Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-04-15

Sammanträde 2021-04-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kommunhuset

§108 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, i bilaga 1.
3. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infratruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Kommunstyrelsens beslut
1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig med hänvisning till reservation inlämnat till kommunstyrelsen 2021-03-09, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Ärendet blev återremitterat på kommunfullmäktige i mars och tjänsteskrivelsen har därefter uppdaterats.

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus och tillhörande infrastruktur. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021.

Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes tidigt i detaljplanearbetet. Kalkylen borde ha utvecklats under planarbetets gång, vilket inte har skett. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Genomlysningen visar att ett flertal poster saknas i den tidiga kalkylen och att denna inte täcker kommunens åtaganden enligt antagen detaljplan och kvalitetsprogram. Kommunens åtaganden är exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp, anläggning av gång- och cykelbana längs Granitvägen samt utformning av gaturummet med exempelvis shared space-yta. Den nya kalkyl visar på ett investeringsbehov om 55 500 000 kr.

Under projektets gång har förvaltningens kalkylarbete utvecklats tillsammans med investeringsstrateg, detta innebär att alla utgifter och intäkter redovisas samlat vilket tidigare inte skett.

I och med att upphandling har genomförts och anbud har inkommit finns inte längre behov av sekretess i ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner start av genomförande för projekt Granitvägen under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för projektet.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, i bilaga 1.
- Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granitvägen uppdaterad efter återremiss.pdf
Bilaga 1 Uppdaterad prognos samt tidigare budget.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 48.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf