Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-06-04

Sammanträde 2024-06-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om arrendeavtal för båtklubbar

Diarienummer 2024/KS 0222

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om pågående och kommande arbete med arrendeavtal för båtklubbar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om arrendeavtal båtklubbar.pdf

2 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2024.pdf

3 Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbete 2023

Diarienummer 2024/KSP 0005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Genomgång av årlig uppföljning av hur arbetsmiljöarbetet under 2023 fungerade enligt bilaga "Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet Tyresö kommun 2023".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2023.pdf
Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet Tyresö kommun 2023.pdf
Årlig uppföljning 2023 presentation .pdf

4 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/KS 0207

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

5 Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0208

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport 1 2024 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.
2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av förvaltningens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

6 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2024/KS 0223

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt "Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall" ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2024-05-22, § 57. Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-05-20, § 37.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf
Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 57.pdf

7 Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet

Diarienummer 2024/KS 0197

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet, som enligt ordinarie ärendegång fastställs i juni, till hösten 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens anslag mellan programbeslut.pdf

8 Justerad budget för Projekt för NTC Etapp 4 Entrétorget

Diarienummer KSM 2022-194

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget för projektet NTC Etapp 4 Entrétorget enligt bilaga 1 "PM utökad budget - Entretorg Ishallen" godkänns.
2. Den utökade budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
3. Påverkan på kommande driftbudget för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 "PM utökad budget - Entretorg Ishallen", beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då investeringen färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kostnaderna för genomförandet av projektet har ökat. Ökningen har sin förklaring i flertalet orsaker:
• Kostnadsläge: Den ursprungliga kostnadskalkylen grundandes på kostnadsläget i januari 2022. Marknadsläget har förändrats sedan dess vilket har påverkat priser på material, maskiner, drivmedel, vilket i sin tur har påverkat de totala kostnaderna för projektet. Entreprenadindex (f d E84) och Byggkostnadsindex (BKI, f d FPI - Faktor Pris Index) har stigit kraftigt under 2021 och fortsatte att stiga under 2022 och 2023. Det osäkra världsläget med kriget i Ukraina har påverkat byggkostnaderna och kommer att fortsätta påverka.
• Omfattning: Projektet har ökat i omfattning och komplexitet. Det har tillkommit ytterligare arbeten och åtgärder bland annat geotekniska förstärkningsåtgärder och rangergården som inte var med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för kommunstyrelsen redovisas i sekretessbelagd bilaga 1. "PM utökad budget - Entretorg Ishallen".
Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Bilagor
Bilaga-1-PM Utökad budget Entretorg Ishallen SEKRETESS.pdf
Tjänsteskrivelse Entretorg Ishallen.pdf
Bilaga 2- Prövning av barnens bästa.pdf

9 Avfallshantering i större samfälligheter

Diarienummer 2024/KS 0204

Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Kommundirektören får i uppdrag att tillgodose de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala för att uppfylla de krav hushållen själva egentligen ska uppfylla enligt Avfallsförordningens 3 kap, 1-4 §, 12 § avseende utsortering och separat insamling av matavfall, förpackningsavfall och brännbart avfall (restavfall).
4. Kommundirektören får i uppdrag att skapa förutsättningar så att de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala kan tillgodoses, för att Tyresö kommun ska kunna uppfylla sitt ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och 20 a § punkt 1.
5. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om officialservitut enligt rekommendation på sidan 15 i utredning Avfallshantering i större samfälligheter.
6. Budget för genomförande enligt bilaga 1, ekonomisk sammanställning godkänns.
7. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
8. De kostnader som skapas för Tyresö kommun ska så långt som möjligt hanteras inom ramen för den kommunala avfallstaxan.
9. Återrapportering av uppdrag "Utredning av avfallsinsamling i större samfälligheter" gett av kommunstyrelsen 2023-06-07 §92 samt uppdrag "Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda" gett av kommunstyrelsen 2021-03-09 § 65 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Det finns stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar, i Krusboda, Fårdala och Öringe, där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Därutöver finns fastighets- och markjuridiska utmaningar för avfallsinsamlingen på grund av ett tidigare akut arbetsmiljöproblem. Förutsättningarna förhindrar utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling, som ska vara på plats senast 1 januari 2027. I första hand borde samfälligheten ändra sina anläggningsbeslut genom en lantmäteriförrättning, för att på så sätt få eget mandat att hantera avfallsfrågor. Då detta inte ser ut att ske behöver Tyresö kommun, för att fullgöra sitt insamlingsansvar, vara pådrivande för att hitta alternativa insamlingslösningar.
Bilaga med ekonomisk sammanfattning omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avfallshantering större samfälligheter.pdf
Utredning Avfallshantering större samfälligheter.pdf
Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning SEKRETESS.pdf
Bilaga 2 Kartillustrationer.pdf
Bilaga 3 Enklare prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 4 Behovsanalys - Större samfälligheter.pdf
Bilaga 5 Fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf

10 Justerad budget för Projekt Bergfotens förskola för infrastrukturåtgärder

Diarienummer 2024/KS 0202

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget för infrastuktursåtgärder inom projekt Bergfotens förskola, enligt bilaga 1 "PM utökad budget - Bergfotens förskola" godkänns.
2. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
3. Effekter på kommande driftsbudget för VO 10 Samhällsbyggnadskontoret, enligt " PM utökad budget - Bergfotens förskola" beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Projekt Bergfotens förskola, är i fasen upphandling. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att öka trafiksäkerheten i området och utforma hållbara åtgärder för dag- och skyfallshantering.
I samband med kalkyl av förfrågningsunderlaget pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2023-08-15 §102.
Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utformat gata med hänsyn till de ökade kraven på trafiksäkerhet och skyfallshantering.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.
Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för verksamhetsområdena gata redovisas i Bilaga 1 "Justering av budget för projekt Bergfotens förskola".
Bilaga 1 omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga-1-PM Utökad budget Bergfotens förskola (sekretess).pdf
Bilaga 2- Prövning av barnens bästa.pdf

11 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Diarienummer KSM-2024-347

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt "Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola" belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Njupkärrs skola och eventuellt ytterligare skolor ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 12 om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.
Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 tillsammans med den ytterligare utökningen från september 2023 inte är tillräcklig.
Vi bygger och projekterar parallellt i tre etapper för att kunna flytta in eleverna i nov 2024. Flera etapper medför ökade kostnader på grund av flera delleveranser från projektering, ökade byggledningskostnader med flera entreprenörer på plats samtidigt, längre produktionstid med fler av- och påetableringar. Däröver har oförutsägbara upptäckter så som sämre markförhållanden än väntat och tillkommande investeringar i fastigheten ställt krav på en utökad budget.
Kommunstyrelsen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.
Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten redovisas i sekretessbelagd "Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola".
Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Njupkärr Paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).pdf
Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.pdf

12 Svar på remiss - Stockholms stads Miljöprogram 2030

Diarienummer 2024/KS 0180

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen från Stockholm stads - Miljöprogram 2030.

Beskrivning av ärendet
Förslag till Stockholms stads Miljöprogram 2030 har översänts till Tyresö kommun på remiss 2024-04-03. Detta förslag till program sträcker sig från 2024 till och med 2030.
Stockholms stad har tagit fram Miljöprogrammet 2030 med avstamp i Parisavtalet. Målet är att Stockholm ska bli klimatpositivt 2030 och fossilfritt 2040 genom kraftigt minskade utsläpp och koldioxidlagring.
Miljöprogrammet är utgångspunkten för stadens handlingsplaner på miljö- och klimatområdet. Handlingsplanerna konkretiserar genomförandet och pekar ut ansvar för åtgärder. Under varje mål finns också exempel på åtgärder för att uppnå målen. Målen följs upp genom ett antal målspecifika indikatorer som antas i samband med stadens årliga budget.

Stockholm har slagit fast sju mål i programmet inom de områdena där utmaningarna och även påverkan på de lokala och globala problemen bedöms störst. De sju målen är: En rättvis och inkluderande omställning, Ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, Ett Stockholm med livskraftiga ekosystem, Ett klimatanpassat Stockholm, Ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm, Ett giftfritt Stockholm och Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att Stockholm stad tar fram ett ambitiöst och omfattande program som Miljöprogrammet utgör. Det har inte bara en stor omfattning vad gäller mål och indikatorer men även en tydlig målstyrning där man kan utläsa hur ansvaret fördelas över kommunens nämnder och bolagsstyrelser.
Miljöprogrammet sätter fingret på de utmaningar som finns och ger exempel på verktyg för att nå målen. Ambitionen och omfattningen kan ses som ett gott exempel på hur ett kommunalt miljöprogram kan se ut och struktureras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remissvar Stockholm miljöprogram 2030.pdf
Bilaga 1. Miljöprogram 2030.pdf
Bilaga 2. Indikatorer Miljöprogram 2030.pdf
Bilaga 3.Följebrev Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, KS 2023_682 (1).pdf
Bilaga 4. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_682 Tjänsteutlåtande.pdf

13 Lokaliseringsanalys Tyresö brandstation

Diarienummer KSM-2022-1296-280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Lokaliseringsanalysens förslag till inriktningsbeslut, att planera för och på sikt uppföra en brandstation i Lindalshöjden, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden med start år 2025
3. Budgeten för programhandlingen, enligt bilaga 2, godkänns.
4. Medel från medelreserven beviljas med 2 200 000 kr för framtagande av programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden.

