskningsutlåtande_UTKAST.pdf

§103 Ny granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens beslut
1.  Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 med komplettering enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-06-22 § 102 beslutspunkt 1 godkänns.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, har samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning och ger
kommundirektören i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner
granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning med komplettering enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-06-22 § 102 beslutspunkt 1 samt ger
kommundirektören i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar i första hand att ett maxtak om 200 000 kronor för
enskilda befintliga fastighetsägare sätts för gatukostnadsavgiften, och yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslaget.
 
Marie Åkesdotter (MP), Alfonso Morales (S), Anders Linde r (S), Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande om maxtak för gatukostnadsavgiften. Ordföranden ställer frågan om
kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande om maxtak för gatukostnadsavgiften. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) yrkande om
maxtak för gatukostnadsavgiften.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17 §13.pdf
Tegelbruket etapp 11_tjänsteskrivelse.pdf
Tegelbruket etapp 11_granskningsutlåtande_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_gatukostnadsutredning_UTKAST.pdf

§104 Gatukostnad för arrendatorer

Dnr KSM2020-595-260

Kommunstyrelsens beslut
1.  Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.
 
Beskrivning av ärendet
Gatukostnader för fastighetsägare fördelas utifrån fastigheternas nytta av de
allmänna anläggningar som gatukostnaderna finansier ar. Fördelningen sker
normalt utifrån fastighetens tillåtna användning. I de fall mark och/eller vatten
detaljplaneläggs för att kunna användas för båtplatser tilldelas denna fastighet ett andelstal i gatukostnadsutredningen mot bakgrund av vad som anges ovan. Dessa fastigheter är ofta, men inte alltid, kommunalt ägda och området upplåts
ibland till en båtklubb eller bryggförening genom arrendeavtal/
nyttjanderättsavtal.
 
För de båtklubbar och bryggföreningar som arrenderar mark/vatten av Tyresö
kommun och fastigheten har erhållit ett andelstal i gatukostnadsutredning på
grund av den planerade båtverksamheten har en avgift motsvarande gatukostnaden debiterats vissa båtklubbar/bryggföreningar. En sådan avgift ska
debiteras fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Den avgift som ska
debiteras arrendatorn är arrendeavgiften, vilken ska täcka de kostnader som
kommunen har för det utarrenderade området.
 
De båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj
2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad föreslås få den
inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald eftersom gatukostnader inte kommer
vidaredebiteras arrendatorer på detta sätt framledes. Sammantaget kan
återbetalningarna innebära kostnader för kommunen på cirka  50 000 – 350 000
kronor. 

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1.  Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
1.  Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Alfonso Morales (S), Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17 §16.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§105 Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Dnr 2020/KS 0173 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas.
2.  Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska fråg or kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Det politiska styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att
bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.
 
I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt
eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.
 
Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina
uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina
uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå
funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i
förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala
förtroendeuppdrag i vår kommun.
 
Ett alternativ som lyfts i debatten är att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av förtroendevalda från respektive parti. Gruppens ska ta fram förslag som kan göra politiskt engagemang mer hållbart över tid för fler. En bred parlamentarisk grupp har stora möjligheter att titta på vilka konkreta åtgärder som behöver göras för att underlätta politiskt engagemang. 
 
Förslag till beslut: 
Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det
politiska engagemanget kan bibehållas.

Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkande
Alfonso Morales (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats
Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

§106 Uppdrag om ökad medborgardialog

Dnr 2020/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Det politiska styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökad medborgardialog, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag
begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare.
För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya
sätt att möta medborgare.
 
Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall -
möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan
arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande
sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper
eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar
engagera i samtal.
 
Beredningen för medborgardialog och integration föreslås därför ges i uppdrag att utreda ifall kommunen kan arrangera kontinuerliga Townhall -möten och hur det kan organiseras. 

Yrkande
Alfonso Morales (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslå r ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

§107 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Dnr 2020/KS 0174 001

Kommunstyrelsens beslut
1.  Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkretaåtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. 
2.  Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Det politiska styret Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration ges ett uppdrag om ökat valdeltagande, se vidare under ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Tyresö kommun har ett generellt högt valdeltagande. Med ett snitt på nästan 87 procent ligger kommunen över rikets snitt. Det finns dock stora skillnader inom kommunen i hur högt valdeltagandet är, från drygt 91 procent i det distriktet med högst valdeltagande och ner till 63 procent i de distrikt med lägst valdeltagande.
 
Det är förstås glädjande att det finns områden med väldigt högt valdeltagande men kommunen behöver arbeta med ett högre valdeltagande i de områden som
ligger lägst. Det är ett problem att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför ge beredningen för medborgardialog och
integration i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag
till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Alfonso Morales (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

§108 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0028 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Hanne Sofia Carlsson (C) utses som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration.
 
Beskrivning av ärendet
Mohamad Fatals (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för
medborgardialog och integration godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. Som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Hanne Sofia Carlsson (C). 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Hanne Sofia
Carlsson (C) som ny ledamot i beredningen för medborgardialog och integration.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§109 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2020-06-17
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-06-17

Bilagor
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 29 juni -9 aug 2020.pdf
Delegationsbeslut om nyupplåning.pdf
Delegationsbeslut om upplåning refinansiering.pdf
Tyresöfestivalen, delegationsbeslut.pdf
Föreningen DHR, delegationsbeslut.pdf
Nyboda skola särskola, delegationsbeslut.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf

§110 Kommunstyrelsens meddelanden

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:24, 20:27, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
 
Övriga meddelanden
-

Bilagor
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen nr 9 2020
Sammanträdesplan för 2021.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 200604.pdf 
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf
Granskning av digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Skrivelse från Vissvass byalag om oljeutsläpp.pdf
Svar på skrivelse till Vissvass byalag angående båtbottentvätten.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 12 juni 2020.pdf

§111 Uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar

Dnr KSM-2020-773-330

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun.
 
Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP)  har lämnat ett förslag om att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Att odla jorden är en konkret form av hållbarhetsarbete som alla människor kan
vara delaktiga i. Det finns gott om forskning som visar på odlandets positiva
effekter, både i form av hälsoeffekter för den som odlar och för ekosystemet i stort. Att odla lokalt kan också i stor utsträckning bidra till social hållbarhet. Ett
större intresse och ansvar för närområdet, och en kontaktyta för grannar är några exempel. Odling är även ett sätt för barn att upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, anläggning, skörd och tillagning. Det vi exponeras för som barn ligger som grund för det vi tycker om senare i livet. 
 
Vi ser stora möjligheter till samverkan med olika aktörer, då intresset för att odla växer rekordartat. Allt fler kommuner tar ett mer strukturerat grepp om stadsodling, för att kommuninvånare och verksamheter utan tillgång till egen mark, ska kunna få möjlighet att odla. I Tyresö har vi pågående projektet odla utan trädgård, och ett nyligen påbörjat projekt inom Tyresö Bostäder, där hyresgäster erbjuds pallkrageodling i Trollbäcken. I Krusboda skola finns “Gröna rummet”, där odling och pedagogisk verksamhet bedrivits i decennier. Kommunen har också tidigare erbjudit förskolor pallkragar och jord för odling. 
 
Med det här uppdraget tar vi första steget för en kommunövergripande plan för
stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att möjliggöra odling i olika former och i flera kommundelar, samt att fler fina skolträdgårdar ska kunna växa fram tillsammans med barn i förskola, elever, skolpersonal och andra intresserade. Genom skolträdgårdar och odlingsparker kan gröna och kreativa utomhusmiljöer skapas, med ökad delaktighet och större ansvarstagande för förskole/skolmiljön och våra gemensamma grönområden. 
 
Kostnaderna och arbetsinsatsen för kommunen kan variera beroende på vilken form av odling som är aktuell. Vissa typer av projekt kan grundas på ett brukaravtal och därmed vara i hög grad självgående, medans andra projekt kan kräva en större insats från kommunen i form av anläggning och viss skötsel.
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram olika förslag på modeller som kan tillämpas. 
 
Stadsodlingen ska ha en rekreativ karaktär, men utesluter inte möjligheten att
odlaren ska kunna sälja skörden inom ramen för hobbyverksamhet. Rent
kommersiella odlingar i företagsform omfattas inte av uppdraget, det finns dock
anledning att främja även sådan verksamhet. En utmaning i Tyresö är att kommunen äger relativt lite egen mark. Av den mark som kommunen äger är
dessutom en stor del omfattad av reservatsbestämmelser. I arbetet med att ta
fram en plan för stadsodling behöver både möjligheten att odla inom naturreservat, samt möjligheten att sluta avtal med privata markägare, analyseras.
 
Stadsodling och skolträdgårdar kan ge många positiva synergieffekter. Det är
därför viktigt att planen för stadsodling och skolträdgårdar tas fram i samklang med övriga styrdokument så som strategin för Tyresös parker och närnatur och
den kommande hållbarhetsstrategin.
 
Förslag till beslut:
-     Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun.
 
Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Alfonso Morales (S), Ulf Perbo (KD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om stadsodling och skolträdgårdar.pdf

§112 Masstestning av personal i förskola och skola

Dnr 2020/KS 0185 014

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Ärendet överlämnas för beredning till förvaltningen.
 
Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) väcker ett extra ärende om masstestning för Covid -19 av
personal i förskola och skola (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet överlämnas för beredning till förvaltningen.

Yrkande
Per Carlberg (SD), Anders Linder (S), Ulf Perbo (KD), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Ärende om masstest av personal i förskola och skola.pdf

§113 Trafikljusreglering vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Bollmorabacken

Dnr KSM2020-814-509

Kommunstyrelsens beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka vilka kortsiktiga åtgärder som kan genomföras med framför allt trafikljusreglering i syfte att förbättra framkomligheten i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen samt om möjligt reglera trafiken från Bollmorabacken.
 
Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) väcker ett extra ärende om kortsiktig lösning av framkomlighetsproblem vid korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Bollmorabacken genom att reglera trafikljusen, då projektet Bollmoravägen etapp 1 och 2 kommer att ta tid.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att
undersöka vilka kortsiktiga åtgärder som kan genomföras med framför allt
trafikljusreglering i syfte att förbättra framkomligheten i korsningen
Bollmoravägen/Njupkärrsvägen samt om möjligt reglera trafiken från Bollmorabacken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.