Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-09-15

Sammanträde 2020-09-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport september 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Dnr 2020/KS 0117 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) på remiss från Finansdepartementet. Remissen finns att läsa på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar arbetat fram förslag till svar och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

I förslaget till remissvar framhålls att Tyresö kommun i huvudsak delar de förslag och utmaningar som utredningen tar upp. De utmaningar som kommunerna står inför kräver ytterligare samarbeten som behöver bygga på frivillighet. Förslaget till remissvar för fram att utredningens förslag om en statsbidragsprincip är mycket bra. Utredningen föreslår inga huvudmannaskapsförändringar. Tyresö framför att det finns skäl att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen samt tillståndsgivning och tillsynsansvar för fristående förskolor. Det är positivt att förslagen om en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet omfattar även intäktssidan. Tyresö avstyrker förslaget att kommuner med hög skattesats ska kunna söka statsbidrag för att sänka sin skattesats. Inom digitaliseringsarbetet framhåller Tyresö vikten av att Myndigheten för digital förvaltning samordnar arbetet i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Inera. Samverkan mellan kommuner behövs när det gäller infrastruktur med betydande investeringsbehov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Starkare kommuner.pdf
tjänsteskrivelse.docx.pdf
Tyresö kommun remissvar Starkare kommuner.pdf
remissinstanser-sou-20208-starkare-kommuner---med-kapacitet-att-klara-
valfardsuppdraget.pdf

3 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Kommunledningsutskottet gav 2020-09-02 kommundirektören i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av dessa välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden (handlingar under utarbetande).

4 Antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen.
2. Detaljplan för Apelvägen antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Detaljplan för Apelvägen tas upp för beslut i kommunfullmäktige 2020-11-19.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november – 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige behandlar ärendet den 19 november för att ge sakägare tillräckligt med tid för att komma in med synpunkter inför beslutet.

Ordförandeutlåtande
Detaljplanen för Apelvägen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-06 § 71 – dvs under förra mandatperioden - i princip i full politisk enighet. Planen medgav 170 hyresrätter och bostadsrätter, ett koncept med bekvämt boende för seniorer med 50 lägenheter, ett nytt äldreboende, en fritidsgård och ett bibliotek.

Det var endast Liberalerna som yrkade på en återremiss för att dela planen i två delar för att återuppta dialogen med byggföretagen, främst Bo Aktivt, där de önskade göra förändringar, samt därefter ställa ut förslagen för nya granskningar.

Moderaterna nämner i ett särskilt yttrande på nämnda sammanträde bland annat vilka förändringar som har genomförts under planarbetets gång, och att de med dessa känner sig trygga i att rösta ja till detaljplanen och gläder sig åt att alla partier står bakom. Man beklagar dock att processen dragit ut på tiden, och att det aldrig varit deras syfte.

Vi socialdemokrater påtalade vikten av breda politiska överenskommelser, och yrkade bifall till planen trots att vi ansåg att den förmodligen sett annorlunda ut om vi hade haft möjlighet att delta i diskussionerna.

Även Miljöpartiet lämnade ett särskilt yttrande, där man trots invändningar kring processen och ett par invändningar i sak ändå röstade ja till detaljplanen.

Övriga partier röstade utan invändning ja till att anta detaljplanen för Apelvägen.

Sedan dess har planen överklagats till mark- och miljödomstolen där ett antal sakfrågor har prövats, men där man avslog överklaganden. Planen överklagades då vidare till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) som den 28 maj 2020 upphävde planen, då de bedömde att kommunen gjort ett formaliafel genom hantering och information gällande granskningsutlåtandet till sakägare. Efter detta har samhällsbyggnadskontoret ändrat sina rutiner, för att undvika att en likartad situation kan uppstå igen.

Många människor väntar på att detaljplanen för Apelvägen ska genomföras. Det är de som står i kö för att få en hyreslägenhet i Tyresö, kanske för första gången och kunna flytta hemifrån. Alla de som vill köpa en bostadsrätt för att kunna bo kvar i kommundelen eller för att livet förändras. Och alla de äldre som står i begrepp att efter många år sälja sitt hus för att kunna flytta in i ett helt unikt koncept för ett bekvämt och socialt boende. Det är väldigt många människors drömmar och längtan som kan uppfyllas genom denna detaljplan.

Planen kommer också att möjliggöra nya mötesplatser för ännu fler. En ny fritidsgård kan äntligen öppna och ersätta det enkla provisorium som tjänstgjort alldeles för länge. Ett nytt bibliotek, i bättre och mer ändamålsenliga lokaler kan snart bli verklighet. Och inte minst finns möjlighet att bygga ett vård - och
omsorgsboende i Tyresö Strand, vilket kommer att göra att vi har äldreboenden i alla tre kommundelar.

Om bedömningen görs att det i dagsläget inte finns ett behov av nya platser inom vård- och omsorgsboende, ger planen ändå möjlighet att ha en markreserv för ändamålet. Kommunen kan markanvisa platsen när behov uppstår. Det är önskvärt att ha en mer långsiktig syn på markreserv.

