Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-05-22

Sammanträde 2023-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KFN 0081

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig
intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av
upphandlingar enligt LOU.

EY:s sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY:s granskningsrapport. Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB. Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret finns bifogat för kännedom i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1 Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf

2 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

3 Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023

Diarienummer 2023/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 1 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. Kompetensspridningen av rapporten Ung livsstil är försenad men kommer att ske under året. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits.

Några viktiga händelser under delåret är att verksamheterna haft omfattande verksamhet under sport- och påsklovet. Funkisfestivalen har genomförts med fler tävlande än föregående år. Utlånen via fritidsbanken har fortsatt öka och fler kulturevenemang har genomförts jämfört med tidigare år, exempelvis familjelördag.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 8 750 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2023 för kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

4 Kulturstipendier 2023

Diarienummer 2023/KFN 0009 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kulturstipendiater för 2023 utses.
2. Besluten finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2023 finns 50 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2023 hade 11 ansökningar inkommit. Utöver detta finns även en möjlighet utdela kulturstipendium till personer som inte själva lämnat in ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2023 års kulturstipendiater.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kulturstipendier 2023.pdf

5 Tyresöinitiativ om att satsa på konstnö i Alby

Diarienummer 2023/KFN 0077

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativet om att satsa på konstnö i Alby avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att satsa på konstsnö i Alby. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 88 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Friluftsområdet i Alby naturreservat är ett av kommunens mest populära områden för motion och rörelse. Förslagsställaren föreslår i sitt tyresöinitiativ att kommunen anlägger en konstsnöbana för skidåkning i området. Att anlägga en konstsnöbana i Alby är idag inget som är prioriterat i kultur och fritidsförvaltningens behovsanalys över investeringar. Att anlägga en bana skulle vara både kostsamt och resurskrävande under en period där kommunen ställs inför större strategiska investeringsbehov. Att anlägga en bana skulle också vara en utmaning i förhållande till rådande reservatföreskrifter. För den Tyresömedborgare som söker efter möjligheten till att åka skidor på konstsnö finns det dock flera alternativ i Stockholmsområdet så som Rudans friluftsområde i Haninge. Med dessa argument som bakgrund kommer mitt förslag vara att avslå det förslagna tyresöinitiativet om att anlägga en konstsnöbana.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Satsa på konstsnö i Alby.pdf

6 Kompletterande förstudie om Njupkärrs nya skola

Diarienummer 2023/KFN 0082

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs idrottshall och bollplan.
2. Godkännande i enlighet med förstudiens förslagna inriktning.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).

Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.

Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys.pdf
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01.pdf

7 Studieförbundsbidrag 2023 för verksamhetsåret 2022

Diarienummer 2023/KFN 0078

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan och NVB öst har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2022.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 86 445 kronor för 2022 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2022 uppgår till 700 000 kronor.

Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2022 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2022.pdf
Beräkning av studieförbundsbidrag 2023 för verksamhet 2022.pdf

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang juli-december 2023.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Pensionärsrådets protokoll 2023-04-05.pdf
Kommunfullmäktiges beslut om justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar (2023-04-20 KF §20).pdf
Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (2023-04-20 KF §19).pdf
Verkställighetsbeslut om fastställande av Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen.pdf
Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen.pdf
Bilaga Sammanställning över bokningsbara lokaler och anläggningar.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun (beslutat av KF 2023-04-20 § 24).pdf

§33 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/KFN 0081

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig
intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av
upphandlingar enligt LOU.

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt
LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport,
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder
AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Bilaga 1 Tyresö bostäders svar på revisionsskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf

§34 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§35 Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023

Diarienummer 2023/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Delårsrapport för tertial 1 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. Kompetensspridningen av rapporten Ung livsstil är försenad men kommer att ske under året. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits.

Några viktiga händelser under delåret är att verksamheterna haft omfattande verksamhet under sport- och påsklovet. Funkisfestivalen har genomförts med fler tävlande än föregående år. Utlånen via fritidsbanken har fortsatt öka och fler kulturevenemang har genomförts jämfört med tidigare år, exempelvis familjelördag.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 8 750 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att delårsrapport för tertial 1 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2023 för kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf

§36 Kulturstipendier 2023

Diarienummer 2023/KFN 0009 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Marie Gustafsson beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023.
2. Elin Sandström beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023.
3. Besluten enligt beslutspunkt 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2023 finns 50 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2023 hade 11 ansökningar inkommit. Utöver detta finns även en möjlighet utdela kulturstipendium till personer som inte själva lämnat in ansökan.

Enhetschefen för kulturenheten föredrar ärendet och presenterar förvaltningens förslag på stipendiater. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden fattar följande beslut:
1. Marie Gustafsson beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023.
2. Elin Sandström beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023
3. .
4. Besluten enligt beslutspunkt 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Marie Gustafsson beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023.
2. Elin Sandström beviljas stipendium om 25 000 kronor för 2023.
3. Besluten enligt beslutspunkt 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kulturstipendier 2023.pdf

§37 Tyresöinitiativ om att satsa på konstnö i Alby

Diarienummer 2023/KFN 0077

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativet om att satsa på konstsnö i Alby avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att satsa på konstsnö i Alby. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 88 röster.
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Envist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresöinitiativet om att satsa på konstsnö i Alby avslås.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Friluftsområdet i Alby naturreservat är ett av kommunens mest populära områden för motion och rörelse. Förslagsställaren föreslår i sitt tyresöinitiativ att kommunen anlägger en konstsnöbana för skidåkning i området. Att anlägga en konstsnöbana i Alby är idag inget som är prioriterat i kultur och fritidsförvaltningens behovsanalys över investeringar. Att anlägga en bana skulle vara både kostsamt och resurskrävande under en period där kommunen ställs inför större strategiska investeringsbehov. Att anlägga en bana skulle också vara en utmaning i förhållande till rådande reservatföreskrifter. För den Tyresömedborgare som söker efter möjligheten till att åka skidor på konstsnö finns det dock flera alternativ i Stockholmsområdet så som Rudans friluftsområde i Haninge. Med dessa argument som bakgrund kommer mitt förslag vara att avslå det förslagna tyresöinitiativet om att anlägga en konstsnöbana.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Satsa på konstsnö i Alby.pdf

§38 Studieförbundsbidrag 2023 för verksamhetsåret 2022

Diarienummer 2023/KFN 0078

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan och NVB öst har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2022.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 86 445 kronor för 2022 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2022 uppgår till 700 000 kronor. Utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2022 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2022.pdf
Beräkning av studieförbundsbidrag 2023 för verksamhet 2022.pdf

§39 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang juli-december 2023.pdf

§41 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Pensionärsrådets protokoll 2023-04-05.pdf
Kommunfullmäktiges beslut om justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar (2023-04-20 KF §20).pdf
Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (2023-04-20 KF §19).pdf
Verkställighetsbeslut om fastställande av Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen.pdf
Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen.pdf
Bilaga Sammanställning över bokningsbara lokaler och anläggningar.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun (beslutat av KF 2023-04-20 § 24).pdf

§42 Kompletterande förstudie om Njupkärrs nya skola

Diarienummer 2023/KFN 0082

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs idrottshall och bollplan.
2. Godkännande i enlighet med förstudiens förslagna inriktning.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).

Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.

Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs idrottshall och bollplan.
2. Godkännande i enlighet med förstudiens förslagna inriktning.
Vidare föreslår ordföranden att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys.pdf
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01.pdf