Beskrivning av ärendet
I och med inköpet och planläggningen av "Lindalshöjden", så identifierades möjligheten att omlokalisera Tyresö brandstation. Den eventuella omlokaliseringen behövde utredas vidare kopplat till frågor om bland annat påverkan på insatstider och kostnadsaspekter. En lokaliseringsanalys har därför utförts för placeringen av brandstationen i Tyresö, som bemannas av Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Två potentiella lokaliseringar och scenarion har analyserats, utöver nollalternativet. Scenario ett innebär att brandstationen ligger kvar i nuvarande läge i Bollmora och scenario två innebär detaljplaneläggande och uppförande av en ny brandstation i Lindalshöjden. Lokaliseringsanalysens rekommendation till inriktningsbeslut är scenario två, att planera för och på sikt uppföra en ny brandstation i Lindalshöjden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaliseringsanalys Tyresö brandstation.pdf
Bilaga 1 - Behovsanalys SBFF 09-11-23.pdf
Bilaga 6 - Brandstation Lindalshöjden.pdf
Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning Lokaliseringsanalys Tyresö Brandstation SEKRETESS 2024-05-02.pdf
Bilaga 1 - Lokaliseringsanalys av Tyresö brandstation 2024-05-02.pdf
Bilaga 3 - Markmiljöteknisk utredning 2024-01-19.pdf
Bilaga 4 - Körtidsanalys Tyresö brandstation 23-12-07.pdf
Bilaga 5 - Potentiellt utvecklingsscenario Tennet 1.pdf
Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning Lokaliseringsanalys Tyresö Brandstation SEKRETESS 2024-05-02.docx

14 Revidering av taxor för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2024/KS 0209

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2024-04-17 § 7, antas:
* Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
* Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
2. Taxorna enligt a och b ska tillämpas från och med XX

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner att anta föreslagen reviderad taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete offentlig kontroll inom livsmedelsområdet samt arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Datum för taxornas tillämpande är under utarbetande.

15 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2024/KS 0145

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.
För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet 2024-05-21, § 44. Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-05-20, § 43.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 44.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.pdf
Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

16 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Diarienummer 2024/KS 0137

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förordna som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2028 för:
1. Anita Mattsson
2. Christoffer Holmström
3. Johanna Björksten
4. Emelie Hedberg

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. Anita Mattsson, vars förordnande löper ut den 31 oktober 2024, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Utöver det förordnande för Anita Mattsson som löper ut den 31 oktober 2024 föreslås även Christoffer Holmström, Johanna Björksten och Emelie Hedberg som nya vigselförrättare då kommunen i dagsläget har svårt att täcka behovet av vigselförrättare, främst för vigslar på helger men även på vardagar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förordnande av vigselförrättare.pdf

17 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/KS 0175

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter.pdf

18 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott

Diarienummer 2024/KS 0210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 10 juni - 31 december 2024 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Val till kommunstyrelsens arbetsutskott med som bildades den 31 maj 2024. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 10 juni - 31 december 2024 redovisas i bilaga.

Bilagor
Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2024.pdf

19 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Diarienummer 2024/KS 0211

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras sedan tjänsteorganisationen och ordförandeposter ändrats sedan förra beslutet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma m.m.pdf
Bemyndigande att teckna kommunens firma 20240508.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2024/KS 0006
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

21 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

§76 Information om arrendeavtal för båtklubbar

Diarienummer 2024/KS 0222

Kommunstyrelsens beslut

- informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om pågående och kommande arbete med arrendeavtal för båtklubbar.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information om arrendeavtal båtklubbar.pdf

§77 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Raymond Moubé (C) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Kommundirektörens rapport maj 2024.pdf

§79 Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/KS 0207

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun.pdf

Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för Tyresö kommun .docx

Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.docx

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

59 Delårsrapport 1 BUN 2024.pdf

43 Delårsrapport 1 GVN 2024.pdf

43 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-30 § 43.pdf

59 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 59.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 38.pdf

Särskilt yttrande (L), kultur- och fritidsnämnden 2024-05-20 §38.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 22.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf

Delårsrapport 1 ÄoO.pdf

Delårsrapport T1 Bygglov 2024.pdf

§80 Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0208

Kommunstyrelsens beslut

 1. Delårsrapport 1 2024 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av förvaltningens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Delårsrapport 1 2024 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.
 2. Bilaga 1 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

Delårsrapport 1 2024 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

Bilaga 1 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

§81 Utökad budget för Njupkärrs skola och idrottshall *

Diarienummer 2024/KS 0223

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
 2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Reservationer

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 1 och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 1 och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Ändringar i projektomfattning, behov av skyddsrum, stigande inflation mm. har haft stor påverkan på projektet Njupkärrs skola och idrottshall. Trots ett omfattande arbete med kostnadsminskningar går det inte att undvika att projektet fördyrats och utökade medel behövs. För att projektet enklare ska kunna arbeta med kostnadsminskningar framgent är det önskvärt att fritt kunna omfördela investeringsmedel mellan projektets objekt (skola, idrottshall och utemiljö). På så sätt kan projektet på ett rationellt sätt arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar som gynnar projektets totala budget trots att det kan medföra ökad kostnad för det enskilda objektet då den totala investeringskostnaden minskar.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2024-05-22, § 57. Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-05-20, § 37.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.
 2. Utökad investeringsbudget för Njupkärrs skola och idrottshall enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” godkänns. Den utökade budgeten läggs till investeringsprogrammet och kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden enligt ”Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till beslutspunkt 1.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen först beslutar om beslutspunkt 1, att investeringsmedel avsatta för skola, idrottshall samt utemiljö får fritt omfördelas mellan objekten under projekttiden.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget för beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget för beslutspunkt 1, i enlighet med Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1.

 

Sedan ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget för beslutspunkt 2-3 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse -Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 1 Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 2 Kostnadsminskningar Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

Bilaga 3 Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-05-22 § 57.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 37 (1).pdf

§82 Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade

Diarienummer 2024/KS 0197

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
 2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

 

Reservationer

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet, som enligt ordinarie ärendegång fastställs i juni, till hösten 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
 2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget och att beslut om anslag ska följa ordinarie investeringsprocess.

Marie Åkesdotter (MP) biträder Mats Lindbloms (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget till förmån för Mats Lindbloms (L) yrkande att beslut om anslag ska följa ordinarie investeringsprocess. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Mats Lindblom begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 13 ja, 2 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

 

Särskilda yttranden

Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens anslag mellan programbeslut.pdf

§83 Justerad budget för Projekt för NTC Etapp 4 Entrétorget

Diarienummer KSM 2022-194

Kommunstyrelsens beslut

 1. Utökad budget för projektet NTC Etapp 4 Entrétorget enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen” godkänns.
 2. Den utökade budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 3. Påverkan på kommande driftbudget för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen”, beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då investeringen färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

 

Beskrivning av ärendet

Kostnaderna för genomförandet av projektet har ökat. Ökningen har sin förklaring i flertalet orsaker: 

 • Kostnadsläge: Den ursprungliga kostnadskalkylen grundandes på kostnadsläget i januari 2022. Marknadsläget har förändrats sedan dess vilket har påverkat priser på material, maskiner, drivmedel, vilket i sin tur har påverkat de totala kostnaderna för projektet. Entreprenadindex (f d E84) och Byggkostnadsindex (BKI, f d FPI - Faktor Pris Index) har stigit kraftigt under 2021 och fortsatte att stiga under 2022 och 2023. Det osäkra världsläget med kriget i Ukraina har påverkat byggkostnaderna och kommer att fortsätta påverka. 
 • Omfattning: Projektet har ökat i omfattning och komplexitet. Det har tillkommit ytterligare arbeten och åtgärder bland annat geotekniska förstärkningsåtgärder och rangergården som inte var med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för kommunstyrelsen redovisas i sekretessbelagd bilaga 1. ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen”. 

Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Utökad budget för projektet NTC Etapp 4 Entrétorget enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen” godkänns.
 2. Den utökade budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 3. Påverkan på kommande driftbudget för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen”, beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då investeringen färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Protokollsanteckningar

Raymond Moubé (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Bilagor

Bilaga-1-PM  Utökad budget Entretorg Ishallen SEKRETESS.pdf

Tjänsteskrivelse Entretorg Ishallen.pdf

Bilaga 2- Prövning av barnens bästa.pdf

§84 Avfallshantering i större samfälligheter

Diarienummer 2024/KS 0204

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören får i uppdrag att tillgodose de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala för att uppfylla de krav hushållen själva egentligen ska uppfylla enligt Avfallsförordningens 3 kap, 1-4 §, 12 § avseende utsortering och separat insamling av matavfall, förpackningsavfall och brännbart avfall (restavfall).
 2. Kommundirektören får i uppdrag att skapa förutsättningar så att de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala kan tillgodoses, för att Tyresö kommun ska kunna uppfylla sitt ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och 20 a § punkt 1.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om officialservitut enligt rekommendation på sidan 15 i utredning Avfallshantering i större samfälligheter.
 4. Budget för genomförande enligt bilaga 1, ekonomisk sammanställning godkänns.
 5. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 6. De kostnader som skapas för Tyresö kommun ska så långt som möjligt hanteras inom ramen för den kommunala avfallstaxan. 
 7. Återrapportering av uppdrag ”Utredning av avfallsinsamling i större samfälligheter” gett av kommunstyrelsen 2023-06-07 §92 samt uppdrag ”Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda” gett av kommunstyrelsen 2021-03-09 § 65 godkänns.

Jäv

Klara Watmani (S) och Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

 

Beskrivning av ärendet

Det finns stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar, i Krusboda, Fårdala och Öringe, där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Därutöver finns fastighets- och markjuridiska utmaningar för avfallsinsamlingen på grund av ett tidigare akut arbetsmiljöproblem. Förutsättningarna förhindrar utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling, som ska vara på plats senast 1 januari 2027. I första hand borde samfälligheten ändra sina anläggningsbeslut genom en lantmäteriförrättning, för att på så sätt få eget mandat att hantera avfallsfrågor. Då detta inte ser ut att ske behöver Tyresö kommun, för att fullgöra sitt insamlingsansvar, vara pådrivande för att hitta alternativa insamlingslösningar.

Bilaga med ekonomisk sammanfattning omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommundirektören får i uppdrag att tillgodose de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala för att uppfylla de krav hushållen själva egentligen ska uppfylla enligt Avfallsförordningens 3 kap, 1-4 §, 12 § avseende utsortering och separat insamling av matavfall, förpackningsavfall och brännbart avfall (restavfall).
 2. Kommundirektören får i uppdrag att skapa förutsättningar så att de behov som finns i samfällighetsområdena Krusboda, Öringe och Fårdala kan tillgodoses, för att Tyresö kommun ska kunna uppfylla sitt ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och 20 a § punkt 1.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om officialservitut enligt rekommendation på sidan 15 i utredning Avfallshantering i större samfälligheter.
 4. Budget för genomförande enligt bilaga 1, ekonomisk sammanställning godkänns.
 5. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 6. De kostnader som skapas för Tyresö kommun ska så långt som möjligt hanteras inom ramen för den kommunala avfallstaxan. 
 7. Återrapportering av uppdrag ”Utredning av avfallsinsamling i större samfälligheter” gett av kommunstyrelsen 2023-06-07 §92 samt uppdrag ”Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda” gett av kommunstyrelsen 2021-03-09 § 65 godkänns.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Protokollsanteckningar

Raymond Moubé (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse avfallshantering större samfälligheter.pdf

Utredning Avfallshantering större samfälligheter.pdf

Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning SEKRETESS.pdf

Bilaga 2 Kartillustrationer.pdf

Bilaga 3 Enklare prövning av barnets bästa.pdf

Bilaga 4 Behovsanalys - Större samfälligheter.pdf

Bilaga 5 Fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf

§85 Justerad budget för Projekt Bergfotens förskola för infrastrukturåtgärder

Diarienummer 2024/KS 0202

Kommunstyrelsens beslut

 1. Justerad budget för infrastuktursåtgärder inom projekt Bergfotens förskola, enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Bergfotens förskola” godkänns.
 2. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för VO 10 Samhällsbyggnadskontoret, enligt ” PM utökad budget – Bergfotens förskola” beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

 

Beskrivning av ärendet

Projekt Bergfotens förskola, är i fasen upphandling. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att öka trafiksäkerheten i området och utforma hållbara åtgärder för dag- och skyfallshantering.

I samband med kalkyl av förfrågningsunderlaget pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2023-08-15 §102. 

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utformat gata med hänsyn till de ökade kraven på trafiksäkerhet och skyfallshantering.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för verksamhetsområdena gata redovisas i Bilaga 1 ”Justering av budget för projekt Bergfotens förskola”.

Bilaga 1 omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Justerad budget för infrastuktursåtgärder inom projekt Bergfotens förskola, enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Bergfotens förskola” godkänns.
 2. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
 3. Effekter på kommande driftsbudget för VO 10 Samhällsbyggnadskontoret, enligt ” PM utökad budget – Bergfotens förskola” beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Bergfotens förskola.pdf

Bilaga-1-PM  Utökad budget Bergfotens förskola (sekretess).pdf

Bilaga 2- Prövning av barnens bästa.pdf

§86 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Diarienummer KSM-2024-347

Kommunstyrelsens beslut

 1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 ”Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola” godkänns.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet. 
 3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt ”Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola” belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet. 
 5. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:30-20:35.

 

Beskrivning av ärendet

Njupkärrs skola och eventuellt ytterligare skolor ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 12 om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.

Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 tillsammans med den ytterligare utökningen från september 2023 inte är tillräcklig.
Vi bygger och projekterar parallellt i tre etapper för att kunna flytta in eleverna i nov 2024. Flera etapper medför ökade kostnader på grund av flera delleveranser från projektering, ökade byggledningskostnader med flera entreprenörer på plats samtidigt, längre produktionstid med fler av- och påetableringar. Däröver har oförutsägbara upptäckter så som sämre markförhållanden än väntat och tillkommande investeringar i fastigheten ställt krav på en utökad budget.

Kommunstyrelsen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten redovisas i sekretessbelagd ”Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola”.

Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 ”Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola” godkänns.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet. 
 3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt ”Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola” belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
 4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet. 

Vidare förslår ordföranden att sammanträdey ajourneras mellan kl. 20:30-20:35.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse_Njupkärr Paviljongskola.pdf

Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).pdf

Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.pdf

§87 Svar på remiss - Stockholms stads Miljöprogram 2030

Diarienummer 2024/KS 0180

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen från Stockholm stads - Miljöprogram 2030.

Jäv

Martin Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Deltar inte i beslutet

Per Carlberg (SD) meddelar att de tjänstgörande Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet

 

Beskrivning av ärendet

Förslag till Stockholms stads Miljöprogram 2030 har översänts till Tyresö kommun på remiss 2024-04-03. Detta förslag till program sträcker sig från 2024 till och med 2030.

Stockholms stad har tagit fram Miljöprogrammet 2030 med avstamp i Parisavtalet. Målet är att Stockholm ska bli klimatpositivt 2030 och fossilfritt 2040 genom kraftigt minskade utsläpp och koldioxidlagring.

Miljöprogrammet är utgångspunkten för stadens handlingsplaner på miljö- och klimatområdet. Handlingsplanerna konkretiserar genomförandet och pekar ut ansvar för åtgärder. Under varje mål finns också exempel på åtgärder för att uppnå målen. Målen följs upp genom ett antal målspecifika indikatorer som antas i samband med stadens årliga budget.

 

Stockholm har slagit fast sju mål i programmet inom de områdena där utmaningarna och även påverkan på de lokala och globala problemen bedöms störst. De sju målen är: En rättvis och inkluderande omställning, Ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, Ett Stockholm med livskraftiga ekosystem, Ett klimatanpassat Stockholm, Ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm, Ett giftfritt Stockholm och Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att Stockholm stad tar fram ett ambitiöst och omfattande program som Miljöprogrammet utgör. Det har inte bara en stor omfattning vad gäller mål och indikatorer men även en tydlig målstyrning där man kan utläsa hur ansvaret fördelas över kommunens nämnder och bolagsstyrelser.

Miljöprogrammet sätter fingret på de utmaningar som finns och ger exempel på verktyg för att nå målen. Ambitionen och omfattningen kan ses som ett gott exempel på hur ett kommunalt miljöprogram kan se ut och struktureras.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen från Stockholm stads - Miljöprogram 2030.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse remissvar Stockholm miljöprogram 2030.pdf

Bilaga 1. Miljöprogram 2030.pdf

Bilaga 2. Indikatorer Miljöprogram 2030.pdf

Bilaga 3.Följebrev Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, KS 2023_682 (1).pdf

Bilaga 4. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_682 Tjänsteutlåtande.pdf

§88 Lokaliseringsanalys Tyresö brandstation

Diarienummer KSM-2022-1296-280

Kommunstyrelsens beslut

 1. Lokaliseringsanalysens förslag till inriktningsbeslut, att planera för och på sikt uppföra en brandstation i Lindalshöjden, godkänns. 
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden med start år 2025
 3. Budgeten för programhandlingen, enligt bilaga 2, godkänns. 
 4. Medel från medelreserven beviljas med 2 200 000 kr för framtagande av programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden.  

 

Beskrivning av ärendet

I och med inköpet och planläggningen av ”Lindalshöjden”, så identifierades möjligheten att omlokalisera Tyresö brandstation. Den eventuella omlokaliseringen behövde utredas vidare kopplat till frågor om bland annat påverkan på insatstider och kostnadsaspekter. En lokaliseringsanalys har därför utförts för placeringen av brandstationen i Tyresö, som bemannas av Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Två potentiella lokaliseringar och scenarion har analyserats, utöver nollalternativet. Scenario ett innebär att brandstationen ligger kvar i nuvarande läge i Bollmora och scenario två innebär detaljplaneläggande och uppförande av en ny brandstation i Lindalshöjden. Lokaliseringsanalysens rekommendation till inriktningsbeslut är scenario två, att planera för och på sikt uppföra en ny brandstation i Lindalshöjden. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Lokaliseringsanalysens förslag till inriktningsbeslut, att planera för och på sikt uppföra en brandstation i Lindalshöjden, godkänns. 
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden med start år 2025
 3. Budgeten för programhandlingen, enligt bilaga 2, godkänns. 
 4. Medel från medelreserven beviljas med 2 200 000 kr för framtagande av programhandling för nybyggnation av brandstation i Lindalshöjden.  

Yrkanden

Peter Freij (M) yrkar att bilaga 5 samt bild i Bilaga 1, Lokaliseringsanalys av Tyresö brandstation sidan 24 stryks i beslutsunderlaget.

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och till Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget med Peter Freijs (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse Lokaliseringsanalys Tyresö brandstation.pdf

Bilaga 1 - Behovsanalys SBFF 09-11-23.pdf

Bilaga 6 - Brandstation Lindalshöjden.pdf

Bilaga  2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning Lokaliseringsanalys Tyresö Brandstation SEKRETESS 2024-05-02.pdf

Bilaga 3 - Markmiljöteknisk utredning  2024-01-19.pdf

Bilaga 4 - Körtidsanalys Tyresö brandstation 23-12-07.pdf

Bilaga 1 - Lokaliseringsanalys av Tyresö brandstation reviderad 2024-06-05.pdf

§90 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd

Diarienummer 2024/KS 0145

Kommunstyrelsens beslut

 1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
 2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

 

Beskrivning av ärendet

Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.

För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.

Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet 2024-05-21, § 44. Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-05-20, § 43.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
 2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 43.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 44.pdf

Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.pdf

Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

§91 Förordnande som borgerlig vigselförrättare *

Diarienummer 2024/KS 0137

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Länsstyrelsen föreslås förordna som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2028 för: 

 1. Anita Mattsson
 2. Christoffer Holmström
 3. Johanna Björksten
 4. Emelie Hedberg
 5. Håkan Andersson

Jäv

Anta Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Christoffer Holmström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Emelie Hedberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer

Heinz Sjögren (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget. Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. Anita Mattsson, vars förordnande löper ut den 31 oktober 2024, har lämnat önskemål om förnyat förordnande. 

Utöver det förordnande för Anita Mattsson som löper ut den 31 oktober 2024 föreslås även Christoffer Holmström, Johanna Björksten, Emelie Hedberg och Håkan Andersson som nya vigselförrättare då kommunen i dagsläget har svårt att täcka behovet av vigselförrättare, främst för vigslar på helger men även på vardagar.

 

Anita Mattsson är idag kommunstyrelsens ordförande och har utöver det en rad olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har varit engagerad i kommunpolitiken i många år. Anita Mattsson har varit vigselförrättare under flera år och genomfört uppdraget väl.

Christoffer Holmström är idag ordförande i kommunens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och har även han utöver detta en rad andra olika kommunala förtroendeuppdrag.   

Johanna Björksten är doktorand i socialt arbete vid Södertörns högskola och nämndeman på Förvaltningsrätten i Stockholm, tidigare har hon även haft en rad olika förtroendeuppdrag i Tyresö kommun.

Emelie Hedberg är ordförande för kultur- och fritidsnämnden och har utöver det flera förtroendeuppdrag i kommunen. Emelie har ett stort samhällsengagemang med förtroendeuppdrag i ideella organisationer även utanför kommunen.

Håkan Andersson har hållit i mer än 50 vigslar. Han har eller har haft engagemang i Kultur- och Fritidsnämnd resp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd i Tyresö, Styrelsen Liberalerna, Tyresö; Revisor Nämndemannaföreningen, Nacka; Revisor Park Folkets Hus, Älvsjö; Styrelsen Föreningen Kisumu, Stockholm; Projektledare St Christine Foundation, Kenya.

 

Anita Mattsson, Christoffer Holmström, Emelie Hedberg, Johanna Björksten och Håkan Andersson anses väl kvalificerade för detta uppdrag.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Länsstyrelsen föreslås förordna som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2028 för: 

 1. Anita Mattsson
 2. Christoffer Holmström
 3. Johanna Björksten
 4. Emelie Hedberg

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att det ska var max en per parti som nomineras till nya borgerliga vigselförrättare på sammanträdet.

Peter Freij (M) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) yrkande.

Heinz Sjögren (L) yrkar avslag på Martin Nilssons (S) yrkande.

Heinz Sjögren (L) tilläggsyrkar i första hand att Håkan Andersson, Christina Lindblom och Niklas Engelid nomineras till borgerliga vigselförrättare. Med de av Heinz Sjögren (L) presenterade motiveringarna av personernas lämplighet.

I andra hand yrkar Heinz Sjögren (L) att Håkan Andersson nomineras till borgerliga vigselförrättare. Med de av Heinz Sjögren (L) presenterade motiveringen av personens lämplighet.

Marie Åkesdotter (MP) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Heinz Sjögrens (L) förstahandsyrkande och avslag på Martin Nilssons (S) yrkande. 

Per Carlberg (SD) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Heinz Sjögrens (L) andrahandsyrkande.

Beslutsgång

Först ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Martin Nilssons (S) yrkande om att max en per parti som nomineras till nya borgerliga vigselförrättare. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Martin Nilssons (S) yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Martin Nilssons (S) yrkande.

Heinz Sjögren (L) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till Martin Nilssons (S) yrkande röstar ja och den som yrkar avslag på Martin Nilssons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 12 ja, 3 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet Martin Nilssons (S) yrkande.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget med Heinz Sjögrens (L) tilläggsyrkande att nominera Håkan Andersson och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse förordnande av vigselförrättare.pdf

§92 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/KS 0175

Kommunstyrelsens beslut

- Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

 

Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter.pdf

§93 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott

Diarienummer 2024/KS 0210

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 10 juni - 31 december 2024 enligt förslag.

 

Beskrivning av ärendet

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott med som bildades den 31 maj 2024.  Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 10 juni - 31 december 2024 redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 10 juni - 31 december 2024 enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2024.pdf

§94 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton

Diarienummer 2024/KS 0211

Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

 

Beskrivning av ärendet

Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras sedan tjänsteorganisationen och ordförandeposter ändrats sedan förra beslutet.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma m.m.pdf

Bemyndigande att teckna kommunens firma 20240508.pdf

§97 Ordförandeuppdrag: Tydligare investeringsprocess

Diarienummer 2024/KS 0226

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Kommundirektören får följande uppdrag:
 • Investeringsprocessen ska ses över.
 • Gamla investeringsbeslut ska uppdateras med information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Varje nytt investeringsbeslut ska innehålla information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Investeringsbeslut ska innehålla uppskattad indexuppräkning.
 • Beslutade strategier som påverkar samhällsbyggnadsprocessen och dess kostnader ska genomlysas.
 1. Uppdragen ska delrapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Kommundirektören får följande uppdrag:
 • Investeringsprocessen ska ses över.
 • Gamla investeringsbeslut ska uppdateras med information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Varje nytt investeringsbeslut ska innehålla information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Investeringsbeslut ska innehålla uppskattad indexuppräkning.
 • Beslutade strategier som påverkar samhällsbyggnadsprocessen och dess kostnader ska genomlysas.
 1. Uppdragen ska delrapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

Ordförandeutlåtande

Samhällsbyggnadskontoret prognosticerar ett underskott på -32,4 mkr 2024. Den största delen av underskottet förklaras av icke budgeterade investeringsrelaterade kostnader för strategiska investeringar i infrastruktur, samhällsfastigheter och andra kommunala anläggningar.

Tyresö kommun arbetar ständigt med förbättringar och förvaltningen har ett pågående arbete för att minska ekonomiska risker och förbättra prognoserna i investeringar. För oss i styret är det av största vikt att vi omgående ser effekterna av det arbetet. Därför vill vi ge kommundirektören ett antal uppdrag för att säkerställa en hållbar ekonomisk styrning och mer träffsäkra prognoser i beslutsunderlaget.

Kommundirektören får följande uppdrag:

 • Investeringsprocessen ska ses över.
 • Gamla investeringsbeslut ska uppdateras med information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Varje nytt investeringsbeslut ska innehålla information om driftsrelaterade kostnader på kort och lång sikt.
 • Investeringsbeslut ska innehålla uppskattad indexuppräkning.
 • Beslutade strategier som påverkar samhällsbyggnadsprocessen och dess kostnader ska genomlysas.

Uppdragen ska delrapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

 

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande

Anki Svensson, kommunstyrelsen vice ordförande

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Ordförandeuppdrag Tydligare investeringsprocess.pdf