Området har planerats sedan 1980-talet, och möjliggjorts genom långsiktiga strategiska markförvärv. Syftet har hela tiden varit att utveckla Strandområdet med bostäder och service. Den utveckling och tillväxt som sker i kommunen är viktig, både för att våra unga och gamla ska slippa tvingas ifrån kommunen, men också för att våra företag ska kunna växa i den takt de önskar (bostäder är en av de enskilt viktigaste faktorerna för tillväxten i vår region). Fler bostäder kommer också att öka kundunderlaget för företagare på Strandtorget, vilket skapar stabilitet och resiliens.

I stort sett anser vi alltså att detaljplanen för Apelvägen är både viktig och bra, och bidrar till att kommunen kan leverera det som Tyresöborna förväntar sig av oss politiker. Däremot har många närboende framfört att de önskar att husen längs Tyresövägen ska sänkas en våning, från fem till fyra. Vi ser att det är rimligt och en förändring som skulle öka välkomnandet av dessa nya bostäder.

Sedan MÖDs dom kom, har det framförts synpunkter på att Tyresövägen är ett hinder för att bygga nya bostäder på Östra Tyresö. I det sammanhanget bör nämnas ett antal faktorer som är relevanta. Sedan detaljplanen antogs i september 2018 har ett antal förändringar skett;
Rondellen vid Petterboda är ombyggd och klar, en av de största bromsklossarna är alltså bortbyggd. En gångtunnel planeras intill ”golfrondellen”, och därmed försvinner ett obevakat övergångsställe.

En ny studie av hela Tyresövägen pågår där man bl a gör en djupare analys av kösituation och möjliga alternativ för framtida inriktning och etappindelning. Studien beräknas vara klar under hösten 2020.

Separerade skolstartstider på Tyresö skola och Strandskolan är återinförda. Ett annat stort planerat projekt, Tyresö Bostäders utbyggnad vid Maria Sofias väg har skjutits upp.

Även om det finns en bred politisk enighet i att bygga ut Tyresövägen med ytterligare körfält kommer det att ta många år innan det är klart. De redovisade åtgärderna anser vi motiverar byggstart vid Apelvägen, varför vi föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta detaljplanen, med det sänkta våningsantalet av husen mot Tyresövägen.

De ekonomiska konsekvenserna i är sammanhanget viktiga, då markförsäljningen genererar stora belopp. Härmed förbättras också kommunens förutsättningar att behålla nödvändig kompetens inom stadsutveckling. Vi är också angelägna om att de parter som kommunen samverkat med i planen under flera år, Wallenstam och Bo Aktivt, ser Tyresö som en seriös och ansvarstagande part.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Plankarta_DP_20180706.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf

5 Yttrande över Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024

Dnr KSM-2020-1046/037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.

Beskrivning av ärendet
Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 har lämnats till Tyresö kommun för remiss. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och föreslår att förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen.

Bilagor
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörning 2021 -2024.pdf
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 -2024 KSM-2020-1046037.docx.pdf
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjnin g 2021-2024 KSM-2020-1046037.docx.pdf
KS 2020_791 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.pdf

6 Yttrande över remiss av sjötrafikutredning del 1

Dnr KSM2020-631.509

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av sjötrafikutredningen del 1 från trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Sjötrafiken är en del i kollektivtrafiksystemet och trafikförvaltningen vid Region Stockholm har på uppdrag av regionfullmäktige i Stockholm genomfört en utredning på hur Stockholmsregionens sjötrafik ska utformas för framtiden. Förslaget har skickats på remiss till Tyresö kommun för yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen.

Trafikförvaltningen har i sin remiss för Sjötrafikutredning del 1 redovisat två olika alternativ till utformning av sjötrafiken med planeringsår 2025 och framåtblick. Kommunstyrelseförvaltningen förordar, liksom trafikförvaltningen vid Region Stockholm, alternativ 2 ur ett hållbarhetsperspektiv.

Oavsett vilket alternativ som väljs är Tyresö kommuns tydliga stå ndpunkt att vi vill se en kraftigt utökad och förbättrad sjötrafik till och från Trinntorp. Vi ser att Trinntorp i Tyresö är en portal till den södra delen av Stockholm Skärgård. Det är av största vikt att sjötrafiken till Trinntorp utvecklas och att en samordning med SL:s busstrafik till Trinntorp fungerar väl i framtiden, för att stödja konceptet ”hela resan”. Detta för att möjliggöra attraktiva rekreationsresor till skärgården för alla Tyresöbor samt för våra besökare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss av sjötrafikutredningen del 1.pdf
Remiss för Sjötrafikutredning del 1.pdf

7 Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0200 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §63.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

8 Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0201 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas. Efter kommunledningsutskottets behandling har en ny version av arbetsordning lagts till ärendet där ”enskilda vägprojekt” ändrats till ”specifika vägprojekt”.

Bilagor
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

9 Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0202 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet med ändringsmarkeringar.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0207 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor samt delegation att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Med anledning av den utvärdering som gjorts av
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens tre utskott samt förslag till reviderade arbetsordningar för utskotten, finns även behov av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

11 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0214 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning a v det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen samt att beslutet skulle omprövas senast efter sex månader. Då risken för smittspridning fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-03-31 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte komma till jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ”

Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets respektive beredningens sammanträden.

För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att fysiskt delta på sammanträden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §67.pdf

12 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Dnr 2020/KS 0166 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i nedan ordförandeutlåtande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Utemiljön i Granängsringen är unik. Den stora parklika miljön innehåller en stor variation, i topografin, av växtlighet och aktivitetsytor. Växtligheten är varierande med både barr- och lövträd, blommande buskar och fruktträd.

Skötsel av områdets grönområden ansvarar Tyresö Bostäder för. Tyresö Bostäder noterar att skötsel sker kontinuerligt, både av företagets personal, entreprenörer men även av sommarungdomar som rensar ogräs, tar bort sly och planterar blommor.

Viss beskärning och borttagning av döda växter är nödvändig för att hålla en bra kvalitét på växtligheten.

Det pågår ett arbete med att iordningsställa fler uteplatser med pergola och förnyelse av planteringar runt om kring i samband med renoveringen av
sopsugsanläggningen. Hyresgästerna i området kommer även att ges möjlighet till egna odlingslådor.

Med detta bör motionen anses besvarad.

Jag välkomnar det intresse som finns för Granängsringen och vårt gemensamma ansvar. En av de första initiativ Tillsammans för Tyresö tog som nytt styre i kommunen var en satsning på Granängsringen och arbetet för Tryggare Granängsringen. Målet med arbetet är att öka tryggheten generellt i Granängsringen och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor. Syftet var att med ett bredare grepp identifiera ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen var viktig i sammanhanget, liksom att öka ambitionsnivån och samordna de insatser som då redan gjordes.

Arbetet med Tryggare Granängsringen har sedan dess fortlöpt och en rad åtgärder har vidtagits. För att nämna några: ökad polisiär närvaro, störningsjour och väktare, sopsugsanläggning med möjlighet till källsortering, tvätt av fasad och balkonger, trygghetsbesiktning av utemiljön och byggnader, buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor, insatser mot oriktiga hyresförhållanden och förstärkt utebelysning. Därutöver har 75 feriearbetare arbetat under sommaren med att måla, klippa gräs, kratta, snickra och plantera i området. Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola. I skrivande stund rekryteras också två fältassistenter.

Just nu pågår också trygghetsvandringsgrupper i samarbete med idrottsföreningar, trygghetsskapande arbete genom trygghetsvärdar i samarbete med stiftelsen På rätt väg och öppnande av en Fritidsbank i strategiska lokaler. Det är också på gång med översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Granängsringen och fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.

Gällande det område som i motionen lyfts som särskilt viktigt - att öka inslaget av frukt och bär i området - har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att möjliggöra för olika former av odling och skapa kreativa och gröna utomhusmiljöer. Ett liknande projekt finns sedan tidigare inom Tyresö bostäder inom ramen för projektet odla utan trädgård.

Mycket bra arbete görs alltså redan idag, men vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta med ett Tryggare Granängsringen så länge det behövs. Vi kommer inte att ge oss förrän boende här känner samma trygghet som övriga tyresöbor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

13 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Dnr 2019/KS 0297 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande. Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att kommunstyrelsen ger beredningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020 -08-18 § 7.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får f astställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-09-02, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-09-02

15 Kommunstyrelsens meddelanden september 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer (inga nya cirkulär), se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnes anteckningar 200604.pdf
Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesanteckningar 200814.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -08-27 § 40
Lokalbehovsanalys.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -08-30 § 52
Lokalbehovsanalys.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -06-17 § 57
Lokalbehovsanalys.pdf

§125 Kommundirektörens rapport september 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti september 2020.pdf

§126 Svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Dnr 2020/KS 0117 005

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) på remiss från Finansdepartementet. Remissen finns att läsa på regeringens webbplats https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga- utredningar/2020/02/sou-20208/

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar arbetat fram förslag till svar och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

I förslaget till remissvar framhålls att Tyresö kommun i huvudsak delar de förslag och utmaningar som utredningen tar upp. De utmaningar som kommunerna står inför kräver ytterligare samarbeten som behöver bygga på frivillighet. Förslaget till remissvar för fram att utredningens förslag om en statsbidragsprincip är mycket bra. Utredningen föreslår inga huvudmannaskapsförändringar. Tyresö framför att det finns skäl att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen samt tillståndsgivning och tillsynsansvar för fristående förskolor. Det är positivt att förslagen om en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet omfattar även intäktssidan. Tyresö avstyrker förslaget att kommuner med hög skattesats ska kunna söka statsbidrag för att sänka sin skattesats. Inom digitaliseringsarbetet framhåller Tyresö vikten av att Myndigheten för digital förvaltning samordnar arbetet i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Inera. Samverkan mellan kommuner behövs när det gäller infrastruktur med betydande investeringsbehov.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remissen Starkare kommuner.pdf
tjänsteskrivelse.docx.pdf
Tyresö kommun remissvar Starkare kommuner.pdf
remissinstanser-sou-20208-starkare-kommuner---med-kapacitet-att-klara-
valfardsuppdraget.pdf

