Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-01-23

Sammanträde 2023-01-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Stefan Fridén berättar om kommunens idrott- och friluftsanläggningar.
Filmlärare Annica Sjögren berättar om projektet Rörlig Bild.
Förvaltningschef Inger Lundin berättar om kultur- och fritidsförvaltningens organisation.

2 Nämnd- och förvaltningsplan kultur- och fritidsnämnden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0046 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.
Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan KFN 2023.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2023.pdf

3 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 30 november 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022 KFN.pdf

4 Delegationsbeslut om beslutsattestanter

Diarienummer 2022/KFN 0142 002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Bilaga 1. Beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen 2023.pdf

5 Ändring av beviljat arrangemangsdatum, Tyresökören

Diarienummer 2022/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Tyresökörens önskemål om justering av arrangemangsdatum för jazzkonsert godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören behöver ändra sitt arrangemangsdatum för en jazzkonsert, vilken de fick beviljat kulturbidrag för att genomföra hösten 2022 (KFN 2022-05-23 §50), då kören som de samarbetar med kring konserten inte kunde genomföra konserten som planerat. Istället önskar Tyresökören att genomföra konserten under maj månad 2023.

6 Hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för utställning i konsthallen 2022

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för utställning i konsthallen godkänns.

Beskrivning av ärendet
2022 ansökte Hembygdsföreningen om 50 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra utställning i konsthallen. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 12 000 kronor (KFN 2022-05-23 § 50).
Hembygdsföreningen har lämnat in en redovisning. Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att nämnden godkänner redovisningen och att 12 000 kronor betalas ut till föreningen.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag för utställning på biblioteket föreningen 50 år.pdf

7 Redovisning av kulturbidrag 2022 - delegationsbeslut

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef har fattat beslut om att godkänna
- Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Konsten att skapa trädgårdens rum och betala ut 160 kronor.
- Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Sanningar och myter om jord och växtnäring och betala ut 1 160 kronor.
- Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för konsert med Carin Lundin och betala ut 6 000 kronor.
- Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för konsert med Bengt Ernryd kvintett och betala ut 4 000 kronor.

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i februari
- Information från verksamheterna

§1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Stefan Fridén berättar om kommunens idrott- och friluftsanläggningar.

Filmlärare Annica Sjögren berättar om projektet Rörlig Bild.

Förvaltningschef Inger Lundin berättar om kultur- och fritidsförvaltningens organisation.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20230123.pdf (111 kb)

§2 Nämnd- och förvaltningsplan kultur- och fritidsnämnden 2023

Diarienummer 2022/KFN 0046 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Deltar inte i beslutet
Emelie Hedberg (M) deltar inte i beslutet.
Per Lindén (KD) deltar inte i beslutet.
Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar nämnd- och förvaltningsplan 2023 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckning
Bo Richter (V) hade, om han hade haft rösträtt, bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan KFN 2023.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2023.pdf

§3 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 30 november 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022 KFN.pdf

§4 Delegationsbeslut om beslutsattestanter

Diarienummer 2022/KFN 0142 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Bilaga 1. Beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen 2023.pdf

§5 Ändring av beviljat arrangemangsdatum, Tyresökören

Diarienummer 2022/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresökörens önskemål om justering av arrangemangsdatum för jazzkonsert godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören behöver ändra sitt arrangemangsdatum för en jazzkonsert, vilken de fick beviljat kulturbidrag för att genomföra hösten 2022 (KFN 2022-05-23 §50), då kören som de samarbetar med kring konserten inte kunde genomföra konserten som planerat. Istället önskar Tyresökören att genomföra konserten under maj månad 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner Tyresökörens önskemål om justering av arrangemangsdatum för jazzkonsert.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20230123.pdf (111 kb)

§6 Hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för utställning i konsthallen 2022

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för utställning i konsthallen godkänns.

Beskrivning av ärendet
2022 ansökte Hembygdsföreningen om 50 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra utställning i konsthallen. Kultur- och fritidsnämnden beviljade föreningen 12 000 kronor (KFN 2022-05-23 § 50).

Hembygdsföreningen har lämnat in en redovisning. Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att nämnden godkänner redovisningen och att
12 000 kronor betalas ut till föreningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner Hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för utställning i konsthallen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag för utställning på biblioteket föreningen 50 år.pdf

§7 Redovisning av kulturbidrag 2022 - delegationsbeslut

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Konsten att skapa trädgårdens rum och betala ut 160 kronor.
- Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för föreläsningen Sanningar och myter om jord och växtnäring och betala ut 1 160 kronor.
- Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för konsert med Carin Lundin och betala ut 6 000 kronor.
- Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för konsert med Bengt Ernryd kvintett och betala ut 4 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20230123.pdf (112 kb)

§8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen. 
- Kommande händelser i februari
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20230123.pdf (113 kb)