§127 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Verksamhetsområde arbete och integrations anslag 2020 ökas med 2 950 tkr.
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 400 tkr.
3. Verksamhetsområde omsorg- och personer med funktionsnedsättnings anslag 2020 ökas med 200 tkr.
4. Verksamhetsområde äldreomsorgs anslag 2020 ökas med 100 tkr.
5. Verksamhetsområde bibliotek, kultur och fritid samt fritidsgårdars anslag 2020 ökas med 2 030 tkr.
6. Verksamhetsområde grundskolas anslag 2020 ökas med 3 600 tkr.
7. Verksamhetsområde gemensam verksamhets anslag 2020 ökas med 75 tkr.
8. Den totala anslagsökningen 9 355 tkr mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020 och kommer utöver de medel som tidigare anslagits.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunledningsutskottet 2020-09-02 § 69 (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Regeringen och riksdagen har beslutat om att kommunerna ska tillskjutas extra medel för 2020. Syftet är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Kommunledningsutskottet gav 2020-09-02 kommundirektören i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av dessa välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till ytterligare fördelning.
Totalt föreslås verksamhetsområdenas ramar ökas med 9 355 tkr för 2020.

Ordförandeutlåtande
I våras emottog vi och många andra kommuner och regioner beskedet om att regering och riksdag tilldelade 7,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och
regioner. Totalt fick Tyresö ta del av 24,5 miljoner

Syftet med detta extra tillskott var att förhindra att kommuner och regioner drog ner på viktig välfärdsverksamhet inför en eventuell lågkonjunktur. Syftet var tillika ett önskemål från regering och riksdag att stimulera ekonomin genom att ge extra medel till kommunerna som sedan skulle investera detta i sin verksamhet.

Mycket har hänt sedan dess. Corona-pandemin har förändrat hur vi träffas och umgås, hur vi arbetar och de ekonomiska förutsättningarna. Mycket har förändrats men regeringens och riksdagens ambition, om investeringar i välfärden kvarstår. Vi ser behoven och vi har möjligheterna. Tack vare den goda ekonomi som vi byggde upp under förra året har vi i Tyresö möjligheten att investera i vår väldfärdsverksamhet.

I detta välfärdspaket investerar vi bland annat i en upprustning av skolornas lärmiljöer. Detta kommer innebära att de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har bättre möjligheter att ta till sig utbildning och öka sina chanser till ett fruktbart lärande. Genom att investera i dessa lärmiljöer hjälper vi inte bara de barn med NPF utan stärker undervisningsmiljön för alla vår barn. I grundskolan kommer vi också investera i biblioteken. Detta gör vi för att öka utbudet och förbättra tillgängligheten. I Tyresö ska vi möjliggöra och uppmuntra barn läsning eftersom vi vet att detta lägger en bra grund för barns utveckling.

Vidare tillför vi resurser till lovjobb. Lovjobb ger ungdomar i kommunen en chans att under höst och jullov kunna få chansen att få ett första jobb, ta ansvar och tjäna egna pengar.

Vi ökar anslaget till individ- och familjeomsorg, för att kunna höja kvalitén och få en högre effektivitet i arbetet som görs, samt förbättrar lokalerna för personer som befinner sig inom socialpsykiatrin.

Till de som bor på våra äldreboenden kommer vi att öka möjligheten för våra äldre att kunna ha kontakt med familj och vänner. Vi vet att isoleringen på grund av corona-pandemin har slagit hårt mot många äldre. Genom att investera i verktyg som kan öka de sociala kontakterna hoppas vi kunna öka den sociala kontakten.

Vi kommer också att investera i våra LSS-boende genom att komplettera dess inventarier. Dessa boende är ett hem och det är därför naturligt att dessa hem ska har ordentliga inventarier.

Avslutningsvis kommer vi också att köpa in uthyrningsbara tält och bord till
”Ett tryggare Granängsringen”. Genom att köpa in detta kan vi öka möjligheten för fler lokala aktiviteter som loppisar eller liknande. Fler aktiviteter kan öka det sociala utbudet och få en positiv inverkan på de lokala näringsidkarna.

Tillsammans med välfärdpaket 1 kommer vi nu ha investerar 18,6 miljoner kronor i Tyresös välfärd och trygghet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Verksamhetsområde arbete och integrations anslag 2020 ökas med 2 950 tkr.
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 400 tkr.
3. Verksamhetsområde omsorg- och personer med funktionsnedsättnings anslag 2020 ökas med 200 tkr.
4. Verksamhetsområde äldreomsorgs anslag 2020 ökas med 100 tkr.
5. Verksamhetsområde bibliotek, kultur och fritid samt fritidsgårdars anslag 2020 ökas med 2 030 tkr.
6. Verksamhetsområde grundskolas anslag 2020 ökas med 3 600 tkr.
7. Verksamhetsområde gemensam verksamhets anslag 2020 ökas med 75 tkr.
8. Den totala anslagsökningen 9 355 tkr mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020 och kommer utöver de medel som tidigare anslagits.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Välfärdspaket.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf

§128 Antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
2. Detaljplan för Apelvägen tas upp för beslut i kommunfullmäktige 2020-11-19.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen.
4. Detaljplan för Apelvägen antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Mats Lindblom (L) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Ulf Perbo (KD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 novemb er – 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige behandlar ärendet den 19 november för att ge sakägare tillräckligt med tid för att komma in med synpunkter inför beslutet.

Ordförandeutlåtande
Detaljplanen för Apelvägen antogs av kommunfullmäktige 2018-09-06 § 71 – dvs under förra mandatperioden - i princip i full politisk enighet. Planen medgav 170 hyresrätter och bostadsrätter, ett koncept med bekvämt boende för seniorer med 50 lägenheter, ett nytt äldreboende, en fritidsgård och ett bibliotek.

Det var endast Liberalerna som yrkade på en återremiss för att dela planen i två
delar för att återuppta dialogen med byggföretagen, främst Bo Aktivt, där de önskade göra förändringar, samt därefter ställa ut förslagen för nya granskningar.

Moderaterna nämner i ett särskilt yttrande på nämnda sammanträde bland annat
vilka förändringar som har genomförts under planarbetets gång, och att de med
dessa känner sig trygga i att rösta ja till detaljplanen och gläder sig åt att alla
partier står bakom. Man beklagar dock att processen dragit ut på tiden, och att det aldrig varit deras syfte.

Vi socialdemokrater påtalade vikten av breda politiska överenskommelser, och
yrkade bifall till planen trots att vi ansåg att den förmodligen sett annorlunda ut om vi hade haft möjlighet att delta i diskussionerna.

Även Miljöpartiet lämnade ett särskilt yttrande, där man trots invändningar kring processen och ett par invändningar i sak ändå röstade ja till detaljplanen.

Övriga partier röstade utan invändning ja till att anta detaljplanen för Apelvägen.

Sedan dess har planen överklagats till mark- och miljödomstolen där ett antal sakfrågor har prövats, men där man avslog överklaganden. Planen överklagades då vidare till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) som den 28 maj 2020 upphävde planen, då de bedömde att kommunen gjort ett formaliafel genom hantering och information gällande granskningsutlåtandet till sakägare. Efter detta har samhällsbyggnadskontoret ändrat sina rutiner, för att undvika att en likartad situation kan uppstå igen.

Många människor väntar på att detaljplanen för Apelvägen ska genomföras. Det är de som står i kö för att få en hyreslägenhet i Tyresö, kanske för första gången
och kunna flytta hemifrån. Alla de som vill köpa en bostadsrätt för att kunna bo
kvar i kommundelen eller för att livet förändras. Och alla de äldre som står i
begrepp att efter många år sälja sitt hus för att kunna flytta in i ett helt unikt
koncept för ett bekvämt och socialt boende. Det är väldigt många människors
drömmar och längtan som kan uppfyllas genom denna detaljplan.

Planen kommer också att möjliggöra nya mötesplatser för ännu fler. En ny fritidsgård kan äntligen öppna och ersätta det enkla provisorium som tjänstgjort
alldeles för länge. Ett nytt bibliotek, i bättre och mer ändamålsenliga lokaler kan
snart bli verklighet. Och inte minst finns möjlighet att bygga ett vård- och
omsorgsboende i Tyresö Strand, vilket kommer att göra att vi har äldreboenden i alla tre kommundelar.

Om bedömningen görs att det i dagsläget inte finns ett behov av nya platser inom vård- och omsorgsboende, ger planen ändå möjlighet att ha en markreserv för ändamålet. Kommunen kan markanvisa platsen när behov uppstår. Det är önskvärt att ha en mer långsiktig syn på markreserv.

Området har planerats sedan 1980-talet, och möjliggjorts genom långsiktiga strategiska markförvärv. Syftet har hela tiden varit att utveckla Strandområdet med bostäder och service. Den utveckling och tillväxt som sker i kommunen är
viktig, både för att våra unga och gamla ska slippa tvingas ifrån kommunen, men också för att våra företag ska kunna växa i den takt de önskar (bostäder är en av de enskilt viktigaste faktorerna för tillväxten i vår region). Fler bostäder kommer också att öka kundunderlaget för företagare på Strandtorget, vilket skapar stabilitet och resiliens.

I stort sett anser vi alltså att detaljplanen för Apelvägen är både viktig och bra, och bidrar till att kommunen kan leverera det som Tyresöborna förv äntar sig av oss politiker. Däremot har många närboende framfört att de önskar att husen längs Tyresövägen ska sänkas en våning, från fem till fyra. Vi ser att det är rimligt och en förändring som skulle öka välkomnandet av dessa nya bostäder.

Sedan MÖDs dom kom, har det framförts synpunkter på att Tyresövägen är ett
hinder för att bygga nya bostäder på Östra Tyresö. I det sammanhanget bör nämnas ett antal faktorer som är relevanta. Sedan detaljplanen antogs i september 2018 har ett antal förändringar skett; Rondellen vid Petterboda är ombyggd och klar, en av de största bromsklossarna är alltså bortbyggd. En gångtunnel planeras intill ”golfrondellen”, och därmed försvinner ett obevakat övergångsställe. En ny studie av hela Tyresövägen pågår där man bl a gör en djupare analys av kösituation och möjliga alternativ för framtida inriktning och etappindelning. Studien beräknas vara klar under hösten 2020. Separerade skolstartstider på Tyresö skola och Strandskolan är återinförda. Ett annat stort planerat projekt, Tyresö Bostäders utbyggnad vid Maria Sofias väg har skjutits upp.

Även om det finns en bred politisk enighet i att bygga ut Tyresövägen med
ytterligare körfält kommer det att ta många år innan det är klart. De redovisade
åtgärderna anser vi motiverar byggstart vid Apelvägen, varför vi föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta detaljplanen, med det sänkta
våningsantalet av husen mot Tyresövägen.

De ekonomiska konsekvenserna i är sammanhanget viktiga, då markförsäljningen genererar stora belopp. Härmed förbättras också kommunens förutsättningar att behålla nödvändig kompetens inom stadsutveckling. Vi är också angelägna om att de parter som kommunen samverkat med i planen under flera år, Wallenstam och Bo Aktivt, ser Tyresö som en seriös och ansvarstagande part.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:

1. Planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen.
2. Detaljplan för Apelvägen antas.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

3. Detaljplan för Apelvägen tas upp för beslut i kommunfullmäktige 2020-11-19.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att detaljplanen delas upp så att den del som rör Bo Aktivt utgör en egen plan, samt yrkar avslag till övriga delar av detaljplanen. Per
Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar återremiss av detaljplanen för Apelvägen för omtag av hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya
planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som
introducerats under denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen
ges, ska en behovsanalys för samhällsfastigheter inom planområdet presenteras inklusive andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand -området och Östra Tyresö den service som efterfrågas. I andra hand yrkar Mats Lindblom (L) avslag till ordförandeförslaget och till Anki Svenssons (M) yrkande. Mats Lindblom (L) yrkar ajournering i fem minuter.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L ) återremissyrkande.

Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S) och Ulrica Riis -Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Mats Lindbloms
(L) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Mats
Lindblom (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar att
ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som yrkar att ären det återremitteras
röstar nej. Röstningsresultat: 12 ja och 3 nej, se bifogat omröstningsprotokoll nr 1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Mats Lindblom (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att ordförande förslaget är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Anki Svenssons (M) yrkande och Mats Lindbloms (L) avslagsyrkande till ordförandeförslaget ställs mot varande för att utse motförslag till huvudförslaget. Huvudförslaget ställs mot d et förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M)
yrkande som motförslag till huvudförslaget. Ordföranden ställer frågan om
kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) avslagsyrkande till ordförandeförslaget som motförslag till huvudförslaget. Kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande som motförslag till huvudförslaget. Mats Lindblom (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) avslagsyrkande till ordförandeförslaget röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 3 nej och 5 avstår, se bifogat omröstningsprotokoll nr 2. Kommunstyrelsen beslutar att Anki Svenssons (M) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Mats Lindblom (L) begär ajournering i fem minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ajournerar sig i fem minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Mats Lindblom (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 6 nej och 3 avstår, se bifogat
omröstningsprotokoll nr 3. Ordföranderösten utgör utslagsröst vid lika röstetal.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf
Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1 -4 39 meter.pdf
Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf

Bilagor
§ 128 Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf (654 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf (136 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf (458 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf (136 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf (469 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf (136 kb) § 128 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf (467 kb) § 128 Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf (765 kb) § 128 Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf (5 176 kb) § 128 Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf (401 kb) § 128 Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf (6 059 kb) § 128 Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (388 kb) § 128 Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (646 kb) § 128 Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 030 kb) § 128 Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (753 kb) § 128 Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 218 kb) § 128 Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (847 kb) § 128 Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf (382 kb) § 128 Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf (403 kb) § 128 Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf (401 kb)

§129 Yttrande över Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021- 2024

Dnr KSM-2020-1046/037

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 har lämnats till Tyresö kommun för remiss. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och föreslår att förvaltningens yttrande antas som
kommunstyrelsens svar på remissen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörning 2021 -2024.pdf
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 -2024 KSM-2020-1046037.docx.pdf
Yttrande Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 KSM-2020-1046037.docx.pdf
KS 2020_791 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.pdf

§130 Yttrande över remiss av sjötrafikutredning del 1

Dnr KSM2020-631.509

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av sjötrafikutredningen del 1 från trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Sjötrafiken är en del i kollektivtrafiksystemet och trafikförvaltningen vid Region
Stockholm har på uppdrag av regionfullmäktige i Stockholm genomfört en utredning på hur Stockholmsregionens sjötrafik ska utformas för framtiden. Förslaget har skickats på remiss till Tyresö kommun för yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar och föreslår att
förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen.

Trafikförvaltningen har i sin remiss för Sjötrafikutredning del 1 redovisat två olika alternativ till utformning av sjötrafiken med planeringsår 2025 och framåtblick. Kommunstyrelseförvaltningen förordar, liksom trafikförvaltningen vid Region Stockholm, alternativ 2 ur ett hållbarhetsperspektiv.

Oavsett vilket alternativ som väljs är Tyresö kommuns tydliga ståndpunkt att vi vill se en kraftigt utökad och förbättrad sjötrafik till och från Trinntorp. Vi ser att Trinntorp i Tyresö är en portal till den södra delen av Stockholm Skärgård. Det är av största vikt att sjötrafiken till Trinntorp utvecklas och att en samordning med SL:s busstrafik till Trinntorp fungerar väl i framtiden, för att stödja konceptet ”hela resan”. Detta för att möjliggöra attraktiva rekreationsresor till skärgården för alla Tyresöbor samt för våra besökare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen av sjötrafikutredningen del 1 från trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss av sjötrafikutredningen del 1.pdf
Remiss för Sjötrafikutredning del 1.pdf

§131 Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0200 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Reservation
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2020-09-02 § 63 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förslag ti ll reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförs laget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §63.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunledningsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf

§132 Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0201 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet
2020-09-02 § 64 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och
ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas. Efter kommunledningsutskottets behandling har en ny version av arbetsordning lagts till ärendet där ”enskilda vägprojekt” ändrats till ”specifika vägprojekt”.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förslag till rev iderad arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av stadsbyggnadsutskottets arbetsordning.pdf

§133 Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning

Dnr 2020/KS 0202 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Reservation
Anki Svensson (M) hänvisar till reservation i kommunledningsutskottet 2020-09-02 § 65 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns enbart två utskott varför det också gjordes en ny fördelning av ansvarsområden för utskotten i respektive arbetsordning.

Efter att ha arbetat med denna ansvarsfördelning i knappt två år har det konstaterats att det finns vissa otydligheter. En utvärdering har därför gjorts och ett antal revideringar i utskottens arbetsordningar föreslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att beredningsansvaret för konstnärlig gestaltning ska
tillhöra kommunledningsutskottet.

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av hållbarhetsutskottets arbetsordning.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

§134 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0207 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2019 tre utskott med uppgift att bevaka, följa och bereda frågor samt delegation att fatta vissa beslut – kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Med anledning av den utvä rdering som gjorts av
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens tre utskott samt förslag till
reviderade arbetsordningar för utskotten, finns även behov av revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att reviderad
delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§135 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Dnr 2020/KS 0214 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen samt att
beslutet skulle omprövas senast efter sex månader. Då risken för smittspridning
fortsatt behöver minimeras samtidigt som beslutsföra nämnder behöver säkerställas föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen förlänger besluten tagna 2020-03-31 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden, se ordförandeutlåtande nedan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:

1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smitts pridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Ordförandeutlåtande
Med anledning av det nya coronavirusets utbredning, behöver vi alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning för att skydda och visa omtanke om våra mest utsatta. Det handlar om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att samhällets vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. Kommunens anställda som känner symptom ska inte
komma till jobbet, likväl måste vi politiker begränsa risken för smittspridning på
sammanträden. Samtidigt behöver vi säkerställa att demokratin fungerar och att
nämnder kan fatta beslut.

Beslutsförheten är reglerad i kommunallagen 6 kap 27 §: ”En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. ”

Kommunstyrelsen har 2015-06-02 § 119 beviljat närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden till de politiska sekreterare vars parti är
representerat i kommunstyrelsen, samt vid sammanträden med dåvarande miljö
- och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och
mångfald till de politiska sekreterare vars parti är representerat i utskottets
respektive beredningens sammanträden.

För att minimera risken för smittspridning föreslår styret Tillsammans för Tyresö att kommunstyrelsen tillsvidare begränsar närvarorätten vid kommunstyrelsens, stadsbyggnadsutskottets, hållbarhetsutskottets och beredningens för medborgardialog och integration sammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Därutöver föreslår vi att nämnderna uppmanas att tillsvidare begränsa närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.

Vidare rekommenderas partierna att icke tjänstgörande ersättare avstår från att
fysiskt delta på sammanträden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Den fysiska närvarorätten vid kommunstyrelsens sammanträden begränsas tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att tillsvidare, på grund av risken för smittspridning av det nya coronaviruset, begränsa den fysiska närvarorätten vid nämndsammanträden till ledamöter, ersättare och de tjänstemän som ska föredra eller svara på frågor i aktuella ärenden.
3. Beslut 1-2 ovan omprövas efter ändrade förhållanden eller senast om sex månader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §67.pdf

§136 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Dnr 2020/KS 0166 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort
inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i nedan ordförandeutlåtande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Utemiljön i Granängsringen är unik. Den stora parklika miljön innehåller en stor variation, i topografin, av växtlighet och aktivitetsytor. Växtligheten är varierande med både barr- och lövträd, blommande buskar och fruktträd.

Skötsel av områdets grönområden ansvarar Tyresö Bostäder för. Tyresö Bostäder noterar att skötsel sker kontinuerligt, både av företagets personal, entreprenörer men även av sommarungdomar som rensar ogräs, tar bort sly och planterar blommor.

Viss beskärning och borttagning av döda växter är nödvändig för att hålla en bra kvalitét på växtligheten.

Det pågår ett arbete med att iordningsställa fler uteplatser med pergola och förnyelse av planteringar runt om kring i samband med renoveringen av
sopsugsanläggningen. Hyresgästerna i området kommer även att ges möjlighet till egna odlingslådor.

Med detta bör motionen anses besvarad.

Jag välkomnar det intresse som finns för Granängsringen och vårt gemensamma ansvar. En av de första initiativ Tillsammans för Tyresö tog som nytt styre i kommunen var en satsning på Granängsringen och arbetet för Tryggare Granängsringen. Målet med arbetet är att öka tryggheten generellt i Granängsringen och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor. Syftet var att med ett bredare grepp identifiera ytterligare åtgärder både på lång och kort sikt. Den mer långsiktiga fysiska planeringen var viktig i sammanhanget, liksom att öka ambitionsnivån och samordna de insatser som då redan gjordes.

Arbetet med Tryggare Granängsringen har sedan dess fortlöpt och en rad åtgärder har vidtagits. För att nämna några: ökad polisiär närvaro, störningsjour
och väktare, sopsugsanläggning med möjlighet till källsortering, tvätt av fasad
och balkonger, trygghetsbesiktning av utemiljön och byggnader, buskar har klippts ned och snyggats till för att ge öppnare ytor, insatser mot oriktiga
hyresförhållanden och förstärkt utebelysning. Därutöver har 75 feriearbetare arbetat under sommaren med att måla, klippa gräs, kratta, snickra och plantera i
området. Idrott utan gränser har startat projekt för att få fler skolungdomar att
idrotta i Njupkärrs skola och Nyboda skola. I skrivande stund rekryteras också
två fältassistenter.

Just nu pågår också trygghetsvandringsgrupper i samarbete med idrottsföreningar, trygghetsskapande arbete genom trygghetsvärdar i samarbete
med stiftelsen På rätt väg och öppnande av en Fritidsbank i strategiska lokaler.
Det är också på gång med översyn av bommar för att förhindra mycket trafik inne i Granängsringen och fler insatser mot brottslighet och narkotikaanvändning.

Gällande det område som i motionen lyfts som särskilt viktigt - att öka inslaget av frukt och bär i området - har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar. Syftet är att
möjliggöra för olika former av odling och skapa kreativa och gröna utomhusmiljöer. Ett liknande projekt finns sedan tidigare inom Tyresö bostäder
inom ramen för projektet odla utan trädgård.

Mycket bra arbete görs alltså redan idag, men vi kommer att fortsätta att aktivt
arbeta med ett Tryggare Granängsringen så länge det behövs. Vi kommer inte att ge oss förrän boende här känner samma trygghet som övriga tyresöbor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§137 Svar på motionen Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism

Dnr 2019/KS 0297 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
2. Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om anslutning av Tyresö kommun till Europeiska koalitionen med rasism ECCAR.
Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration för förslag till besvarande. Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att kommunstyrelsen ger ber edningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden föreslår även att kommunstyrelsen ger beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att genomföra en utvärdering av samarbetet inom nätverket tre år efter det att Tyresö anslutit sig till ECCAR-samarbetet, samt därefter löpande minst en gång per mandatperiod.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar återremiss för att komplettera ärendehandlingarna med en utredning av vad kommunen gör idag inom området och vilken kostnad det skulle inbära för kommunen vid ett medlemskap med dess åtaganden. Anki Svensson (M) yrkar i första hand bifall till Ulrica Riis-Pedersens återremissyrkande och i andra hand avslag till motionen.

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Ulrica Riis-
Pedersens (C) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (S D) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration, 2020 -08-18 § 7.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

§138 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-09-02, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-09-02

§139 Kommunstyrelsens meddelanden september 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer (inga nya cirkulär), se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular .16226.html

Övriga meddelanden
-
Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minnesanteckningar 200604.pdf
Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesanteckningar 200814.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -08-27 § 40
Lokalbehovsanalys.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -08-30 § 52
Lokalbehovsanalys.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -06-17 § 57
Lokalbehovsanalys.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020-09-01 § 1051
Lokalbehovsanalys.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till
lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Region Stockholm Brev KSO infraprop 200915.pdf